Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Eksportkontrol frugt og grønsager m.m.


92. Eksportkontrol frugt og grønsager m.m.

Rets- og regelgrundlag

Kommissionens forordning nr. 93/67/EØF af 3. maj 1967 om de første bestemmelser om kvalitetskontrol med frugt og grønsager, der bringes i omsætning inden for Fællesskabet. (40.7.)

Rådets forordning (EØF) nr. 234/68 af 27. februar 1968 om oprettelse af en fælles markedsordning for levende planter og blomsterdyrkningens produkter. (40.8.)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2638/69 af 24. dec. 1969 om supplerende bestemmelser vedrørende kvalitetskontrol med frugt og grønsager, der omsættes inden for Fællesmarkedet (40.14.)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 496/70 af 17. marts 1970 om de første bestemmelser vedrørende kvalitetskontrol med frugt og grønsager, der eksporteres til tredjelande. (40.15.)

Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt og grønsager. (40.16.)

Plantedirektoratets regler af 3. november 1980 for eksportkontrol af frugt, gartneriprodukter og andre objekter (med undtagelse af kartofler). (40.38.)

Plantedirektoratets regler af 1. marts 1982 for anvendelse af dansk kontrolattest ved udførsel af frisk frugt og friske grønsager af dansk oprindelse, der ikke er bestemt til forbrug i frisk tilstand. (40.47.)

Lov nr. 190 af 9. maj 1984 om planteskadegørere. (40.66.)

Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 820 af 11. december 1987 om indførsel og udførsel af planter m.m. (40.87.)

Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 72 af 11. februar 1988 om lov om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for frugt og gartneriprodukter m.v. (40.99.)

Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 324 af 17. juni 1988 om kvalitetskontrol med frugt og gartneriprodukter (40.100.)

Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 806 af 11. december 1988 om gebyr for plantsundhedskontrol m.m. (40.94.)

Bekendtgørelse af lov om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for frugt og gartneriprodukte m.v. (40.99.)

92.1 Eksportkontrolregler frugt grønsager m.m.

92.1.1 Regler for eksportkontrol

Indholdsfortegnelse

§ 1. Kontrolmyndighed

§ 2. Kontrollens omfang

§ 3. Emballage

§ 4. Mærkning, frugt og grønsager

§ 5. Emballering/mærkning, blomsterløg og -knolde

§ 6. Kvalitet

§ 7. Plantesundhedskontrol

§ 8. Afgifter

§ 9. Begæring om kontrol

§ 10. Kontrol

§ 11. Kassation og anke

§ 12. Overtrædelser

§ 13. Ikrafttrædelse

På grundlag af de bestemmelser og bemyndigelser, der er givet i retsgrundlaget, foretager Plantedirektoratet kontrollen ved eksport af frugt, grønsager m.m. for kvalitet, mærkning m.m. og for plantesundhed i overensstemmelse med modtagerlandets bestemmelser.

§ 2. Kontrollens omfang.

Der foretages kvalitetskontrol af de arter af frugt og grønsager, for hvilke der er fastsat EF-kvalitetsnormer, både ved eksport til de øvrige EF-lande og til tredjelande. Der er fastsat EF-kvalitetsnormer for følgende produkter: (Håndbog bind VII, 90.)

 

 Abrikoser      Clementiner      Rosenkål 

 Agurker       Courgetter      Rødkål 

 Appelsiner     Druer         Savoykål 

 Artiskokker     Ferskner       Spidskål 

 Asparges      Gulerødder      Spinat 

 Auberginer     Hovedsalat      Spiseløg 

 Bladselleri     Hvidkål        Søde peber 

 Blomkål       Hvidløg        Tomater 

 Blommer       Jordbær        Æbler 

 Bønner       Kirsebær       Ærter med bælg 

 Cikoriesalat    Mandariner o.l. 

 Citroner      Porrer 

           Pærer 

Blomsterløg og -knolde emballeret med henblik på salg til forbrugeren.

