Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Administration hovedkontor - kartoffelringbakteriose


63.3.1 Registrering

Ved modtagelse af laboratorierapport tildeles sagen et registreringsnummer.

Med kopi af den nu med registreringsnummer forsynede rapport adviseres distriktet om sagens registreringsnummer.

Hovedkontoret arkiverer kopi af distriktets foreløbige forbudsskrivelse i sagsmappen.

Hovedkontoret fører register over registrerede arealer og dette udsendes en gang årligt til distrikterne.

63.3.2 Endeligt forbud

Hovedkontoret afsender endeligt forbud (bilag 2). Som anbefalet skrivelse eller skrivelse med afleveringsattest (jf. 61.2.2.). Hvis avlen sker på lejet jord underrettes ejeren om registrering af arealet med anbefalet skrivelse (bilag 3).

63.3.3 Forlængelse/ophævelse

På grundlag af distrikternes årlige indberetninger om kontrollen af registrerede ejendomme, meddeles skriftelig henholdsvis forlængelser eller ophævelser af registreringer (bilag 4 eller 5).

63.3.4 Situationsrapport

Hovedkontoret indberetter løbende forekomster af kartoffelringbakteriose særskilt eller med situationsrapport til landbrugsministeriet.

Situationsrapport udsendes bl.a. internt i tilsynet og til ministerium og plantesundhedsråd.

63.3.5 Årsberetning

I januar hvert år laves en statistik til brug ved årsberetningen.

Statistikken omfatter:

Totale antal registrerede lokaliteter. Nye tilfælde. Ophævede lokaliter. Antal knoldprøver testet for lantent forekomst.

Bilag 2.

Endeligt forbud som følge af kartoffelringbakteriose.

Som tidligere meddelt Dem med foreløbigt forbud af ...... 19.. fra tilsynets .... distrikt har Statens Plantetilsyn i ........... i år konstateret kartoffelringbakteriose ( Corynebacterium sepedonicum (Spieck. & Kotth. Skapt. & Burkh.) i et af Dem avlet parti ......... af sorten ......... .

Da ringbakteriose er en farlig plantesygdom under offentlig bekæmpelse, skal Statens Plantetilsyn i medfør af landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 379 af 17. juli 1981 om bekæmpelse af kartoffelringbakteriose som ændret ved bekendtgørelse nr. 139 af 1. april 1982 (* 2) pålægge Dem en række endelige foranstaltninger, som De nøje skal gennemføre:

1. Kartofler avlet på Deres ejendom i 19.... må ikke fjernes fra

denne, uden at der i hvert tilfælde foreligger en skriftlig tilladelse fra Statens Plantetilsyn, ......... distrikt,

telf.nr.

Det drejer sig om følgende beholdninger:

Avlen efter ..... ha med ............ kartofler (det smittede parti) høstudbytte .......... hkg, opsorteret på

2. Når alle kartofler er fjernet fra Deres ejendom, rengøres lagerrum, sortereanlæg, emballage, kartoffellæggere, kartoffeloptagere og øvrige maskiner og redskaber, der har været i berøring med kartofler.

3. Når rengøring og desinfektion, der skal finde sted under tilsynets kontrol, er tilendebragt, kan De hjemtage læggekartofler til brug i 198

4. Ingen kartofler avlet på Deres ejendom eller arealer i samdrift hermed i ............ må lægges

5. På arealer, hvor det smittede ...... parti har været dyrket i ........ må der ikke dyrkes kartofler før tidligst 4. år efter forrige kartoffelafgrøde, og ikke før tilsynet ved kontrol i markerne har konstateret, at der ikke forekommer gengroninger efter spildkartofler. De skal derfor sørge for at opgrave eller nedsprøjte sådanne gengroninger. På ejendommens øvrige arealer må kartofler indtil videre kun dyrkes i et 4-årigt sædskifte, dvs. med 3 kartoffelfrie år.

Overtrædelse af ovenstående påbud og bekendtgørelsen i øvrigt straffes i medfør af § 13 i bekendtgørelsen, hvoraf et særtryk vedlægges.

Henning Andersen

Bilag 3.

Rekommanderet

Vedrørende registrering af areal af Deres ejendom som kartoffelringbakterioselokalitet

Statens Plantetilsyn har i (............. konstateret plantesygdommen kartoffelringbakteriose ( Corynebacterium sepedonicum (Spieck. & Kotth.) Skapt. & Burkh.) i et parti kartofler af sorten ....... dyrket af .........

På arealer matr.nr. ................................, tilhørende Dem.

I medfør af § 6, stk. 2 og § 8 i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 379 af 17. juli 1981 om bekæmpelse af kartoffelringbakteriose (* 2) forbydes De foreløbig i årene 1985, 1986 og 1987 at dyrke eller nedkule kartofler på nævnte areal, der på vedlagte skitse er indrammet med rødt.

Kopi af ovennævnte bekendtgørelse følger vedlagt.

Henning Andersen

Bilag 4.

Rekommanderet

Forlængelse af registrering som følge af gengroninger af kartofler på tidligere ringbakteriosebefængt areal.

I 1981/82 konstaterede Statens Plantetilsyn kartoffelringbakteriose (Corynebacterium sepedonicum (Spieck. & Kotth.) Skapt. & Burkh.) i Deres bedrift. Med skrivelse af .............. meddelte man Dem derefter en række restriktioner og herunder et forbud mod at dyrke kartofler foreløbig i årene ............ på det areal, hvor de ringbakterioseinficerede kartofler i .......... blev dyrket. Dette areal er på vedlagte skitse indrammet med rødt.

Da tilsynet under kontrol af Deres registrerede areal i 1984 har konstateret tilstedeværelse af gengroninger af kartofler med oprindelse i den oprindeligt inficerede kartoffelafgrøde, forbyder
man Dem herved i årene ......... at dyrke ........ kartofler på det registrerede areal.

Dette sker med hjemmel i § 8 i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 379 af 17. juli 1981 om bekæmpelse af kartoffelringbakteriose, (* 2) hvoraf særtryk vedlægges.

Overtrædelse af dette forbud straffes efter § 13 i bekendtgørelsen.

Henning Andersen

Bilag 5.

Vedr. frigivelse af arealer, der har været registreret som følge af kartoffelringbakteriose.

Efter at Statens Plantetilsyn havde konstateret kartoffelringbakteriose i kartofler avlet af Dem i 1981, meddelte man Dem med skrivelse af .......... en række restriktioner; således forbød man Dem på det areal, hvor De i 1981 dyrkede de inficerede kartofler, at avle kartofler i årene 1982, 1983 og 1984.

Tilsynet har i denne periode konstateret, at der ikke forefindes gengroninger efter overvintrede knolde på det restriktionsbelagte areal, hvorefter dette areal hermed frigives.

Henning Andersen

Redaktionel note
  • (* 2) Nu BEK 803 af 11. december 1987 om bekæmpelse af kartoffelringbakteriose
  • (* 1) Bilag 1 vedrører Administration distrikt - kartoffelringbakteriose