Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Administration hovedkontor-kartoffelcystenematoder


62.3.1 laboratorieundersøgelse af jordprøver

Laboratoriet modtager kasserne med jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder.

Prøverne sorteres i forskellige grupper under hensyntagen til prøver, der er mærket »HASTER«:

- eksportprøver

- gartneri og planteskole

- avlskontrol

- nematodlokaliteter

- pato- og bioprøver (deponeres koldt, men frostfrit til undersøgelse i januar

Dato for modtagelse noteres på den medfølgende form. 77 og uden på kassen.

Prøverne undersøges normalt i den rækkefølge de modtages. Hasteprøver og få specielle prøver tages dog før de almindelig prøver.

Jordprøverne tørres og undersøges. Resultaterne påføres form. 77 og den returneres sammen med den røde kopi til distriktet. Forinden tages en fotokopi, der sendes til hovedkontoret. Den gule kopi arkiveres på laboratoriet.

62.3.2 Registrering af kartoffelnematodlokaliteter

Hovedkontoret modtager rapporter angående konstateret eller formodet kartoffelnematodlokalitet fra distrikterne (jf. 62.2.1.4).

Lokaliteten tildeles et nummer i tilsynets register. Nummeret indeholder i de 2 første cifre en kode for amtet. Registeret er iøvrigt opdelt efter amt, kommune og sogn.

62.3.3 Udsendelse af forbudsskrivelser

På grundlag af rapporten udskrives en forbudsskrivelse til ejer og eventuelle bruger med forbud mod dyrkning af ikke resistente sorter, og forbud mod fjernelse af planter med rod og vedhængende jord, o.s.v.

Forbudet er som regel et totalforbud, der omfatter samtlige arealer på ejendommen og arealer i samdrift hermed.

Distriktet tilsendes kopi af forbudsskrivelsen.

Nedenstående 4 bilag giver eksempler på anvendte standardtekster:

Bilag 7 - Forbudsskrivelse med totalforbud for landbrug.

Bilag 8 - Forbudsskrivelse med partielt forbud for landbrug.

Bilag 9 - Forbudsskrivelse til gartneri/planteskole.

Bilag 10 - Forbudsskrivelse til havelokalitet.

62.3.4 Meddelelse om patotypebestemmelse

Hovedkontoret modtager resultaterne af patotypebestemmelserne direkte, og giver meddelelse herom til ejer og bruger af lokaliteten med kopi til distriktet.

Bilag 11 standardskrivelse til meddelelse om patotypebestemmelse af kartoffelnematoder.

62.3.5 Fortegnelse over kartoffelnematodlokaliteter

På grundlag af en på hovedkontoret ført liste over registrerede kartoffelnematodlokaliteter udsendes hvert år til tilsynets medarbejdere en udskrift af det ajourførte register under betegnelsen: »Fortegnelse over kartoffelnematodlokaliteter gyldig for året 1985«.

62.3.5 Ændring af forbudsskrivelser

Hovedkontoret kan ændre et generelt totalforbud til et partielt forbud, der kun omfatter de »smittede« arealer.

Bilag 8 er eksempel på standardtekst til partielt forbud.

Hovedkontoret modtager kopi af dispensationsskrivelserne, som udsendes af distrikterne.

62.3.7 Anmodning om optagelse af politirapport

Hovedkontoret anmoder politimesteren i den politikreds, hvor sigtede bor om at lade optage politirapport med henblik på tiltalerejsning.

62.3.8 Stillingtagen til politirapport

Politirapporten forelægges skriftlig distriktet til udtalelse. Politisager kan afsluttes på følgende måder:

1. Tilsynets skriftlig indskærpelse af bestemmelserne (advarsel).

2. Tilbagesendelse af politirapport til politimesteren med indstilling om tiltalefrafald.

3. Tilbagesendelse af politirapporten med indstilling om tiltalerejsning. Anklagen formuleres og der indstilles ligeledes forslag til straf. Hvis bødestørrelse begrundes med besparelser ved overtrædelsen dokumenteres sådanne besparelser med udregninger.

