Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af fjerkræ

 

I medfør af § 9, stk. 1 og 3, § 12, § 17, § 19, § 22, § 42 og § 43, stk. 2 og 3, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr, som ændret ved lov nr. 966 af 4. december 2002, fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse supplerer gældende bestemmelser for handel med og omsætning samt flytning af fjerkræ.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   Samhandel: Handel mellem lande, der er medlem af den Europæiske Union eller med Norge.

2)   Besætning: En samling af husdyr, som anvendes til bestemte formål, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har samme ejer i form af en juridisk eller fysisk person.

3)   Fjerkræ: Høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning.

4)   Karantæne: Lokaler, der fysisk er adskilt fra øvrige lokaler på ejendommen, og som kun indeholder dyr fra samme forsendelse, og hvor dyrene har samme sundhedsstatus. Lokalerne skal have rimelig afstand fra bedrifter og lokaler med dyr af arter, der kan smittes med samme husdyrsygdomme.

§ 3. Enhver, der ønsker at omsætte levende fjerkræ, skal lade sig   registrere i den fødevareregion, hvor vedkommende er bosiddende.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis den pågældende udelukkende leverer fjerkræ til et fjerkræslagteri.

§ 4. Enhver, der omsætter fjerkræ, skal føre fortegnelser over køb og salg af dyrene med angivelse af dato, fulde navn og adresse for såvel sælger/overdrager som køber/modtager og eventuel transportør, samt oplysninger om dyrenes antal, art, race/afstamning, særlige kendetegn og eventuel mærkning, således at de i videst muligt omfang kan identificeres. Der skal endvidere føres optegnelser over antal fjerkræ, der dør i besætningen.  

Stk. 2. Enhver, der erhvervsmæssig transporterer levende fjerkræ, skal føre fortegnelser over dyrene med angivelse af dato, fulde navn og adresse for den, som transporten finder sted for, oplysninger om dyrenes antal og art, samt angivelse af navn og adresse for udgangspunktet og leveringspunktet for transporten.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger skal opbevares i mindst 5 år fra optegnelsestidspunktet og skal på forlangende forevises for repræsentanter for fødevareregionen.

§ 5. Samling af brevduer til kapflyvning og samling af duer og fjerkræ til udstilling kan finde sted i henhold til bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr. Det er en betingelse, at arrangøren

1)   fører optegnelser over de tilførte duer eller fjerkræ med angivelse af ejers fulde navn og adresse, samt

2)   sikrer sig, at ejeren er registreret i Fødevaredirektoratet, såfremt ejeren sælger duer i forbindelse med samlingen til kapflyvning eller sælger duer eller fjerkræ på dyrskuet, udstillingen eller samlingen. Arrangøren skal føre optegnelser over salget.

Stk. 2. Arrangøren af de i stk. 1 omhandlede samlinger skal senest 1 uge efter afslutningen af samlingen sende fødevareregionen kopi af de nævnte optegnelser.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal opbevares i mindst 5 år fra optegnelsestidspunktet og skal på forlangende forevises for repræsentanter for fødevareregionen.

§ 6. Transportmidler, der har været anvendt til erhvervsmæssig transport af fjerkræ, skal før fornyet transport være rengjort og desinficeret. Transportøren skal føre optegnelse over dato og sted for rengøringen og desinfektionen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal opbevares i mindst 1 år fra optegnelsestidspunktet og skal på forlangende forevises for repræsentanter for fødevareregionen.

§ 7. Det er forbudt at føre fjerkræ fra en besætning, hvis der inden for de seneste 30 dage, inklusive leveringsdagen, er indsat fjerkræ i besætningen.

Stk. 2. Det er tilladt at fraføre andre dyr end de indsatte dyr, hvis de føres direkte til slagtning.

Stk. 3. Det er tilladt at fraføre dyr til kapflyvning og til samling til udstilling, når dette sker i overensstemmelse med de i § 5, stk. 1 nævnte regler.

Stk. 4. Det er endvidere tilladt at fraføre andre dyr end de indsatte dyr, såfremt

1)   de tilførte dyr er indsat direkte i en separat karantæne, der, herunder for så vidt angår indretning og drift, er godkendt af fødevareregionen, eller

2)   dyret samhandles eller eksporteres til et tredjeland.

Straf og ikrafttræden

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, § 4, § 5, § 6 eller § 7, stk. 1.  

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. februar 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 361 af 9. maj 1996 om samling og omsætning af fjerkræ.

 

 

 

 

Fødevaredirektoratet, den 29. januar 2004

P.D.V.
Preben Willeberg

/Arne Sunesen