Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. (* 1)

Herved bekendtgøres lov nr. 181 af 28. april 1971 om statens udlån til jordbrugsmæssige formål, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 14. februar 1983, med de ændringer, der følger af lov nr. 381 af 7. juni 1989 og lov nr. 418 af 13. juni 1990.


Kapitel I

§§ 1-17. (Ophævet)

Kapitel II

Statens fremskaffelse og anvendelse af jord

A. Statens fremskaffelse af jord

§ 18. Landbrugsministeren kan ved aftale med ejeren erhverve fast ejendom

 • 1) for som led i strukturudviklingen at fremskaffe jord til oprettelse eller supplering af jordbrug eller at tilvejebringe en bedre jordfordeling mellem jordbrug,
 • 2) hvis det i særlige tilfælde skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til bevarelse af landskabet eller det landbrugsmæssige miljø, eller
 • 3) for at fremskaffe jord til oprettelse af havekolonier.

§ 19. Erhvervelse af fast ejendom til de i § 18 nævnte formål samt anlægsarbejder i medfør af § 27 sker inden for de beløb, der årligt afsættes på finansloven.

§ 20. Til fremskaffelse af jord til de i § 18, nr. 1 og 2, omhandlede formål kan forkøbsret for staten pålægges såvel landbrugsejendomme som landbrugsjord og udyrkede arealer, der ikke udgør en del af en landbrugsejendom.

Stk. 2. Beslutning om pålæggelse af forkøbsret træffes af landbrugsministeren og tinglyses på landbrugsministerens begæring på ejendommen. Forkøbsretten respekterer private forkøbsrettigheder og køberettigheder, der er tinglyst før 21. april 1967, men går i øvrigt forud for andre rettigheder over ejendommen, uanset hvornår disse er stiftet. Landbrugsministeren underretter ejeren af den pågældende ejendom om beslutningen.

Stk. 3. Forkøbsretten gælder ved enhver erhvervelse af ejendommen eller en del af denne. Forkøbsretten kommer dog ikke til anvendelse,

 • 1) når den overvejende del af ejendommen ikke er beliggende i landzone, jf. loven om by- og landzoner,
 • 2) når erhververen er staten eller en kommune,
 • 3) når ejendommen erhverves af en person ved arv, ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved deling af fællesbo, eller
 • 4) når erhververen er den hidtidige ejers ægtefælle eller er beslægtet eller besvogret med den hidtidige ejer i op- eller nedstigende linje eller i hans sidelinje så nær som søskende eller disses børn.

Stk. 4. I tilfælde som omhandlet i stk. 3, nr. 1 og 2, skal forkøbsretten af landbrugsministeren begæres aflyst.

§ 21. Til afgørelse af, om forkøbsretten vil blive gjort gældende, forelægges erhvervelsesdokumentet i original eller bekræftet genpart for landbrugsministeren.

Stk. 2. Landbrugsministeren træffer snarest afgørelse om, hvorvidt forkøbsretten skal gøres gældende. Består vederlaget helt eller delvis i andet end pengeydelse, skal meddelelse om, at forkøbsretten gøres gældende, indeholde oplysning om, hvorvidt landbrugsministeren agter at bringe bestemmelsen i § 24, stk. 1, i anvendelse. Er erhvervelsen betinget af andet end ejendommens udstykning eller vederlagets berigtigelse, kan landbrugsministeren udsætte afgørelsen, indtil erhvervelsesdokumentet forelægges på ny uden sådanne andre betingelser. Er der ikke senest på 4 ugers dagen for landbrugsministerens modtagelse af erhvervelsesdokumentet afgivet meddelelse til ejeren om den trufne afgørelse eller beslutning, kan forkøbsret ikke gøres gældende.

Stk. 3. Indtil spørgsmålet om anvendelse af forkøbsretten er afgjort, kan landbrugsministeren lade ejendommen besigtige.

Stk. 4. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, som skal medfølge ved indsendelsen af erhvervelsesdokumentet, og om suspension af den i stk. 2 fastsatte frist, såfremt sådanne oplysninger ikke medfølger.

§ 22. Såfremt der ikke ved anmeldelse til tinglysning af et dokument om erhvervelse af adkomst på en fast ejendom, på hvilken der er tinglyst forkøbsret for staten, forevises fornøden dokumentation for, at forkøbsretten ikke kommer til anvendelse, jf. § 20, stk. 3, eller erklæring fra landbrugsministeren om, at forkøbsret ikke gøres gældende, sætter dommeren i overensstemmelse med reglerne i tinglysningsloven en frist til fremskaffelse af dokumentation eller erklæring.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter regler om den dokumentation, som skal forevises tinglysningsdommeren.

§ 23. Hvis forkøbsretten gøres gældende, indtræder staten i erhververens rettigheder og forpligtelser med hensyn til ejendommen og dens tilbehør, jf. tinglysningslovens § 37, stk. 1.

