Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om udførsel og indførsel af levende dyr m.v.

Hermed bekendtgøres lov nr. 131 af 13. april 1954 om udførsel og indførsel af levende dyr m.v., med de ændringer, der følger af lov nr. 293 af 14. november 1956, lov nr. 335 af 19. december 1959 og lov nr. 209 af 23. maj 1979


§ 1. Landbrugsministeren kan træffe foranstaltninger til forebyggelse af, at der her fra landet udføres levende husdyr og vildt, som er eller kan mistænkes for at være befængt med nogen smitsom sygdom, eller som kan antages at have været udsat for smittepåvirkning.

Stk. 2. Tilsvarende foranstaltninger som i stk. 1 nævnt kan ministeren træffe, forsåvidt angår kød af husdyr og vildt, andre dele og produkter heraf, sæd af husdyr samt gødning, hø, halm og andre produkter og genstande, hvorved smitsomme sygdomme kan spredes.

§ 2. (Ophævet).

§ 3. Landbrugsministeren kan, når der er grund til at antage, at smitsomme sygdomme vil blive indbragt her i landet ved indførsel af dyr, forbyde sådan indførsel eller træffe andre foranstaltninger til forebyggelse af, at sygdomme derved indslæbes her i landet, samt påbyde mærkning af dyr, der indføres her til landet.

Stk. 2. Tilsvarende foranstaltninger som i stk. 1 nævnt kan ministeren træffe, forsåvidt angår de i § 1, stk. 2, nævnte produkter og genstande samt sæd af husdyr.

Stk. 3. Ministeren kan forbyde indførsel af dyr, der kan befrygtes at ville volde skade for landbrug, skovbrug, fiskeri eller andre næringsbrug, hvorhos han kan forbyde videresalg af sådanne dyr samt træffe foranstaltninger til at hindre deres udbredelse eller deres muligheder for at forvolde skade.

Stk. 4. Ministeren kan forbyde eller foreskrive særlige bestemmelser om indførsel her til landet af smitstof, der kan bevirke udbrud af nogen husdyrsygdom, samt om behandling, opbevaring, forhandling og udførsel af sådant smitstof.

§ 4. Udgifterne ved gennemførelsen af en i medfør af denne lov fastsat kontrol med udførsel og indførsel af levende dyr m.v. afholdes af vedkommende eksportør, henholdsvis importør.

§ 5. Overtrædelser af denne lov eller af de i medfør af loven fastsatte bestemmelser straffes med bøde, der tilfalder statskassen.

§ 6. Udførsel og indførsel omfatter i denne lov også forsendelse mellem Grønland/Færøerne og den øvrige del af riget.

Stk. 2. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft 3 måneder efter dens optagelse i lovtidende. Samtidig ophæves §§ 16, stk. 1, og 17, stk. 1, i lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene, lov nr. 75 af 31. marts 1926 om mærkning af heste og klovbærende dyr, der indføres her til landet, lov nr. 349 af 23. december 1935 angående indførsel af forskellige dyrearter, lov nr. 340 af 22. december 1937 om udførsel af levende husdyr m.m. samt lov nr. 386 af 22. februar 1939 om udførsel, indførsel og forhandling af fjerkræ, jf. lov nr. 58 af 3. marts 1948, forsåvidt angår de i denne lov indeholdte bestemmelser om ind- og udførsel af levende fjerkræ.

Stk. 3. (Ophævet).

Landbrugsministeriet, den 2. februar 1988

LAURITS TØRNÆS

/Sv. E. Nordal Rask

Officielle noter

Ingen