Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 627 af 29. juni 2000 om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. foretages følgende ændringer:

1. §§ 10-12 ophæves.

2. § 13, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes den, der

1)   overtræder § 4, stk. 1-2, eller §§ 5-9,

2)   tilsidesætter afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelsen eller

3)   undlader at efterkomme påbud eller forbud efter bekendtgørelsen. «

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2004.

Fødevaredirektoratet, den 14. januar 2004

Per H. Kristiansen

/Paolo M. Drostby