Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Avlskontrol af planter


81. Avlskontrol af planter

Retsgrundlag

Lov nr. 534 af 13. december 1972 om handel med frø, såsæd, læggekartofler og planter, som ændret ved lov nr. 81 af 27. februar 1980. (40.18) - findes sammenskrevet i Landbrugsministeriets lovbekendtgørelse nr. 798 af 11. december 1987 (40.91).

Lov nr. 596 af 22. december 1972 om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for frugt og gartneriprodukter, som senest ændret ved lov nr. 80 af 27. februar 1980. (40.20)

Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 781 af 13. december 1989 om planter og Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 215 af 28. marts 1990 om ændring af bekendtgørelse om planter (40.115 - findes også i bilag 1b i kap. 81).

Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 150 af 31. marts 1981 om handel med forstligt formeringsmateriale. (40.41)

Plantedirektoratets regler af 1. januar 1990 for avlskontrol af planter (40.113 - findes også i bilag i kap. 81).

Plantedirektoratets regler af 1. januar 1990 for produktion af kerne-, elite- og certificerede planter (40.114 - findes også i bilag 1 a i kap. 81).

Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 758 af 14. november 1990 om gebyr for plantesundhedskontrol m.m. (40.122).

Formularer

Nr. 77 Jordprøveundersøgelse

Nr. 134 Inspektionsmeddelelse

Nr. 300 Tilmeldelse til avlskontrol af planter

Nr. 301 Plantefortegnelse

Nr. 302 Godkendelse af kerne-, elite- og certificerede planter

Nr. 305 Godkendelse af virksomheder til opbevaring af prækerne-

 

     planter, produktion og opbevaring af kerne-, elite- og 

     certificerede planter 

Nr. 306 Anmeldelse af kerneplante

Nr. 320 Arbejdsskema, planter

Nr. 340 Laboratorieundersøgelse

81.1 Avlskontrolregler - planter

Plantedirektoratets regler af 1. januar 1990 for avlskontrol af planter (40.113 - findes også i bilag 1 i kap. 81).

Plantedirektoratets regler af 1. januar 1990 for produktion af kerne-, elite- og certificerede planter (40.114 - findes også i bilag 1 a i kap. 81).

81.2 Admin. distriktskontor - avlskontrol af planter

81.2.1 Kommentarer til regler for avlskontrol af planter

(findes i bilag 1)

Punkt 3 Tilmeldelse til kontrollen m.v.

Tilmeldelse af en virksomhed sker en gang for alle. Når nye virksomheder konstateres, sørger distriktskontoret for tilmeldelse og indsendelse af form. 300 til Afdeling for Gartneri med påført registreringsnummer. Form. 300 indsendes sammen med den første plantefortegnelse og inspektionsmeddelelse. Numre til nye virksomheder findes på en liste på distriktskontoret. Tilmeldelse af en virksomhed foretages, så snart der er sikkerhed for, at virksomheden producerer planter med salg for øje, også selv om produktionen først starter senere på sæsonen. Hvis en ny virksomhed ikke kan tilmeldes meddeles dette til Afdeling for Gartneri, som herefter skriftligt kontakter den pågældende.

Om tilmeldelse til kontrollen kan i øvrigt siges følgende:

Minimumsgrænse

Alle der sælger, udbyder til salg, fordeler eller på anden måde overdrager planter til andre, skal tilmeldes avlskontrollen.

På opfordring af Plantedirektoratet er der fra 1. januar 1990 indført en minimums grænse. Det betyder at en person/virksomhed kan producere og sælge planter uden at være tilmeldt avlskontrollen hvis følgende to betingelser er opfyldt:

 • 1) Personen/virksomheden må ikke være momsregistreret (virksomheder med et salg af varer eller ydelser på mere end 10.000 kr./år skal være momsregistreret).
 • 2) Planterne skal sælges direkte til den endelige forbruger.

Hvis distriktskontorerne møder alle hører om virksomheder der burde være tilmeldt avlskontrollen kontaktes disse. Resulterer henvendelsen ikke i en tilmeldelse kontaktes Afdeling for Gartneri. Det må gerne oplyses, at der mellem Plantedirektoratet og Told- og Skattestyrelsen er lavet en aftale om udveksling af oplysninger.

Checkning af telefonnr. i klientregistret, korrespondance med vedkommende og kontakten til Told- og Skattestyrelsen foretages af afdelingen.

Plantehandlere (punkt 3.4)

Hvis plantehandlere har planteskoleplanter i perioden juni, juli, august skal de være tilmeldt avlskontrollen.

Udlevering af bekendtgørelser om planter, gebyrer m.v.

Det er distriktskontorets opgave at udlevere følgende til nytilmeldte virksomheder: Bekendtgørelse om planter, regler for avlskontrol af planter, regler for produktion af kerne-, elite- og certificerede planter, bekendtgørelse om gebyr for plantesundhedskontrol og seneste udgave af den standardiserede plantenavneliste.

Ejerskifte

Ved ejerskifte kan registreringsnummeret bibeholdes. Ændring af navn m.v. foretages på næste inspektionsmeddelelse. På inspektionsmeddelelsen anføres navn på tidligere ejer, samt dennes reg. nr. og tlf. nr., hvis disse numre er blevet ændret. Kun i de tilfælde, hvor der i perioden fra 1. oktober og indtil ejerskiftedatoen ikke har været foretaget inspektion i virksomheden, bør den ny ejer tilmeldes via form. 300. Den tidligere ejer vil i denne situation få tilsendt en kreditnota, mens den nye ejer vil få tilsendt en faktura. I andre ejerskiftesituationer må afregning af gebyr for avlskontrol ske mellem den tidligere og nye ejer.

Afmelding

Afmelding sker via distriktskontoret. Ved forespørgsel fra Afdeling for Gartneri om rigtigheden af en virksomheds ophør, tager distriktskontoret omgående kontakt med virksomheden og meddeler resultatet på en inspektionsmeddelelse. Det skal bemærkes, at afmelding først kan ske, når virksomheden er ophørt. Hvis en virksomhed meddeler at den ophører om fx. 3 måneder, kontaktes virksomheden efter udløbet af denne periode og hvis virksomheden er ophørt udmeldes den.

Uanset om der foretages inspektion i forbindelse med afmeldingen eller ej, vil der ikke skulle betales for at blive afmeldt.

Krydderurter

Virksomheder, der producerer krydderurter til eksport, skal tilmeldes avlskontrollen. Virksomheder, der alene producerer krydderurter til salg i Danmark, skal ikke tilmeldes avlskontrollen.

Akvarieplanter

Ved akvarieplanter forstås varm-tempererede, subtropiske eller tropiske planter beregnet til brug i temperaturkontrollerede vandtanke. Produktion af akvarieplanter skal ikke tilmeldes avlskontrollen.

Vandplanter

Ved vandplanter forstås alle planter (med undtagelse af akvarieplanter), der er beregnet til at vokse mere eller mindre nedsænket i vand. Produktion af vandplanter skal avlskontrolleres.

(Jule)træer med rod

Producenter af (jule)træer, der ønskes solgt med rod, som klumpplante/containerplante skal være tilmeldt avlskontrollen, idet sådanne juletræer betragtes som en »plante til plantning«.

Undtaget er dog juletræer der er trukket op/stukket op og rystet fri for jord. Disse betragtes, ligesom juletræer uden rod, som en afskåren plantedel til dekorationsformål. Disse avlskontrolleres ikke.

For optrukne/-stukne træer med rod kan det, fx. i tilfælde af forekomst af rester af jord eller ved dyrkning i udprægede kartoffeldyrkningsområder, vurderes nødvendigt at udtage jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder.

Punkt 4 Plantefortegnelse m.v.

Plantefortegnelse (form. 301) udarbejdes af kontrolløren i samarbejde med virksomheden ved det første kontrolbesøg i virksomheden hvert kalenderår. Planteantal angives altid i hele tusinder. Vedrørende arealangivelse skal denne omfatte det maksimale dyrkningsareal, der forventes i produktion i perioden indtil 30. september. Frilandsarealer angives altid i ha (2 decimaler). Arealer med drivbænke samt drivhuse indtil 100 m i frilandsvirksomheder betragtes som friland. Arealer med væksthusplanter på friland, fx Hebe og Hydrangea, opgives som frilandsarealer.

Væksthusarealer angives altid i m2. Arealer med drivbænke i væksthusgartnerier betragtes som glasdækket areal.

Ved arealangivelser forstås for væksthus det totale glasdækkede areal og for friland det areal, der er afgrænset af læhegn, større veje eller andet.

Der sker således ingen fradrag for gangarealer på produktionsarealet eller areal mellem planterækker.

Derimod medregnes gårdsplads, privat have, fyrrum, pakkerum m.v. ikke i arealangivelsen.

Lejede arealer, såvel friland som væksthus, skal medregnes af lejeren, selv om lejemålet er kortvarigt.

Kategorier:

1.Væksthusplanter og planter af grønsager under glas samt udplantningsplanter såvel på friland som under glas.

