Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Instruktion for kontrollører af markfrøavl


INSTRUKTION FOR KONTROLLØRER AF MARKFRØAVL

Instruktionen er udarbejdet efter Regler for Avlskontrol og Certificering af Markfrø og Grønsagsfrø af 12. marts 1990.

Instruktionen, der er godkendt af Landbrugsministeriets Certifikatudvalg for Frø, afløser tidligere instruktion udsendt i marts 1988.

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

      1. Indledning 

      2. Avlsbestemmelser 

       2.1  Avl af flere sorter/høstkontrol 

       2.2  Flere høstår 

       2.3  Forfrugt 

       2.4  Sorts- og artsrenhed 

       2.5  Mindsteafstande 

      3. Markbesigtigelsen 

       3.1  Besigtigelsesskemaet 

       3.2  Arealstørrelse 

       3.3  Besigtigelse for sortsægthed og 

          sortsrenhed 

       3.3.1 Sortsægthed 

       3.3.2 Sortsrenhed 

       3.4  Forurening med andre arter 

       3.5  Forekomst af flyvehavre 

      4. Rapport om markkontrollen 

       4.1  Udfyldning af besigtigelsesskemaet 

       4.2  Høstareal 

       4.3  Forurening med anden sort 

       4.4  Forurening med andre arter 

       4.5  Forekomst af flyvehavre 

       4.6  Besvarelse af de øvrige spørgsmål 

          på skemaet 

       4.7  Markskitse 

      5. Særlige krav om oplysninger vedrørende 

       rodfrugter samt olie- og spindplanter. 

      6. Indsendelse af besigtigelsesskemaer 

       6.1  Officielle besigtigelser 

       6.2  Firma besigtigelser 

Bilag 1 Oplysninger om sorter

Bilag 2 Oversigt over sortskendetegn

Bilag 3 Besigtigelsesskema

1. Indledning

Reglerne for avlskontrol af markfrø er fastsat ved Plantedirektoratets Regler for Avlskontrol og Certificering af Markfrø og Grønsagsfrø, af 12. marts 1990. Efter avlskontrolreglernes punkt 6.2 nr. 5 fastsættes i det følgende de nærmere retningslinier for udførelse af markbesigtigelser af frøavlsarealer.

Retningslinierne er gældende for besigtigelser ved såvel officielle kontrollører som ved autoriserede firmakontrollører. For arealer besigtiget af autoriserede firmakontrollører skal Plantedirektoratet efter punkt 6.1.2 i avlskontrolreglerne foretage en stikprøvekontrol af 20 pct. af arealerne. Denne officielle kontrol benævnes som efterkontrol.

Formålet med markkontrollen er at indsamle nøjagtige oplysninger om dyrkningsmæssige forhold og at foretage besigtigelse af arealet med henblik på en vurdering af afgrødens tilstand med hensyn til arts- og sortsrenhed.

Indberetningen om markbesigtigelse sker ved at udfylde og indsende besigtigelsesskemaer. Det indberettede danner - sammen med bl.a. kontrolmarksundersøgelser - grundlag for Plantedirektoratets bedømmelse af, om avlen imødekommer kravene for godkendelse til certificering.

2. AVLSBESTEMMELSER

2.1 Avl af flere sorter/høstkontrol

Hvis der på en ejendom eller på ejendomme i samdrift er

a. frøavl af to sorter af samme art,

b. frøavl til udsæd og avl af frø til andet formål,

skal arealet være anmeldt til høstkontrol efter pkt. 10 i avlskontrolreglerne.

Efter anmeldelserne tilrettelægger Plantedirektoratet høstkontrollen ved skriftligt at meddele retningslinierne til avler og firma/firmaer. Høstkontrollen udføres normalt af firmaerne. Officielle kontrollører, der inddrages, vil få tilsendt særlig instruktion.

2.2 Flere høstår

Af de flerårige arter kan der på en ejendom i samme høstår forekomme avl af samme sort fra forskellige udlægsår. En forudsætning for godkendelse af sådanne arealer er, at alle arealer hvert år har været anmeldt og godkendt under avlskontrollen.

