Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tillæg til lov om afvanding af marsken ved Tønder (* 1)

Herved bekendtgøres lov nr. 52 af 10 marts 1938 om tillæg til lov nr. 137 af 18. april 1925 om afvanding af marsken ved Tønder, jfr. lov nr. 327 af 23. december 1925 om ændring i nævnte lov med den ændring, der følger af bekendtgørelse nr. 190 af 12. juni 1953 om ophævelse af § 3 i lov om tillæg til lov om afvanding af marsken ved Tønder. (* 2)


§ 1. Ministeren for landbrug og fiskeri bemyndiges til efter forhandling med ministeren for offentlige arbejder at udfærdige regulativer for de i lov nr. 137 af 18. april 1925 om afvanding af marsken ved Tønder omhandlede anlæg såvel som for de under Digelaget for marsken ved Tønder henhørende ældre anlæg: havdiget fra rigsgrænsen til Højer, Højer Sluse med tilhørende bygninger og øvrige værker samt arealer, Snurom diget samt to broer over Vidåen henholdsvis i Frederikskog og i Rudbølkog.

Stk. 2. Udkast til regulativerne fremlægges til almindeligt eftersyn på amtskontoret i Tønder i 4 uger efter forudgået bekendtgørelse i de stedlige blade, hvori enhver vedkommende opfordres til inden nævnte frist at fremsætte sine skriftlige indvendinger til amtskomtoret.

§ 2. Hvorvidt, i hvilket forhold og fra hvilket tidspunkt de i § 3 i lov nr. 137 af 18. april 1925 om afvanding af marsken ved Tønder ommeldte nye koge, Sejersbækkogen og Geestkogen, og de inden for kogenes område værende ejendomme er pligtige at bidrage til udgifterne ved driften og vedligeholdelsen af de i § 1 nævnte ældre anlæg, afgøres under hensyn til de forhold, hvorunder de to nævnte koge er indtrådt i digelaget, endeligt af afvandingskommissionen, jf. § 5 i lov nr. 137 af 18. april 1925 om afvanding af marsken ved Tønder og § 21 i lov af 30. december 1858 om landvæsenskommissioners og overlandvæsenskommissioners sammensætning og forretningsgang m.m. Afvandingskommissionen fordeler tillige resten af nævnte udgifter på de ældre, under digelaget hørende koge, så vidt muligt under hensyntagen til den hidtidige fordeling. Kommissionen bestemmer, hvem der skal bære sagens omkostninger.

Stk. 2. For bidrag til ældre anlæg haves samme fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter og udpantningsret som foreskrevet i § 6 i lov nr. 137 af 18. april 1925 for bidragene til anlæg, drift og vedligeholdelse af afvandingsanlæggene.

§ 3. (Ophævet).

§ 4. Anlæggenes vedligeholdelse og drift i overensstemmelse med de i henhold til nærværende lovs § 1 udfærdigede regulativer påhviler lodsejerne repræsenteret ved digelagets bestyrelse.

Stk. 2. Valg af bestyrelser for de enkelte koge og af bestyrelse for digelaget sker efter regler, der stadfæstes af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri efter forhandling med Ministeriet for offentlige Arbejder og efter indstilling af Tønder amtsråd. For sammensætningen af digelagets bestyrelse gælder § 8 i lov nr. 137 af 18. april 1925.

Stk. 3. Tilsynet med digelagets administration føres af Tønder amtsråd i overensstemmelse med en af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri efter forhandling med Ministeriet for offentlige Arbejder og efter indstilling af amtsrådet godkendt vedtægt for digelaget.

Stk. 4. Det tekniske tilsyn føres for de nye anlægs vedkommende af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, jf. § 8 i lov nr. 137 af 18. april 1925, og for de under digelovgivningen hørende ældre anlægs vedkommende og havdiget fra Højer til Emmerlev af Ministeriet for offentlige Arbejder. Udgifterne til det tekniske tilsyn afholdes af digelaget. For disse udgifter haves der fortrinsret og udpantningsret, jf. § 2, 2. stykke, i nærværende lov og § 6 i lov nr. 137 af 18. april 1925.

