Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Administration distrikt - Kartoffelcystenematoder


62.2.1 Anmeldelse af kartoffelcystenematoder

Ved avlskontrol

I forbindelse med avlskontrol af kartofler og planter skal der udtages jordprøver til undersøgelse for forekomst af nematoder.

Ved eksport m.m.

I forbindelse med eksport af uvaskede rodgrønsager og spisekartofler eller ved særlige undersøgelser skal der udtages jordprøver af den medfølgende jord til undersøgelse for forekomst af nematoder.

Ved kontrolarbejder i kartoffelmarker

Under tilsynets kontrolarbejde kan der observeres visuelle symptomer på angreb af kartoffelcystenematoder. I tvivlstilfælde udtages jordprøve til påvisning af forekomsten.

Ved anmeldelse

Tilsynet kan modtage direkte anmeldelse af fund af kartoffelnematoder jf. § 4 i bekendtgørelsen. I tvivlstilfælde udtages jordprøve til påvisning af forekomsten.

62.2.2 Jordprøver

Resultatet af en jordprøveudtagning til undersøgelse for kartoffelcystenematoder er mere afhængig af den omhu, der udvises ved prøveudtagningen, end af antallet af prøver, der udtages pr. arealenhed.

Følgende forhold skal iagttages ved jordprøveudtagningen:

- Jordbor og tragt skal være helt rene for jord, så man ikke slæber eventuelle cyster fra en tidligere jordprøve med i den nye jordprøve.

- Før jordboret stikkes i jorden, fjerner man med støvlen de øverst cm jord.

- Der udtages 50 stik pr. prøvepose pr. arealenhed. Stikkene udtages med »strøget mål«, d.v.s. der må ikke være top på jordborets blad.

- Vær påpasselig med at der ikke kommer for store sten med i prøven. De kan ødelægge laboratoriets undersøgelsesudstyr.

- De 50 stik pr. prøve fordeles ligeligt på arealet. Under udtagningen følges agerretningen i stedet for at gå på tværs af agrene.

- Ved udtagning af 1 prøve pr. ha repræsenterer hvert stik således 200 kvadratmeter. Der udtages følgende prøver pr. arealenhed: prøve/ha

Avlskontrol, læggekartofler 1

Verificering når cyste er fundet 3

Dispensation 3

Planteskole (nye arealer) 3

Andre frilandskulturer 1

- Der udtages 3 prøver pr. ha, når der evt. skal gives dispensation (se 62.2.5).

Jordprøven indsendes sammen med formular 77 til laboratoriet. Den blå kopi sendes til distriktskontoret. (Se mediediagram foran i kapitlet)

Hvis resultatet af jordprøveundersøgelsen går forud for andre jordprøver (fx. ved eksport), mærkes både form. 77 og kassen, hvori jordprøven ligger, med HASTER .

62.2.3 Registrering af nematodlokaliteter

I forbindelse med anmeldelsen udfyldes formular 78: »Rapport angående konstateret eller formodet kartoffelnematodlokalitet«. Samtlige matrikelnumre samt ejerlav og sogn påføres formularen (kontakt evt. ejendomsskattekontoret for nøjagtige oplysninger). Der tegnes en skitse af den inficerede ejendom (se eksempel i bilag 1). Drives ejendommen i samdrift med en eller flere andre jordbrugsejendomme bilægges sagen tillige skitser af disse mærket »Samdriftsejendom«. Det inficerede areal mærkeres med rød indramning. Prøveresultatet (smittestyrken) angives som en rød brøk, hvor tælleren er »fulde« cyster og nævneren tomme cyster.

Form. 78 samt skitser indsendes til hovedkontoret, der udsender forbudsskrivelse til ejer og evt. bruger af lokaliteten (se afsnit 62.3.2.).

62.2.4 Patotypebestemmelse

Ved registreringen eller umiddelbart straks derefter udtages på erhvervslokaliteterne en 4 kg jordprøve til patotypebestemmelse.

Prøven indsendes til tilsynets laboratorium ledsaget af form. 77 tydelig mærket: »PATOPRØVE«. Læg aldrig mærkesedlen direkte ned i posen med jord, - den bliver ædt af mikroorganismerne i jorden!

Viser patoprøven det ringeste tegn på resistensbrydning, udtages en ny prøve til avanceret patotypebestemmelse.

62.2.5 Dispensation fra forbudsskrivelser

Distriktet modtager kopi af forbudsskrivelserne, der udsendes fra hovedkontoret (se under 62.3.2).

Distriktet kan give dispensation fra de i forbudsskrivelserne fastsatte bestemmelser efter følgende retningslinier, når ejendommen forinden undersøges ved systematisk jordprøveudtagning med 3 prøver pr. ha. Kopi af dispensationen sendes til hovedkontoret.

62.2.5.1 Generel dispensation for brugsavl

Der meddeles for nærmere angivne arealer tilladelse til dyrkning af ikke-resistente kartoffelsorter i et 4-årigt sædskifte på betingelse af, at kartoffelarealerne hver anden gang skal dyrkes med resistent sort, og nedkuling kun foretages på dyrkningsstedet.

