Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Administration distrikt - kartoffelbrok


64.2.1 Partikontrol af kartofler

Under partiinspektion af kartofler er der en mulighed for at se svulster af kartoffelbrok på knoldene. Dette er dog kun hændt en gang i tilsynets historie.

64.2.2 Inspektion af kartoffelplanter

I forbindelse med kontrol af kartoffelbroklokaliteter specielt i sikkerhedszonen, kan der konstateres kartoffelbrok ved de stikprøvevis opgravninger, der foretages.

64.2.3 Anmeldelse

De allerfleste broktilfælde opdages, når folk af nysgerrighed viser angrebne knolde frem til andre eller direkte indsender sådant materiale.

64.2.4 Laboratorie undersøgelse

Kartoffelknolde indsendes til laboratorieundersøgelse.

At svulster på kartoffelknolde virkelig er kartoffelbrok skal altid bekræftes ved mikroskopering. Under bestemte vejrforhold kan et kraftigt angreb af pulverskurv fremkalde kartoffelbroklignende svulster på knoldene. Ved indsendelse af knoldmateriale anvendes form. 340.

64.2.5 Laboratoriebekræftelse

Når laboratoriebekræftelse foreligger gives straks et foreløbig forbud fra distriktet, hvori den pågældende anmodes om ikke at optage flere kartofler før tilsynet har registreret arealet.

64.2.6 Registrering og efterforskning

Under registrering af en kartoffelbroklokalitet, opgraves eventuelle tilbageværende knolde. Knolde med svulstvæv lægges oven på jorden der, hvor de er opgravet.

Der laves derefter en nøjagtig skitse over smittestedet gengivende brokkens udbredelse på stedet ud fra knoldenes placering.

Den pågældende dyrkningsenhed, have eller markskifte, fastlægges som smittested.

Sikkerhedszonen afstikkes. Denne zone er sædvanligvis, når angrebet konstateres i en have, de haveparceller der direkte grænser til den smittede have.

Findes smitten i jordbrug afsættes normalt ingen sikkerhedszone eller eventuelt ejendommens andre arealer sættes som sikkerhedszone. Er angrebet udbredte, d.v.s. er flere blokke af kartofler angrebet, må smitten antages at have liget i jorden i en årrække og videre efterforskning af avlsmaterialet foretages ikke.

Er kun en enkelt knold angrebet efterforskes oprindelsen af læggematerialet.

Registreringsblanket form. 70 udfyldes.

64.2.7. Indberetning

Forekomsten indberettes ved fremsendelse af registreringsblanketten vedhæftet den udarbejdede skitse til hovedkontoret.

64.2.8 Kontrol i vækstperioden

Broklokaliteten besøges i juli og indberetningsskemaer form. 71 udfyldes.

Forbudet mod kartoffeldyrkning på smittede areal kontrolleres, der ses tillige efter gengroninger og eventuel forekomst af salgsplanter.

Det kontrolleres, at kartofler, der dyrkes i sikkerhedszonen er brokimmune sorter og er indkøbt som kontrolleret avlsmateriale.

Eventuelle overtrædelser indberettes på indberetningsskema form. 71 til hovedkontoret.

Hvis kemisk behandling foranstaltes, overvåges behandlingen af tilsynet.

64.2.9 Ophævelse af spærring

Udtagning af jordprøve før spærrings ophævelse. Når en smittet lokalitet har henligget 12-13 år, eller når en sådan er blevet kemisk behandlet, udtager tilsynet en 5 kg stor jordprøve på det sted, hvor smitten fandtes stærkest koncentreret. Jordprøves indsendes og undersøges i marts april for tilstedeværelse af smittedygtige hvilesporangier.

Bilag

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

        Kartoffelbrok registreringsblanket. 

 --------------------------------------------------------------- 

 Amt: ----------------------- Kommune: ------------------------- 

 By: ------------------------ Registreringsdato: --------------- 

 Lokalitetens begegnelse: -------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------- 

 Smittestedet 

 Adresse: ------------------------------- Postnr: -------------- 

 Matr. nr: ----------------------------------------------------- 

 Ejerlav: ------------------------------------------------------ 

 Sogn: --------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------- 

 Ejers navn: --------------------------------------------------- 

 Ejers adresse: ------------------------------------------------ 

 --------------------------------------------------------------- 

 Brugers navn: ------------------------------------------------- 

 Brugers adresse: ---------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------- 

 Kolonihave     Parcelhushave    Jordbrugsejendom 

 Størrelse:    m2 

 --------------------------------------------------------------- 

 Antal knolde med svulster: ------------------------------------ 

 --------------------------------------------------------------- 

 Sikkerhedszone 

 3 gentagelser af opstilling under smittesteder 

 Form. 70 

 --------------------------------------------------------------- 

       Inspektion af kartoffelbroklokalitet 

          Indberetningsskema 

 Dato for kontrolbesøg: ---------------------------------------- 

 Lokalitetens betegnelse: -------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------- 

 Smittestedet 

 Ejers navn ---------------------------------------------------- 

                             uændret 

 Ejers adresse ------------------------------------------------- 

 Ingen kartofler           Ingen gengroninger 

 Ingen tomater            Ingen salgsplanter 

 Karakteren af eventuelt overtrædelse: ------------------------- 

 Sikkerhedszone: ----------------------------------------------- 

 Adresse: ------------------------------------------------------ 

                             Navn og 

                        Udsæd  adresse 

                        Indkøbt uændret 

                        ---------------- 

 1. 

 Ejers navn og adresse 

 --------------------------------------------------------------- 

 Brugers navn og adresse: 

 --------------------------------------------------------------- 

 2. 

 Adresse: 

 --------------------------------------------------------------- 

 Ejers navn og adresse: 

 --------------------------------------------------------------- 

 Brugers navn og adresse 

 --------------------------------------------------------------- 

 3. 

 Adresse: 

 --------------------------------------------------------------- 

 Ejers navn og adresse 

 --------------------------------------------------------------- 

 Brugers navn og adresse 

 --------------------------------------------------------------- 

 Eventuelle 

 Overtrædelser: ------------------------------------------------ 

 Forseelsens karakter: ----------------------------------------- 

 Overtræderens navn og adresse: -------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------- 

 Dato: ------------------------- Underskrevet: ----------------- 

 Form. 71. 

Officielle noter

Ingen