Der må højst høstes frø i følgende antal høstår:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     AREALER TIL AVL AF 

                -------------------------------------- 

                PRÆ/BASIS/BASISFRØ  CERT. 1. GEN. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Westerwoldisk rajgræs 

 og alm. rapgræs             1 år        1 år 

 Rødkløver           1 år (+ 1 år til C1)    2 år 

 Varige typer af ita- 

 liensk rajgræs og 

 hybridrajgræs         1 år (+ 1 år til C1)*    2 år 

 Engrapgræs           4 år (+ 1 år til C1)*    4 år* 

 Rød svingel og timothe     3 år (+ 1 år til C1)*    4 år* 

 Øvrige arter af græs- 

 marksplanter          3 år (+ 1 år til C1)*    3 år* 

 --------------------------------------------------------------------- 

* Avl på arealer udlagt i 1989 eller tidligere kan indtil 1. april 1992 godkendes som C2 i yderligere 3 høstår.

2.3 Forfrugt

For at undgå forurening med afvigende typer (anden sort) eller med andre arter skal der overholdes mindst følgende tidsintervaller til tidligere frøavl på arealet:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                          AREALER TIL AVL AF 

                        ---------------------- 

                        PRÆ-BASIS/ CERTIFI- 

                        BASISFRØ  CERET FRØ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kløver og græsfrø 

 Til andre arter                 5 år    3 år 

 Til andre sorter 

 af samme art: 

   Græsmarksbælgplanter             7 år    3 år 

   Græsser                   5 år    3 år 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bederoefrø 

 Frøavl af bederoer                   8 år 

 Bederoemarker                      4 år 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brassica m.fl. 

 Mellem kålroe eller 

 turnips og: 

 a. tidligere avl af 

  raps og rybs                    16 år 

 b. tidligere avl af an- 

  dre beslægtede arter                 8 år 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brassica m.fl. fortsat               Alle kategorier 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mellem forskellige arter af 

 korsblomstrede foder- og 

 olieplanter samt tidligere 

 frøavl af havekål, radis 

 og ræddike                       8 år 

 Mellem forskellige sorter 

 af samme art af kålroe, 

 turnips, fodermarvkål og 

 ræddike                         8 år 

 Mellem forskellige sorter 

 af samme art af raps, rybs 

 og sennep                        6 år 

 Mellem forskellige sorter 

 af raps eller rybs med et 

 forskelligt indhold af 

 erucasyre og/eller glu- 

 cosinolater                       8 år 

 Mellem forskellige sorter 

 af hør, kommen og honningurt              3 år 

 Mellem forskellige sorter af 

 opiatvalmue                       2 år 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bælgsæd 

 Mellem forskellige sorter 

 af markært og hestebønne                2 år 

 --------------------------------------------------------------------- 

Tidsintervallerne angiver det antal hele kaldenderår, hvor arealet skal være fri for angivne arter/sorter.

2.4 Sorts- og artsrenhed

Græsmarksplanter

Ved markbesigtigelsen må antallet af planter, der ikke er sortsægte, ikke overstige følgende angivelser:

Græsmarksplanter

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     AREALER TIL AVL AF 

                  ----------------------------------- 

                  PRÆ/BASIS/BASISFRØ CERT. 1.GEN. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Størst tilladte fore- 

 komst af anden sort i 

 - andre arter end eng-      højst 1 plante   højst 1 plante 

  rapgræs              pr. 30 (m2)    pr. 10 (m2) 

 - engrapgræs, monoklone      højst 1 plante   højst 6 planter 

  sorter              pr. 20 (m2)    pr. 10 (m2) 

 - engrapgræs, flerklo-      højst 1 plante   højst 4 planter 

  nede sorter            pr. 20 (m2)    pr. 10 (m2) 

 Størst tilladte fore- 

 komst af anden rajgræs- 

 art i 

 - rajgræs             højst 1 plante    højst 1 plante 

                   pr. 50 (m2)     pr. 10 (m2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Andre arter af landbrugsplanter 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     HØJESTE ANTAL PR. 10 (M2) 

                  ---------------------------------- 

 STØRST TILLADTE FOREKOMST     AVL AF   AVL AF CERTIFICERET FRØ 

 AF ANDEN SORT I          PRÆ-BASIS/------------------------ 

                  BASIS     C1      C2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 - markært, hestebønne, kålroe 

  og fodermarvkål          1      3       5 

 - olie- og spinhør          5     20      25 

 - vår- og vinterraps (olie)         ------------------------ 

  sareptasennep, sort sennep, 

  kommen og honningurt      1 pr 30 (m2)     1 

 - foderraps, rybs og gul sen- 

  nep                1         3 

 - opiatvalmue            2         5 

 --------------------------------------------------------------------- 

2.5 Mindsteafstand

For selvbefrugtede arter (markært, hør) og apomiktiske arter (engrapgræs) skal der være en afstand på mindst 1 meter mellem forskellige sorter.

For fremmedbefrugtede arter skal der være følgende afstande mellem frømarker og andre pollenkilder, hvorved forstås:

a. Andre frømarker med anden sort - for rajgræs- arterne dog kun for sorter med samme ploidi.

b. Andre frømarker med beslægtede arter, som kan indkrydses, f.eks. arter af rajgræs med samme ploidi.

c. Marker og udyrkede områder med ukendte sorter af arten, der kommer til blomstring.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                         AREALER TIL AVL AF 

                       ------------------------ 

                       Præ-basis/  Certifice- 

                       Basisfrø   ret før 

                         m      m 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fremmedbefrugtede arter 

 af kløver- og græsfrø: *) 

 når marken er indtil 2 ha            200     100 

 når marken er over 2 ha             200      50 

 Bederoer: **) 

 mellem forskellige sorter 

 af samme bederoeform              1000     800 

 mellem forskellige 

 bederoeformer                 1000     1000 

 mellem bederoe og rødbede           1200     1200 

 Brassica arter: ***) 

 Raps (også mellem vår- og 

 vinterraps)                   200     100 

 Rybs, sort sennep og 

 sarepta sennep                 500     200 

 Andre Brassica-arter              800     500 

 Andre arter: 

 Gul sennep og olie- 

 ræddike                     500     200 

 Valmue, kommen, heste- 

 bønne og honningurt               400     200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Inden for rajgræsarterne forekommer sorter med forskelligt kromosomtal - diploide og tetraploide sorter. Arterne af rajgræs krydses villigt med hinanden, når de har samme ploidi, medens der ikke sker krydsning, når de har forskellig ploidi.

Derfor gælder den anførte mindsteafstand for fremmedbefrugtende arter af græsser tillige for to rajgræsmarker af forskellige sorter eller arter med samme ploidi, medens der kun kræves 1 meters afstand mellem to rajgræsmarker med forskellig ploidi

 • **) Med hensyn til bederoefrøavlen gælder, at forskellige sorter af sukkeroe henregnes til samme bederoeform. Dette gælder også forskellige sorter af foderbede, når disse har samme farve. Derimod henregnes sorter af foderbede med forskellig farve til forskellige bederoeformer.

De anførte afstande gælder også i forhold til stokløbere i en 1-års mark og til planter af strandbede, der blomstrer på samme tid som frøavlsarealet.

 • ***) For at undgå, at foder- og olieplanter af Brassica-slægten krydses med andre Brassica-arter, skal afstanden til frømarker med andre Brassica-arter være mindst 200 m ved avl af præ-basisfrø og basisfrø og 100 m ved avl af certificeret frø.

3. MARKBESIGTIGELSEN

Markbesigtigelsen skal gennemføres i den del af værkstperioden, hvor der er størst mulighed for at konstatere afgrødens sortsrenhed og eventuel iblanding af andre plantearter, d.v.s. i perioden fra begyndende blomstring - for græssernes vedkommende fra begyndende skridning til begyndelsen af juli.

For arter, hvor gunstigste tidspunkt for at kontrollere sortsægthed er for tidligt for kontrol med forekomst af flyvehavre, kan det være nødvendigt med en senere særlig besigtigelse for flyvehavre.