4. Planteskoleplanter.

5. Flerårige grønsager på friland samt jordbærplanter såvel på friland som i væksthus.

6. Spiseløg til videredyrkning.

7. Blomsterløg og -knolde.

Arealændringer

Hvis det areal der aktuelt anvendes til produktion ændres i forhold til det areal der er angivet på plantefortegnelsen, anføres det på den pågældende inspektionsmeddelelse, at der er sket en arealændring. Det skal tydeligt angives hvad det nye totalareal er.

Gebyrer for avlskontrol af planter

Princippet i virksomhedernes betaling er at der opkræves et a conto beløb i oktober på grundlag af de oplysninger som Plantedirektoratet har om virksomhederne. Hvis arealerne ændres efter 1. oktober udskrives ingen kreditnotaer eller fakturaer således som det er sket tidligere.

Oprettes nye virksomheder, får de tilsendt en faktura på et a conto beløb.

Pr. 30. september det følgende år vil der for alle virksomheder blive udarbejdet en årsopgørelse samt rent faktisk vil tage højde for antal inspektioner i perioden 1. oktober til 30. september samt det registrerede areal pr. 30. september.

Principperne for betaling kan ændres ved de årlige gebyrdrøftelser med erhvervet. Sørg derfor altid for at en virksomheds areal er ajourført.

Punkt 5 Avlskontrollens gennemførelse

Det bør tilstræbes at hver virksomhed besøges mindst een gang i perioden 1. oktober til 30. september.

Inspektionernes antal og tidspunkt fastsættes iøvrigt af distriktskontoret.

Det bør generelt tilstræbes, at hver planteproduktion som minimum skal kontrolleres een gang. Ved fastsættelse af antallet af besøg bør der tages udgangspunkt i hvilken type virksomhed, der er tale om:

A. S-virksomheder

Efter aftale med de svenske plantesundhedsmyndigheder, skal der udføres inspektioner hver 4. uge. I perioder, hvor der ikke produceres kulturer omfattet af S-godkendelsen, afpasses kontrolhyppigheden efter de kulturer, der findes i virksomheden. Når produktionen af Chrysanthemum/Dendranthema/Argyranthemum genoptages, udføres inspektion med 4 ugers intervaller i 3 måneder forud for eksportstart, sådan som det er aftalt med Væxtskyddsenheten.

B. Canadavirksomheder

Det nødvendige antal inspektioner afhænger af antallet af planteproduktioner, som ønskes eksporteret. Hver planteproduktion, der specielt skal Canada-godkendes, skal være kontrolleret 3 gange.

Se desuden håndbog 12 - Canada.

C. Dendranthema, Argyranthemum, Pelargonium, Gerbera m.v.

Ifølge EF's plantesundhedsbestemmelser skal Chrysanthemum, Dendranthema, Dianthus, Gerbera, Gypsophila, Laucanthemum og Tanacetum inspiceres mindst en gang om måneden. Argyranthemum frutescens skal ligeledes inspiceres en gang om måneden, men produktionen af denne art sker imidlertid kun i en del af året. Pelargonium skal kontrolleres i vækstperioden, men der er ikke direkte krav om frekvens.

D. Andre potteplantevirksomheder: få kulturer/år

Denne type dækker over potteplantevirksomheder

- med få planteproduktioner, der fx er tidsbegrænsede, eller

- med planteproduktioner, der har en lang produktionsperiode.

Ved detailkendskab til gartneriernes forventede produktioner vil antallet af besøg ved planlægning på distriktskontorerne kunne begrænses til 3 inspektioner.

E. Andre potteplantevirksomheder: mange kulturer/år

Denne type dækker over potteplantevirksomheder

- med mange forskellige arter i produktion, eller

- med mange hurtige planteproduktioner igennem virksomheden på et år.

Virksomheden må inspiceres ca. hver anden måned.

F. Småplanter grønsager

For en del arter, fx agurk, aubergine, kål, melon, peber, salat, selleri og tomat er der et EF-krav om inspektion 1 gang om måneden i produktionsperioden.

I produktionssæsonen skal inspektionerne placeres med 2-4 ugers interval afhængig af plantearten.

G. Formeringsgartnerier

I produktionsperioder, hvor planterne har en hurtig vækst, tilstræbes inspektion hver 2.-3. uge.

På andre tider af året til inspektionerne falde med længere intervaller. Dette er dog stærkt afhængigt af typen af kultur. Det skal også tages i betragtning om virksomheden producerer certificerede planter og i hvilken klasse.

På årsbasis vil disse virksomheder skulle besøges ca. 12 gange.

H. Udplantningsplanter

Afhængig af sortimentet og dermed hvor lang en produktionsperiode der er tale om, skal der udføres een eller to inspektioner. I gennemsnit er der stipuleret med 1,5 inspektioner.

I. Stedmoderplanter

I disse virksomheder udtages der jordprøver ved en tidlig inspektion, gerne året inden planterne er salgsklare. Selve stedmoderproduktionen inspiceres normalt kun een gang.

J. Planteskoler

For at få mulighed for at se symptomer på planteskadegørere i de forskellige kulturer placeres normalt to inspektioner. Den første lægges i juni - juli og den anden i august - september. (Se dog punkt K. og L.).

K. Forstplanteskoler

Disse inspiceres normalt kun een gang.

L. Planteskoler m/frugttræer og -buske

I planteskoler med produktion af fersken, solbær og hassel er det nødvendigt med 3 inspektioner. Fersken skal foruden de to sommerinspektioner inspiceres tidligt på vækstsæsonen for at kunne konstatere evt. angreb af ferskenblæresyge. I solbær og hassel skal der foruden de to sommerinspektioner udføres en vinterinspektion for at kunne konstatere evt. angreb af knopgalmider.

M. Plantehandlere

Disse inspiceres normalt kun een gang i løbet af sommerperioden.

N. Jordbærplanter

Tidligere har planteproducenter af jordbærplanter været inspiceret to gange i den første del af sommeren. Fremover vil det formentligt være klogt også at lægge et efterårssyn for at undersøge moderplanterne for evt. symptomer på rødmarv.

O. Løgavlere

Der inspiceres 1-2 gange. Desuden udtages jordprøver - evt. året før. For skalotteløgs vedkommende skal der i september udtages løg til vinterafprøvning.

P. Blomsterløg

Blomsterløgavlere må ofte aflægges 4 besøg, da der skal inspiceres under de enkelte sorters blomstring og nogle uger senere.

Tilrettelæggelse

Til hjælp ved tilrettelæggelse af antallet og tidspunkterne for inspektionerne udsendes ved årets begyndelse en edb-liste over alle virksomheder tilknyttet distriktskontoret. På listen kan inspektionsmåned angives.

Ved tilrettelæggelsen af kontrollen bør det tilstræbes at gøre denne så målrettet som muligt. Dvs. virksomheder med problemer bør besøges oftere end andre, mens virksomheder hvor der erfaringsmæssigt næsten aldrig er skadegørere kan få færre besøg. Alle virksomheder skal dog have mindst et besøg årligt.

Afbrydelse af kontrollen

Hvis der under avlskontrollen i en virksomhed konstateres angreb af, eller der er mistanke om angreb af skadegørere anført i bilag 1, A (O-toleranceskadegørere), hvor kontrolløren kan tænkes at kunne overføre smitte, må der ikke gennemføres avlskontrol i andre virksomheder, før der er foretaget nødvendigt skift af tøj og fodtøj, og kontrolløren har haft lejlighed til at vaske sig.

Der bør endvidere udvises den fornødne forsigtighed, hvis der konstateres andre skadegørere med stor smitterisiko.

Planteprøver til undersøgelse for skadegørere

Planteprøver udtages i tilfælde, hvor en skadegører ikke med sikkerhed kan bestemmes på stedet. Prøven hjembringes til distriktskontoret og kan skadegøreren heller ikke med sikkerhed bestemmes her, indsendes prøven til Plantedirektoratets plantepatologiske afdeling. I sådanne tilfælde skrives som skadegører på inspektionsmeddelelsen:

999 Skadegørere til undersøgelse

Prøven emballeres omhyggeligt før afsendelse:

- Potteplanter anbringes enkeltvis i 2 plastposer; en pose stramt om potten og rodhalsen og dernæst en luftfyldt pose om hele planten. Potterne stilles fast i spænd i en kasse, og mellemrum udfyldes med krøllet papir el. lign.

- Løse plantedele, fx skud eller grene, lægges i luftfyldte plastposer.

- Hvis der er levende dyr (fx trips) i prøven, indpakkes materialet først i papir, før det lægges i plastposer. Det hindrer, at dyrene drukner i kondensvand.

Prøven ledsages af form. 340, der udfyldes så udførligt som muligt. Under »Bemærkninger i øvrigt« kan anføres i hvilken forbindelse, prøven er udtaget eller andre oplysninger, der evt. kan have betydning for Plantepatologisk afdelings mulighed for at stille den rette diagnose. Papirgangen for form. 340 er skitseret i et mediediagram foran i kapitlet.

Når svaret foreligger fra Plantepatologisk afdeling, skal der laves en ny inspektionsmeddelelse (uden inspektionsdato hvor 999 slettes og erstattes af den konstaterede skadegører).