Afskårne friske blomster og frisk løvværk.

Plantesundhedsbestemmelser se § 7.

Stk. 2. I de perioder, hvor det er tilladt at anvende klasse III for visse produkter af frugt og grønsager, kan disse produkter i klasse III eksporteres til de øvrige EF-lande. Ved eksport til tredjelande må der kun eksporteres produkter af klasse Ekstra, klasse I og klasse II.

Stk. 3. Frugt og grønsager kan eksporteres til de øvrige EF-lande og til tredjelande til be- og forarbejdningsvirksomheder, dvs. industriel anvendelse. Sådanne sendinger skal være ledsaget af en dansk kontrolattest (form. 135).

Stk. 4. Kontrolbestemmelserne anvendes ikke for

- varer til levering inden for EF som proviant til:

- søgående skibe

- luftfartøjer, som beflyver interna- tionale ruter (incl. EF).

- varer der fremsendes som gavepakker

- varer i små mængder, som håndbagage til anvendelse af ejeren eller modtageren til ikke industrielle eller ikke handelsmæs- sige formål.

For varer til proviantoplag og eksportoplag skal der dog altid fremlægges kontrolattest.

Hvis der i forbindelse med en eksportkontrol af mange produkter ikke er plads på en EØF-kontrolattest, kan der på attesten henvises til en faktura. Fakturaen skal være afstemplet af SPT.

Følgende varearter, der er omfattet af kvalitets- og kontrolbestemmelser, er placeret i følgende hovedpositioner i toldtariffen.

07.02. Tomater

07.03. Spiseløg og hvidløg

07.04. Hovedkål og rosenkål

07.05. Hovedsalat og cikorie

07.06. Gulerødder

07.07. Agurker

07.08. Ærter m. bælg og bønner

07.09. Asparges, auberginer, sød peber, artiskokker

08.05. Citrusfrugter

08.06. Druer til spisebrug

08.08 Æbler og pærer

08.09. Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner og blommer

08.10. Jordbær

§ 3. Emballage.

Al emballage (kasser) af træ eller pap til eksport af frisk dansk frugt og friske danske grønsager skal være fremstillet i følgende udvendige grundmål med en tolerance på + 0 og - 10 mm:

 

   600 x 400 mm 

   500 x 400 mm 

   500 x 300 mm 

   400 x 300 mm 

Der er intet krav om disse grundmål til emballage for frugt og grønsager, der eksporteres til industriel anvendelse.

Stk. 2. Emballering. Produkterne skal emballeres således at de sikres en passende beskyttelse. Materialer, der anvendes indvendigt i pakningen, skal være nye, rene og af en kvalitet, der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produkterne. Anvendelse af materialer, herunder papir eller stempler med handelsmæssige oplysninger er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med sværte eller lim, der er giftfri.

§ 4. Mærkning

Frugt og grønsager. De oplysninger, som kvalitetsnormernes afsnit VI kræver med hensyn til mærkning, skal med let læselige bogstaver, som ikke kan udviskes, være anbragt på en af emballagens sider. På engangsemballage, der er modtagelig for påtryk, kan oplysningerne være påtrykt eller påstemplet. For anden emballage kan oplysningerne være påført en forsvarlig fastgjort mærkeseddel. Alle emballageenheder beregnet til eksport skal være forsynet med disse oplysninger.

§ 5. Emballering/mærkning.

Blomsterløg og -knolde.

Blomsterløg og -knolde emballeret med henblik på salg til forbrugeren skal mærkes efter følgende regler:

 • i) Løst i kasser, sække eller anden emballageenhed. Disse embal- lageenheder skal mærkes i overensstemmelse med reglerne i kvalitetsnormernes afsnit VI B.
 • ii) I enkeltindpakninger (forbrugerpakninger), papirs-, plast-eller netposer, bakker eller æsker, beregnet til salg til forbrugeren. Disse enkeltindpakninger (forbrugerpakninger) skal mærkes i overensstemmelse med reglerne i kvalitetsnormernes afsnit VI.A.I.
 • iii) De under ii) nævnte indpakninger (forbrugerpakninger) kan handles og transporteres i en tansportemballage. Denne kan være kasser, rammer, sække el.lign. Transportemballagen skal mærkes i overensstemmelse med reglerne i kvalitetsnormernes afsnit VI.A.II

Stk. 2. Ved eksport af blomsterløg og -knolde til tredjelande skal reglerne i kvalitetsnormernes afsnit VI.C om mærkning være opfyldt.