3.1 Besigtigelsesskemaet

Resultaterne af markbesigtigelsen noteres på besigtigelsesskemaer, som i forvejen er påført oplysninger om firma, avlers navn og adresse, art, sort, udlægsår, udlægsparti samt kontraheret areal. Der benyttes følgende typer af besigtigelsesskemaer:

 

 Formula IIIa: Avl af præbasis- og basisfrø af græs- 

        marksplanter. 

 Formula IIIb: Avl af C1/C2 af græsmarksplanter. 

 Formula IIIc: Avl af markært og hestebønne. 

 Formula IIId: Avl af raps, kommen, valmue, bederoe, 

        m.fl. 

3.2 Arealstørrelse

Høstarealet afviger ofte fra det kontraherede areal, der er angivet på skemaet. Da det ved markkontrollen påførte høstareal indgår i opgørelser over frøhøsten, er det vigtigt, at arealet opgives så korrekt som muligt.

3.3 Besigtigelse for sortsægthed og sortsrenhed

Forurening med anden sort kan skyldes enten forurening af udlægspartiet eller forurening fra tidligere frøavl på arealet.

Når der forekommer flere afvigende planter (anden sort) pr. arealenhed end de i pkt. 2.4 anførte marknormer, bør der indhentes oplysninger om arealets sædskifte. Især bør det søges oplyst, om der har været frøavl af anden sort af pågældende art. Oplysninger herom kan eventuelt anføres på bagsiden af besigtigelsesskemaet. Plantedirektoratet skal straks orienteres om sagen.

Afvigende planter skal optælles flere steder i marken og skal opgives som antal pr. arealenhed efter Pkt. 2.4 (10, 20, 30 (m2)).

Ved forureninger lige omkring det højst tilladte skal der foretages mindst 15 optællinger. Resultatet af hver optælling anføres i den afsatte plads på indberetningsskemaet eller eventuelt på bagsiden.

Hvis forureningen er uens fordelt, f.eks. kun i dele af marken, markeres dette på en skitse, der kan tegnes på bagsiden af skemaet.

3.3.1 Sortsægthed

Ved besigtigelsen søges fastslået om bestanden er af den angivne sort (sortsægthed). Til støtte for dette er i bilag 1 anført en række sorter af rajgræsserne, engrapgræs og markært med oplysninger om sortsgruppe m.v.

3.3.2 Sortsrenhed

Til støtte ved besigtigelsen for sortsrenhed er der i bilag 2 opført oversigter med vigtige sortskendetegn for de enkelte arter.

3.4 Forurening med andre arter

Forekomst af anden rajgræsart i rajgræs opgives som antal planter pr. 10, 50 eller 100 (m2). Ved forureninger lige omkring det højst tilladte (se pkt. 2.4) skal der foretages mindst 15 optællinger. I den beregnede rubrik skrives »Vend«, og resultaterne anføres på skemaets bagside.

Ved bedømmelsen af afgrødens forurening med andre plantearter - kulturarter og ukrudt - benyttes følgende karakterskala:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

      ANTAL PLANTER AF ANDEN ART 

 -------------------------------------------      KARAKTER 

 PÅ AREALET     PR. 10 (M2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 en enkelt        -                 1 

 enkelte       under 1                2 

 den del          1-2               3 

 mange           3-5               4 

 stærkt forurenet  over 5                5 

 --------------------------------------------------------------------- 

Da besigtigelsesskemaet skal give et helhedsindtryk af en frømark, skal ovennævnte karakterskala principielt benyttes for alle de arter, der findes i marken, uanset om arten let kan frarenses.

Ved markkontrollen må man i særlig grad have opmærksomheden henledt på forurening med andre kulturarter eller ukrudtsarter, der er vanskelige at frarense. Som for eksempel på særligt generende forureninger kan nævnes:

 

 italiensk rajgræs i alm. rajgræs 

 rajgræs      i engsvingel og rød svingel 

 hundegræs     i rød svingel 

 alm. rapgræs    i engrapgræs 

 kvik        i græsarter 

 fuglegræs     i hvidkløver 

3.5 Forekomst af flyvehavre

Hvis der ved besigtigelsen konstateres flyvehavre, skal markkontrolløren gøre avleren bekendt med forekomsten, og det skal rapporteres på besigtigelsesskemaet, som angivet i pkt. 4.5.

Firmaets kontrollør: Hvor firmaets kontrollør skønner, at en forsvarlig aflugning kan foretages, kan han/hun aftale aflugning med avleren. Efter aflugning skal der foretages en ny besigtigelse. Ved den afsluttende besigtigelse må der ikke forekomme flyvehavre.

Den officielle kontrollør: Den officielle kontrollør bør ikke - uden særlig aftale med Plantedirektoratet - aftale aflugning med avleren. Forekomst, indberettet af den officielle kontrollør, vil Plantedirektoratet skriftligt meddele avler og firma, så firmakontrolløren kan træffe aftale og foretage ny besigtigelse som ovenfor.

4. RAPPORT OM MARKKONTROLLEN

4.1 Udfyldning af besigtigelsesskemaet

Besigtigelsesskemaet er et arbejdsdokument og bør derfor udfyldes under markkontrollens udførelse.

4.2 Høstareal

Høstarealet opgives i ha med en decimal. Ved omregning fra td.ld. kan benyttes omregningsfaktoren 2 td.ld. = 1.1 ha.

4.3 Forurening med anden sort

Antallet af planter af anden sort noteres, og der angives, hvordan de afviger fra den øvrige bestand f.eks. med hensyn til tidlighed og højde. Se endvidere under pkt. 3.3 side 11.

De afvigende planter opgives som antal planter pr. 10, 20 eller 30 (m2). Ved mindre forureninger kan antallet f.eks. opgives som 1 pr. 50 (m2) eller 1 pr. 100 (m2).

4.4 Forurening med andre arter

Forurening med kulturplanter og ukrudt bedømmes i henhold til den i punkt 3.4 (side 13) omtalte skala, dog angives eventuel forurening af rajgræs med anden rajgræsart som antal planter pr. 10, 50 eller 100 (m2). Ved flere optællinger (se pkt. 3.4) kan resultaterne anføres på bagsiden.

Hvis der forekommer enkelte planter af f.eks. hundegræs fordelt over hele arealet, anføres det som: hundegræs 2. Er nævnte foruerening suppleret med stærk hundegræsforurening af et begrænset areal, anføres det som: hundegræs 2(5).

Se i øvrigt det udfyldte besigtigelsesskema i bilag 3.

4.5 Forekomst af flyvehavre

Ved forekomst af flyvehavre noteres antal enkeltstående planter og antal kolonier. F.eks. noteres 5 enkeltstående og 2 kolonier med i alt 30 planter som »Fly: 5 enk. + 2(30)» Fordelingen i marken angives ved en skitse på bagsiden af skemaet.

4.6 Besvarelse af de øvrige spørgsmål på skemaet

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sygdomsangreb               Konstaterede sygdomme eller 

                      angreb af skadedyr noteres. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Alm. oplysninger om            F.eks. god, tynd, dårlig, 

 afgrødens tilstand            stærkt forurenet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Oplysning om andre 

 kløver- og græs- 

 arter, der frøavles            Der gives oplysning om de 

 på ejendommen eller            arter, der frøavles 

 på ejendomme i samdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      Såfremt der findes frøavl 

                      af samme art, skal sortens 

 Oplysning om frøavl            navn, afstanden dertil og 

 af samme art på              firmaets navn opgives. Der 

 ejendommen eller på            skal gives oplysning om al 

 ejendomme i samdrift           anden avl af arten, uanset 

                      om det er til fremavl el- 

                      ler ikke 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Oplysning om frøavl            Spørgsmålene skal besvares 

 af samme art på are-           ved afkrydsning af NEJ el- 

 aler inden for 200 m.           ler JA. Er svaret bekræf- 

 For rajgræs desuden            tende, må afstanden opgi- 

 oplysning om al avl            ves, og desuden skal der 

 af anden rajgræsart            gives oplysning om sorten, 

 inden for 200 m              avler og firma 

 --------------------------------------------------------------------- 

4.7 Markskitse

Markkontrollen kan i mange tilfælde suppleres med en skitse på bagsiden af skemaet. En skitse kan give værdifulde oplysninger om placering af arealet i forhold til andre marker, hvor krydsningsfare er til stede. En skitse kan også benyttes til orientering om pletvis forekomst af andre arter eller afvigende typer samt om forekomst af flyvehavre.