Hvis bestemmelse af en skadegører ikke skønnes at have indflydelse på inspektionens resultat, må producenten henvises til selv at få angrebet undersøgt.

Jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder

Pottekulturer:

I alle virksomheder, hvor markjord indgår i pottejorden, udtages jordprøve(r) af jordbunken (1 prøve pr 10 m) eller af den mark, hvorfra markjorden hentes, mindst en gang årligt, eller hver gang ny markjord indgår i pottejorden. Indgår der markjord af forskellige oprindelser, prøves de hver for sig.

Friland:

 • 1) Planteskoler: I nye virksomheder udtages 3 prøver pr. ha. Det samme gælder for nye arealer (købte eller lejede) i »gamle« virksomheder. Derudover udtages ikke jordprøver i planteskoler, medmindre særlige forhold gør sig gældende (se nedenfor).
 • 2) Alle andre frilandskulturer (fx spiseløg, blomsterløg, stedmoder, jordbær, potteplanter): Der udtages 1 prøve pr. ha hvert år. I virksomheder med planter på friland, som dyrker kartofler i virksomheden, udtages altid prøve(r) i kartoffelarealet. Skønnes smitte at kunne være tilført (jordfygning, oversvømmelse, tilført jord osv.), udtages 1 prøve pr. ha i det pågældende areal.

Generelle anvisninger vedrørende udtagningsteknik m.v. er beskrevet i kapitel 62 om kartoffelcystenematoder. Jordprøven indsendes til Plantepatologisk afdeling ledsaget af form. 77.

Papirgangen omkring form. 77 er illustreret i et mediediagram foran i dette kapitel.

Planteproducenter som anvender vævskulturteknikken i produktionen, skal registrere hvorfra udgangsmaterialet stammer. Ligeledes skal kolber, skåle o.l. med plantemateriale være mærket således, at de altid kan identificeres i forhold til de registrerede oplysninger.

Ved avlskontrollen skal det kontrolleres at der sker en registrering af det indkomne materiale. Senere kan det være aktuelt at udtage prøver af produktionen til undersøgelse for planteskadegørere.

Punkt 6 Godkendelse

Planter, der opfylder minimumskravene, godkendes til salg (ingen klassebetegnelse).

Godkendelse af kerne-, elite- og certificerede planter findes beskrevet i afsnit 81.2.2.

Punkt 7 Fortsat avlskontrol

Vær opmærksom på at fortsat avlskontrol både kan og skal anvendes hvis der er mistanke om angreb af planteskadegørere som ville forhindre godkendelse.

En hurtig diagnose skal foretages.

Bemærk også, at planter angrebet af skadegørere, som planterne skal være praktisk taget fri for, skal sættes i fortsat avlskontrol hvis de ikke kan godkendes. Først efter en periode med fortsat avlskontrol kan sådanne planter kasseres, hvis problemet fortsat ikke er løst.

Punkt 8 Kassation

Eventuel efterkontrol af om planterne er kasseret kan foretages, hvor distriktskontoret finder det påkrævet.

Punkt 9 Inspektionsmeddelelse

Arbejdsskemaer er gode til generelle kommentarer m.v., men angreb af skadegørere (resultatet af vores kontrol) skal skrives på inspektionsmeddelelsen og ikke alene nævnes på arbejdsskemaet eller meddeles mundtligt.

En række eksempler på udfyldte inspektionsmeddelelser findes i bilag 3.

Sammen med form. 301 (plantefortegnelse) udsender Afdeling for Gartneri ved årets begyndelse til distriktskontoret et eksemplar af inspektionsmeddelelsen påført virksomhedens navn og adresseoplysninger.

Ruderne på formularens top udfyldes af kontrolløren efter følgende retningslinjer:

Meddelelse nr. Nummerering af inspektionsmeddelelser påbegyndes 1. januar og fortsætter til 31. december fortløbende for det pågældende reg.nr., uanset at virksomheden kan omfatte flere kategorier, som ikke alle kan inspiceres ved samme besøg. Meddelelser »uden nr.« kan udskrives i de tilfælde, hvor fx en registrering ønskes ophævet uden at virksomheden er besøgt. Se eksempel. Meddelelser »uden nr.« må betragtes som interne inspektionsmeddelelser og skal følgelig ikke sendes til virksomheden.

Insp. dato. Dato for inspektionens udførelse. Ved en inspektion forstås en gennemgang af en del eller hele virksomhedens aktuelle produktion af en eller flere af Plantedirektoratets medarbejdere. Er der ingen planter i virksomheden anføres ingen inspektionsdato. Hvis virksomheden er så stor, at der skal bruges flere dage for at inspicere produktionen een gang, er det kun den sidste dag der anføres.

Ellers er reglen, at der udfyldes en inspektionsmeddelelse med inspektionsdato for hver inspektion. Ved fx. blomsterløgkontrol vil der på kort tid skulle udfyldes fx. 4 inspektionsmeddelelser.

Bemærk, at det altid er inspektionsdatoen der skal refereres til på senere inspektionsmeddelelser og ikke datoen, hvor inspektionsmeddelelsen er udskrevet.

Virk. kat. Der angives alle virksomhedens tilmeldte kategorier.

Insp. kat. Det angives hvilke(n) kategori(er), den pågældende inspektion omfatter. Angives med 1, 4, 5, 6 eller 7, ikke x.

Insp. kode Der angives kode for den næste inspektion af den pågældende kategori.

Formularens kolonner skal forstås således:

Kode/ Her føres et »G« for gentagelse og et »S« for sletning. Se eksempler.

Kat. refererer til den aktuelle plantekategori som angivet i plantefortegnelsen.

Nr. og Plantenavn m.m. Nummer og plantenavn på den aktuelle plante anføres i henhold til liste over standardiserede plantenavne (se også godkendte navne i spørgelisten - findes foran navnelisten). I tilfælde af at en planteart ikke er medtaget i håndbogens plantefortegnelse, indsendes inspektionsmeddelelsens gule kopi med tydelig markering heraf i plantenummer-kolonnen. Plantenavne uden nummer vil af Afdeling for Gartneri blive indtastet i »spørgelisten«. Se kap. 85.1 for yderligere oplysninger.

Udover nr. og navn påføres andre nødvendige oplysninger til identifikation af pågældende produktion, fx alder, grundstamme, hus nr., bord nr. osv.

Nr. og Skadegører m.m. Nummer og navn på skadegører m.m. anføres i henhold til fortegnelsen over skadegørernavne (Kapitel 84). Bemærk, at de tolerancer der er angivet i skadegørernøglen kan være forældede. Tolerancerne skal altid efterkontrolleres i nyeste udgave af bekendtgørelse om planter.

Angrebs % og Partiets størrelse. Begge dele skal altid anføres. I inspektionsmeddelelsens sidste kolonne angives det omhandlede partis størrelse normalt ved antal planter. Hvis der er flere planter eller løg i en potte er det dog antal potter der anføres. Angivelsen kan aldrig være antal bundter, kasser eller anden ubestemmelig størrelse. For spiseløg angives partiets størrelse ved arealet og for blomsterløg ved kg udplantede løg.

Formularens rubrikker udfyldes med oplysninger om inspektionens resultat.

Kasserede. Foruden plantenavn, alder, pottestørrelse, husnummer eller anden oplysning til produktionens identifikation, præciseres, hvordan destruktionen skal foretages, fx ved nedpløjning, afbrænding, ituhugning, i affaldscontainer eller i overdækket kompostering, og der fastsættes en frist for dens udførelse.

Produktioner, der har været i fortsat avlskontrol, og som kasseres, anføres i denne rubrik med henvisning til den inspektionsmeddelelse, hvor partiet blev stillet i fortsat avlskontrol.

Angivelsen skal i alle kolonner være identisk med oplysningerne i den inspektionsmeddelelse, hvortil der refereres. Se eksempler i bilag 3.

Fortsat avlskontrol. Husk ved udskrivning af ny inspektionsmeddelelse at videreføre eventuelle produktioner, der stadig skal stå i fortsat avlskontrol, med henvisning til den inspektionsmeddelelse, hvor partiet første gang blev stillet i fortsat avlskontrol. Se eksempel i bilag 3.

Godkendt. Ruden udfyldes med kryds, og pladsen anvendes i øvrigt til meddelelse om frigivelse af produktioner fra fortsat avlskontrol, som ved frigivelsen bliver godkendt. Se eksempel i bilag 3.

Godkendt, registrering. I denne rubrik anføres: Konstaterede angreb af planteskadegørere anført i bilag 1 B, når angrebet ikke overstiger tolerancerne.

Angreb af andre planteskadegørere end nævnt i bilag 1 B, for så vidt angrebet ikke medfører påbud, som er anført højere oppe på inspektionsmeddelelsen. Registreringer tjener som orientering ved følgende inspektioner samt ved eksportkontrol, måske i en anden del af landet.

Godkendt, betingelser. Denne rubrik anvendes for plantepartier, som efter ansøgning til Afdeling for Gartneri har opnået dispensation på særlige betingelser, fx blomsterløg til drivning. Endvidere kan denne rubrik anvendes hvis der mellem distriktskontoret og Afdeling for Gartneri er opnået enighed herom.

