Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer

Herved bekendtgøres lov nr. 167 af 12. maj 1965 om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 339 af 29. maj 1987, med de ændringer, der følger af lov nr. 1052 af 23. december 1992.

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Omsætning samt fangst, opdræt, opbevaring, transport, frysning, konservering og anden tilvirkning eller behandling i omsætningsøjemed af fisk og fiskevarer er undergivet de i denne lov fastsatte bestemmelser og underkastet tilsyn i overensstemmelse med lovens forskrifter herom. Lovens §§ 8-11 og § 23, stk. 2-4, samt regler udstedt i medfør af disse bestemmelser gælder dog ikke for detailhandel med fisk og fiskevarer bestemt til menneskeføde. § 11 a finder endvidere anvendelse, uanset om fiskeriet m.v. udøves i omsætningsøjemed.

Stk. 2. For så vidt der i levnedsmiddelloven eller i bestemmelser udfærdiget i medfør heraf indeholdes strengere regler end de i nærværende lov eller i medfør af denne fastsatte, kommer disse strengere regler til anvendelse på det pågældende forhold.

§ 2. Ved fisk forstås i denne lov enhver art af fisk, krebs- og bløddyr samt bestanddele heraf.

Stk. 2. Ved fiskevarer forstås produkter, der består af eller indeholder fisk, krebs- eller bløddyr eller bestanddele heraf. Fiskeriministeren kan fastsætte regler, hvorefter produkter undtages fra lovens område.

Stk. 3. Ved fersk fisk forstås i denne lov fisk, som ikke er tilvirket. Til tilvirkning henregnes ikke slagtning og rensning.

Stk. 4. Ved ferske fiskevarer forstås udskårne dele af ferske fisk.

Stk. 5. Fiskekonserves er fisk og fiskevarer, som er konserveret således, at sundhedsfarlige kim er dræbt, eller i hvert fald således, at vækst af sundhedsfarlige kim og dannelse af sundhedsfarlige stoffer er hindret, og som er emballeret i lufttæt lukket detailemballage af et materiale med den efter varens karakter fornødne modstandsdygtighed. Til fiskekonserveres henregnes ikke fisk og fiskevarer, der alene er frosset, tørret eller røget.

Stk. 6. Ved foderfisk forstås i denne lov fisk bestemt til anvendelse som fiske- eller dyrefoder eller til tilvirkning i destruktionsanstalter, fiskemelsfabrikker eller lignende virksomheder samt ferske og frosne fiskevarer af dårlig beskaffenhed, jfr. § 3.

Kapitel 2

Kvalitetskrav m.v.

A. Fisk og fiskevarer af dårlig beskaffenhed

§ 3. Omsætning, opbevaring, tilvirkning eller transport af fisk og fiskevarer, der er bestemt til menneskeføde, og som er af dårlig beskaffenhed, er forbudt, med mindre de tilsynsførende myndigheder i det enkelte tilfælde måtte bestemme andet, jfr. stk. 4.

Stk. 2. Ved fisk og fiskevarer af dårlig beskaffenhed forstås:

a. Varer der på grund af sygelig forandring, fordærvethed, forurening, fejlagtig tilberedning eller af anden årsag må anses for utjenlige til menneskeføde.

b. Varer, der, selv om de er tjenlige til menneskeføde, på grund af mangelfuld behandling, isning, pakning eller af anden årsag ikke kan betragtes som værende i god og velbehandlet tilstand eller, hvis varerne skal forsendes, ikke kan påregnes at ville fremkomme til bestemmelsesstedet i sådan tilstand.

Stk. 3. De i stk. 2 a nævnte varer kan, medmindre de tilsynsførende myndigheder af særlige grunde påbyder destruktion eller andet, anvendes som foderfisk. Såfremt de tilsynsførende myndigheder bliver opmærksomme på sådanne varer, skal varerne af vedkommende tilsynsførende myndighed mærkes eller på anden tydelig og holdbar måde kendetegnes som foderfisk.

Stk. 4. De i stk. 2 b nævnte varer må, såfremt manglerne ikke kan afhjælpes eller straks bliver afhjulpet, kun anvendes efter nærmere bestemmelse af vedkommende tilsynsførende myndighed i det enkelte tilfælde. Varerne mærkes med angivelse af den anvendelse, der må gøres af dem.

Stk. 5. I tilfælde, hvor de tilsynsførende myndigheder kasserer et parti fisk eller fiskevarer eller træffer bestemmelse om, at varen kun må anvendes til særlige formål, påhviler det vedkommende myndighed snarest muligt at give ejeren eller dennes repræsentant underretning herom.

B. Klageadgang

§ 4. De tilsynsførende myndigheders afgørelser, der vedrører andre varer end de i stk. 2 nævnte, kan inden for en frist af 14 dage, efter at afgørelsen er meddelt, indbringes for det i § 24 omtalte ankenævn.

Stk. 2. De af de tilsynsførende myndigheder trufne afgørelser om, hvorvidt ferske fisk og fiskevarer, fiskefars, kogte og stegte fiskevarer samt varer med tilsvarende holdbarhed kan anses for at være af dårlig beskaffenhed, samt hvorvidt varen skal henføres under § 3, stk. 2, a eller b, er endelige.

Stk. 3. Med hensyn til afgørelser vedrørende detailforhandlede fisk og fiskevarer, jfr. § 23, stk. 1, 2. pkt., gælder klageadgangsbestemmelserne i levnedsmiddelloven og de i medfør heraf fastsatte regler.

C. Udbydelse til salg af fisk og fiskevarer

§ 5. Fisk og fiskevarer må ikke udbydes til salg under omstændigheder, der er egnet til at vildlede køberen eller modtageren med hensyn til arten eller kvaliteten i sin helhed, fangsten, sorteringen, oprindelsen, fremstillingstidspunktet, mængden, sammensætningen, tilvirkningsmåden, næringsværdien eller øvrige egenskaber. Bestemmelsen omfatter tillige opbevaring af fisk og fiskevarer på en sådan måde, at de ved udbud til salg kan vildlede køberen.

Stk. 2. Ved bedømmelsen heraf skal der særlig tages hensyn til den måde, hvorpå fisk og fiskevarer fremstilles til salg, varens betegnelse, de oplysninger, der gives mundtigt eller ved reklamer eller skilte eller ved billeder eller tegninger på varen eller dennes emballage.

Stk. 3. Fiskeriministeren kan efter forhandling med det kvalitetsudvalg, der er nævnt i § 26, fastsætte regler for, at en betegnelse, herunder en allerede anvendt betegnelse, skal være forbeholdt fisk og fiskevarer af en bestemt art eller sammensætning, samt påbyde bestemte varebetegnelser for at sikre forbrugerne imod forveksling med fisk og fiskevarer af anden art eller sammensætning.

D. Tilsætningsstoffer

§ 6. Fiskeriministeren kan efter forhandling med det kvalitetsudvalg, der er nævnt i § 26, fastsætte regler eller træffe bestemmelse om tilsætning eller anvendelse af konserveringsstoffer, farvestoffer samt andre tilsætnings- eller hjælpestoffer ved tilvirkning og opbevaring af fisk og fiskevarer, som eksporteres. Ved anvendelse af hjælpestoffer forstås også imprægnering af eller tilsætning til emballage og lignende - herunder vand og is - som kommer i berøring med fisk og fiskevarer.

E. Opdræt, opbevaring, tilvirkning og transport af fisk og fiskevarer

§ 7. Opbevaring og transport af fisk og fiskevarer skal ske på en under hensyn til den enkelte vares nærmere art og karakter hensigtsmæssig måde under rene og hygiejniske forhold og således, at varens kvalitet ikke unødvendigt forringes eller udsættes for forringelse ved forurening, indtørring, tryk, beskadigelse af emballagen eller på anden måde. Fisk og fiskevarer skal i fornødent omfang holdes nedkølet.

Stk. 2. Til opbevaring af levende fisk, skylning af fisk og fiskevarer samt til rengøring af lokaler, inventar, redskaber og emballage må kun benyttes vand af god beskaffenhed. Til isning af fisk og fiskevarer må kun anvendes ren is.

Stk. 3. Ferske og frosne fisk og fiskevarer må ikke afhændes til menneskeføde, såfremt de har været opbevaret eller transporteret i emballage eller beholdere til foderfisk eller har været opbevaret på anden måde end angivet i stk. 1.

Stk. 4. Fiskeriministeren kan efter forhandling med det kvalitetsudvalg, der er nævnt i § 26, fastsætte særlige krav, der af sundheds-, ernærings- og kvalitetsmæssige grunde skal stilles med hensyn til opdræt af fisk og forskellige fisks og fiskevarers rensning, tilvirkning, sortering, emballering, mærkning, opbevaring, transport og øvrige behandling, samt sammensætning, indhold eller beskaffenhed i øvrigt.

Stk. 5. Fiskeriministeren kan ligeledes efter forhandling med det i § 26 nævnte kvalitetsudvalg foreskrive nærmere regler for kasser og anden emballage, der benyttes til opbevaring og transport af fisk og fiskevarer.

F. Lokaler, redskaber og personer

§ 8. Lokaler, boder, køretøjer, rum i fartøjer m.v., der erhvervsmæssigt anvendes til opbevaring, transport eller tilvirkning af fisk og fiskevarer, eller hvorfra der forhandles sådanne varer, skal være rene, vel vedligeholdte samt fri for ildelugt. De må ikke benyttes til opbevaring, forhandling og tilvirkning m.v. af varer, der ved lugt eller på anden måde kan forringe fiskenes og fiskevarernes kvalitet, smag eller udseende eller i øvrigt til formål, der kan medføre eller fremskynde, at varen forringes.

Stk. 2. Inventar, redskaber og emballage af enhver art, der forefindes i de i stk. 1 omhandlede lokaler m.v., eller som i øvrigt kommer i berøring med de til salg bestemte varer, skal være rene og vel vedligeholdte og således indrettet, at de er lette at renholde.

Stk. 3. Der skal i de i stk. 1 omhandlede lokaler forefindes installationer til vand af god beskaffenhed.

Stk. 4. Fiskeministeren bemyndiges til efter forhandling med det i § 26 omhandlede kvalitetsudvalg at fastsætte sådanne nærmere regler, som af sundheds-, ernærings- og kvalitetsmæssige grunde skal iagttages ved drift, indretning og udstyr af lokaler og rum samt boder, køretøjer m.v., hvorfra der drives handel med fisk eller fiskevarer, eller som anvendes til opbevaring, transport, tilvirkning eller anden behandling af fisk og fiskevarer samt for ren- og vedligeholdelsen af de nævnte lokaler, rum, boder, køretøjer m.v.

§ 9. Med tilvirkning af fisk og fiskevarer, der er bestemt til menneskeføde, må kun beskæftiges personale, der iagttager tilbørlig renlighed med hensyn til person og klædedragt.

Stk. 2. Fiskeriministeren bemyndiges til efter forhandling med det i § 26 omhandlede kvalitetsudvalg at give forskrifter vedrørende sundheds- og renlighedstilstanden hos personer, der er beskæftiget ved handel med samt ved transport, tilvirkning eller anden behandling af fisk og fiskevarer.

§ 10. Opfylder en virksomhed ikke betingelserne efter §§ 8 og 9 eller de yderligere betingelser vedrørende virksomhedens indretning, udstyr m.v., der gælder efter anden lovgivning, kan fiskeriministeren påbyde, at virksomheden skal indstilles og autorisationen inddrages, indtil forholdene er bragt i overensstemmelse med disse betingelser.

§ 11. Fiskeriministeren bemyndiges til efter forhandling med det i § 26 nævnte kvalitetsudvalg at fastsætte sådanne regler, der af sundheds-, ernærings- og kvalitetsmæssige grunde skal iagttages med hensyn til indretning og udstyr samt ren- og vedligeholdelse af fisketorve samt fiskerihavne og andre pladser, hvor der ilandbringes fisk. For så vidt angår havne og landingspladser, sker dette dog efter samråd med ministeren for offentlige arbejder.

G. Fiskeri m.v. i forurenede områder

§ 11 a. Når der foreligger risiko for, at fisk fra bestemte områder indeholder forureninger eller i øvrigt kan være utjenlig til menneskeføde eller foderfisk, kan fiskeriministeren efter forhandling med det i § 26 nævnte kvalitetsudvalg fastsætte regler om forbud mod, at der her i landet foretages overdragelse samt tilvirkning, opbevaring og transport af fisk og fiskevarer, som hidrører fra sådanne områder. Reglerne i 1. pkt. gælder også for fisk og fiskevarer, som hidrører fra udenlandske områder af den nævnte art.

Stk. 2. Fiskeriministeren kan endvidere efter forhandling med kvalitetsudvalget fastsætte regler om forbud mod fiskeri i de i stk. 1, 1. pkt., nævnte områder, uanset om fiskeriet udøves i omsætningsøjemed.

Stk. 3. 1) Fiskeriministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om betaling fra fiskerierhvervets side af de udgifter, der er forbundet med overvågning af de områder og varer, som er nævnt i stk. 1.

H. Gennemførelse af EF-regler

§ 11 b. Fiskeriministeren kan fastsætte sådanne forskrifter, som er nødvendige for at gennemføre de af Det europæiske økonomiske Fællesskab udstedte direktiver og beslutninger som regulerer fisk og fiskevarer samt foderstoffer og tilsætningsstoffer til foder og foderblandinger, eller som er nødvendige for at anvende de af Fællesskabet udstedte forordninger på disse områder.

Kapitel 3

Registrering og autorisation (* 2)

A. Registrering (* 3)

§ 12. (* 4) Anden handel end detailhandel med fisk og fiskevarer må kun finde sted i en virksomhed, der er registreret af fiskeriministeren. Handelen må ikke påbegyndes forud for virksomhedens registrering. Det samme gælder i tilfælde af virksomhedens flytning. Ved forretningens overgang til andre og ved dens ophør skal Fiskeriministeriet underrettes herom inden 14 dage.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder også for markeder, hvor der udelukkende frembydes varer til engrossalg, og hvor varerne ikke oplagres efter salget.

Stk. 3. Det er en forudsætning for registrering, at betingelserne efter § 8 og de yderligere betingelser vedrørende indretning, udstyr m.v., der gælder efter anden lovgivning, er opfyldt.

Stk. 4. Ved registrering tildeles et registreringsnummer.

Stk. 5. Fiskeriministeren fastsætter en årlig registreringsafgift til dækning af udgifterne ved registreringsordningen og den dermed forbundne kontrol.

B. Detailhandel med ferske og frosne fisk og fiskevarer, der er bestemt til menneskeføde

§ 13. (Ophævet).

C. Autorisation

§ 14. (* 5) Erhvervsmæssig tilvirkning, pakning, opbevaring og frostlagring af fisk og fiskevarer samt ompakning af fiskevarer må kun finde sted i en af fiskeriministeren autoriseret virksomhed, herunder et fartøj.

Stk. 2. Autorisation kræves dog ikke, såfremt tilvirkning, pakning, opbevaring, frostlagring og ompakning af fisk og fiskevarer sker i detailforretning med henblik på detailsalg i forretningen. Fiskeriministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om, at også andre virksomheder fritages for kravet om autorisation.

Stk. 3. Fiskeriministeren kan uanset bestemmelser i anden lovgivning om autorisation, godkendelse eller tilladelse give de virksomheder, der er nævnt i stk. 1, tilladelse til som led i en produktion af spisefærdige retter eller færdige komponenter hertil at fremstille andre varer end fiskevarer, herunder også kød- og grøntsagsretter. Fiskeriministeren fastsætter bestemmelser for sådanne tilladelser, herunder om kontrol med disse varer.

Stk. 4. (* 6) Ved autorisation tildeler fiskeriministeren virksomheden, herunder fartøjet, et eller flere autorisationsnumre. Disse skal anvendes ved mærkning af færdigvarer.

Stk. 5. For autorisationen betales en af fiskeriministeren fastsat årlig afgift, der anvendes til dækning af de med kontrollen med virksomhederne forbundne udgifter.

Stk. 6. Autorisationen må ikke overdrages.

§ 15. Autorisation meddeles virksomheder, der opfylder betingelserne efter § 8 samt de yderligere betingelser vedrørende virksomhedens indretning, udstyr m.v., der gælder efter anden lovgivning.

Stk. 2. Væsentlige ændringer i virksomhedernes lokaler og indretning må ikke foretages, forinden fiskeriministerens godkendelse er indhentet.

§ 16. Fiskeriministeren kan efter forhandling med det kvalitetsudvalg, der er nævnt i § 26, fastsætte bestemmelser, hvorefter opdræt af fisk og fiskeyngel samt omsætning og fremstilling af foder og foderblandinger kun må finde sted, såfremt virksomheden er autoriseret af fiskeriministeren. Autorisation meddeles virksomheder, hvis indretning og drift må antages at sikre en produktion af god beskaffenhed.

Stk. 2. For autorisationen betales en af fiskeriministeren fastsat årlig afgift, der anvendes til dækning af de med kontrollen med virksomhederne forbundne udgifter.

§ 16 a. I vilkår for autorisation af en virksomhed kan det bestemmes, at virksomheden på egen bekostning skal lade udføre bakteriologisk, kemisk eller anden driftskontrol med de varer, der tilvirkes, eller med hygiejnen i virksomheden.

Stk. 2. Fiskeriministeren kan fastsætte regler om udøvelse af tilsynet med de virksomheder, der er omfattet af §§ 14 og 16.

Kapitel 4

Indførsel og udførsel (* 7)

§ 17. (* 8) Lovens regler om fisks og fiskevarers sortering,

pakning, mærkning, emballering, opbevaring og kvalitet finder også

anvendelse på sådanne udenlandske varer, der modtages her i landet

fra et andet EF-land eller fra et tredjeland, medmindre varen kun

føres gennem landet som transitgods mellem tredjelande.

Stk. 2. (* 9) Ved import fra et tredjeland af fisk og fiskevarer

med henblik på salg inden for EF betales en af fiskeriministeren

fastsat afgift til dækning af de med kontrollen forbundne udgifter.

Stk. 3. I øvrigt kan fiskeriministeren bestemme, at de efter denne lov fastsatte forskrifter med hensyn til tilvirkning af fisk og fiskevarer også skal bringes til anvendelse på importerede varer, samt at genudførsel af sådanne varer kun må finde sted, når varerne på vedkommende fremmede sprog eller på et af hovedsprogene er mærket således, at det på tydelig måde fremgår, at varerne ikke er af dansk oprindelse. Ved genudførsel forstås også udførsel fra transitoplag, frilager og lignende oplag.

§ 18. Efter forhandling med det i § 26 nævnte kvalitetsudvalg kan fiskeriministeren under hensyntagen til de forskellige eksportmarkeder fastsætte særlige regler vedrørende kvalitet, sortering, emballering og mærkning af fisk og fiskevarer, der eksporteres.

Stk. 2. (* 10) Fiskeriministeren kan endvidere bestemme, at

udførsel af fisk og fiskevarer til tredjelande kun må finde sted mod

betaling af en afgift, der anvendes til dækning af de med

kvalitetskontrollen og administrationen af eksporten forbundne

omkostninger samt til fremme af afsætningen af fisk og fiskevarer.

Stk. 3. (* 11) Fiskeriministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om betaling for udstedelse af kontrolattester (sundhedscertifikater) m.v. for fisk og fiskevarer til dækning af de dermed forbundne udgifter.