§ 6. Kvalitet.

Kvalitetskontrollen foretages i overensstemmelse med gældende kvalitetsnormer, se kapitel 90 i bind VII.

§ 7. Plantesundhedskontrol.

Til opfyldelse af modtagerlandenes plantesundhedsbestemmelser foretager Plantedirektoratet en plantesundhedskontol som grundlag for udstedelse af plantesundhedscertifikat for de pågældende sendinger. For de lande, der er regelmæssig handelsforbindelse med, har Plantedirektoratet oplysninger om plantesundhedsbestemmelserne, men ved eksport til lande, der ikke er regelmæssig handelsforbindelse med, må eksportøren foranledige, at modtagerlandets officielle plantesundhedsbestemmelser bliver tilsendt Plantedirektoratet for at undgå forsinkelser.

§ 8. Afgifter.

Ved udstedelse af plantesundhedscertifikat for frugt, grønsager, afskårne blomster og frisk løvværk samt ved reeksport af alle certifikatpligtige produkter betales der en afgift pr. certifikat efter reglerne i landbrugsministeriets bekendtgørelse om betalingsreglement vedrørende afgifter til Plantedirektoratet for sundhedskontrol af planter m.m. (40.65.)

§ 9. Begæring om eksportkontrol.

Forud for eksporten skal eksportøren indgive begæring om eksportkontrol (form. 131) til Plantedirektoratets distriktskontor i området efter Plantedirektoratets »Regler for eksportkontrol af frugt, gartneriprodukter og andre objekter (med undtagelse af kartofler)». (40.38.)

§ 10. Kontrol.

Plantedirektoratet har adgang til ethvert sted, hvor de omhandlende produkter i erhvervsmæssigt øjemed tilvirkes, oplagres eller forhandles, samt til ethvert transportmiddel, hvor produkterne er indladet, samt er berettiget til at foretage eftersyn af produkterne og udtage prøver til eftersyn uden erstatning.

Virksomheden skal yde den bistand, der er nødvendig for foretagelsen af kontrollen.

§ 11. Kassation og anke.

Produkter, der ved kontrollen ikke opfylder bestemmelserne om kvalitet, mærkning, plantesundhed m.m., afvises.

Der skrives rapport om afvisningen, formular 220.

§ 12. Overtrædelser.

Overtrædelse af eksportbestemmelserne strffes i henhold til de i retsgrundlaget nævnet love med bøde.

§ 13. Ikrafttrædelse.

Denne sammenskrivning er foretaget af tekniske og praktiske grunde, den originale tekst i retsgrundlaget er den retsgyldige.

92.2 Administration distriktskontor - eksportkontrol frugt og grønsager

92.2.1 Kontrollens omfang.

Plantedirektoratet foretager eksportkontrol af frugt og gartneriprodukter, hvor der efter reglerne i retsgrundlaget er foreskrevet kontrol af disse produkter som en betingelse for eksport og som en betingelse for import i modtagerlandet.

92.2.2 Begæring om eksportkontrol.

Kontrollen, der foretages forud for eksport af frugt, grønsager, afskårne blomster og frisk løvværk, blomsterløg og -knolde, er en kontrol af alle sendinger, der er beregnet til eksport til både de øvrige EF-lande og til tredjelande.

Sendinger til Færøerne og Grønland: Generelt skal der udstedes EØF-attester på frisk frugt og grønt til Færøerne og Grønland, medmindre det drejer sig om gavepakker og lign.