§ 5. Det påhviler digelagets bestyrelse snarest at tilstille vedkommende dommer og amtslandinspektøren bekræftede genparter af vedtægten med vedhæftet partsfordeling for de bidragspligtige ejendomme. Dommeren foranlediger denne tinglyst som hæftelse på ejendommene. Amtslandinspektøren foretager fornøden notering i matrikulen.

Stk. 2. På hver ejendoms blad i tingbogen noteres som hæftelse, at der påhviler ejendommen bidrag såvel til anlægsudgift som til udgift til drift og vedligeholdelse af de i lov nr. 137 af 18. april 1925, jfr. lov nr. 327 af 23. december 1925 og nærværende lov, omhandlede anlæg, derunder også bidrag til tilbagebetaling og forrentning af digelagets gæld til statskassen.

Stk. 3. Skulle det ved tinglysningen vise sig, at en af de på partsfordelingen opførte ejendomme er blevet delt, uden at der ved fortegnelsens affattelse er blevet taget hensyn hertil, skal dommeren underrette digelagets bestyrelse herom. Bestyrelsen bestemmer herefter med Tønder amtstues godkendelse, hvilken del af udgifterne der skal falde på hver af de enkelte parceller.

Stk. 4. Om den fastsatte fordeling skal digelagets bestyrelse snarest underrette alle vedkommende.

Stk. 5. Eventuelle ændringer i vedtægter og partsfordeling vil ligeledes være at tilstille dommeren til indførelse i tingbogen.

Stk. 6. Når en bidragspligtig ejendom senere forandres ved udstykning eller lignende, foranlediger amtslandinspektøren, at digelaget foretager en fordeling af partsantallet.

§ 6. Alle afgifter til det offentlige i anledning af tinglysning, herunder aflysning af bidragspligten og ændringer i denne, bortfalder.

§ 7. Opkrævning af de enkelte ejendommes bidrag, herunder bidrag til tilbagebetaling og forrentning af digelagets gæld til statskassen, sker i overensstemmelse med reglerne i § 12 i lov nr. 53 af 10. april 1874 om diger og § 4 i lov nr. 347 af 2. juni 1917 om tillæg til lov om vands afledning m.m.

Stk. 2. I øvrigt kommer lovgivningen om diger og vands afledning m.m. til anvendelse med de ændringer, som følger af lov nr. 137 af 18. april 1925, jfr. lov nr. 327 af 23. december 1925 og nærværende lov, idet § 6 i lov nr. 333 af 28. juni 1920 om indførelse af dansk vandløbslovgivning i de sønderjyske landsdele ophæves.

§ 8. Overtrædelse af de i § 1 omhandlede regulativer og af bestemmelserne om anlæggenes benyttelse m.v. i vedtægten for digelaget forfølges som politisager og straffes med bøder, for så vidt højere straf efter lovgivningen ikke er forskyldt. Påtaleret tilkommer digelagets bestyrelse, Tønder amtsråd, Ministeriet for Landbrug og Fiskeri eller Ministeriet for offentlige arbejder. Bøderne tilfalder statskassen.

§ 9. Til afholdelse af udgifter til trykning af regulativ bemyndiges ministeren for landbrug og fiskeri til at anvende et beløb af indtil 5.000 kr. af statskassen. Udgifterne til trykning af vedtægt og partsfordeling afholdes af amtsrepartitionsfonden for Tønder amt.

Lov nr. 52 af 10. marts 1938 er trådt i kraft den 20. marts 1938.

Bekendtgørelse nr. 190 af 12. juni 1953 om ophævelse af § 3 i nævnte lov er trådt i kraft den 1. juli 1953.

Landbrugsministeriet, den 22. april 1988

LAURITS TØRNÆS

/Dorrit Krabbe

Officielle noter

(* 1) Se også lovbekendtgørelse nr. 270 af 22. april 1988 om afvanding af marsken ved Tønder

(* 2) Lovbekendtgørelsen er en sammenskrivning af bestemmelserne i lov nr. 52 af 10. marts 1938 om tillæg til lov om afvanding af marsken ved Tønder, og bekendtgørelse nr. 190 af 12. juni 1953 om ophævelse af § 3 i lov om tillæg til lov om afvanding af marsken ved Tønder udstedt i henhold til § 106, stk. 3, i lov nr. 214 af 11. april 1949 (vandløbsloven), som led i Landbrugsministeriets regelsanering