Stk. 2. Erhververen har krav på godtgørelse for de omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen. Er ejendommen helt eller delvis overgået til erhververen, overtager staten hans indtægter af ejendommen samt hans udgifter i forbindelse med ejendommens forsvarlige drift og nødvendige vedligeholdelse.

§ 24. I det omfang vederlaget for den erhvervede ejendom ikke består i pengeydelse, kan det af landbrugsministeren forlanges omsat til et pengebeløb, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af de i lov om offentlige veje omhandlede taksationsmyndigheder.

Stk. 2. Er ejendommen erhvervet helt eller delvis vederlagsfrit, fastsættes det vederlag, som staten skal betale i anledning af ejendommens overtagelse, i mangel af mindelig overenskomst af de i stk. 1 nævnte taksationsmyndigheder.

Stk. 3. Omfatter erhvervelsen tillige fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder, som ikke omfattes af forkøbsretten, og er der ikke fastsat særskilt vederlag herfor, skal vederlaget for den ejendom, som overtages af staten, i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af de i stk. 1 nævnte taksationsmyndigheder.

Stk. 4. Består vederlaget i andet end penge, kan den hidtidige ejer nægte at vedstå handelen. Det samme gælder i de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde. Meddelelse om, at handelen ikke vedstås, skal afgives til landbrugsministeren senest 8 dage efter, at ejeren har modtaget underretning om, at forkøbsretten gøres gældende. Hvis overdragelsen ikke vedstås, bortfalder det offentliges pligt til at betale godtgørelse efter § 23, stk. 2. Erhververens udgifter til mægler, advokat, stempling o.lign. kan dog efter bestemmelse af landbrugsministeren godtgøres.

Stk. 5. Gøres forkøbsret gældende over for en pant- eller udlægshaver, som på tvangsauktion har erhvervet ret til at få ejendommen udlagt, kan erhververen forlange, at staten godtgør ham den udækkede del af hans fordring, dog ikke ud over ejendommens værdi. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes ejendommens værdi af de i stk. 1 nævnte taksationsmyndigheder.

Stk. 6. En eventuel ret for den hidtidige ejer til at generhverve ejendommen bortfalder.

§ 25. Vilkår i dokumenter vedrørende erhvervelse af fast ejendom, som har til formål at søge statens forkøbsret omgået, kan tilsidesættes, når forkøbsretten gøres gældende.

Stk. 2. Søges bestemmelserne om statens forkøbsret til fast ejendom omgået ved, at en erhverver undlader at søge sin adkomst tinglyst, eller ved aftaler om brugsforhold eller andre retshandler eller i forbindelse med en panthavers overtagelse af den pantsatte ejendom til brugelighed, kan ejendommen kræves overdraget til staten mod et vederlag, der i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af de i § 24, stk. 1, nævnte taksationsmyndigheder.

§ 26. Sager angående udøvelse af statens forkøbsret kan anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende.

B. Anlægsarbejder

§ 27. Landbrugsministeren kan på indkøbte arealer lade udføre grundforbedringsarbejder, vejanlæg og læplantningsarbejder samt i særlige tilfælde elforsynings-, varmeforsynings-, vandforsynings- og kloakeringsanlæg. Ministeren kan endvidere lade foretage beplantning på arealer, der er uegnede til landbrug.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan lade udføre vandingsanlæg på indkøbte arealer. Landbrugsministeren kan endvidere efter aftale med ejeren lade udføre vandingsanlæg på andre arealer.

C. Anvendelse af jord i statens eje

§ 28. Ejendomme og arealer, der er erhvervet af landbrugsministeren i medfør af § 18, nr. 1, skal så vidt muligt anvendes til supplering af bestående jordbrug, medmindre der er grundlag for oprettelse af nye landbrugsejendomme eller for afhændelse til anden offentlig myndighed.

Stk. 2. Udbudet af de i medfør af § 18, nr. 1, erhvervede arealer sker især under hensyn til,

 • 1) at afhændelsen sker på de for staten bedst mulige økonomiske vilkår,
 • 2) at afhændelsen sker under hensyntagen til ejendoms- og erhvervsstrukturen, og
 • 3) at afhændelsen fremmer en jordfordeling, hvis en sådan gennemføres i det pågældende område.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan bortforpagte uafhændede arealer.

§ 29. (Ophævet)

§ 30. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om statens opkøb, anvendelse og videresalg af jord i medfør af denne lov.

Kapitel III

Administrationen

§ 30 a. Landbrugsministeren kan bemyndige jordbrugskommissionerne, de kommunale og amtskommunale myndigheder, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning samt Jordbrugsdirektoratet eller anden styrelse under Landbrugsministeriet til at udøve beføjelser efter denne lov eller efter bestemmelser fastsat efter loven.