Hvis det på distriktskontoret skønnes, at hverken im- eller eksportør har interesse i EØF-attesten, kan kontoret undlade at udstede en kontrolattest, når det drejer sig om partier af mindre mængder.

Alle produkter, der ønskes eksporteret, skal af eksportøren anmeldes til Plantedirektoratets distriktskontor i området på »Begæring om eksportkontrol« (form 131) med angivelse af, for hvilke certifikater og attester der ønskes kontrol.

Ved modtagelsen af begæring efterses det, om denne indeholder fornødne oplysninger til gennemførelse af kontrollen, og om der er påsat afgiftsmærke, når dette kræves.

Begæringerne fordeles på kontrolruter og kontrollører tillige med eventuelle supplerende oplysninger om kontrollen og certifikatudstedelsen.

Når begæringen om eksportkontrol er gennemlæst, skal kontrolløren tage stilling til om en fysisk kontrol skal gennemføres.

Vælger kontrolløren ikke at gennemføre et kontroleftersyn, skal det kunne begrundes ved

- virksomhedens produkter ikke tidligere har givet anledning til nævneværdige kvalitetsproblemer

- lignende produkter fra firmaet tidligere på sæsonen har været kontrolleret og opfyldt kravene til kvalitetsnormerne.

Vælger kontrolløren i nogle tilfælde at udstede en EØF-kontrolattest uden at syne varen skal dette anføres på attesten. Se side 11, Rubrik nr. 13.

92.2.3 Kontrollens gennemførelse.

Ved ankomsten til kontrolstedet konstateres det, om de anmeldte varearter og mængder er til stede. Alle de varearter og mængder, der ønskes eksporteret, skal være til stede ved kontrollen. Mindre variationer i forhold til det anmeldte korrigeres ved certifikatudskrivningen.

Mærkningen skal indeholde de oplysninger, der er krævet i kvalitetsnormernes afsnit VI. Er dette ikke tilfældet, eller kan dette ikke gennemføres inden kontrollens afslutning, afbrydes kontrollen, og der skrives rapport om forholdet.

Kvalitetskontrollen foretages med grundlag i kvalitetsnormerne for de enkelte varearter. Kontrollen foretages som en stikprøvekontrol, og der udtages så mange emballageenheder, at det er muligt at bedømme sendingens kvalitet og/eller sundhedstilstand. Retningsgivende for antal enheder, der skal udtages såfremt der er tale om afvisning af en sending eller parti af en sending, er

 

 5 enheder af et parti på mindre end 100       emball.enh. 

 7  -  - -  -  - mellem   101 og 300       - 

 9  -  - -  -  -  -     301 og 500       - 

 10  -  - -  -  -  -     501 og 1000       - 

 15  -  - -  -  - mere end  1000           - 

Såfremt sendingen ikke opfylder kravene til kvalitet, skrives der rapport med angivelse af fejlene, og hvor mange emballageenheder der er kontrolleret som gundlag for afvisningen.

Sendingen defineres som det samlede indhold i et transportmiddel, og den kan bestå af flere partier fra forskellige avlere, det kan være forskellige produktarter eller sorter eller kvaliteter.

Et parti defineres som produkter af samme art, fra samme avler, samme sort og evt. samme kvalitet.

92.2.4 Udstedelse af EØF-kontrolattest.

Når kontrollen er foretaget og sendingen godkendt, udsteder kontrolløren er EØF-kontrolattest efter følgende retningslinjer.

Vejledning i anvendelse og udfyldning af kontrolattest (EØF) (form. 132).

Rubrik nr. 1. Navn og adresse på eksportøren eller eksportørfirmaet.

Rubrik nr. 2. Navn og adresse eller firmamærke som angivet på emballagen, hvis pakkeren er en anden end eksportøren anført i rubrik nr. 1. Er eksportør og pakker den samme udfyldes denne rubrik ikke. Udtrykket »Flere pakkerier« må bruges, hvis sendingen indeholder produkter fra flere pakkesteder.