Offentlig bekæmpelse. Her anføres angreb af skadegørere i virksomheden iht. håndbogens kapitel 84.1.5., også selv om angreb i dyrkningsplanter er anført i en af rubrikkerne ovenfor. Se eksempel i bilag 3.

Ex. Ildsot. Ildsot i virksomheden skal stå på statuslisten i et år (en vækstsæson) og herefter slettes aktivt af distriktskontoret, medmindre der fortsat konstateres ildsot i virksomheden.

Ex. kartoffelcystenematoder. Konstateres der kartoffelcystenematoder i en virksomhed, vil virksomhedens registreringsnummer automatisk også være nematodlokalitetsnummeret.

Derfor skal der ved fund af kartoffelcystenematoder i virksomheden skrives følgende på inspektionsmeddelelsen under offentlig bekæmpelse:

2490 Virksomheden 248 Kartoffelnematodlokalitet, partiel

Denne oplysning skal skrives på alle fremtidige inspektionsmeddelelser, indtil kartoffelnematodlokaliteten ophæves af Afdeling for Gartneri.

Specielle eksportgodkendelser. Der anføres såvel plantenummer og navn som den særlige godkendelse i henhold til håndbogens kapitel 84.1.6. Se eksempel i bilag 3.

Sverige - Chrysanthemum og Gerbera omfattende potteplanter, småplanter og snitblomster

Når virksomheden efter ansøgning til Afdeling for Gartneri er blevet godkendt som S-virksomhed, anføres på inspektionsmeddelelsen under specielle eksportgodkendelser:

1 2490 Virksomheden 351 Godkendt S-virksomhed

Denne oplysning anføres på alle kommende inspektionsmeddelelser også for de allerede godkendte S-virksomheder.

S-godkendelse gives for Chrysanthemum og Gerbera både som potteplanter, småplanter og snitblomster.

Hvis kulturen kan godkendes, skrives under specielle eksportgodkendelser fx:

1 461 Argyranthemum frutescens 252 Godkendt til Sverige

Proceduren ved godkendelse af S-virksomheder er følgende:

1. Ansøgning fra gartner til Plantedirektoratet (afd. for Gartneri) skal indeholde oplysninger om:

a. Planteart

b. antal producerede planter pr. år

c. stiklingernes oprindelse

d. kort over virksomheden (drivhusareal og pakkerum) der viser placeringen af formeringsafdeling, produktionsarealer, andre kulturer

2. Kopi af ansøgning med bilag til distriktskontoret. Distriktskontoret aflægger specialbesøg i virksomheden, taler med den ansvarlige og udleverer S-regler.

3. Distriktskontoret indstiller til Afdeling for Gartneri om virksomheden kan godkendes i henhold til S-reglerne.

4. Hvis det er tilfældet får virksomheden fra Afdeling for Gartneri tilsendt S-regler samt godkendelsesskrivelse i to eksemplarer, hvoraf den ene returneres i underskrevet stand til Afdeling for Gartneri.

5. Afdeling for Gartneri sender liste indeholdende: navn, adresse, reg.nr. og planteart til Lantbruksstyrelsen.

6. Godkendelsen får virkning fra 10 dage efter at Lantbruksstyrelsen har modtaget ovennævnte liste.

7. Distriktet påføres S-godkendelsen på inspektionsmeddelelsen (senest dagen før godkendelsens ikrafttræden).

Sverige - Roser m.v. (perioden 16/4-30/9

Forbudet mod indførsel af San Jose-skjoldlus værtsplanter i ovennævnte periode gælder ikke for Danmark eller andre lande som er fri for skadegøreren. (Den tidligere specielle godkendelse af roser til Sverige fra danske virksomheder anvendes ikke længere, hvorfor distrikterne bør slette godkendelserne på inspektionsmeddelelserne).

Finland - roser

Plantede roser dvs. roser med voksemedie kan eksporteres til Finland fra den 1. juni 1991 hvis voksemediet består af ubrugt, ren sphagnum, vermikulit, perlite, eller tilsvarende syntetisk, ubrugt og rent voksemedie og hvis planterne i hele deres vækstperiode har været dyrket i et af de nævnte voksemedier.

Inden danske roser i potte eksporteres til Finland skal distriktskontoret ved avlskontrollen sikre sig at betingelserne herfor er opfyldt. Er det tilfældet skrives følgende på inspektionsmeddelelsen under specielle eksportgodkendelser.

Kategori, 2420 Rosa hybrid 352 Godkendt til Finland

1 el. 4 (eller hvilken art det drejer sig om)

Kun virksomheder der har denne godkendelse kan eksportere roser i potte til Finland.

Finland har accepteret, at der kan tilsættes lidt tørret ler til den anvendte sphagnum.

Canada

Ved Canada-godkendelser angives partiets størrelse i stk.

Årstal for jordprøve skal anføres, hvis der er eller har været udtaget en sådan.

Ændringer i ejerforhold. Adresse, telefonnumre m.v. rettes. Eventuelt henvisning til foretaget ændering i meddelelsens »hoved«.

Oplysninger om virksomhedens ophør anføres også her.

Kopi af alle inspektionsmeddelelser sendes løbende til Afdeling for Gartneri under hensyntagen til at indtastninger til edb-systemet foregår hver fredag.

Statuslister vil for kategori 1 blive udskrevet hver uge, mens de for kategorierne 4, 5, 6 og 7 kun vil blive udsendt, når der er tilføjelser m.m.

Hver mandag vil distriktskontorerne modtage statuslister. Det skal understreges, at oplysningerne i disse lister er sensitive, hvorfor de skal opbevares i aflåst skab, når de ikke bruges. Oplysninger på statuslisterne er fortrolige og må ikke videregives til andre. Listerne skal med jævne mellemrum sendes til Afdeling for Gartneri, hvor de vil blive destrueret.

Punkt 10 Betingelser for salg - mærkning

Som det fremgår af § 11 i bekendtgørelsen om planter, skal hver salgsenhed være mærket med

Botanisk navn og

virksomhedens registreringsnummer (en gros salg)

Forud for bekendtgørelsens ikrafttræden har kravene været hørt i og accepteret af erhvervet.

Senere har det vist sig, at erhvervenes repræsentanter ikke havde fuld opbakning til denne accept. Afdeling for Gartneri har haft mange drøftelser og overvejelser i forbindelse med mærkningskravene.

Senest 1. januar 1993 dvs. om ca. 2 år skal der på EF-plan være et harmoniseret plantesundhedssystem som vil fastsætte krav til bl.a. plantepas og dermed også mærkning. Da der fra Plantedirektoratets side er blevet lovet dele af erhvervet, at der i overgangsperioden ikke vil blive stillet særlige danske krav, finder afdelingen det svært og også uønskeligt at presse særkrav igennem overfor de danske producenter på nuværende tidspunkt (trods kravene om mærkning i bekendtgørelsen om planter).

Indtil der er lavet fælles EF regler om mærkning skal følgende krav som minimum være overholdt for de dansk-producerede planter. (Minimum betyder, at hvis kravet ikke er opfyldt, skal der laves afvisningsrapport (form. GA222) og evt. certificatudstedelse skal nægtes indtil kravet er opfyldt).

 

           Mærkning af   Oplysning på form. GA130 

           hver salgsenhed (eksportanmeldelsesskema) 

 Væksthusplanter 

 botanisk navn    anbefales 1)  kræves 

 prod.virk.reg.nr. 2) kræves     kræves 

 Planteskoleplanter 

 botanisk navn    kræves 1)    kræves 

 prod.virk.reg.nr. 2) anbefales    kræves 

 Jordbærplanter 

 botanisk navn    anbefales    kræves 

           sortsnavn    sortsnavn 

           kræves     kræves 

 prod.virk.reg.nr. 2) kræves     kræves 

 Spiseløg og blom- 

 sterløg 

 botanisk navn    kræves     kræves 

           sortsnavn    sortsnavn 

           kræves     kræves 

 prod.virk.reg.nr. 2) kræves     kræves 

Bemærkninger

 • 1) Alle planter der producerer spiselige afgrøder skal dog altid være mærket med botanisk navn og sortsnavn. For fx. kål- og porreplanter til salg i Danmark i småbakker kan det accepteres, at der i stedet for sortsnavn skrives fx. »vinterporre« eller Hvidkål efterår/vinter.
 • 2) Istedet for produktionsvirksomhedens registreringsnummer kan et andet nummer accepteres, blot dette straks og på stedet kan oversættes til virksomhedens registreringsnummer hos Plantedirektoratet (denne procedure bør dog ikke anbefales). Bemærk at produktionsvirksomhedens registreringsnummer kun kræves ved engros salg.

I punkt 1 i Plantedirektoratets regler for avlskontrol er en salgsenhed defineret som den største af følgende enheder, der omfatter en planteart: Container, palle, bundt, kasse, bakke eller enkeltplante.

Hvis producenten fx. har leveret en container med kun en planteart og containeren er mærket med en etiket der oplyser plantens botaniske navn og producentens registreringsnummer, vil han have opfyldt mærkningsbestemmelserne.

Hvis en eksportør eller andre der arbejder med engros salg splitter en container op, er den største salgsenhed herefter blevet en kasse. Er hver kasse ikke mærket, vil eksportøren derfor kunne opleve at få afvist planterne og evt. blive tiltalt for ikke at opfylde mærkningsbestemmelserne. Hvis der derfor er behov for at opsplitte containere, vil den praktiske løsning være, at hver kasse er blevet mærket af producenten.

Ad Bilag 1

A. Planteskadegørere, der ikke må forekomme

(Bilag 1 A i bekendtgørelsen om planter)

Ingen plantepartier angrebet af planteskadegørere i bilag 1A i bekendtgørelsen om plnater må frigives til salg.

Tolerancen er 0 .

Hvis der er udsigt til at en 0-toleranceskadegører kan bekæmpes fuldstændigt (lugning, kemisk bekæmpelse eller anden form for bekæmpelse) kan partiet sættes i fortsat avlskontrol, hvis angrebet ikke er meget stort (10%). Bekæmpelse kan være aktuel ved visse insekt-, svampe- og bakterie-angreb. Kan fx. gennemføres ved angreb af Erwinia amylovora når planterne står i potter. Angrebne planter skal straks destrueres (fjernelse af smittekilde) og anføres som kasserede på inspektionsmeddelelsen. Planter på bed, fx. 1/0 tjørn, kan efter de hidtidige erfaringer ikke luges rent.

Er der ved avlskontrollen konstateret ildsot i virksomhedens planter eller læhegn skal der i inspektionsmeddelelsens rubrik med »offentlig bekæmpelse« angives, at der findes ildsot i virksomheden. Se eksempel i bilag 3. Virus betragtes som ikke-bekæmpelig og et angreb af en 0- tolerance virus betyder derfor, at partiet skal kasseres.

Alle usædvanlige angreb af planteskadegørere anført i bilag 1A skal straks meddeles Afdeling for Gartneri.

B. Planteskadegørere, der ikke må forekomme ud over visse tolerancer

(Bilag 1B i bekendtgørelsen om planter).

Alle de anførte skadegørere har en tolerance som, hvis den overskrides, medfører at plantepartiet sættes i fortsat avlskontrol eller kasseres.

Hvis der er udsigt til, at et planteparti angrebet af en af planteskadegørerne i dette bilag kan bringes ned under den fastsatte tolerance ved en eller anden form for bekæmpelse, kan partiet sættes i fortsat avlskontrol hvis angrebet ikke er meget stort (20%).

Angreb større end 20% medfører normalt kassation.

Bemærk, at bestemmelserne vedrørende nogle af skadegørerne er knyttet til bestemte værtplanter.

Når en planteskadegører registreres på inspektionsmeddelelsen bruges det latinske navn, f.eks. Aphelenchoides spp. (75) (gælder når nævnte værtplante er angrebet).

Se: »Skadegørere« kapitel 84.

Bemærk endvidere, at visse virussygdomme ikke er omfattet af den generelle tolerance, og at alle angreb af bakterier er henført til dette bilag.

Ved indsendelse af ansøgning til Afdeling for Gartneri er der mulighed for, at partier af blomsterløg og -knolde, der er blevet kasseret, kan sælges til afdrivning. Se desuden bilag 2 punkt 1.1 i bekendtgørelsen om planter. Der udskrives en inspektionsmeddelelse, hvoraf fremgår, at partiet er godkendt på betingelser.

For 7 tulipansorter og 1 narcissort anført i bilag 2 punkt 1.5 i bekendtgørelsen om planter tolereres ved avlskontrollen op til 10% virus. Øvrige sorter skal opfylde kravene i bilag 1 B.

Angreb af skadegørere i bilag 1 B skal altid skrives på inspektionsmeddelelsen enten under kassation, fortsat avlskontrol eller registrering.

C Planteskadegørere som et parti planter skal være praktisk taget fri for.

(Bilag 1C i bekendtgørelsen om planter).

Hvad er praktisk taget fri? Svaret er afhængig af flere ting:

- Hvilken plante (slægt, art)

- Plantepartiets størrelse

- Skadegøreren

- Skadegørernes antal

- Hvornår konstateres skadegøreren (kulturens udviklingsstadie og tidspunkt på året).

Nedenfor er anført nogle vejledende retningslinier for hvornår en planteproduktion bør sættes i fortsat avlskontrol.

Fortsat avlskontrol:

De anførte procentsatser er alene vejledende og gældende for større partier. Procenterne bygger på de tal kontrollørerne selv har været med til at fastsætte. Det skal understreges, at det altid er kontrollørens faglige vurdering på stedet der er afgørende.

Ressourceforbruget ved en frigivelse skal også tages i betragtning inden små partier sættes i fortsat avlskontrol. Hvis små partier sættes i fortsat avlskontrol kan det overvejes om frigivelse i specielle situationer kan ske efter drøftelse pr. telefon af evt. bekæmpelse, indsendelse af plante med bekæmpede skadegørere til laboratoriet (foretaget af producenten) eller om virksomheden skal aflægges et besøg. Frigivelse uden inspektion bør generelt undgås.

I alle tilfælde skal frigivelse af planter i fortsat avlskontrol ske ved udfyldelse af en ny inspektionsmeddelelse. Inspektionsdato udfyldes kun hvis der er foretaget inspektion i virksomheden.

Væksthusplanter (kategori 1)

 

 2%: Bemisia tabaci 

   Frankliniella occidentalis 

 5%: Bladnematoder (andre tolerancer for Fragaria, 

   Begonia og bregner) 

   Dværgmider 

   Minerfluer (nogle minerfluer har 0-tolerance) 

   Møllarver 

   Skjoldlus 

   Rust 

 6%: Bladlus på rødder 

   Mellus 

   Spindemider 

   Trips 

   Meldug 

   (Grå-)skimmel 

 15%: Fritlevende bladlus 

   Bladskimmel 

   Bladpletsyge 

   Rodbrand/Visnesyge 

 Planteskoleplanter (kategori 4) 

 5%: Bladnematoder 

   Dværgmider 

   Skjoldlus 

   Blæresyge 

 20%: Bladlus på rødder 

   Galmider (andre tolerancer for hassel og solbær) 

   Galmyglarver 

   Mellus 

   Nåletrægallelus 

   Spindemider 

   Hvidrust 

   Kvistdød 

   Rust (eksportproblemer) 

   Rodbrand/Visnesyge 

   Skurv 

 40%: Fritlevende bladlus 

   Trips 

   Bladpletsyge 

   Meldug 

   Stråleplet 

Registrering:

I følgende tilfælde skal angreb af planteskadegørere i denne gruppe (bilag 1 C) skrives på inspektionsmeddelelsen og ikke alene nævnes på arbejdsskemaet eller meddeles mundtligt:

1: Hvis der er risiko for at grænsen for »fortsat avlskontrol« overskrides inden salg.

2: Hvis skadegøreren - uden en reduktion af antallet - vil kunne give anledning til afvisning af planterne i udlandet. Angreb af Bemisia og Frankliniella skal derfor altid registreres.

Først skal dog registreres store partier med større angreb hvorimod fx. 10 planter med angreb af mellus ikke registreres.

1.1 Væksthusplanter

I reglernes bilag 1 punkt 1.1 nr. 6, fastsættes, at udplantningsplanter af grønsager skal leveres i rengjort materiale eller engangsemballage. Rengjort materiale fortolkes her således: Emballagen skal forinden plantesæsonen ved vask være renset for jord og plantedele. Emballagen skal endvidere før genbrug tømmes for løs jord og plantedele.

1.2 Planteskoleplanter

Forekomst af ikke tilladte Berberis- og Mahoberberisarter behandles som kassation og føres som sådan på inspektionsmeddelelsen.

Små plantepartier, hvor enkelte syge planter forårsager en høj angrebsprocent, skal ikke destrueres, men vil normalt kunne godkendes efter fjernelse af de syge planter.

Planter i indslag, herunder frugttræer og -buske, skal inspiceres på normal måde og kan godkendes efter gældende retningslinier, for så vidt en effektiv kontrol kan gennemføres, dvs. friskt løv på planter i åbent (opret) indslag. Planter i bundter bør normalt være ryddet af planteskolen inden august. Hvis forholdene ikke er i orden, meddeler kontrolløren under bemærkninger ved 1. inspektion, at indslagspladsen skal bringes i forsvarlig orden inden 2. inspektion. Er dette ikke sket, må planterne ryddes og antal m.v. føres som kassation på inspektionsmeddelelsen.

I »Juletræsplanteskoler«, hvori konstateres angreb af galledannende bladlus, nåletræspindemide el.lign., kan der, hvis det kun er muligt at gennemføre en tilfredsstillende bekæmpelsesforanstaltning i en del af en plantage, udvælges en afdeling eller et antal rækker til godkendelse, men der må da i inspektionsmeddelelsen under bemærkninger nøje redegøres for salgsafdelingens omfang og beliggenhed.

1.3 Jordbærplanter

Produktion og salg af jordbærplanter i Danmark kan kun ske efter de regler der findes i Plantedirektoratets regler for produktion af kerne-, elite- og certificerede planter (kap. 81 bilag 1 a).

