Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Avlskontrol af læggekartofler


71. Avlskontrol af læggekartofler

Retsgrundlag

Lov nr. 534 af 13. december 1972 om handel med frø, såsæd, læggekartofler og planter, og senest ændret ved lov nr. 798 af 11. december 1987. (40.91)

Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 499 af 28. september 1984 om læggekartofler, og senest ændret ved Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 11. december 1987. (40.89)

Statens Plantetilsyns regler af 1. oktober 1984 for avlskontrol, opbevaring og opsortering af læggekartofler. (40.73)

Formularer

Nr. 77. Blanket vedr. undersøgelse af jordprøver for kartoffelcystenematoder.

Nr. 207. Ansøgning om autorisation til avl af læggekartofler.

Nr. 208. Anmeldelse til avlskontrol af læggekartofler.

Nr. 209. Avlskontrolrapport for læggekartofler.

Nr. 210. Nedklasseficering/kassation ved avlskontrol af læggekartofler.

71.1 Avlskontrolregler læggekartofler

Statens Plantetilsyns regler af 1. oktober 1984 for avlskontrol, opbevaring og opsortering af læggekartofler (se bilag 1).

71.2 Autorisation

71.2.1 Autorisation af avlere

Skema til ansøgning om autorisation rekvireres hos Center for Landbrug. Med ansøgningsskemaet følger bekendtgørelse om læggekartofler, avlskontrolregler, sortsliste, vejledning i udarbejdelse af skitser og adresseliste over SPT's lokalkontorer.

Ansøgningen skal være Center for Landbrug i hænde senest den 15. oktober året før produktionen finder sted. Ansøgningen skal medfølges af en skitse over ejendommens samlede arealer inklusiv samdriftsarealer.

Autorisationen kan ikke meddeles, hvis ejendommen er registreret nematodlokalitet eller der foretages samdrift med arealer fra ejendomme registreret som nematodlokalitet. Efter skriftlig ansøgning kan der meddeles dispensation med særlige betingelser for avl af kartofler, herunder udtagning af jordprøver m.v.

71.2.2 EDB-registrering og meddelelse om autorisation

EDB-registrering foretages som beskrevet i kap. 25. Avleren meddeles autorisation (se bilag 2).

På Center for Landbrug oprettes sagsmappe i klientjournal til brug ved arkivering af skrivelser m.v. vedrørende sagen.

På lokalkontoret oprettes sagsmappe indeholdende skitser samt kopi af skrivelser m.v.

71.2.3 Ændring af autorisation

Ændringer i autorisationen (avlerkategori, ejerforhold og arealer) kan finde sted efter skriftlig ansøgning indgivet til Center for Landbrug inden den 15. oktober.

Ved udlæg af en lavere klasse end avleren er autoriseret til vil avlerens autorisation blive ændret tilsvarende af Center for Landbrug (se 71.4.3.).

71.2.4 Indsendelse af skitser til jordprøveudtagning

Skitser med angivelse af hvilke arealer, hvor der skal avles læggekartofler, indsendes til lokalkontoret senest den 15. oktober året før produktionen skal finde sted. Avlere, der indsender skitser efter denne dato, kan ikke påregne, at jordprøver udtages inden vækstsæsonen.

Ved modtagelse datostemples skitserne og reg.nr. påføres. Desuden kontrolleres det, at de anmeldte arealer er omfattet af autorisationen.

71.3 Jordprøver

71.3.1 Udtagning af jordprøver

Der udtages 1 jordprøve pr. ha. Hver prøve består af 50 stik, der udtages ved at »zig-zagge« på tværs i marken. Posenr. angives på skitsen for arealet, hvor prøverne er udtaget. Endvidere påføres blanketnr. og udtagelsesdato. (Se endvidere 62.2.2).

Der må kun påføres en enkelt avler på hver formular 77. Papirgangene er angivet i kapitel 62.

Jordprøverne sendes sammen med form. 77 til Statens Plantetilsyns laboratorium.

71.3.2 Undersøgelse af jordprøver

Jordprøverne undersøges for kartoffelsystenematoder på tilsynets laboratorium. Resultatet påføres blanketten, som derefter sendes til det relevante lokalkontor samt til Center for Landbrug.

71.3.3 Orientering om resultatet af jordprøverne

»Center for Landbrug orienterer avleren skriftligt om resultatet af jordprøverne. I tilfælde af, at ejendommen skal registreres som metatodlokalitet, meddeles midlertidige restriktioner, for at avleren kan disponere herefter.

71.4 Anmeldelsen

71.4.1 Udsendelse af anmeldelse til avlskontrol

Anmeldelsesskema til avlskontrol sendes fra Sekretariatet til alle autoriserede avlere sammen med vejledning, skema vedr. forpagtningsforhold og andet materiale, der udarbejdes af Center for Landbrug.