5. SÆRLIGE KRAV OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RODFRUGTER SAMT OLIE- OG SPINDPLANTER

Oplysninger om sædskifte er af afgørende betydning ved frøavl af bederoer og korsblomstrede arter. Har der ikke været frøavl eller avl af frø til andet formål inden for det krævede åremål, kan der på besigtigelsesskemaet anføres »Mere end .. år siden«.

Af hensyn til krydsningsfare skal afstanden til frømarker af samme art eller af beslægtet art opgives, når de ligger inden for de på side 9 anførte minimumsafstande.

Ved frøavl af såvel bederoe som kålroe og turnips kræves der oplysninger om, hvornår der sidst har været avl af roer af samme eller beslægtet art på arealet. Desuden skal afstanden til nærmeste arealer med mulighed for blomstrende stokløbere oplyses.

For bederoer skal endvidere oplyses om afstanden til blomstrende planter af strandbede inden for 1.000 m.

I korsblomstrede frøafgrøder er det særlig vigtigt at forurening med andre korsblomstrede arter bliver registreret.

Ved markkontrol af raps, rybs og sennep skal der på besigtigelsesskemaet oplyses om al avl af arten og beslægtede arter på ejendomme i samdrift, uanset om det er avl af udsæd eller avl med henblik på oliepresning.

6. INDSENDELSE AF BESIGTIGELSESSKEMAER

6.1 Officielle besigtigelser

De officielle kontrollører - herunder efterkontrollører (pkt. 1) - skal indsende indberetninger om markbesigtigelser dagen efter, at besigtigelsen er foretaget. Kontrollørerne skal ikke indstille om avlens godkendelse eller kassation, men hvis der ved en besigtigelse konstateres forhold, der går ud over bestemmelserne, bedes dette særligt bemærket ved indsendelsen.

Dette kan ske ved, at der på følgesedlen om indberetningerne noteres avlspartinummer og et stikord om mangelen. F.eks.: 733331: anden sort, 733332: anden rajgræsart, 733333: flyvehavre, 733334: afstand.

Derved sikres, at Plantedirektoratet først gennemgår disse indberetninger, så mangelfulde forhold hurtigst muligt kan blive fulgt op.

Samtlige besigtigelser/indberetninger skal være foretaget senest: 5. juli for arter, der ikke er udsået i høståret

20. juli for arter, der er udsået i høståret

15. august for bederoer

6.2 Firma besigtigelser

Indberetninger fra firmakontrollører skal indsendes umiddelbart efter besigtigelsen, og samtlige indberetninger skal være indsendt senest 20. juli. For bederoer dog senest 1. september.

Indberetninger om eventuelle firmabesigtigelser af bælgsæd bedes kun indsendt efter Plantedirektoratets særlige anmodning for den enkelte avl.

Plantedirektoratet, den 17. april 1990

Erik Madsen / Hans Jørgen Andersen

Bilag 1

Oplysninger om sorter til brug ved besigtigelse-for sortsægthed.

Pkt. 3.3.1

Tabellerne omfatter rajgræsarterne, engrapgræs og markært. Der kan være anmeldt besigtigelse af sorter, der ikke er medtaget i tabellerne. Oplysninger om sådanne sorters ploidi (rajgræsser) og sortsgruppe (engrapgræs) kan fås ved henvendelse til Plantedirektoratet på telefon 42 88 33 66, lokal 256 eller 257.

OVERSIGT OVER SORTER AF ALM. RAJGRÆS MED

OPLYSNINGER OM PLOIDI OG TIDLIGHED.