1.4 Spiseløg

Se kontrolblade i kap. 81 bilag 4.

1.5 Blomsterløg og -knolde

Ved avlskontrol af tulipan og narcis accepteres for 7 tulipansorter og 1 narcissort op til 10% virus. For øvrige sorter toleres 2% virus.

Kontrol af blomsterløg m.v. sker ved eftersyn af mindst 3 prøver a 1000 planter af hver sort.

Tulipanpartier, der kun opnår godkendelse for løgstørrelse på 10 cm og op i henhold til bilag 1 punkt 1.5 nr. 6, opføres således på inspektionsmeddelelsen:

Fortsat avlskontrol

2061 Tulipa gesnerana »Danton« 238 Lugemetode 600 løg under 10 cm.

Det fremgår heraf, at »Danton«, løg 10 cm/op er godkendt.

81.2.2 Kommentarer til regler for produktion af kerne-, elite- og certificerede planter (findes i bilag 1a)

Det er vigtigt at distriktskontorerne medvirker positivt til at udbrede kendskabet til og anvendelsen af certificeret plantemateriale. Herved er grunden lagt til en høj plantesundhedsstandard i den danske planteproduktion.

Punkt 2 Registrering af producenter

Inden en virksomhed får en del af eller hele sin produktion godkendt i en bestemt klasse, skal virksomheden generelt være godkendt til at kunne foretage en sådan produktion.

Distriktskontor og Afdeling for Gartneri drøfter sammen om en bestemt virksomhed opfylder kravene til en bestemt godkendelse. Konkret er det Afdelingen for Gartneri der godkender virksomheden og som bevis herpå udskrives form. GA 305. Form. GA 305 vil blive udskrevet når virksomheden godkendes og derefter en gang om året eller hvis der sker ændringer i godkendelsesområderne. Der udskrives to eksemplarer som distriktskontoret modtager. Det ene eksemplar afleveres til virksomheden, mens distriktskontoret beholder det andet.

Bemærk, at produktion af jordbærplanter kun kan ske efter reglerne for produktion af kerne-, elite- og certificerede planter.

Punkt 3 - Godkendelse af kerneplanter

Virksomheder der ønsker at få godkendt kerneplanter skal sende et anmeldelsesskema (form. GA 306) til Afdeling for Gartneri. Efter drøftelse med distriktskontoret foretager afdelingen den videre behandling af ansøgningen. Anmelderen, virksomheden der opbevarer kerneplanten og distriktskontoret modtager kopi af anmeldelsesskemaet forsynet med resultatet af afdelingens behandling.

Punkt 9 - Godkendelse

Hvis diverse krav til oprindelse og frihed for planteskadegørere er opfyldt, godkender distriktskontoret planterne i en bestemt klasse. Denne godkendelse sker skriftligt på formular GA 302. Bemærk, at for bl.a. planteskoleplanter gælder, at der skal indkøbes etablerede og individuelt mærkede planter for at der kan ske godkendelse som certificerede planter i klasse AA. Vær opmærksom på at bl.a. Planteopformeringsstationen sælger stiklinger af de samme sorter(kloner).

Distriktskontoret modtager formular GA 302 fra Afdeling for Gartneri når en virksomhed er blevet godkendt til en bestemt produktion jf. punkt 2. Navn, adresse, tlf.nr., reg.nr., distrikt vil være udfyldt af afdelingen. Distriktskontorerne skal udfylde følgende:

Kategori: Her anføres 1, 4, 5, 6 eller 7

Status: Her anføres status for det materiale virksomheden har indkøbt:

Kernepl.

Elitepl.

Cert AAE

Cert AA

Cert A

Plantenavn: Slægts- og artsnavn anføres (se evt. kap. 85 i håndbogen). Det er bedst at skrive navnet i stedet for plante nr. Desuden anføres sorts/klonnavn.

Kerneplanter kan ikke opføres på form. GA 302 før afdelingen har godkendt kerneplanten på form. GA 306.

Bemærk: Her kan skrives fx 1) som henviser til en meget kortfattet tekst nederst på formularen.

Lev. fra reg.nr.: Her anføres Plantedirektoratets 5 cifrede registreringsnummer for leverandørvirksomheden.

Antal leveret: Det antal planter som er modtaget fra leverandøren skrives her. Ikke det antal moderplanter som det indkøbte evt. efterhånden er opformeret til. Det er altså grunddata/fakta der findes her. Kontrolløren må i kontrolsituationen bedømme om det faktiske antal salgsplanter er realistisk i forhold til det hjemkøbte materiale.

Hvis der sker udfald på grund af frost eller andet kan det være aktuelt at nedskrive antallet.

Leveringsdato: Anføres som dag, måned, år fx 01.02.91.

Hvis der sker en løbende levering af en bestemt sort/klon i en kortere periode (nogle måneder) anføres kun den første leveringsdato og samtidig ændres antal leveret til det samlede antal leverede plnater af den pågældende sort/klon.

Hvis frilandsplanter leverers med et vist antal hvert år i en længere periode, dvs. gennem en årrække, anvendes en linie til hvert års indkøb.

Udskiftningsdato: Svarer til leveringsdatoen tillagt det antal år som iflg. reglerne er tilladt for de enkelte arter og godkendelsesklasser.

Udskiftningsdatoerne for kerne- og eliteplanter er i øjeblikket til diskussion sammen med testkravene til kerneplanter. Hvis der er tvivl kontakt Afdelingen for Gartneri. Hvis materiale indkøbt årligt gennem en årrække ikke er entydigt mærket og holdt udskilt fra det øvrige, vil udskiftningsdatoen for det først indkøbte også være gældende for det sidst indkøbte.

For jordbær der fx. senest kan anvendes foråret 1993 vil der blive skrevet 31.12.92.

Hvis der ved fremskaffelsen af datoer alene kan skaffes årstal vil der blive skrevet:

01.01.90 som leveringsdato for materiale leveret år 1990 og 31.12.95 som udskiftningsdato for materiale der skal udskiftes i 1995.

Nederst på formular GA 302 er anført at virksomheden kan sælge materiale af de sorter/kloner der er nævnt ovenfor som certificeret plantemateriale i en bestemt klasse.

Hvilken klasse der er aktuel vil edb-systemet automatisk skrive udfra de oplysninger der findes om den pågældende virksomheds godkendelsesområde samt sorter og klassifikation af indkøbt plantemateriale.

Papirgang: Når form. GA 302 er udfyldt/rettet sender distriktskontoret et eksemplar til Afdeling for Gartneri. Det andet eksemplar opbevares af distriktskontoret. Fra afdelingen vil distriktskontoret modtage 4 renskrevne form. GA 302. Efter at have kontrolleret at oplysningerne er korrekte, underskrives alle 4 formularer. Herefter sendes eet eksemplar til virksomheden, eet til Afdeling for Gartneri og de to sidste opbevares af distriktskontoret.

Ved næste besøg i virksomheden foretages rettelser på distriktskontorets ene kopi, hvis der er sket ændringer i virksomheden siden sidst. Er der ikke sket ændringer udskrives ingen ny form. GA 302. Der gælder det samme princip for form. GA 302 som for den almindelige inspektionsmeddelelse (form. GA 134): Godkendelsen er gyldig indtil næste form. GA 302 udskrives eller virksomheden udmeldes af Plantedirektoratets avlskontrol.

81.2.3 Indberetning

Indberetning vedrørende nedenstående forhold indsendes løbende sammen med inspektionsrapporten.

- Indberetning vedrørende virksomheder, der har overtrådt reglernes punkt 7.2 vedrørende planteproduktioner i fortsat avlskontrol.

- Indberetning vedrørende virskomheder, der har overtrådt reglernes punkt 8.2 vedrørende kasserede planteproduktioner.

- Indberetning vedrørende virksomheder/grossister, der har overtrådt punkt 10.3 og 10.4 vedrørende mærkning.

- Indberetning vedrørende overtrædelse af andre bestemmelser.

Endvidere bør Afdeling for Gartneri orienteres, hvis der under avlskontrollen konstateres ting som kan være af generel interesse.

81.2.4 Formularer

Indsendelse af formularer til Afdeling for Gartneri fra distriktskontoret. Gul kopi.

Form. 134 Inspektionsmeddelelse indsendes løbende og minst en gang hver uge.

Form. 300 Tilmeldelse til avlskontrol af planter. Indsendes snarest muligt sammen med formular 301 og 134.

Form. 301 Plantefortegnelse indsendes sammen med årets første inspektionsmeddelelse.

Form. 302 Godkendelse af kerne-, elite- og certificerede planter. Indsendes sammen med inspektionsmeddelelsen.

81.3 Kontrol af forstligt formeringsmateriale

81.3.1 Herkomstkontrol

Tilmeldelse til kontrollen

Virksomheder, der sælger mere end 1000 planter ad gangen af arter omfattet af bekendtgørelsen om handel med forstligt formeringsmateriale, bilag 1 og 2, til forstlige formål skal tilmeldes herkomstkontrollen. Bemærk de særlige regler for »OECD-træarter«. Man kan fx. foretage et »fakturacheck« for at se, om »1000 planters« grænsen overstiges.