71.4.2 Anmeldelse til avlskontrol

Anmeldelse til avlskontrol skal være Center for Landbrug i hænde senest den 15. maj. Anmeldelsen skal være bilagt dokumentation for indkøbt avlsmateriale. Som dokumentation accepteres kun en faktura med oplysninger om avlernr., sorterevirksomhedsnr., klasse, sortsnavn og mængde.

71.4.3 Behandling af anmeldelse til avlskontrol

Ved behandling af anmeldelserne kontrolleres det, at disse er korrekt udfyldt, samt at der er angivet rigtige oplysninger, dvs. om oprindelsen er korrekt.

Behandling af anmeldelserne foregår efter følgende retningslinier:

Anmeldelsen skal være underskrevet af avleren selv.

På hver linie skal alle kolonnerne være udfyldt. Der må ikke være mere end en oplysning i hver kolonne pr. linie. Modsat må en oplysning kun omfatte en linie. Der skal være mindst 3 (præbasis dog 4) kartoffelfrie år mellem avl af kartofler.

Anmeldt antal ha skal svare til indkøbt mængde avlsmateriale, idet der gennemsnitlig anvendes ca. 25 hkg pr. ha.

Alt indkøbt avlsmateriale skal være dokumenteret. Oplysningerne fra faktura/partiinspektionsmeddelelse og anmeldelsen sammenholdes ved kontrol i EDB-systemet med godkendt avl fra forudgående år.

Anvendelse af eget avlsmateriale kontrolleres med avlskontrolresultaterne fra forrige år. Evt. korrigeres klassen.

Anvender avleren avlsmateriale i en klasse under avlerkategorien, ændres avlerens autorisation i overensstemmelse med den laveste klasse anvendt avlsmateriale.

Anmeldelser med fejl og mangler returneres til avlerne (se bilag 3).

71.4.4 Udarbejdelse af statistik over anmeldte arealer

Der udarbejdes en statistik over anmeldte arealer opgjort på sorter, klasser og antal ha.

71.4.5 Udsendelse af materiale til lokalkontorerne

Til brug ved markkontrollen udskriver Sekretariatet avlskontrolrapporterne (form. 209) i lokalkontororden. Desuden udskrives planlægningslister samt en sortsopgørelse med angivelse af antal anmeldte ha.

Materialet sendes til lokalkontorerne.

71.4.6 Fastsættelse af luge- og nedvisningsdatoer

»Nedvisningsudvalget« fastsætter hvert år terminerne for lugning og nedvisning for de enkelte sorter på baggrund af sorternes tidlighed årets klimatiske forhold, mængden af virusoverførende bladlus m.v.

»Nedvisningsudvalget« består af 2 repræsentanter for erhvervet, Landskonsulenten for kartoffelavl samt 1 repræsentant for tilsynet.

7.4.7 Udsendelse af meddelelser om lugedatoer

Terminerne for lugning og nedvisning meddeles skriftligt til alle avlere i juni måned.

71.5 Kontrol i marken

71.5.1 Marksyn

Det første besøg hos avleren i vækstsæsonen er marksynet, som gennemføres umiddelbart efter lugningsfristen. Ved marksynet kontrolleres de dyrkningsmæssige forhold og sygdomsforekomsten.

Under kontrollen af de dyrkningsmæssige forhold skal man være opmærksom på følgende:

Afstandskravet til ikke-kontrollerede arealer med kartofler

Anden sort i forageren

Antal kartoffelfrie år

Afmærkning samt forekomst af ikke-anmeldte kartoffelarealer

Kontrol af sygdomme m.v. har til formål at vurdere markens standard m.h.t. sygdomme, sortsrenhed og kulturtilstanden i øvrigt.

Før kontrollen påbegyndes skal fodtøj omhyggeligt rengøres og vaskes for jord. Endvidere desinficeres bukser m.v.

I første omgang danner man sig et overblik over markens standard ved at zig-zagge igennem marken. Er det ikke muligt at vurdere marken p.g.a. sprøjteskade, overgødskning m.v., kasseres marken (form. 210).

Konstateres der ingen sygdomme e.l. godkendes marken, og der noteres 0 i de relevante kolonner på form. 209. Ved enkelte syge planter noteres også 0.

Konstateres der flere syge planter eller andet skal der foretages en egentlig optælling. Optællingen skal i videst mulig omfang repræsentere totalforekomsten i hele marken.

En optælling består som minimum af en tælling af 100 planter 5 steder i marken. Er der stor variation imellem de enkelte tællinger tælles yderligere 5 x 100 planter.

Hvis man ved kontrollen i marken opserverer lugehuller, hvor knolde ikke er fjernet eller toppen ikke nedgravet eller fjernet, kasseres marken.