DIPLOIDE SORTER (2N)

 

 ---------------------------------------------------- 

 SORTSNAVN    SEN SORT   MIDDEL   TIDLIG SORT 

 ---------------------------------------------------- 

 Akton             X 

 Albi        X 

 Amigo             X 

 Amado             X 

 ---------------------------------------------------- 

 Animo             X 

 Apus       X 

 Baltic      X 

 Baranna                  X 

 ---------------------------------------------------- 

 Barlet      X 

 Bardonna            X 

 Barglen                  X 

 Barlano                  X 

 ---------------------------------------------------- 

 Barlenna            X 

 Barrage            X 

 Barry             X 

 Barylou                  X 

 ---------------------------------------------------- 

 Belida                   X 

 Bellatrix     X 

 Bianca             X 

 ---------------------------------------------------- 

 Blazer             X 

 Brigantia           X 

 Borvi       X 

 Brenda                   X 

 ---------------------------------------------------- 

 Chantal            X 

 Cherokee            X 

 Contender     X 

 Cropper                  X 

 ---------------------------------------------------- 

 Cupido      X 

 Darbo                   X 

 Derby                   X 

 Diana             X 

 ---------------------------------------------------- 

 Dolby       X 

 Edoras             X 

 Elrond      X 

 Emir       X 

 ---------------------------------------------------- 

 Entrar      X 

 Fiesta                   X 

 Frances                  X 

 Game                    X 

 ---------------------------------------------------- 

 Gator                   X 

 Hella                   X 

 Hercules     X 

 Heraut             X 

 ---------------------------------------------------- 

 Hunter      X 

 Humbo       X 

 Juvel                   X 

 Kerdion      X 

 ---------------------------------------------------- 

 Kosta       X 

 Lenta Pajb.          X 

 Lihersa            X 

 Limes       X 

 ---------------------------------------------------- 

 Limage      X 

 Limanda                  X 

 Liperry      X 

 Liparis      X 

 ---------------------------------------------------- 

 Liprior                  X 

 Lisuna      X 

 Loretta      X 

 Magella            X 

 ---------------------------------------------------- 

 Majestic     X 

 Maprima      X 

 Master             X 

 Manhattan           X 

 ---------------------------------------------------- 

 Melino             X 

 Mirvan      X 

 Mondial      X 

 Morgana            X 

 ---------------------------------------------------- 

 Numan       X 

 Ovation            X 

 Pablo             X 

 Parcour      X 

 ---------------------------------------------------- 

 Patora      X 

 Perama                   X 

 Perfect      X 

 Pimpernel                 X 

 ---------------------------------------------------- 

 Pippin      X 

 Player      X 

 Pleno       X 

 Preference    X 

 ---------------------------------------------------- 

 President     X 

 Profit      X 

 Regal                   X 

 Saione      X 

 ---------------------------------------------------- 

 Sakini             X 

 Salem             X 

 Score       X 

 Sisu              X 

 ---------------------------------------------------- 

 Sommora      X 

 Sprinter     X 

 Superstar     X 

 Surprise     X 

 ---------------------------------------------------- 

 Talbot             X 

 Tando             X 

 Taya       X 

 Texas                   X 

 ---------------------------------------------------- 

 Trani       X 

 Tresor             X 

 Trilo                   X 

 Troubadour    X 

 ---------------------------------------------------- 

 Verna Pajbj.                X 

 Vigor       X 

 Wendy       X 

 ---------------------------------------------------- 

 OVERSIGT OVER SORTER AF ALM. RAJGRÆS MED 

 OPLYSNINGER OM PLOIDI OG TIDLIGHED. 

 TETRAPLOIDE SORTER (4N) 

 ---------------------------------------------------- 

 SORTSNAVN    SEN SORT   MIDDEL   TIDLIG SORT 

 ---------------------------------------------------- 

 Bastion                  X 

 Belfort      X 

 Bonita                   X 

 Condesa      X 

 ---------------------------------------------------- 

 Fantoom            X 

 Gambit                   X 

 Meltra      X 

 Merlinda            X 

 ---------------------------------------------------- 

 Phoenix            X 

 Reveille                  X 

 Taptoe             X 

 Tivoli      X 

 ---------------------------------------------------- 

 Tonga                   X 

 Tove              X 

 ---------------------------------------------------- 

 OVERSIGT OVER SORTER AF ITALIENSK RAJGRÆS OG 

 HYBRIDRAJGRÆS GRUPPERET EFTER PLOIDI 

 ITALIENSK RAJGRÆS 

 ------------------------     ------------------------------------ 

 DIPLOIDE (2n)          TETRAPLOIDE (4n) 