Rubrik nr. 3. Efter ordet »kontrolmyndighed« tilføjes distriktskontorets nummer.

Rubrik nr. 4. Her skrives »Danmark«, såfremt alle varer i sendingen er dansk producerede. Er det produkter, der skal reeksporteres, eller hvis det er produkter af varierende oprindelse (danske og importerede), anføres oprindelsen i rubrik nr. 9 lige efter hver vareart. I sådanne tilfælde udfyldes rubrik nr. 4 ikke.

Rubrik nr. 5. Navn på modtagerlandet.

Rubrik nr. 6. Nummer på jernbanewaggon, registreringsnummer på lastvogn, containernummer, skibsnavn (evt. søtransport) emballagen er frivillig.

Rubrik nr. 7. Oplysningerne her er fortrykt.

Rubrik nr. 8. Antal og type af emballagen (fx kasser, rammer, papkartoner, sække osv.). Yderligere specifikationer af emballagen er frivillig.

Rubrik nr. 9. Vareart (æbler, ferskner, gulerødder osv.) efterfulgt af oprindelseslandet, hvis produkterne skal reeksporteres, eller hvis det er produkter af varierende oprindelse (danske og importerede). Sortsnavn for de produkter, hvor dette er krævet i kvalitetsnormen.

Rubrik nr. 10. Kvalitetsklassen for hver enkelt varegruppe.

Rubrik nr. 11. Nettovægt eller bruttovægt som oplyst på begæring om eksportkontrol eller på faktura.

Rubrik nr. 12. Udgangstoldsted. Det toldsted, hvor sendingen toldbehandles ved udførsel. Denne oplysning er frivillig. Gyldighedsperiode. Angives som det antal dage, kontrolattesten er gyldig, dvs. frem til det tidspunkt, hvor sendingen forlader dansk område (inkl. kontroldagen). Gyldighedsperioden for de enkelte varearter, der er omfattet af kvalitetsnormer, vil blive udsendt senere.

Kontrollør. navn (med blokbogstaver eller maskinskrift) på den kontrollør, der har kontrolleret sendingen.

Underskrift af kontrolløren. Plantedirektoratets eksportstempel placeres nærmest kontrollørens navn og underskrift, så der er plads til toldvæsenets stempel ved siden af.

Kontrolstedet angives som det almindeligt anvendte bynavn for stedet, fx Bloustrød, Otterup, Esbjerg, Ålborg osv., sammen med datoen.

Rubrik nr. 13. Denne rubrik skal udfyldes, hvis kontrolattesten er udstedt, uden at der har fundet en egentlig kontrol sted. Der skal stå »Dette parti er ikke synet«.

92.5.5 Udstedelse af plantesundhedscertifikat.

Når der i modtagerlandet er krav om plantesundhedscertifikat som betingelse for import, udsteder kontrolløren efter godkendelse af sendingen et sådant. Det undersøges forud for kontrollen, om der er specielle krav til plantesundhed for de pågældende produktgrupper i modtagerlandet.

Oversigt over nogle landes certifikatpligt for konsumvarer er opgivet i bilagene til kapitlet.

92.2.6 Statistik m.m.

De gule kopier af formular 220 sendes til Afdeling for Gartneri.

Kopien er EØF-kontrolattesten sendes til EJ i Odense.

92.2.7 Overtrædelser.

Ved overtrædelser eller forsøg på overtrædelser af bestemmelserne for eksport sendes der indberetning (form. 218) til hovedkontoret vedlagt rapport og andet relevant materiale.

92.3 Administration hovedkontor - eksportkontrol

Frugt, grønsager m.m.

Resultaterne fra de indsendte rapporter ang. eksport sendes hvert kvartal en rapport til EF-kommisionen.

Afdeling for Gartneri udarbejder en samlet statestik til årsberetning på grundlag af de indsendte rapporter fra distriktskontorerne.

Officielle noter

Ingen