62.3.8.1 Arkivering af meddelelser om straf

Meddelelser om straf kan forekomme som en notits fra politimesteren om, at sigtede har vedtaget en udenretslig bøde ved indbetaling med det girokort politimesteren har tilsendt ham. Dette sker kun, når sigtede ved politiafhøringen har erkendt sig skyldig. Meddelelser om straf kan også tilgå tilsynet i for af en udskrift af dommen.

62.3.8.2 Orientering af distrikt om sagens udfald

Hovedkontoret orientere altid distriktet om afslutning af den sag gennem tilsendelse af kopier af de meddelelser, der er omtalt i punkt 1.

62.3.9 Frigivelse af nematodlokaliteter

Når den af distriktet udtagne bioprøve findes fri for levende nematoder (jf. 62.2.10) frigives lokaliteten med udsendelse af en skrivelse fra hovedkontoret.

Bilag 7 ophævelse af restriktioner nedlagt som følge af kartoffelnematod.

62.4 Årsberetning

I januar hver år laves statisktik til brug ved årsbretningen Statistikken omfatter:

1. Antal patoprøver undersøgt.

2. Nye tilgåede lokaliteter i det foregående år.

3. De i det forgangne år ophævede lokaliteter.

4. Overtrædelse

5. Dispensationer

6. Totale antal registrerede lokaliteter.

7. Antal jordprøver undersøgt

Bilag 7.

Landbrug

Ejendommen matr. nr.

Ved en af Statens Plantetilsyn foranstaltet undersøgelse har man konstateret kartoffelcystenematod, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

Dette betyder, at bestemmelserne i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 286 af 2. juni 1976 om bekæmpelse af kartoffelnematoder, som ændret med landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 378 af 17. juli 1981 om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelnematoder, (* 1) nu er trådt i kraft for Deres ejendoms vedkommende, således at De ikke må dyrke almindelige kartofler og tomater eller nedkule kartofler på ejendommen. Der henvises især til § 8 i ovennævnte bekendtgørelse, som vedlægges i særtryk.

Forbudet omfatter hele Deres ejendom og arealer i samdrift med denne. Tilsynet har dog mulighed for at dispensere fra dette totalforbud og fritage dele af ejendommen fra forbudet. Dette kan gøres, hvor kun mindre dele af ejendommen er lettere angrebet, og kun efter en ekstra undersøgelse, der skal betales af ejeren.

I henhold til bekendtgørelsen fastsætter Statens Plantetilsyn herved følgende restriktioner:

1. Der må ikke dyrkes kartofler eller tomater eller nedkules kartofler på ejendommen eller på arealer i samdrift hermed, før tilsynet efter fornyet undersøgelse skriftligt giver tilladelse dertil. (Se dog afsnittet om »Nematodresistente kartoffelsorter«).

2. Der må ikke bortføres jord fra ejendommen eller fra arealer i samdrift med denne, heller ikke i forbindelse med planter med vedhængende jord, samt affald, kompost og gødning (staldgødning).

3. Læggekartofler på arealer, der forud er undersøgt ved jordprøveudtagning og fundet frie for kartoffelnematoder berøres i år ikke af dette forbud, når de tages op før det smittede areal.

4. Kartofler avlet i denne sæson på det/de smittede areal(er) kan leveres til fabrik eller sælges som spisekartofler på hjemmemarkedet. I det sidste tilfælde dog på betingelse af,

a. at kartoflerne sorteres på ejendommen,

b. at kartoflerne er praktisk taget fri for jord,

c. at kartoflerne leveres i engangsemballage (papirssække eller plasticsække.

5. Konsumkartofler stammende fra arealer, som tilsynet har fundet fri for smitte, kan leveres som industrikartofler eller sælges som spisekartofler på hjemmemarkedet.

6. Ved salg, udlejning eller anden overdragelse af ejendommen eller arealer i samdrift hermed til dyrkning, skal De straks underrette Statens Plantetilsyn om ændringen, ligesom De er pligtig at meddele erhververen eller ejeren om angrebet af kartoffelnematod og nærværende restriktioner.

7. Ved leje af jord er De pligtig at gøre udlejeren (ejeren/fremlejeren) bekendt med, at De også dyrker jord smittet med kartoffelnematod. Lejet jord er også omfattet af forbudet mod kartoffeldyrkning.

Nematodresistente kartoffelsorter.

Uanset foranstående restriktioner er det dog tilladt på de nævnte arealer at dyrke og nedkule kartofler af sorter, der af plantesundhedsrådet er erklæret modstandsdygtige mod kartoffelnematoder (nematodresistente). Foreløbig er følgende nematodresistente kartoffelsorter, der også er brokresistente, til rådighed: Amia , ret sildig industrikartoffel, Berolina , højtydende, middeltidlig spisekartoffel, Frila , sildig spisekartoffel med runde knolde, Marion , tidlig spisekartoffel, Octavia , middeltidlig spisekartoffel, Revelino , tidlig, højtyden

de spisekartoffel, Tertus , middeltidlig spisekartoffel. Sorten Octavia minder om Bintje og kan konkurrere med denne sort. Der fremkommer stadig nye, resistente kartoffelsorter; forhør Dem derfor hos tilsynet, før De træffer Deres sortsvalg. De nematodresistente sorter kan rekvireres hos firmaer, der normalt leverer godkendte læggekartofler. For at sikre Dem leverance skal De afgive Deres bestilling så tidligt som muligt, helst om efteråret.

Dyrkning af nematodresistente kartoffelsorter er dog betinget af et sædskifte på mindst 3 kartoffelfrie år. Ved dyrkning af nematodresistente sorter eller andre kartoffelsorter på dispensation, skal De, ved at undlade efterårspløjning, eventuelt ved helt at undlade pløjning efter kartoffelafgrøden, hindre, at knolde efterladt i jorden giver gengroning af kartoffelplanter i de efterfølgende afgrøder og derved gør sædskiftet illusorisk. Nedkuling af avlen må kun ske på voksestedet. Lagres kartoflerne i eget opbevaringsrum, må der i dette ikke forefindes kartofler af anden oprindelse.

Såfremt kartoflerne ikke dyrkes erhvervsmæssigt, men kun til forbrug i egen husholdning, må som læggekartofler anvendes egen avl efter indkøbte nematodresistente kartoffelsorter. Foregår avlen derimod erhvervsmæssigt, det vil sige til industriel anvendelse eller til salg som spisekartofler, skal læggekartoflerne være

a. indkøbte statskontrollerede læggekartofler mærket »Nematodresistente« (indlægsmærkerne skal opbevares og på forlangende forevises tilsynet), eller

b. 1. års avl efter indkøbte læggekartofler som angivet under punkt a.

Avlen herfra kan leveres til industriel anvendelse eller til salg som spisekartofler. I det sidste tilfælde skal kartoflerne være fri for jord, sorteret på ejendommen og leveret i engangsemballage.

Ovennævnte nematodresistente sorter dyrket på nematodsmittede ejendomme kan ikke anmeldes til avlskontrol.

Dyrkning af ikke-nematodresistente kartofler kan forværre Deres situation og dermed føre til udvidede restriktioner. Derudover straffes overtrædelser med bøde.

Tilsynet såvel som Deres konsulent bistår Dem gerne med råd og vejledning.

Overtrædelse af de her fastsatte forskrifter straffes i henhold til § 18 i forannævnte bekendtgørelse af 2. juni 1976.

Henning Andersen

Bilag 8.

Landbrug

Partielt forbud

Ejendommen matr. nr.

Ved en af Statens Plantetilsyn foranstaltet undersøgelse har man konstateret kartoffelcystenematod, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens på et areal af Deres ovennævnte ejendom. Dette areal er på vedlagte skitse indrammet med rødt og betegnes i det følgende som det smittede areal.

Da kartoffelcystenematoder er farlige plantesygdomme under offentlig bekæmpelse er landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 286 af 2. juni 1976 om bekæmpelse af kartoffelnematoder, som ændret med landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 378 af 17. juli 1981 om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelnematoder, (* 1) nu trådt i kraft for Deres ejendoms vedkommende, således at De ikke må dyrke almindelige kartofler og tomater eller nedkule kartofler på det smittede areal.

Der henvises især til § 8 i ovennævnte bekendtgørelse, som vedlægges i særtryk.

For det smittede areal gælder endvidere følgende restriktioner:

1. Der må ikke dyrkes kartofler eller tomater eller nedkules kartofler på arealet, før tilsynet efter fornyet undersøgelse skriftligt giver tilladelse dertil. (Se dog afsnittet om »Nematodresistente kartoffelsorter«).

2. Der må ikke bortføres jord fra arealet, heller ikke i forbindelse med planter med vedhængende jord, samt affald, kompost og gødning (staldgødning).

3. Kartofler avlet på det smittede areal må ikke sælges eller anvendes som læggekartofler til eksport eller på hjemmemarkedet.

4. Kartofler avlet i denne sæson på det/de smittede areal(er) kan leveres til fabrik eller sælges som spisekartofler på hjemmemarkedet. I det sidste tilfælde dog på betingelse af,

a. at kartoflerne sorteres på ejendommen,

b. at kartoflerne er praktisk taget fri for jord,

c. at kartoflerne leveres i engangsemballage (papirsække eller plasticsække).

5. Kartofler avlet på ejendommens frie arealer som konsumkartofler er ikke underkastet eller

6. Ved salg, udlejning eller anden overdragelse af ejendommen skal De straks underrette Statens Plantetilsyn om ændringen, ligesom De er pligtig at meddele erhververen eller lejeren om angrebet af kartoffelnematod og nærværende restriktioner.

Nematodresistente kartoffelsorter.

Uanset foranstående restriktioner er det dog tilladt på det smittede areal at dyrke og nedkule kartofler af sorter, der af plantesundhedsrådet er erklæret modstandsdygtige mod kartoffelnematoder (nematodresistente). Foreløbig er følgende nematodresistente kartoffelsorter, der også er brokresistente, til rådighed: Amia , ret sildig industrikartoffel, Berolina , højtydende, middeltidlig spisekartoffel, Frila , sildig spisekartoffel med runde knolde, Marion , tidlig spisekartoffel, Octavia , middeltidlig spisekartoffel, Revelino , tidlig, højtyden

de spisekartoffel, Tertus , middeltidlig spisekartoffel. Sorten Octavia minder om Bintje og kan konkurrere med denne sort. Der fremkommer stadig nye, resistente kartoffelsorter; forhør Dem derfor hos tilsynet, før De træffer Deres sortsvalg. De nematodresistente sorter kan rekvireres hos firmaer, der normalt leverer godkendte læggekartofler. For at sikre Dem leverance skal De afgive bestilling så tidligt som muligt, helst om efteråret.

Dyrkning af nematodresistente kartoffelsorter er dog betinget af et sædskifte på mindst 3 kartoffelfrie år. Ved dyrkning af nematodresistente sorter eller andre kartoffelsorter på dispensation, skal De, ved at undlade efterårspløjning, eventuelt ved helt at undlade pløjning efter kartoffelafgrøden, hindre, at knolde efterladt i jorden giver gengroning af kartoffelplanter i de efterfølgende afgrøder og derved gør sædskiftet illusorisk. Nedkuling af avlen må kun ske på voksestedet. Lagres kartoflerne i eget opbevaringsrum, må der i dette ikke forefindes kartofler af anden oprindelse.

Såfremt kartoflerne ikke dyrkes erhvervsmæssigt, men kun til forbrug i egen husholdning, må som læggekartofler anvendes egen avl af ovennævnte nematodresistente kartoffelsorter indkøbt som læggekartofler. Foregår avlen derimod erhvervsmæssigt, det vil sige til industriel anvendelse eller til salg som spisekartofler, skal læggekartoflerne være

a. indkøbte statskontrollerede læggekartofler mærket »Nematodresistente« (indlægsmærkerne skal opbevares og på forlangende forevises tilsynet), eller

b. 1. års avl efter indkøbte læggekartofler som angivet under punkt a.

Avlen herfra kan leveres til industriel anvendelse eller til salg som spisekartofler. I det sidste tilfælde skal kartoflerne være fri for jord, sorteret på ejendommen og leveret i engangsemballage.

Ovennævnte nematodresistente sorter dyrket på nematodsmittede arealer kan ikke anmeldes til avlskontrol.

Dyrkning af ikke-nematodresistente kartofler på det smittede areal kan forværre Deres situation og dermed føre til udvidede restriktioner. Derudover straffes overtrædelser med bøde.

Tilsynet såvel som Deres konsulent bistår Dem gerne med råd og vejledning.

På ejendommens andre arealer som Statens Plantetilsyn har undersøgt ved jordprøveudtagning uden at påvise kartoffelnematoder, kan De dyrke kartofler af hvilken sort De måtte ønske såfremt De overholder et sædskifte på 3 kartoffelfrie år.

Overtrædelse af de her fastsatte forskrifter straffes i henhold til § 18 i forannævnte bekendtgørelse af 2. juni 1976.

Henning Andersen

Bilag 9.

Gartneri/planteskole

Vedr. ejendommen matr. nr.

Statens Plantetilsyn har under avlskontrol af Deres gartnerivirksomhed ved jordprøveudtagning konstateret kartoffelcystenematoder ( Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens).

Da kartoffelcystenematoder er farlige planteskadegørere under offentlig bekæmpelse, betyder det, at landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 286 af 2. juni 1976 med ændringsbekendtgørelse nr. 378 af 17. juli 1981 om bekæmpelse af kartoffelnematoder (* 1) nu er trådt i kraft for Deres ejendoms vedkommende, således af De ikke må dyrke almindelige kartofler eller tomater på friland eller nedkule kartofler på ejendommen. Der henvises især til § 8 i ovennævnte bekendtgørelse, som vedlægges i særtryk.

I henhold til bekendtgørelsen fastsætter Statens Plantetilsyn yderligere følgende restriktioner.

1. Der må ikke uden skriftlig tilladelse fra tilsynets bortføres planter med rod og vedhængende jord fra ejendommen. Dette forbud gælder også potteplanter, såfremt der i potteblandingen indgår markjord fra ejendommen.

2. Ved salg, udlejning eller anden overdragelse af ejendommen eller arealer i samdrift hermed til dyrkning skal De straks underrette Statens Plantetilsyn om ændringen, ligesom De er pligtig at meddele erhververen eller lejeren om angrebet af kartoffelcystenematod og nærværende restriktioner.

3. Ved leje af jord er De pligtig at gøre udlejeren (ejeren/fremlejeren) bekendt med, at De også dyrker jord smittet med kartoffelcystenematod. Lejet jord er også omfattet af forbudet mod dyrkning af kartofler,

4. Ovenstående forbud og restriktioner er gældende, indtil Statens Plantetilsyn skriftligt ophæver disse.

5. Nematodresistente kartoffelsorter.

Uanset foranstående restriktioner er det dog tilladt på de nævnte arealer at dyrke og nedkule kartofler af sorter, der af plantesundhedsrådet er erklæret modstandsdygtige mod kartoffelnematoder (nematodresistente). Foreløbig er følgende nematodresistente kartoffelsorter, der også er brokresistente, til rådighed: Amia , ret sildig industrikartoffel, Marion , meget tidl

ig spisekartoffel, Octavia , middeltidlig spisekartoffel, Tertus , middeltidlig spisekartoffel. Sorten Octavia minder om Bintje og kan konkurrere med denne sort. Der fremkommer stadig nye, resistente kartoffelsorter; forhør Dem derfor hos tilsynet, før De træffer Deres sortsvalg. De nematodresistente sorter kan rekvireres hos firmaer, der normalt leverer godkendte læggekartofler. For at sikre Dem leverance skal De afgive Deres bestilling så tidligt som muligt, helst om efteråret.

