Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Instruks for anvendelse af MILL CERTIFICATE OF DEBARKING ved eksport af træ til lande, hvormed aftale er truffet om anvendelse af denne certifikattype


I forbindelse med eksport af afbarket træ kan dette certifikat kun anvendes af de af statens plantetilsyn autoriserede personer efter følgende retningslinjer.

Rekvirering. Certifikaterne, formular nr. 405, rekvireres hos staten

s plantetilsyn, Gersonsvej 13, 2900 Hellerup, til en pris på 10 kr. pr. stk. + moms, mod forudbetaling af beløbet pr. check.

Certifikaternes udfyldelse

Rubrik 1. Eksportørens navn og adresse.

- 2. Modtagerens navn og adresse.

- 3. Savværkets stednavn.

- 4. Navn eller anden identifikation på transportmidlet.

- 5. Eget ordre nr.

- 6. Modtagerens ordre nr. eller kontakt nr.

- 7. Hovedmærkningen eller den gennemgående mærkning på sendingen.

- 8. Det totale antal stk. eller bundter; det ikke anvendte overstreges.

- 9. Det totale antal kubikmeter oplyses.

- 10. Denne rubrik anvendes kun, hvis der er aftalt specielle sorteringsregler for sendingen.

- 11. Udfyldes med dato, navn og underskrift; også selv om det er samme person, som underskriver i rubrik 13.

- 12. Udfyldes med oplysninger om de enkelte partier iht. skemaets tekst.

- 13. Udfyldes med navn, dato og underskrift; også selv om det er samme person, som underskriver i rubrik 11.

Ved et savværks udfyldelse af et certifikat på en delsending, der af eksportøren skal sammenskrives med certifikater på partier fra andre savværker, er det ikke nødvendigt at udfylde rubrikkerne 4 - 11. inkl.

Ved eksportørens sammenskrivning på et certifikat af partier fra flere savværker, nævnes i leverandørsavværkerne i rubrik 3, og totaltallene for hele sendingen oplyses i rubrikkerne 8 og 9, men oplysningerne om de enkelte partier gives i rubrik 12.

Ved sammenskrivning af certifikater fortsættes der i rubrik 13 efter ... examined by: graders or mills mentioned in 3 , og certifikatet underskrives af den hos eksportøren autoriserede person.

Fordeling af certifikatsættet.

Fra certifikater udstedt på savværket fratages kopi nr. 3 mærket »Til savværket« og resten af sættet sendes til eksportøren.

For certifikater, der er færdigskrevet fra savværket, lader eksportøren originalen følge sendingen til modtagerlandet, 1. kopi er til eksportørens eget brug. 2. kopi sendes af eksportøren til statens plantetilsyn.

Sammenskrives certifikaterne hos eksportøren til eet certifikat, sendes kun originalen af det sammenskrevne certifikat til modtagerlandet, alle de gule 2. kopier sendes til statens plantetilsyns distriktskontor i det pågældende område med de gule savværkskopier hæftet sammen med det samlercertifikat, de vedrører. Resten af sættet er til disposition for eksportøren. Distriktskontoret sender ved udgangen af hver måned disse kopier til hovedkontoret.

Hellerup, den 1. august 1984

M. Jepsen

Officielle noter

Ingen