Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

 

I medfør af §§ 30, 31 og § 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og efter bemyndigelse fastsættes:

Geografisk område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter Vade hav et, samt de vandløb, der løber ud i Vade hav et.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved Vadehavet: Området langs den sydjyske vestkyst afgrænset mod vest af rette linjer mellem følgende punkter:

1. Skallingen sydspids

55 o 28,700'N

 

08 o 18,330'Ø

2. Fanø nordvestspids

55 o 27,450'N

 

08 o 19,900'Ø

3. Fanø sydspids

55 o 20,300'N

 

08 o 28,300'Ø

4. Mandø

55 o 17,730'N

 

08 o 33,500'Ø

5. Mandø

55 o 16,100'N

 

08 o 32,200'Ø

6. Rømø

55 o 12,700'N

 

08 o 31,200'Ø

7. Rømø sydøstspids

55 o 04,000'N

 

08 o 32,300'Ø

Derfra retvisende syd til den dansk/tyske grænse.

Stk. 3. Positionsangivelserne refererer til datum WGS 84.

Stk. 4. Mod land og øer er farvandet afgrænset af højeste daglige vandstand.

Fiskeredskaber i ferskvand

§ 2. I perioden 1. august - 31. oktober er det kun tilladt at anvende ruser, hvis fangståbning og arme vender med strømmen (gulålsruser/medstrømsruser), når maskemålet i bagrusen mindst er 32 mm (helmaske), i følgende vande:

1)   Varde Å fra Alslev Ås udløb i Varde Å til Varde Ås udløb i Ho Bugt.

2)   Sneum Å fra hovedvej 11 til slusen.

3)   Ribe Østerå fra udløbet af Skallebækken til jernbanebroen, jf. dog § 3, stk. 4, og bilag 1.

4)   Brøns Å fra broen ved Brønsmøllevej til udløbet.

5)   Brede Å fra udløbet fra Døstrup Bæk til udløbet i havet.

6)   Vidåen fra Rudbøl Bro til Højer Sluse.

Stk. 2. Maskemålet i stk. 1 er opfyldt, hvis der i bagposen - mellem sidste og næstsidste bøjle - er et areal på 10 cm x 10 cm med det nævnte maskemål.

Stk. 3. Den forreste bøjle i de i stk. 1 nævnte ruser må ikke have en diameter, der er større end 90 cm.

§ 3. På den i § 2, stk. 1, nr. 1, nævnte strækning i Varde Å må der i alt højst opstilles 20 medstrømsruser. Enhver person må kun opstille 1 medstrømsruse.

Stk. 2. På den i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte strækning i Sneum Å må der i alt højst opstilles 10 medstrømsruser. Enhver person må i alt højst anvende 3 medstrømsruser.

Stk. 3. På den i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte strækning af Ribe Østerå må der i alt højst opstilles 20 medstrømsruser. Enhver person må kun anvende 1 medstrømsruse.

Stk. 4. Ruserne i Ribe Østerå kan opstilles i overensstemmelse med bilag 1. Hvis medstrømsruserne opstilles i overensstemmelse med bilag 1, gælder kravet i § 2, stk. 1, om 32 mm maskemål i bagrusen ikke.

§ 4. Det i § 2, stk. 1, nævnte fiskeri er kun tilladt efter anmeldelse i det pågældende år til Fiskeridirektoratet, Fiskeriinspektorat Syd, Afdelingen i Esbjerg.

Stk. 2. Fortrinsret til fiskepladser opnås i den rækkefølge, anmeldelserne modtages af afdelingen. Fortrinsret kan kun opnås inden for det antal, der er nævnt i § 3.

§ 5. I Kongeåen på strækningen fra Jedsted Mølle til slusen og i Sneum Å fra Endrup Mølle til slusen er det tilladt at anvende savlystre til fangst af ål på betingelse af, at afstanden mellem flæner og tunger forneden er mindst 13 mm og foroven mindst 6 mm.

Fredning af laks og ørred

§ 6. I Vade hav et er laks og ørred fredet i perioden 15. september – 28. (29.) februar.

Stk. 2. I de vandløb, der løber ud i Vadehavet, er laks og ørred, bortset fra regnbueørred, fredet i perioden 1. november – 31. marts. I 2004 gælder denne fredning for ørred dog ikke i marts måned.

Stk. 3. I Ribe Ås vandsystem, Varde Å og i Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, er laks fredet hele året i tiden frem til og med 31. december 2009. For Varde Å kan Fiskeridirektoratet fastsætte særlige vilkår for et begrænset fiskeri efter rådgivning af Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Fiskeredskaber i Vadehavet

§ 7. I Vade hav et er det forbudt at anvende nedgarn.

§ 8. Rusefiskeri, herunder fiskeri med pæleruser, er kun tilladt i Vade hav et i perioden 1. juli - 28.(29.) februar.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er fiskeri tilladt med kasteruser, der højst måler 90 cm i forreste bøjle, og hvor maskemålet i radgarnet højst er 40 mm (helmaske).

§ 9. Fritidsfiskeres pæleruser kan tidligst anmeldes den 15. juni i året, og anmeldelsen med angivelse af pladsens beliggenhed skal være modtaget, herunder foretaget ved personligt fremmøde, i Fiskeridirektoratet, Fiskeriinspektorat Syd, Afdelingen i Esbjerg, inden redskabet opstilles. Kvittering for betalt fritidsfiskertegn skal medsendes i kopi eller forevises.

Stk. 2. Pladser noteres i Fiskeridirektoratet i den rækkefølge, de modtages i Fiskeridirektoratet, Fiskeriinspektorat Syd, Afdelingen i Esbjerg.

Stk. 3. Ved anmeldelser, der er modtaget i Fiskeridirektoratet, Fiskeriinspektorat Syd, Afdelingen i Esbjerg, fra den 15. juni til den 30. juni, gælder, at det er tilladt at afmærke pladsen til rusen inden den 1. juli.

Stk. 4. For anmeldelser modtaget efter den 1. juli gælder, at fritidsfiskepælerusen skal opstilles senest to dage efter, at Fiskeridirektoratet har noteret anmodning om plads.

Stk. 5. I øvrigt gælder de almindelige regler for opstilling og indretning af fritidsfiskerpæleruser.

§ 10. Erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere, der har anmeldt faststående redskaber inden den 15. juni, skal senest den 1. juli hav e opstillet og afmærket yderste og inderste pæl på de anmeldte pladser og senest 14 dage herefter hav e besat pladserne med fiskedygtigt redskab.

Stk.2. For erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere, der anmelder faststående redskaber efter den 15. juni, gælder samme regler for opstilling som for fritidsfiskere, jf. § 9, stk. 1 - 4.

§ 11. I render og priler må passivt fiskende redskaber ikke anbringes længere ud fra bredden, end at to tredjedele i sammenhæng af det pågældende vand er frit.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for opstilling af flere redskaber, når redskaberne står fra modsatte bredder og har mindre indbyrdes afstand i rendens eller prilens længderetning end 100 m.

§ 12. Erhvervsfiskeri skal udøves personligt. Redskabet kan dog røgtes eller sættes af medhjælper uden ejerens medvirken, hvis medhjælperen har erhvervsfiskerstatus.

§ 13. I ruseredskaber, herunder bundgarn o. lign., der er opstillet i Vade hav et nord for Låningsvejen til Mandø, skal der være anbragt et stopnet eller en stoprist, der er udformet som følger:

1)   Stopnet skal være anbragt i rusens forreste bøjle, idet nettets maskevidde højst må være 75 mm halvmaske (knude til knude).

2)   Stopristen skal være af stål eller andet af Fiskeridirektoratet godkendt materiale og være monteret i forreste kalv med en ramme, stor 170 mm x 170 mm, og med et kryds, således at sidelængden i det enkelte hul i krydset ikke overstiger 85 mm, jf. bilag 2.

3)   Til fiskeri efter fladfisk i Vadehavet kan der anvendes en type stoprist som angivet i bilag 3. Stopristen skal være af stål eller andet af Fiskeridirektoratet godkendt materiale og skal have de angivne mål, som fremgår af bilag 3. Ved montering af denne type stoprist skal risten placeres med det 40 mm høje hul nederst og vandret.

 

 

Fredningsbælter og -zoner i fersk- og saltvand

§ 14. Fiskeri er ikke tilladt i et fredningsbælte, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 500 m fra følgende vandløbs udløb:

1)   Havnegrøften.

2)   Kjelst Bæk.

3)   Hjerting Bæk/Guldager Møllebæk.

4)   Fourfeldt Bæk.

5)   Novrup Bæk.

6)   Krogsgård Møllebæk/Tjæreborg Møllebæk.

7)   Darum Bæk.

8)   Ribe Å.

9)   Vester Vedsted Bæk.

10) Rejsby Å.

11) Vidå.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må fiskeri finde sted i august, september, oktober og november måneder med erhvervsfiskeres og bierhvervsfiskeres ovenvandsruser, der er bestemt til fangst af blankål, og hvis munding og fangarme vender mod strømmen, og hvis redskaber er anmeldt til Fiskeridirektoratet, Fiskeriinspektoratet Syd, Afdeling Esbjerg, før fiskeriet påbegyndes.

§ 15. Ved Varde Ås udløb (en linje Janderup Kirke overet med nordspidsen af Varde Ås udløb) er alt fiskeri forbudt i et område afgrænset af følgende linjer, jf. bilag 4:

1)   Mod vest : En linje gennem følgende fire punkter overet: Billum Kirke, en båke på nordlandet og to båker på sydlandet.

2)   Mod nord: En linje 500 m nord for udløbet bestemt af to båker overet nord for Varde Å.

3)   Mod sydvest: En linje 500 m sydvest for udløbet bestemt af to båker syd for Varde Å.

Skæringsspunktet for nord-linjen og sydvest-linjen er et punkt 1500 m fra Varde Ås udløb.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må fiskeri finde sted i august, september, oktober og november måneder med erhvervsfiskeres og bierhvervsfiskeres ovenvandsruser, der er bestemt til fangst af blankål, og hvis munding og fangarme vender mod strømmen, og som forudgående anmeldes til Fiskeridirektoratet, Fiskeriinspektoratet Syd, Afdeling Esbjerg.

Stk. 3. I Varde Å fra udløbet (en linje Janderup Kirke overet med nordspidsen af Varde Ås udløb) til en linje retvisende syd fra nordspidsen af udløbet er alt fiskeri forbudt, dog bortset fra rusefiskeri i august, september og oktober måneder.

§ 16. Ved Sneum Ås udløb (slusen i hav diget) er alt fiskeri forbudt i et område afgrænset af følgende linjer, jf. bilag 5:

1)   Mod syd: En båke anbragt 400 m bag diget overet med et punkt, der ligger 7,75 m syd for 700 m mærket på diget. Oven på diget er anbragt en båke, der holdt overet med den bageste båke angiver retningen.

2)   Mod øst: En linje 500 m fra udløbet bestemt ved båker anbragt på diget og på forlandet.

3)   Mod vest: En linje mellem 3300 m mærket på diget og Sønderho Mølle på Fanø. På forlandet uden for diget er anbragt en båke, der holdt overet med en båke på diget angiver retningen.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må fiskeri finde sted i september, oktober, november og december måneder i henhold til særlig adkomst.

§ 17. Ved Kongeåens udløb (slusen i hav diget) er alt fiskeri forbudt i et område fra slusen i hav diget til et punkt 1600 m fra slusen i en bredde af 200 m på hver side af den gravede rendes midterlinje samt området inden for en afstand af 500 m fra et punkt beliggende på den gravede rendes midterlinje i en afstand af 300 m fra slusen, jf. bilag 6.

§ 18. Ved Brøns Ås udløb, der er beliggende 290 m fra slusen i hav diget, er alt fiskeri forbudt i et område, der omfatter den gravede rende fra åens udløb i en bredde af 20 m på hver side af renden, samt i området inden for en afstand af 500 m fra vest enden af låningsvejen, jf. bilag 7.

§ 19. Ved Brede Ås udløb, der er beliggende 245 m vest for Ballum Sluse, er alt fiskeri forbudt i et område, der omfatter vandområdet inden for en afstand af 1500 m fra udløbet, jf. bilag 8.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er det dog tilladt at anvende ruser i månederne august, september og oktober i vandområdet uden for en afstand af 600 m fra Ballum Sluse på betingelse af, at redskabet er indrettet således:

1)   Ingen del af redskabet må rage op over vandskorpen.

2)   Redskabet må ikke være fastgjort til ringe eller stropper, som forhindrer, at redskabets overlig kan synke med vandstanden.  

3)   Redskabet skal være anbragt således, at mundingen vender mod vandløbsstrømmen.

4)   Ingen ruse må på noget sted i den forreste fangståbning måle over 60 cm i tværsnit.

5)   Maskestørrelsen (helmaske) i radgarnet må ikke overstige 40 mm.

6)   Raden må højst være 10 m lang og armene hver højst 3 m.

Stk. 3. Ved det i stk. 2 nævnte fiskeri er laks og ørred fredet, og alle fangede laks og ørred skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

§ 20. Der er ikke andre fredningsbælter i Vade hav et end de i §§ 14 – 19 anførte.

§ 21. Bortset fiskeri, der beror på særlig adkomst, og rusefiskeri i månederne august, september og oktober er alt fiskeri forbudt i vandløb nærmere end 50 m fra sluseportene i hav digerne.

Stk. 2. Bortset fra fiskeri med ruser er alt fiskeri forbudt i august, september og oktober måneder fra udløbet i Vadehavet til sluseporten i havdiget i følgende vandløb: Hjerting Bæk/Guldager Møllebæk, Fourfelt Bæk, Darum Bæk og Vester Vedsted Bæk.

Maskemål

§ 22. Regler om maskemål (helmaske) er opfyldt, når et fladt måleredskab af en tykkelse på 2 mm og med en bredde, svarende til det fastsatte maskemål, let kan gå igennem den i nettets længderetning diagonalt strakte maske, når nettet er vådt.

Straf og ikrafttrædelse

§ 23. Den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2 – 19 og § 21, straffes med bøde.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2004.

Fiskeridirektoratet, den 20. februar 2004

Jørgen Fredsted

/Lotte Søndergaard Møller


Bilag 1

AH1753_1.JPG Size: (643 X 853)


Bilag 2

AH1753_2.JPG Size: (643 X 864)


Bilag 3

AH1753_3.JPG Size: (643 X 864)


Bilag 4

AH1753_4.JPG Size: (643 X 864)


Bilag 5

AH1753_5.JPG Size: (643 X 864)


Bilag 6

AH1753_6.JPG Size: (643 X 864)


Bilag 7

AH1753_7.JPG Size: (643 X 864)


Bilag 8

AH1753_8.JPG Size: (643 X 864)