Virksomheder, der foretager produktion for andre (udstationeret produktion, kontraktavl), skal være tilmeldt, ligesom ejeren af partiet skal være tilmeldt.

Virksomheder tilmeldes på form. 303. Ved ejerskifte udfyldes en ny form. 303. Tidligere ejer afmeldes via inspektionsmeddelelse form. 304, som ved afmeldelse af avlskontrol. Afmeldelse kan først ske, når de sidste herkomstpligtige planter i virksomheden er afsat.

Når Afdeling for Gartneri modtager tilmeldelsen sendes bekendtgørelse og regler m.v., herunder den orange håndbog: »Kårede Frøavlsbevoksninger i Danmark« til virksomheden.

Plantefortegnelse

Når en virksomhed er tilmeldt herkomstkontrol, anføres på form. 304 det tilmeldte areal i rubrikken »tilmeldt areal«

Arealet opgives med 2 decimaler. Er virksomheden ren plantehandler, noteres ordet »plantehandler« i arealfeltet.

Herkomstkontrollens områder

Alle »EF-træarterne« er herkomstkontrolpligtige. For poppel er der dog udstedt generel dispensation, indtil forstligt kårede poppelkloner forefindes. De første kåringer foreligger nu, men dispensationen kører videre i en overgangsperiode.

For »OECD-træarterne« er gældende, at frø samt planter af frø, høstet på danske, kårede bevoksninger er herkomstkontrolpligtige. Øvrige er frivillige. Herkomstkontrol af »OECD-træarter« gennemføres, når herkomstbeviser forefindes.

Frø og planter, stammende fra bevoksninger der er kåret til landskabsformål herkomstkontrolleres i henhold til landbrugsministeriets bemyndigelse af 24. oktober 1984. For materiale til landskabsformål udstedes kun indsamlingstilladelser, ingen øvrige herkomstbeviser, men derimod fakturaoplysninger.

Kontrol sker uden herkomstbevis ved kontrol af indkøbsfaktura, der skal angive oprindelsessted, høstår og kåringsnummer. Kåringsnumre offentliggøres på »Oversigt over frøkilder kåret af Statens kåringsudvalg for Landskabsplanter«. Se bilag 5.

Herkomstbeviser

Oprindelsesbeviser (hvide) udstedes af Afdeling for Gartneri for hvert dansk eller udenlandsk frø/planteparti. A-numre er for materialer af dansk oprindelse (form. HE5). B-numre angiver udenlandsk oprindelse (form. HE6).

Grønne beviser (form. HE 09), følger frøpartier ved handel mellem frøhandlere.

Gule beviser, (form. HE 07 og HE 08), følger frøpartier fra frøhandler til planteskole. Når frøhandler og planteskole er den samme, udstedes gult bevis til egen virksomhed, der følger plantepartiet i planteskolen.

Blå beviser, (form. HE 10), udstedes af planteskolen og følger planter til anden planteskole. Blå beviser kan udstedes til den endelige forbruger, om dette ønskes.

Ved import af planter udsteder Afdeling for Gartneri hvidt oprindelsesbevis og blåt bevis. Se procedure i håndbogen: »kårede Frøavlsbevoksninger i Danmark« og i bilag 5: »Krav til anmeldelse, certifikater o.l. af forstligt formeringsmateriale m.v.«

Inden inspektionen

Ring til virksomheden og aftal kontroltidspunkt. Gør opmærksom på at beviser skal være sorterede i »løbende« og udskrevne. Udskrevne skal være sammentalt. Alle partier i marken skal være etiketteret. Indkøbs- og salgsfakturaer skal være til stede.

Kontrol af beviser

De beviser, der findes i en virksomhed, skal være udstedt til virksomheden. (Kontraktavl kan dog forekomme efter aftale. I så fald skal der foreligge en kontrakt, hvoraf en kopi hæftes sammen med det originale gule oprindelsesbevis).

Det originale bevis med rødt løbenummer skal være tilstede. Beviserne kontrolleres for påførte oplysninger om tidspunkter for såning, prikling, antal, salg osv.

Udskrevne beviser kontrolleres for påførsel af salg over 1000 stk. Edb-kopier af salgsoplysninger godtages, såfremt modtager er anført. Bevisets anførte antal skal være talt sammen. Antal sammenholdes med frømængde, antal priklede, svind osv og det vurderes om der er rimelig overensstemmelse. Se bilag 5.

Udskrevne beviser må først indsendes til Afdeling for Gartneri efter kontrollens gennemførelse.

Fakturakontrol

Et betryggende antal af virksomhedens salgsfakturaer efterses for kontrol af, at herkomstoplysninger er påført til den endelige forbruger med angivelse af oprindelsesbevisnummer, planteart, alder samt herkomst (proveniensangivelse).

Kontrol i marken

Planteskoler skal føre en markprotokol som kan udbedes til støtte for kontrollen. Alle herkomstpligtige partier i marken skal være etiketteret med oplysning om:

Oprindelsesbevis nr.

Botanisk navn

Herkomst (Proveniens)

Partier af landskabsplanter skal være mærket med:

Botanisk navn

Oprindelsessted

Høstår

Kåringsnummer

Udvalgte beviser medbringes i marken, og bevisernes oplysninger sammenholdes med etiketternes. Stikprøver af enkelte arter kan gennemføres. Det vurderes om frøbedsareal er rimeligt i forhold til udsået frømængde og antal priklede planter svarer til frømængde. Se bilag 5: »Tal til støtte for herkomstkontrollen, henholdsvis EF- og OECD-træarter«. Bemærk at de angivne størrelser i tabellen skal tages med store forbehold for udsving (måske op til 50%) afhængig af dyrkningsteknik og -forhold i virksomheden samt frøkvaliteten.

Se efter, om der er herkomstpligtige arter uden bevis i virksomheden.

Inspektionsmeddelelsen

Forklaring til de enkelte punkter på inspektionsmeddelelsen form. 304:

Der sættes »X« i ja eller nej rubrikkerne. Ved punkt 5 kan der dog blive tale om at sætte en streg » » i både ja og nej rubrikken, hvis der slet ikke findes arter af landskabsplanter, der skal herkomstkontrolleres. Brug bemærkningsfeltet ved enhver relevant anmærkning.

Kontrol af beviser m.m.

Pkt. 1. Virksomheden skal sortere beviser i »løbende« og udskrevne. De udskrevne skal være mærket »udskrevet«. Beviser må ikke indsendes før efter kontrollen er udført.

Pkt. 2. Virksomheden skal sammentælle det anførte antal solgte planter på udskrevne beviser (kontrolbaldet) forud for kontrollen.

Pkt. 3. Efterse, om »løbende« beviser er ajourført m.h.t. notering af oplysninger om såning, prikling, salg m.v.

Pkt. 4. Efterse et passende antal af virksomhedens salgsfakturaer og kontroller, at krævede herkomstoplysninger er påført.

Pkt. 5. Såfremt virksomheden har arter af landskabsplanter, der skal herkomstkontrolleres, efterses oplysninger på indkøbsfaktura.

Markkontrol

Pkt. 6. Tag et skøn, eller spørg om virksomhedens areal med herkomstkontrolpligtige planter svarer til angivelse på plantefortegnelsen.

Pkt. 7. Efterse etikettering i marken, sammenhold evt. med markprotokol. Oplysninger på etiketter skal svare til oplysninger på beviser/indkøbsfakturaer og være i orden for alle herkomstpligtige partier.

Pkt. 8. Skøn hvorvidt et areal med en herkomstpligtig art svarer til opgivet udsået frømængde. Om fornødent laves opmåling/-tælling.

Pkt. 9. Efterse om der er herkomstpligtige arter uden bevis i virksomheden.

Pkt. 10. Anfør eventuelle andre forhold under bemærkninger.

Såfremt en bestemt art, udvalgt det pågældende år, er kontrolleret såvel på kontor som i marken, skrives under bemærkninger fx.: »Alt Abies nordmanniana (4 partier) kontrolleret«.

Originalen af form. 304 afleveres i virksomheden, den ene kopi sendes straks til Afdeling for Gartneri, den anden kopi opbevares på distriktskontoret.

Kontrol af frøindsamling i kårede bevoksninger

Afdeling for Gartneri sender kopi af indkommet indsamlingstilladelse til distriktskontoret for de frøindsamlinger der skal kontrolleres.

På indsamlingstilladelsen er anført en indsamlingsleder. Denne kontaktes og oplyses om at Plantedirektoratet ønsker at kontrollere frøindsamlingen.

Dato for indsamlingens påbegyndelse bedes oplyst, ligesom et godt skovkort over lokaliteten skal være tilgængeligt (kåringsdeklarationer og kort kan i særtilfælde fremskaffes fra Statens forstlige kåringsudvalg).

Med oplysningerne om høsttidspunkt og lokalitet ihænde kan kontrollen på høststedet udføres.

Skovdistriktet og den lokale skovløber kan eventuelt kontaktes for flere oplysninger om årets frøhøst i distriktet.