 -----------------------     ------------------------------------ 

 Aka               Ajax 

 Atalja              Bambi 

 Bartissimo            Barspectra (westerwoldisk) 

 Bartolini            Bofur 

 -----------------------      ----------------------------------- 

 Bettina             Caramba (westerwoldisk) 

 EF 486 Dasas           Catalpa 

 Kitti              Danergro 

 Prego Dæhnfeldt         Ellire 

 ----------------------      ------------------------------------ 

 Prima Roskilde          Elving 

 Wencke              Frederik 

 ----------------------      Gero Øtofte 

                 Meritra 

                 ------------------------------------ 

                 Minaret 

                 Ninak 

                 Roberta 

                 Tetrone 

                 ------------------------------------ 

                 Turgo Pajbjerg 

                 Urbana 

                 Wilo Dæhnfeldt 

                 ------------------------------------ 

                HYBRIDRAJGRÆS 

 ----------------------      ------------------------------------ 

 DIPLOIDE (2N)          TETRAPLOIDE (4N) 

 ----------------------     ------------------------------------ 

 Barcolte             Butler 

 ----------------------      Dalita 

                 Polly 

                 Texy 

                 ------------------------------------- 

 OVERSIGT OVER SORTER AF ENGRAPGRÆS 

 ----------------------     ------------------------------------- 

 MONOKLONE SORTER        MONOKLONE SORTER 

 ----------------------     ------------------------------------- 

 Amason             Tommy 

 Ampellia            Topfit 

 Aquila             Topform 

 Arnolde             Topping 

 ----------------------     ------------------------------------- 

 Asset              Trampas 

 Broadway            ------------------------------------- 

 Charlotte 

 Compact 

 ----------------------     ------------------------------------- 

 Conni              FLERKLONEDE SORTER 

 Delft              ------------------------------------- 

 Enaldo             Arina Dasas 

 Enprimo             Balin 

 ----------------------     Erte 

 Entopper            Jori 

 Geronimo            ------------------------------------- 

 Haga              Ottos 

 Ikone              ------------------------------------- 

 ---------------------- 

 Julia 

 Leona 

 Melba 

 Merpona 

 ---------------------- 

 Mervel 

 Monopoly 

 Nimbus 

 Oxford 

 ---------------------- 

 Primo 

 Sobra 

 Stola 

 Tendos 

 ---------------------- 

 OVERSIGT OVER SORTER AF MARKÆRT 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     BLADTYPE 

                 ------------------------------------ 

 Rødblomstrede sorter      NORMAL      SEMI - BLADLØS 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bondi               X 

 Salome               X 

 Timo                X 

 --------------------------------------------------------------------- 

  Hvidblomstrede sorter 

 Accord                          X 

 Anno                           X 

 Ascona                          X 

 Atol                X 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Belmann              X 

 Belinda              X 

 Birte               X 

 Bodil               X 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bothatyr              X 

 Countess                         X 

 Consort                          X 

 Danto                           X 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finale               X 

 Fjord                           X 

 Helka                           X 

 Katrin               X 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Madria                          X 

 Miko                           X 

 Miranda              X 

 Niva                           X 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Odin                           X 

 Orb                            X 

 Princess                         X 

 Renata                          X 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Romeo               X 

 Solara                          X 

 Stehgold              X 

 Terese                          X 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tivoli                          X 

 Trille                          X 

 --------------------------------------------------------------------- 

BILAG 2

Oversigt over sortskendetegn til brug ved besigtigelse for sortsrenhed

Karaktererne, der i oversigterne er angivet med *, er de mest anvendelige, medens karaktererne mærket med x i de fleste tilfælde vil være vanskelige at anvende under markforhold.

Ved brug af karaktererne må man tage i betragtning, at en besigtigelse kun giver et øjebliksbillede af bestanden, og at alle karakterer ikke kan anvendes på samme tidspunkt.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 3

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen