Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd

Herved bekendtgøres lov nr. 131 af 9. april 1980 om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 167 af 15. april 1983, med de ændringer, der følger af lov nr. 509 af 2. november 1983, lov nr. 531 af 16. november 1983 og lov nr. 19 af 30. januar 1985


§ 1. Landbrugsministeren kan efter ansøgning indgivet senest den 31. oktober 1985 på statskassens vegne yde garanti for lån, der optages af ejere eller forpagtere af landbrugsejendomme med henblik på en sanering af deres gæld.

Stk. 2. Tilsagn om garanti efter stk. 1 kan gives inden for et samlet lånebeløb på 4,5 mia. kr.

§ 2. Ydelse af garanti er betinget af, at ansøgeren

 • 1) er ejer eller forpagter af en landbrugsejendom,
 • 2) enten a. har erhvervet ejendommen i tiden 1. januar 1972 til 31. december 1980 eller b. som ejer eller forpagter af ejendommen i samme tidsrum har foretaget væsentlige driftsmæssige investeringer, fortrinsvis med henblik på bedriftens animalske produktion eller specialproduktion, eller c. i 1983 på den af ansøgeren drevne bedrift på grund af vejrforholdene har haft et høsttab, der overstiger 30 pct. af det gennemsnitlige høstudbytte i årene 1978-82,
 • 3) har jordbrug som væsentligste erhverv og
 • 4) er kommet i sådanne økonomiske vanskeligheder, at der efter landbrugsministerens skøn er behov for statsgaranti for lån til gennemførelse af en sanering af gælden.

Stk. 2. Ydelse af garanti er endvidere betinget af, at det må antages at ansøgeren efter gældssaneringen vil kunne videreføre landbrugsbedriften og opfylde sine økonomiske forpligtelser.

§ 3. Lån, for hvilke der ydes garanti skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Lånene skal optages i pengeinstitutter her i landet til almindelig rente.
 • 2) I de første 3 år af lånets løbetid skal der alene betales renter på lånet. Lånet skal afdrages i løbet af de næste 10 år efter annuitetslåneprincippet.
 • 3) Lånenes hovedstol skal sikres ved oprykkende panteret i de pågældende ejendomme indenfor handelsværdien. Landbrugsministeren fastsætter regler om beregning af handelsværdien.
 • 4) Hvis ansøgeren er forpagter af ejendommen, kan landbrugsministeren godkende anden betryggende sikkerhed for lånet.

§ 4. For hver ansøger og for hver bedrift kan der højst ydes garanti for et lånebeløb på indtil 700.000 kr.

Stk. 2. Landbrugsministeren bestemmer i hvert enkelt tilfælde, om der skal ydes garanti for hele det bevilgede lån eller for en del deraf.

Stk. 3. Ved garanti i henhold til stk. 1 gælder følgende om statens forpligtelser:

 • 1) Hvis låntageren ikke betaler forfaldne beløb til forfaldstid, betaler staten efter påkrav 80 pct. af det forfaldne beløb. Det samme gælder, hvis lånet er forfaldent i henhold til låneaftalen. Staten skal dog højst betale 80 pct. af det beløb, for hvilket der er ydet garanti efter stk. 1 og 2.
 • 2) Provenuet ved realisation af sikkerhed, som er særskilt stillet for lånet, deles mellem staten og pengeinstituttet med henholdsvis 80 pct. og 20 pct. Det samme gælder eventuel dividende i låntagers konkursbo samt indbetalinger fra eventuelle andre kautionister.

Stk. 4. Nærmere regler om opgørelsen af mellemværendet mellem staten og långiveren fastsættes i den i § 7 nævnte rammeaftale.

§ 5. Når særlige omstændigheder foreligger, kan landbrugsministeren fravige bestemmelserne i § 2, § 3 og § 4, stk. 1.

§ 6. Når der ydes statsgaranti efter denne lov for lån til ejeren af et selvstændigt brug, som er undergivet pantsætningsbegrænsninger efter § 24 eller § 54 i statshusmandsloven eller efter lov om foranstaltninger vedrørende landbrugets gæld, kan pant for det pågældende lån tinglyses på ejendommen uden særlig tilladelse.

§ 7. Landbrugsministeren indgår med bankernes og sparekassernes organisationer en rammeaftale om garantiordningens nærmere udformning og om formen for samarbejdet mellem pengeinstitutterne og den statslige administration af loven.

§ 8. (Ophævet).

§ 8 a. (Ophævet).

§ 8 b. Landbrugsministeren fastsætter regler om opgørelsen af høsttabet, herunder om opgørelsen af det gennemsnitlige høstudbytte i årene 1978-82.

§ 9. Rentetilskud eller tilsagn om rentetilskud bortfalder,

 • 1) hvis ejendommen skifter ejer eller forpagter, medmindre ejendommen eller forpagtningen overtages af den hidtidige ejers eller forpagters ægtefælle,
 • 2) hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for meddelelse af tilsagn om garanti og rentetilskud, eller
 • 3) hvis væsentlige forudsætninger for meddelelse af tilsagn om garanti og rentetilskud efter landbrugsministerens skøn er bristet.

Stk. 2. Når særlige forhold taler derfor, kan landbrugsministeren fravige bestemmelserne i stk. 1.

Stk. 3. Hvis rentetilskud eller tilsagn om rentetilskud bortfalder efter reglen i stk. 1, kan landbrugsministeren bestemme, at udbetalt rentetilskud skal tilbagebetales helt eller delvis.

§ 10. Såfremt der som led i en gældssanering efter denne lov indrømmes ansøgeren eftergivelse af fordringer vedrørende leverancer af varer og ydelser, hvoraf der er beregnet merværdiafgift, vil afskrivning af sådanne fordringer hos leverandøren kunne sidestilles med konstaterede tab på uerholdelige fordringer efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 6.

Stk. 2. Såfremt der som led i en gældssanering ydes rente- og afdragsfri henstand med en fordring eller en del deraf vedrørende leverancer af varer og ydelser, hvoraf der er beregnet merværdiafgift, vil der ved opgørelsen af leverandørens afgiftspligtige omsætning kunne foretages fradrag for beløb, som er omfattet af henstanden. Fradraget kan ske efter tilsvarende regler, som er fastsat i merværdiafgiftslovens § 13, stk. 6.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af bestemmelsen i stk. 2, herunder bestemme, at der ikke må kræves renter af fordringen.

§ 11. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelse af loven.

§ 12. Landbrugsministeren kan efter aftale med finansministeren henlægge administrationen af loven til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning og kan bemyndige denne til at udøve de beføjelser, der i loven er henlagt til ministeren.

Stk. 2. Afgørelser, der i medfør af loven træffes af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, kan påklages til landbrugsministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 13. Til bistand for Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning ved behandling af ansøgninger efter denne lov kan landbrugsministeren nedsætte et udvalg på 5 medlemmer bestående af repræsentanter for landbrugsministeriet, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, De danske Landboforeninger, Danske Husmandsforeninger og Dansk Erhvervsgartnerforening.

§ 14. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

----------

I henhold til bekendtgørelse nr. 172 af 14. maj 1980 træder lov nr. 131 af 9. april 1980 i kraft den 27. maj 1980.

I henhold til bekendtgørelse nr. 156 af 7. april 1981 træder lov nr. 129 af 25. marts 1981 i kraft den 15. april 1981.

----------

Lov nr. 293 af 9. juni 1982 indeholder i § 2, § 3 og § 4 følgende bestemmelser:

§ 2

I lov nr. 63 af 10. marts 1982 om udbetaling af den skattemæssige værdi af visse renteudgifter (negativ indkomstskat) indsættes i stedet for § 6, 3. pkt.: »For personer, der inden 31. december 1981 har ansøgt om tilsagn om garanti for gældssaneringslån i henhold til lov nr. 131 af 9. april 1980 om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd, som ændret ved lov nr. 129 af 25. marts 1981, ændres fristen i 2. pkt. til 2 måneder fra datoen for den endelige bevilling af statsgaranti for gældssaneringslån, dog længst til 30. september 1982. Der kan i forbindelse med ansøgninger som omhandlet i 2. og 3. pkt. foretages ændringer i foretagne af- og nedskrivninger i en allerede indgivet selvangivelse for indkomståret 1981.«

§ 3

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren.

Stk. 2. § 2 træder dog i kraft på ugedagen for bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

De hidtil gældende regler om garanti for lån og om rentetilskud finder anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 31. december 1981, såfremt ansøgeren anmoder herom.

I henhold til bekendtgørelse nr. 341 af 24. juni 1982 træder lov nr. 293 af 9. juni 1982 i kraft den 1. juli 1982.

----------

I henhold til bekendtgørelse nr. 77 af 23. februar 1983 træder lov nr. 30 af 26. januar 1983 i kraft den 5. marts 1983.

Lov nr. 509 af 2. november 1983 trådte i kraft den 12. november 1983.

I henhold til bekendtgørelse nr. 13 af 19. januar 1984 træder lov nr. 531 af 16. november 1983 i kraft den 27. januar 1984.

I henhold til bekendtgørelse nr. 20 af 30. januar 1985 træder lov nr. 19 af 30. januar 1985 i kraft den 1. februar 1985.

Ved lov nr. 19 af 30. januar 1985 ophævedes §§ 8 og 8a, der dog fortsat har gyldighed for ansøgninger om rentetilskud modtaget inden den 1. november 1984. §§ 8 og 8a havde følgende ordlyd:

§ 8. Efter ansøgning ydes der rentetilskud af statskassen til delvis betaling af renter af lånebeløb, for hvilke der ydes statgaranti efter denne lov.

Stk. 2. Rentetilskud ydes i de første 3 år af lånets løbetid med 8 pct. det første år, 5 pct. det andet og 5 pct. det tredje år af lånets hovedstol.

Stk. 3. Såfremt endelig eller foreløbig ansøgning er indgivet senest den 31. december 1981, ydes rentetilskuddet dog med 5 pct. om året i de første 5 år af lånets løbetid. Er sådanne ansøgninger efter begæring behandlet efter reglerne i lov nr. 293 af 9. juni 1982, ydes tilskuddet med henholdsvis 8 pct., 5 pct., 5 pct., 5 pct. og 2 pct. i de første 5 år af lånets løbetid.

Stk. 4. For ansøgere, der opfylder betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 2, litra c, forhøjes rentetilskuddet dog til så stor en del af lånets hovedstol, som svarer til den del af værdien af ansøgers høsttab på den af ham drevne bedrift, der overstiger 40 pct. af det gennemsnitlige høstudbytte i årene 1978-82. Det forhøjede rentetilskud ydes i de første 5 år af lånets løbetid og beregnes således, at det svarer til pengeinstitutternes laveste effektive udlånsrente for lån til landbrugsformål (referencerenten).

Stk. 5. Landbrugsministeren kan efter ansøgning yde et supplerende rentetilskud til ansøgere, der tidligere har opnået garanti for lån og rentetilskud, og som i 1983 har haft et høsttab som nævnt i stk. 4. Ansøgeren skal fortsat opfylde betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1 og 3, og stk. 2. Det supplerende rentetilskud udgør forskellen mellem rentetilskuddet beregnet efter reglerne i stk. 2 eller 3 og det forhøjede rentetilskud beregnet efter stk. 4.

Stk. 6. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling af rentetilskuddene samt om beregningen af det forhøjede rentetilskud, herunder af referencerenten.

§ 8 a. Landbrugsministeren kan inden for den til garantirammen, jf. § 1, stk. 2, svarende tilskudsramme med tillæg af 90 mio. kr. efter ansøgning yde et særligt tilskud. Tilskuddet kan ydes til landmænd, der uden at være kommet i sådanne økonomiske vanskeligheder, at der efter ministerens skøn er behov for statsgaranti for lån til en sanering af gælden, jf. § 1 og § 2, stk. 1, nr. 4, har en gældsprocent på over 45, og som opfylder betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1 og 3, og stk. 2.

Stk. 2. Ydelse af det særlige tilskud er endvidere betinget af, at ansøgeren i 1983 på den af ham drevne bedrift på grund af vejrforholdene har haft et høsttab, der overstiger 40 pct. af det gennemsnitlige høstudbytte i årene 1978-82.

Stk. 3. Tilskuddet beregnes af værdien af den del af ansøgerens høsttab, der overstiger den i stk. 2 nævnte grænse. Det ydes i 5 år med den i § 8, stk. 4, nævnte referencerente.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan efter ansøgning yde statsgaranti for lån, som optages til finansiering af høsttab, der overstiger den i stk. 2 nævnte grænse, og som ikke kan finansieres ved optagelse af realkreditlån.

Stk. 5. Statsgaranti i henhold til stk. 4 kan ydes for lån, der opfylder betingelserne i § 3, og som optages af ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1 og 2.

Stk. 6. Bestemmelserne i § 4, stk. 2-4, og §§ 5-7 finder anvendelse på statsgarantier ydet efter stk. 4. For hver ansøger og for hver bedrift kan der højst ydes garanti for et lånebeløb på indtil 200.000 kr.

Stk. 7. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om udbetalingen af det i stk. 1 nævnte særlige rentetilskud. Landbrugsministeren kan fastsætte mindstebeløb for det særlige rentetilskud og for det i stk. 4 nævnte statsgaranterede lån.

Landbrugsministeriet, den 13. januar 1988

LAURITS TØRNÆS

/Ulla Wingård

Officielle noter

Ingen