Følgende forhold kontrolleres:

1. Er høstlokaliteten rimeligt afgrænset/afmærket.

2. Er indsamlingsholdet udstyret med kort over høstlokaliteten.

3. Foregår høsten det rigtige sted og kun der.

4. Er sækkene med råvare korrekt mærket, dvs. med:

 • a) Indsamlingstilladelsens løbenummer.
 • b) Angivelse af skovdistrikt.
 • c) Træart.
 • d) Kåringsnummer.

Mærkningen skal fremgå både på en indlægsseddel og på en sækkeseddel.

5. Er der generelt omhyggelighed og god orden på indsamlingsstedet.

6. Udfyldes indsamlingstilladelsens bagside i overensstemmelse med de faktiske høstmængder på lokaliteten. Heri ligger der en (svær) vurdering af den potentielle frøhøst på lokaliteten.

Kontrollen afsluttes med en kort skriftlig redegørelse, signeret og dateret af kontrolløren og indsendes til Afdeling for Gartneri.

Senere kan det blive aktuelt med uanmeldte kontroller ligesom der kan blive tale om at lave mere standardiserede kontrolrapporter.

81.3.2 Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol af forstplanter »EØF«-standard.

I henhold til landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 150 af 31. marts 1981 om handel med forstligt formeringsmateriale § 4, stk. 2 og 3, forestår Plantedirektoratet kontrollen med overholdelsen af EØF-normerne. Kontrollen med kvalitetsnormerne foretages kun i de tilfælde, hvor planterne ønskes markedsført under angivelsen »EØF-standard«.

Kvalitetsnormerne omfatter udelukkende træarter under EØF-ordningen (»EF-træarterne«). Ordningen omfatter således:

Generativt formeringsmateriale af:

 

 Abies Alba     Pseudotsuga menziesii 

 Larix decidua   Fagus Sylvatica 

 Larix leptolepis  Quercus robur 

 Picea abies    Quercus rubra 

 Picea sitchensis  Quercus petraea 

Pinus nigra

Pinus strobus

Pinus sylvestris

Vegetativt formeringsmateriale af:

Populus sp.

De nærmere krav som planter, der markedsføres under angivelsen »EØF-standard«, skal opfylde, jf. § 14 og § 16, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelsen om handel med forstligt formeringsmateriale, er fastsat i bilag 5 og 6 til denne.

Se retsgrundlaget 40.41.

81.4 Admin. Afdeling for Gartneri - avlskontrol af planter

Følgende formularer, der modtages løbende fra distriktskontorerne, administreres i Afdeling for Gartneri som angivet i det følgende.

81.4.1 Tilmeldelse (form. 300)

Distriktskontoret skal altid indsende tilmeldelsen sammen med virksomhedens første plantefortegnelse (form. 301) og inspektionsmeddelelse (form. 134).

Formularerne forelægges sagsbehandler.

Herefter EDB-registreres følgende oplysninger: Reg. nr., navn, firmanavn, adresse, telefon nr., kategori og arealer.

Oplysninger overføres til økonomisk kontor til fakturering. Tilmeldelsesformular indsættes i brevordner i reg.nr. orden.

Ved udmeldelse overflyttes tilmeldelsesformularen sammen med de sidste 2 års plantefortegnelser og inspektionsmeddelelser til brevordner for udmeldte virksomheder.

I januar hvert år laves en statistik over det totale antal tilmeldte virksomheder samt antal udmeldte virksomheder i det forløbne år.

81.4.2 Plantefortegnelse (form. 301)

Formularen forelægges sagsbehandler.

Oplysninger om tilmeldelsesforhold, kategori og arealer sammenholdes med sidste års oplysninger, og rettelser registreres i edb-systemet.

Plantenavne uden nummer undersøges og indtastes evt. i »Spørgelisten«

Evt. manglende oplysninger indhentes fra distriktskontoret. Formularen indsættes i brevordner sammen med inspektionsmeddelelsen i reg.nr. orden. Arkiveres efter 2 år.

81.4.3 Inspektionsmeddelelse (form. 134)

Formularen forelægges sagsbehandler.

Løbende rettelser registreres i edb-systemet efter evt. indhentning af supplerende oplysninger hos distriktskontoret. Plantenavne uden nummer undersøges og indtastes evt. i »spørge-listen«. Hver uge sendes der statuslister til distriktskontorerne og Plantepatologisk afdeling. I vinterhalvåret, hvor der ikke er ændringer i statuslisterne for kategorierne 4, 5, 6 og 7, sendes disse ikke.

Formularen indsættes i brevordner sammen med plantefortegnelsen i reg.nr. orden. Arkiveres efter 2 år.

I januar hvert år laves en statistik over resultatet af foregående års avlskontrol. Resultaterne opgøres samlet og for hver af kategorierne: kasserede, fortsat avlskontrol, registrering, betingelser, offentlig bekæmpelse og specielle eksportgodkendelser.

Statistikkerne udskrives alfabetisk dels efter plantenavn og dels efter skadegører. Oplysningerne indgår bl.a. i Plantedirektoratets årsberetninger.

81.4.4 Godkendelse af kerne-, elite- og certificerede planter (form. GA 302, GA 305 og GA 306)

Form. GA 305 - Godkendelse af virksomheder til opbevaring af prækerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter eliteplanter og certificerede planter.

Sagsbehandler og distriktskontor drøfter sammen om en bestemt virksomhed opfylder kriterierne for godkendelse. Afhængig af sagen kan der foretages et eller flere besøg i virksomheden.

Efter at der er truffet beslutning om en bestemt godkendelse sørger sagsbehandler sammen med sekretæren for at godkendelsen skrives på form. GA 305 evt. sammen med et følgebrev. Hvis der sendes følgebrev med, får virksomheden godkendelsen sendt direkte med kopi til distriktskontoret. I øvrige situationer modtager distriktskontoret to eksemplarer af form. GA 305 hvoraf det ene afleveres til virksomheden. Form GA 305 opbevares i Afdeling for Gartneri i den pågældende virksomheds sagsmappe.

Form. GA 306 - Anmeldelse af kerneplante.

Virksomheder, der ønsker kerneplanter godkendt, skal udfylde form. GA 306 (anmeldelsesskema) med eet skema pr. sort/klon og sende anmeldelsen til Afdelingen for Gartneri og vedlægge

- beskrivelse af sort/klon

- beskrivelse af udført selektionsarbejde

- dokumentation for udført testnings- og rensningsarbejde

- beskrivelse af det arbejde der foretages for at sikre at kerneplanter er sortstypisk

Anmeldelsen forelægges sagsbehandler.

Efter drøftelse med distriktskontoret og evt. anmelderen kan afdelingen enten godkende kerneplanten, evt. med bemærkninger, eller anmeldelsen kan afvises. Anmelderen, virksomheden der opbevarer kerneplanten og distriktskontoret modtager kopi af anmeldelsesskemaet forsynet med resultatet af afdelingens behandling. Desuden indsendes kopi af sorts/klon beskrivelsen til distriktskontoret.

Afdelingen arkiver anmeldelsesskema og bilag i en kerneplantemappe.

Form. GA 302 - Godkendelse af kerne-, elite- og certificerede planter.

Når en virksomhed er godkendt til en bestemt produktion ifølge form. GA 305 ufylder sekretær i Afdelingen for Gartneri to eksemplarer af form. GA 302 med tilgængelige oplysninger om virksomheden og sender materialet til distriktskontoret til yderligere udfyldelse i forbindelse med kontrol af virksomheden.

Når den udfyldte form. GA 302 modtages i Afdeling for Gartneri gennemgås den af sagsbehandler. Evt. tvivlsspørgsmål drøftes med distriktskontoret hvorefter sekretæren foretager indtastning og 4 renskrevne eksemplarer returneres til distriktskontoret.

Det tilstræbes, at behandlingen af form. GA 302 max. tager 1 uge i afdelingen. Form. GA 302 opbevares i afdelingen i den pågældende virksomhedsmappe.

81.4.5 Indberetninger

Indberetningerne kan omfatte planter i fortsat avlskontrol, som af virksomheden er fjernet fra dyrkningsstedet, salg af planter der var blevet krævet kasseret, eller salg af planter med mangelfuld mærkning.

Sagerne behandles af sagsbehandler. Nødvendige foranstaltninger drøftes og iværksættes af Afdeling for Gartneri.

81.4.6 Laboratorieundersøgelse

Ved modtagelsen af prøver til laboratorieundersøgelse anfører Plantepatologisk afdeling journalnummer på prøven og den tilhørende form. 340. Når resultatet af laboratorieundersøgelsen foreligger, føres det på form. 340, der returneres til distriktskontoret. Plantepatologisk afdeling arkiverer rød kopi. Gul kopi sendes til Afdeling for Gartneri, hvor form. forelægges sagsbehandler og indsættes i brevordner og arkiveres i 2 år.

Der udføres en månedlig opgørelse over hvilke skadegørere, Plantepatologisk afdeling har konstateret, samt hvilke planter og hvilket distriktskontor de stammer fra. Opgørelsen sendes til distriktskontorerne og bl.a. Afdeling for Gartneri.

I januar hvert år laves en opgørelse over laboratoriefunktionerne til årsberetningen.

Officielle noter

Ingen