Stk. 2. Klage over de i stk. 1 nævnte myndigheders afgørelse efter bemyndigelse kan indgives til landbrugsministeren, jf. dog stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Landbrugsministeren kan fastsætte regler, hvorefter der alene kan klages over retlige spørgsmål.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan henlægge sin beføjelse til at træffe afgørelse i klagesager til en styrelse under Landbrugsministeriet. Landbrugsministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser truffet af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller en styrelse under Landbrugsministeriet ikke kan påklages.

§§ 31-35. (Ophævet)

Kapitel IV

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 36. Loven træder i kraft straks.

Stk. 2. Samtidig ophæves

 • 1) lov nr. 339 af 9. juni 1948 om oprettelse og supplering af mindre landbrug m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. april 1967 - statshusmandsloven -,
 • 2) lov nr. 204 af 27. maj 1970 om udlån til sammenlægning, supplering samt oprettelse af jordbrug m.m.,
 • 3) §§ 10 og 11 i lov nr. 129 af 28. april 1955 om jordfordeling mellem landejendomme og
 • 4) lov nr. 357 af 22. december 1954 om udlån til visse landbrugsejendommes overtagelse til selveje.

§ 37. Landbrugsministeren bemyndiges til ved bekendtgørelse at fastsætte bestemmelser, hvorved de i §§ 18-25 k i lov nr. 339 af 9. juni 1948 om oprettelse og supplering af mindre landbrug m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. april 1967, omhandlede bestemmelser for jordrentelodder, herunder bestemmelserne om adgangen til afløsning af jordrente, opretholdes med de ændringer, som denne lov eller lovgivningen i øvrigt gør nødvendige. Landbrugsministeren bemyndiges endvidere til ved bekendtgørelse at ændre reglerne for beregning af jordrente.

Stk. 2. Landbrugsministeren bemyndiges til ved bekendtgørelse at fastsætte bestemmelser vedrørende ejendomme, der er oprettet, og lån, der er ydet i henhold til lov nr. 339 af 9. juni 1948 med tillægslove eller de ældre jordlove, hvorved den for ejendommene eller lånene hidtil gældende retsstilling opretholdes med de ændringer, som denne lov eller lovgivningen i øvrigt gør nødvendige. Landbrugsministeren bemyndiges endvidere til ved bekendtgørelse at ændre betingelserne for overtagelse af de nævnte lån, herunder til at fastsætte, at lånene ikke kan overtages ved ejerskifte.

§ 38. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 223 af 26. april 1973 er trådt i kraft den 10. maj 1973.

Lov nr. 291 af 14. juni 1974 er trådt i kraft den 1. juli 1974.

Lov nr. 699 af 21. december 1982 § 2 indeholder følgende bestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 1983. § 2, stk. 2, har virkning fra 1. november 1982.

Stk. 2. Statens jordlovsudvalg, nedsat den 1. november 1976, vedbliver at fungere indtil den 1. april 1983. § 2 i lov nr. 381 af 7. juni 1989 er trådt i kraft den 1. januar 1990. Samtidig er §§ 31-34 i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. ophævet.

Lov nr. 418 af 13. juni 1990 § 4 indeholder følgende bestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1990, jf. dog stk. 2, 3, 4 og 7.

Stk. 2. §§ 1-15 og 16, stk. 1-3, i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. finder stadig anvendelse for tilbudte og ydede lån.

Stk. 3. § 16, stk. 4, i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. finder endvidere stadig anvendelse for ansøgninger om dispensation for bopælskravet, der er indgivet inden den 1. juli 1990.

Stk. 4. § 17 i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. finder stadig anvendelse for ansøgninger om overtagelse af lån, der er indgivet inden den 1. juli 1990.

Stk. 5. De i medfør af lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. ydede statslån kan overtages på uændrede vilkår ved ejendomsovertagelse i forbindelse med hensidden i uskiftet bo.

Stk. 6. Provenuet ved salg af fast ejendom, der erhverves efter lovens ikrafttræden, tillægges i 1990 årets bevilling til jordkøb, forudsat at der opnås en tilsvarende forøgelse af indtægten ved salg af fast ejendom. Beløb, som i 1990 er afsat til jordkøb, herunder salgsprovenu, og til anlægsarbejder i medfør af §§ 18 og 27 i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m., men som ikke anvendes, kan anvendes i et senere finansår.

Stk. 7. De ophævede bestemmelser om kontering af indtægter og afholdelse af udgifter under Jordfonden finder fortsat anvendelse indtil den 1. januar 1991. Hvis ansøgning er indgivet inden den 1. juli 1990, kan jordrenteafløsningslån ydes af Jordfonden. Den 1. januar 1991 bortfalder Jordfonden, og dens aktiver og passiver overgår til statskassen.

Landbrugsministeriet, den 22. juni 1990

Laurits Tørnæs

/ Tage Siboni

Officielle noter

(* 1) Den bekendtgjorte lovtekst gælder fra den 1. juli 1990, jf. § 4 i lov nr. 418 af 13. juni 1990.