Dyrkning af nematodresistente kartoffelsorter er dog betinget af et sædskifte på mindst 3 kartoffelfrie år. Ved dyrkning af nematodresistente sorter eller andre kartoffelsorter på dispensation, skal De, ved at undlade efterårspløjning, eventuelt ved helt at undlade pløjning efter kartoffelafgrøden, hindre, at knolde efterladt i jorden giver gengroning af kartoffelplanter i de efterfølgende afgrøder og derved gør sædskiftet illusorisk. Nedkuling af avlen må kun ske på voksestedet. Lagres kartoflerne i eget opbevaringsrum, må der i dette ikke forefindes kartofler af anden oprindelse.

Såfremt kartoflerne ikke dyrkes erhvervsmæssigt, men kun til forbrug i egen husholdning, må som læggekartofler anvendes egen avl af ovennævnte nematodresistente kartoffelsorter indkøbt som læggekartofler. Foregår avlen derimod erhvervsmæssigt, det vil sige til industriel anvendelse eller til salg som spisekartofler, skal læggekartoflerne være

a. indkøbte statskontrollerede læggekartofler mærket »Nematodresistente« (indlægsmærkerne skal opbevares og på forlangende forevises tilsynet),

eller

b. 1. års avl efter indkøbte læggekartofler som angivet under punkt a.

Der kræves således total udskiftning af avlsmateriale hvert andet år.

Avlen herfra kan leveres til industriel anvendelse eller til salg som spisekartofler. I det sidste tilfælde skal kartoflerne være fri for jord, sorteret på ejendommen og leveret i engangsemballage.

Ovennævnte nematodresistente sorter dyrket på nematodsmittede ejendomme kan ikke anmeldes til avlskontrol.

Dyrkning af ikke-nematodresistente kartofler kan forværre Deres situation og dermed føre til udvidede restriktioner. Derudover straffes overtrædelser med bøde.

Tilsynet såvel som Deres konsulent bistår Dem gerne med råd og vejledning. Overtrædelse af de her fastsatte forskrifter straffes i henhold til § 18 i forannævnte bekendtgørelse af 2. juni 1976.

Henning Andersen

Bilag 10.

Havelokalitet

Vedrørende ejendom matr. nr.

Statens Plantetilsyn har konstateret kartoffelcystenematod, Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens, på Deres ejendom.

Tilsynet skal i den anledning gøre Dem opmærksom på, at i henhold til landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 286 af 2. juni 1976 om bekæmpelse af kartoffelnematoder, som ændret med landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 378 af 17.. juli 1981 om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelnematoder (* 1) er det forbudt at dyrke kartofler og tomater eller nedkule kartofler på ovennævnte ejendom. Bekendtgørelsen vedlægges i særtryk. Kartofler avlet på ejendommen i indeværende sæson må ikke anvendes som læggekartofler og må kun bruges til spisebrug i egen husholdning.

Statens Plantetilsyn fastsætter i henhold til ovennævnte bekendtgørelse følgende:

1. Der må ikke bortføres jord fra ejendommen, heller ikke i forbindelse med planter og plantedele med vedhængende jord, samt affald, kompost og gødning ( staldgødning).

2. Såfremt De sælger, udlejer eller på anden måde overdrager ejendommen eller dele heraf til dyrkning, skal De underrette erhververen eller lejeren om angrebet og nærværende forbud, samt meddele tilsynet om ejerskiftet.

Uanset foranstående restriktioner er det dog tilladt at dyrke og nedkule kartofler af sorter, der af plantesundhedsrådet er erklæret at være modstandsdygtige mod kartoffelnematoder (nematodresistente); disse sorter leveres af de større kartoffeleksportfirmaer.

Af sådanne nematodresistente kartoffelsorter, som De herefter er henvist til at dyrke, og som egner sig til dyrkning i haver, er i øjeblikket følgende sorter til rådighed:

BEROLINA, højtydende middeltidlig spisekartoffel,

FRILA, sildig spisekartoffel med runde knolde,

MARION, tidlig højtydende spisekartoffel med store, runde knolde,

OCTAVIA, middeltidlig spisekartofler af Bintjetype,

REVELINO, tidlig højtydende spisekartoffel,

TERTUS, middeltidlig spisekartoffel med hvidligt kød.

Læggematerialet (avlsmaterialet) af disse sorter skal hvert år indkøbes som godkendte læggekartofler, og mærkesedlerne skal opbevares vækstsæsonen igennem.

Dyrkning af de nematodresistente kartoffelsorter er også betinget af et sædskifte med mindst 3 kartoffelfrie år. Det vil sige, at De kun må dyrke samme stykke af haven med disse kartofler hvert 4 år. Kartofler avlet i Deres have må således ikke anvendes til lægning.

Overtrædelse af de her fastsatte forskrifter og påbud straffes i henhold til § 18 i forannævnte bekendtgørelse.

Henning Andersen

Bilag 11.

Meddelelse om patotypebestemmelse af kartoffelnematoder

Statens Plantetilsyn har i foråret udtaget jordprøver af Deres ejendom, hvor der er konstateret kartoffelnematoder. Formålet med denne undersøgelse, som nu er afsluttet, var at bestemme patotypen af kartoffelnematoderne.

Der er hidtil i Danmark kun påvist den mest almindelige type af kartoffelnematod, den gule kartoffelcystenematod (Globodera rostochiensis (Woll.) Mul. et Stone), og undersøgelsen har i Deres tilfælde også vist, at det er denne type, der forekommer på Deres ejendom.

Dette er en heldig situation, idet man har en række dyrkningsværdige kartoffelsorter, der viser resistens (modstandsdygtighed) mod netop denne type, og at man derfor har de bedste muligheder for at bekæmpe angrebet.

Undersøgelsen har desværre også vist, at der stadig er et ret kraftigt angreb tilbage på det smittede areal.

Tilsynet sender derfor vedlagt en fornyelse af forbud og dyrkningsrestriktioner.

Henning Andersen

Bilag 12.

Ophævelse af restriktioner nedlagt som følge af kartoffelnematod

På grundlag af prøver udtaget i har Statens Plantetilsyn nu afsluttet nogle undersøgelser, ifølge hvilke der ikke længere skulle være levende smitte tilbage af kartoffelnematod på Deres ejendom.

Man kan derfor straks hæve de restriktioner, Deres ejendom har været behæftet med, og som er meddelt Dem sidst i skrivelse af

For at De ikke igen skal komme i samme situation med forekomst af kartoffelnematod, skal man tilråde Dem ved fremtidig dyrkning af kartofler at holde et passende sædskifte med 3 kartoffelfrie år. Hvis De vil være helt sikker på, at nematodangreb ikke igen opstår, vil det være klogt fx hver anden gang, De dyrker kartofler på et areal da at anvende en af de nematodresistente kartoffelsorter. Det er ligeledes meget vigtigt, at De aldrig opretter faste kulepladser, men altid nedkuler kartoflerne på det areal, hvor de er dyrket.

Vær opmærksom på gengroninger, det vil sige kartoffelplanter, der opstår som følge af glemte, overvintrede kartoffelknolde, undlad derfor pløjning af kartoffelarealerne og harv om vinteren efter en frostfri periode, så eventuelt ikke-frostbeskadigede knolde kan komme op til overfladen og blive ødelagt af den næste frostperiode. Henning Andersen

Redaktionel note
  • (* 1) Nu bek nr. 796 af 11.december 1987