Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Administration distrikt - kartoffelringbakteriose


63.2.1 Partikontrol af kartofler

Ved enhver kontrol af kartofler gennemskæres et antal knolde til undersøgelse for symptomer på kartoffelringbakteriose. Findes symptomer, der minder om ringbakteriose, indsendes knoldene til tilsynets laboratorium.

63.2.2 Anmeldt forekomst

Når tilsynet modtager anmeldelse om forekomst eller mistanke om forekomst indsendes materialet til laboratorieundersøgelse.

63.2.3 Laboratorieundersøgelse

Selv om symptomerne er entydige indsendes altid knolde med symptomer til laboratoriebekræftelse form. 340 anvender. Når resultatet af laboratorieundersøgelsen foreligger sendes originalen af form 340 til distriktet.

63.2.4 Foreløbigt forbud

Når ringbakteriose er bekræftet i et parti kartofler båndlægges alle kartofler avlet i den pågældende bedrift ved et foreløbigt forbud (eksempel på foreløbigt forbud, bilag 1).

63.2.5 Registrering

Under besøg på den ringbakterioseramte ejendom udfyldes en rapport (se bilag 6).

Rapportens rubrikker gengiver rigtigt udfyldt alle relevante oplysninger om tilfældet.

Ved indsendelse af et eksemplar af rapporten til hovedkontoret overflødiggøres anden skriftlig indberetning.

63.2.6 Endeligt forbud-kontrol

Med det endelige forbud i hånden (se bilag 2) kontrollerer distriktet at alle påbud iværksættes, og overvåger bortkørsel af kartoffelpartier til alternativ anvendelse, samt overvåger rengøring og desinfektion. Endelig kontrolleres det at ejendommen er fri for kartofler før nyt avlsmateriale hjemtages.

Hvert år mod slutningen af kartoflernes vækstperiode eller umiddelbart efter høst besøges de registrerede ejendomme og det kontrolleres: - At der er anvendt indkøbt kontrolleret avlsmateriale. - Om der forekommer gengroninger på ejendommen generelt. - Om der forekommer gengroninger på de arealer hvor gengroninger fandtes året før.

63.2.7 Indberetning

Med skriftlig indberetning meddeler distriktet hovedkontoret resultatet fra inspektionerne og indstiller registrerede arealer til forlængelse af registrering eller frigivelse af det registrerede areal.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 1.

Anbefalet eller med afleveringsattest eller med avlerens underskrift på kopien

Foreløbigt forbud som følge af konstateret kartoffelringbakteriose

Statens Plantetilsyn har ved undersøgelse af Deres spisekartofler af sorten Hansa, konstateret angreb af kartoffelringbakteriose.

Under henvisning til landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 379 af 17. juli 1981 om bekæmpelse af kartoffelringbakteriose, meddeles følgende forbud, som De er pligtig at overholde.

  • a) Der må ikke fjernes kartofler fra ejendommen, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra Statens Plantetilsyn, distrikt.
  • b) De må ikke hjemtage læggekartofler til brug i 1986 uden særlig tilladelse.
  • c) Brugt emballage, redskaber og maskiner må ikke fjernes fra ejendommen, før desinfektion er foretaget efter tilsynets anvisninger.

De vil snarest få meddelt endelige restriktioner for ejendommens drift.

Med venlig hilsen

Kopi: til lokalkontor.

Bilag 2.

Endeligt forbud som følge af kartoffelringbakteriose.

Som tidligere meddelt Dem med foreløbigt forbud af 19 fra tilsynets distrikt har Statens Plantetilsyn i i år konstateret kartoffelringbakteriose ( Conynebacterium sepedonicum (Spieck. & Kotth.) Skapt. & Burkh.) i et Dem avlet parti af sorten

Da ringbakteriose er en farlig plantesygdom under offentlig bekæmpelse, skal Statens Plantetilsyn i medfør af landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 379 af 17. juli 1981 om bekæmpelse af kartoffelringbakteriose som ændret ved bekendtgørelse nr. 139 af 1. april 1982 pålægge Dem en række endelige foranstaltninger, som De nøje skal gennemføre:

1. Kartofler avlet på Deres ejendom i 19 må ikke fjernes fra denne, uden at der i hvert tilfælde foreligger en skriftlig tilladelse fra Statens Plantetilsyn, distrikt, telf.nr.

Det drejer sig om følgende beholdninger:

Avlen efter ha med kartofler (det smittede parti) høstudbytte hkg, opsorteret på

2. Når alle kartofler er fjernet fra Deres ejendom, rengøres lagerrum, sortereanlæg, emballage, kartoffellæggere, kartoffeloptagere og øvrige maskiner og redskaber, der har været i berøring med kartofler.

3. Når rengøring og desinfektion, der skal finde sted under tilsynets kontrol, er tilendebragt, kan De hjemtage læggekartofler til brug i 198

4. Ingen kartofler avlet på Deres ejendom eller arealer i samdrift hermed i må lægges

5. På arealer, hvor det smittede parti har været dyrket i må der ikke dyrkes kartofler før tidligst 4. år efter forrige kartoffelafgrøde, og ikke før tilsynet ved kontrol i markerne har konstateret, at der ikke forekommer gengroninger efter spildkartofler. De skal derfor sørge for at opgrave eller nedsprøjte sådanne gengroninger. På ejendommens øvrige arealer må kartofler indtil videre kun dyrkes i et 4-årigt sædskifte, dvs. med 3 kartoffelfrie år.

Overtrædelse af ovenstående påbud og bekendtgørelsen i øvrigt straffes i medfør af § 13 i bekendtgørelsen, hvoraf et særtryk vedlægges.

Henning Andersen

Bilag 6

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen