Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afvanding af marsken ved Tønder (* 1)

Herved bekendtgøres lov nr. 137 af 18. april 1925 om afvanding af marsken ved Tønder med de ændringer, der følger af lov nr. 327 af 23. december 1925 om ændring af lov af 18. april 1925 om afvanding af marsken ved Tønder. (* 2)


§ 1. Landbrugsministeren bemyndiges til, efter at bestemmelserne i traktaten af 10. april 1922 om ordningen af vandløbs- og digeforhold ved den dansk-tyske grænse er iagttaget, at bestemme, at der foretages foranstaltninger til afvanding og beskyttelse af marsken ved Tønder med tilstødende lave geestarealer samt af Sejersbækdalen, herunder anlæg af havdige fra Højer til Emmerlev på indtil 7,0 m højde over daglig vande.

Stk. 2. Hvis afvandingen kræver et særligt kraftanlæg, er landbrugsministeren ligeledes bemyndiget til efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder at bestemme, at et sådant anlæg skal bringes til udførelse.

§ 2. At udgifterne ved de i § 1 omhandlede foranstaltninger, herunder det eventuelle kraftanlæg, hvilke udgifter anslås til i alt 4.235.000 kr., udreder statskassen to tredjedele, mens resten udredes af lodsejerne. Udgiften afholdes i løbet af 4 år, og således at der i finansåret 1925-26 kan anvendes indtil 200.000 kr.

§ 3. For arealerne i Sejersbækdalen, der beskyttes af havdiget Højer-Emmelev, oprettes en kog under Tønder Amtsråds tilsyn i overensstemmelse med lov nr. 53 af 10 april 1874 om diger til beskyttelse mod oversvømmelse fra havet, hvilken lov også i øvrigt kommer til anvendelse med de ændringer, som følger af nærværende lov. De tilgrænsende lave geestarealer, der inddrages under anlægget, organiseres ligeledes i en selvstændig kog og indtræder tillige med førstnævnte kog i digelaget for marsken ved Tønder. For de nydannede koge gælder tilsvarende bestemmelser med hensyn til de nuværende koge i marsken ved Tønder.

§ 4. De beløb, som lodsejerne skal udrede , ydes mod garanti af amtsrepartitionsfonden for Tønder amt som lån af statskassen at forrente og afdrage med en årlig ydelse af 7 pct., hvoraf 1/2 pct. under Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto, dog ikke ud over 6 pct. beregnes som rente. Finansministeren bemyndiges til at tilvejebringe de til disse lån nødvendige midler ved i det omfang, hvori det efter hans skøn måtte være fornødent, at udstede og afhænde indenlandske fra kreditors side uopsigelige statsobligationer til en rente af ikke over 5 pct. årlig.

Stk. 2. Fra det tidspunkt, da finansministeren benytter den ham nedenfor givne bemyndigelse til at udstede statsobligationer, vil renten dog være at fastsætte af finansministeren i forhold til den effektive rente af obligationerne, medens resten af ydelsen beregnes som afdrag.

§ 5. Hvilke ejendomme der skal deltage i omkostningerne ved udførelsen af de i § 1 anførte anlæg, i hvilket forhold dette skal ske, samt hvorledes vandløbs- og vejforbindelser skal ordnes mv., bestemmes endeligt - under hensyntagen til bestemmelserne i traktaten om ordningen af vandløbs- og digeforhold ved den dansk-tyske grænse - af en kommission, som i dette øjemed nedsættes af landbrugsministeren, og som ved sine forhandlinger har at følge de i lov af 30. december 1858 for landvæsenskommissioner fastsatte regler.

§ 6. For så vidt bekostningen ved den årlige vedligeholdelse og drift af de fuldførte anlæg ikke kan udredes af de fra anlæggenes benyttelse flydende indtægter, påhviler den de samme ejendomme, som har deltaget i anlægget. Såfremt der ikke ved forhandling mellem de interesserede parter opnås enighed om fordelingen af udgifterne, fastsættes denne - under fornøden hensyntagen til bestemmelserne i traktaten om ordningen af vandløbs- og digeforhold ved den dansk-tyske grænse - af den i § 5 nævnte kommission. De udgifter, som pålægges de enkelte ejendomme, udredes af ejeren. Er en ejendom bortforpagtet eller bortlejet , skal dog de beløb, der medgår til forrentning af optagne lån samt til dækning af vedligeholdelses- og driftsudgifter, refunderes ejeren af brugeren. De til afbetaling af lånene samt disses forrentning og til vedligeholdelse og drift skyldige beløb kan inddrives ved udpantning med samme fortrinsret som for skatter.

§ 7. Enhver er pligtig at afgive den til udførelsen af anlæggene nødvendige grund, dog gives der derfor såvel som for anden skade og ulempe fuld erstatning. Dennes størrelse fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af den i § 5 ommeldte kommission under fornøden hensyntagen til bestemmelserne i traktaten om ordningen af vandløbs- og digeforhold ved den dansk-tyske grænse.

Stk. 2. Enhver kan derhos tilpligtes at tåle, at de til udførelsen af anlæggene nødvendige materialer af græstørv, jord osv. mod fuld erstatning tages fra eller føres over hans grund. I mangel af mindelig overenskomst afgør den fornævnte kommission, hvorvidt sådant materiale skal afgives og i bekræftende fald, hvor dette må tages, samt den erstaning, der skal gives - alt under fornøden hensyntagen til bestemmelserne i fornævnte traktat.

Stk. 3. Ved erstatningens beregning har kommissionen at gå frem efter de for afståelse af jord m.v. til jernbaner ved forordningen af 5. marts 1845 foreskrevne regler. Overensstemmende med forskrifterne i denne forordning bliver det at afgøre, hvilken del af erstatningen der, hvis jorden bruges af anden end ejeren, skal tillægges brugeren.

§ 8. Anlæggenes udførelse samt ledelsen af digelagets (afvandingsinteressentskabet) anliggender overdrages til bestyrelsen for digelaget for marsken ved Tønder, idet denne bestyrelse dog udvides med 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem vælges af landbrugsministeren efter forudgående forhandling med ministeren for offentlige arbejder, 1 medlem af Tønder amtsråd, 1 medlem af den nye kog i Sejersbækdalen og 1 medlem af den nye Geestkog.

Stk. 2. Såvel udførelsen som vedligeholdelsen af de i § 1 nævnte anlæg sker under teknisk kontrol fra regeringens side; udgiften til kontrollen med vedligeholdelsen udredes på samme måde som til de arbejder, hvormed kontrollen føres.

Stk. 3. Meningsuligheder mellem bestyrelsen og kontrollen afgøres af landbrugsministeren efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder.

Lov nr. 137 af 18. april 1925 er trådt i kraft den 25. april 1925.

Lov nr. 327 af 23. december 1925 er trådt i kraft 7. januar 1926.

Landbrugsministeriet, den 22. april 1988

LAURITS TØRNÆS

/Dorrit Krabbe

Redaktionel note
  • (* 2) Lovbekendtgørelsen er en sammenskrivning af bestemmelserne i lov nr. 137 af 18. april 1925 om afvanding af marsken ved Tønder og lov nr. 327 af 23. december 1925 om ændring i lov af 18. april 1925 om afvanding af marsken ved Tønder, som led i Landbrugsministeriets regelsanering.
  • (* 1) Se også lovbekendtgørelse nr. 271 af 22. april 1988 om tillæg til lov om afvanding af marsken ved Tønder.