71.5.2 Bladprøver

Er der mistanke om forekomst af virus x udtagne bladprøver. Hver prøve består af 100 blade. Det mest repræsentative blad er det øverste småblad. Bladprøver kan udtages, såfremt der er symptomer på planterne i flere marker eller rækker i en mark.

71.5.3 Nedvisningskontrol

Det andet besøg hos avleren i vækstsæsonen er nedvisningskontrollen, som gennemføres umiddelbart efter fristen for nedvisning. Ved nedvisningskontrollen skal det sikres, at hele arealet er totalt nedvisnet. Med nedvisnet menes, at kartoffeltoppene er helt døde (intet grønt). Det skal ved kontrollen sikres, at også forageren og rækkerne op til skel er nedvisnet.

Arealer klassificeret i kl. A ved marksynet skal ikke nedvisnes/kontrolleres. Opformeringsmaterialet ved delvis udskiftning skal ikke nedvisnes/kontrolleres. Alle øvrige arealer med læggekartofler skal nedvisnes/kontrolleres.

Hvis marken er korrekt nedvisnet noteres »j« og ellers »n« i kolonnen for nedvisning (kolonne 20) på form. 209.

71.5.4 Meddelelse til avleren ved kassation/nedklassificering

Hvis et areal nedklassificeres eller kasseres ved markkontrollen skal avleren have meddelelse herom umiddelbart efter kontrollens afslutning, således at en eventuel ankesag kan blive behandlet optimalt. Meddelelsen gives ved form. 210.

71.5.5 EDB-registrering af avlskontrolresultat

Resultaterne fra avlskontrollen indsendes til Center for Landbrug, umiddelbart efter kontrollen er afsluttet ved en avler.

Resultaterne EDB-registreres løbende.

71.6 Foreløbigt resultat

71.6.1 Udsendelse af foreløbigt resultat og sortsliste

Når alle resultater fra markkontrollen er EDB-registreret udsendes det foreløbige resultat fra avlskontrollen til avlerne. Endvidere sendes resultatet til lokalkontorerne, samt til avlerens aftager, hvis avleren har indsendt en erklæring herom til Center for Landbrug.

Sammen med avlskontrolresultatet udsendes en liste over de sorter, der må anmeldes ti avlskontrol det følgende år. Sortslisten skal være avleren i hænde senest 1. oktober (se bilag 4).

Denne udsendelse foretages af Sekretariatet.

71.6.2 Udarbejdelse af foreløbig statistik

Der udarbejdes en foreløbig statistik over resultatet af avlskontrollen opgjort på sorter, klasser og antal ha.

71.7 Knoldprøver

71.7.1 Udtagning af knoldprøver

Knoldprøver udtages i følgende arealer:

 

 Klassificering 

 efter markkontrol  Sorter 

 EE         Alle sorter 

 E          Alle sorter 

 AA         Bintje, Dianella, 

           Hansa og Primula 

 A, B        Ingen 

I nævnte arealer udtages knoldprøver efter følgende retningslinjer:

Der udtages en knoldprøve pr. mark (der er 2 marker, når de er fysisk adskilt).

Der udtages en knoldprøve pr. 5 ha.

Der udtages ikke knoldprøver i opformeringsmaterialet ved delvis udskiftning.

En prøve består af 100 knolde.

Prøven udtages i marken med 1 knold pr. plante.

Knoldene udtages i hele marken efter samme princip som jordprøverne.

Ved undtagelsesvis udtagning af prøver i kule/boks udtages knolde flere steder, så prøven bliver så repræsentativ som muligt. På disse prøver angives kule/box.

Prøven skal opbevares og fremsendes i netsække, og den skal være mærket ind- og udvendigt med avlernummer, sort, klasse, linienummer, dato og kontrollør.

71.8 Vinterafprøvning

71.8.1 Undersøgelse af knoldprøver

Knoldprøver (se 71.7.1) undersøges på Forsøgsgården Godthåb. Herfra fremsendes resultaterne løbende ti Center for Landbrug, der meddeler avleren resultaterne umiddelbart efter (se bilag 5).

71.8.2 EDB-registrering af vinterafprøvningsresultat

Vinterafprøvningsresultatet EDB-registreres på Center for Landbrug, der på grundlag af resultatet foretager den endelige klassificering.

71.9 Endeligt avlskontrolresultat

71.9.1 Udsendelse af endeligt avlskontrolresultat

Når EDB-registrering af alle vinterafprøvningsresultaterne fra en avler er afsluttet, udskrives det endelige avlskontrolresultat, der sendes til avleren, lokalkontoret samt til evt. aftagerfirma.

Udsendelsen finder sted fra Center for Landbrug.

71.9.2 Udarbejdelse af endelig statistik

Når alle arealer er endelig klassificeret, EDB-udskrives den endelige statistik over avlskontrollen opgjort på sorter, klasser og antal ha.

Officielle noter

Ingen