Bilag 2 er eksempel på dispensationsskrivelse for brugsavlen.

En anden form for generel dispensation, hvor det totale forbud ændres til partielt forbud, meddeles af hovedkontoret mod besked til distriktet.

62.2.5.1 Tidsbegrænset dispensation for brugsavl

Der meddeles dispensation for totalt forbud mod dyrkning af ikke-nematodresistente kartoffelsorter for et givet areal, gældende for den kommende vækstsæson.

Bilag 3 er eksempel på tidsbegrænset dispensationsskrivelse for brugsavl.

62.2.5.3 Generel dispensation for fremavl

Betingelser for, at der kan gives dispensation for fremavl af kartofler på ejendomme, hvor der er konstateret kartoffelnematoder:

at der foreligger en skriftlig ansøgning,

at hele ejendommen er systematisk undersøgt med mindst 3 jordprøver pr. ha,

at det er et begrænset angreb, hvor et eller højst to områder på ejendommen har svag infektion (ikke over 5 fulde cyster og ikke over 10% af det dyrkede areal),

at de smittede arealer er velafgrænsede, skærmet af levende hegn, vandløb, veje, banelinier eller på anden måde fikseret,

at smittestedet (-erne) neutraliseres enten ved kemisk behandling eller ved tilplantning eller udlæg til varigt græsleje (i de to sidstnævnte tilfælde bør der etableres en hurtigtvoksende randbeplantning).

Distriktet meddeler dispensationen på tilsvarende vis som ved generel dispensation for brugsavl 62.2.4.1 med kopi til hovedkontoret

Bilag 4 er eksempel på dispensationsskrivelse for fremavlen.

62.2.5.4 Tidsbegrænset dispensation for fremavl

Der kan gives dispensation for en enkelt fremavlsafgrøde gældende for et enkelt år således fx. forud for en vækstsæson, når det eller de udpegede arealer opfylder kravene i betingelserne som anført under 62.2.4.3, men ejendommen som helhed ikke opfylder betingelserne.

Bilag 5 er eksempel på tidsbegrænset dispensationsskrivelse, der gives forud for fremavl.

Alle dispensationsskrivelser sendes i kopi til hovedkontoret. Det er vigtigt, at det klart fremgår af skrivelserne, om det drejer sig om fremavl eller brugsavl.

62.2.6 Inspektion af kartoffelnematodlokaliteter

Erhvervslokaliteter inspiceres regelmæssigt og helst hver år. Man kontrollerer herunder følgende:

at eventuelle kartofler, dyrket på ejendommen, er resistent sort,

at sædskiftet på 3 kartoffelfrie år overholdes,

at udsæden er indkøbt i overensstemmelse med bestemmelserne,

at der ikke forkommer gengroede kartofler på ejendommen.

Form. 82 udfyldes i forbindelse med inspektionen og indsendes ved vækstsæsonens afslutning til hovedkontoret.

62.2.7 Indberetning

I tilfælde af at der konstateres overtrædelser af påbuddene i forbudsskrivelserne udfyldes form. 82 og indsendes som bilag til en særskilt indberetning til hovedkontoret.

62.2.8 Politirapport

Distriktet modtager kopi af politirapporten og kommenterer denne, samt indstiller til hovedkontoret, hvad der videre bør ske i sagen. Samtidig meddeler man, hvem der skal føres som vidne hvis sagen kommer for retten.

62.2.9 Vidneførsel i retten

Vidnet indkaldes skriftligt til retten, og udeblivelse kan medføre bøde, erstatningsansvar og evt. tvangsafhentning. Vidnet medbringer hele sagen og taler under vidneansvar. Ved vidneafgivelsen har vidnet lov til at støtte sig til notater. Herunder er det vigtigt over for dommeren at kunne fremlægge en kortskitse, dateret med sidste inspektionsdato.

62.2.10 Frigivelse af nematodlokalitet (bioprøve)

Når særlig behandling eller lang tids løb har gjort det sandsynligt, at smitten er borte, udtager distriktet på det sted man kender som den kraftigst smittede plet, en såkaldt bioprøve på 4 kg jord alternativt 3 prøver pr. ha og inspektion efter første kartoffelafgrød. Ud af denne jord, som blandes, udtages en normalprøve til almindelig analyse. Viser denne prøve ikke indhold af levende nematoder, dyrkes resten af prøven som egentlig bioprøve i laboratoriet.

Prøven indsendes til tilsynets laboratorimum ledsaget af form. 77 tydeligt mærket »BIOPRØVE«. Læg aldrig mærkesedlen ned i posen med jord, - den bliver ædt af mikroorganismerne i jorden!

Findes bioprøven fri for levende nematoder frigives lokaliteten med skrivelse fra hovedkontoret (bilag 12).

Officielle noter

Ingen