Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fortegnelse over arealer, der er omfattet af foranstaltninger til bekæmpelse af kartoffelbrok i 1988.


Der er konstateret angreb af kartoffelbrok i den nedenfor anførte lokalitet, hvorfor der i medfør af landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 9 af 11. januar 1985 om bekæmpelse af kartoffelbrok gælder følgende for denne:

På selve det areal, hvor angreb er konstateret, i ovennævnte bekendt gørelse betegnet som det angrebne areal, er det forbudt at dyrke eller nedkule kartofler af enhver art.

På de tilgrænsede arealer, i ovennævnte bekendtgørelse betegnet som sikkerhedszone, er det forbudt at dyrke eller nedkule andre kartofler end kartofler, som er resistente over for kartoffelbrok. Avlen skal hvert år ske på indkøbte, godkendte læggekartofler.

Oplysning om det angrebne areal og sikkerhedszoners nærmere afgrænsning kan får ved henvendelse til Statens Plantetilsyn, Gersonsvej 13, 2900 Hellerup, tlf. 01-620787. Sammesteds kan interesserede efter anmodning vederlagsfrit få udleveret særtryk af nærværende fortegnelse og af bekendtgørelse af 11. januar 1985, hvori de pligter, der i øvrigt påhviler ejere og brugere af sådanne arealer, er indeholdt.

Det pågældende angrebne areal og sikkerhedszone er.

Viborg amt:

 

  nr. 49 ...     Thisted (1981)   Et mindre område omkring 

                      Marievej 8, Snedsted, 

                      Thisted 

Det foran i parentes anførte årstal angiver det seneste år, i hvilket kartoffelbrok er konstateret i det pågældende område.

Statens Plantetilsyn, den 4. januar 1988

Paul Regenberg/

Henning Andersen

Officielle noter

Ingen