Kapitel 5

Foder til fisk

§ 19. Foderblandinger, som er bestemt til foder for fisk, må ikke importeres, fremstilles med salg for øje eller forhandles, forinden blandingen er anmeldt til og registreret i Fiskeriministeriet.

Stk. 2. Ændringer af bestanddelene i en registreret foderblanding må ikke ske, forinden ny registrering har fundet sted.

Stk. 3. Fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om registreringsanmeldelse.

§ 20. Foder og foderblandinger må ikke indeholde stoffer, der må anses for skadelige for fisken eller i øvrigt kan medføre sundhedsfare.

Stk. 2. Erhvervsmæssig tilsætning af lægemidler til foder og foderblandinger kan kun finde sted efter bestemmelser fastsat af fiskeriministeren efter forhandling med sundhedsstyrelsen og det veterinære sundhedsråd. Endvidere kan fiskeriministeren efter tilsvarende forhandling fastsætte særlige regler om salg af foder og foderblandinger, der indeholder lægemidler.

Stk. 3. Fiskeriministeren kan træffe bestemmelse om, at et stof eller bestemte mængder heraf ikke må forekomme i foder og foderblandinger, samt at bestemte stoffer ikke må anvendes eller forefindes i opdrætsvirksomheder.

Stk. 4. Fiskeriministeren kan træffe bestemmelse om regulering af anvendelse af tilsætningsstoffer til foder og foderblandinger.

§ 21. Fiskeriministeren kan efter forhandling med dambrugernes organisationer fastsætte regler angående de oplysninger, der skal gives ved salg af foder og foderblandinger, og om kontrollen med fremstilling af og handel med disse.

§ 22. Foder og foderblandinger, som ikke er af god og sund beskaffenhed, kan af de tilsynsførende myndigheder påbydes destrueret.

Kapitel 6

Lovens administration

A. Tilsynet

§ 23. Tilsynet med overholdelsen af denne lov og de i medfør af denne fastsatte forskrifter føres af fiskeriministeriet gennem fiskerikontrollen og fiskeriministeriets industritilsyn samt eventuelle andre, der af fiskeriministeren måtte blive bemyndiget hertil. For så vidt angår detailhandel med fisk og fiskevarer bestemt til menneskeføde, udøves dette tilsyn af de myndigheder og personer, der i levnedsmiddelloven og de i medfør heraf fastsatte regler er bemyndiget til at føre tilsyn med denne lovgivning.

Stk. 2. Fiskeriministeren fastsætter grænserne for de enkelte tilsynsmyndigheders virksomhedsområde.

Stk. 3. (* 12) De tilsynsførende myndigheder har mod behørig legitimation adgang overalt til enhver tid uden retskendelse, hvor de af denne lov omfattede fisk opdrættes, foder og foderblandinger, fisk og fiskevarer omsættes, pakkes, opbevares, transporteres eller tilvirkes og har til enhver tid ret til uden retskendelse at åbne forsendelser indeholdende disse varer, til at udtage eller pålægge prøver udtaget og foretage kontrolvejning samt til at gennemgå eller få forelagt regnskabs- og andet dokumentationsmateriale, i det omfang og på de områder hvor det skønnes nødvendigt for tilsynets udøvelse eller for fastsættelse og opkrævning af den betaling, der er omfattet af loven og de i medfør heraf fastsatte forskrifter. Udgifter i forbindelse med udtagelse og forsendelse af prøver, samt analyse og test m.v. af prøver foretaget på et laboratorium, der er godkendt af de tilsynsførende myndigheder, påhviler virksomheden. De tilsynsførende myndigheder kan tilbageholde fisk og fiskevarer samt foder og foderblandinger, indtil der foreligger et analyseresultat af foretagne prøver. Virksomhedens indehaver eller dennes stedfortræder er pligtig at være de tilsynsførende myndigheder behjælpelig ved udøvelse af tilsynet.

Stk. 4. Fiskeriministeren udfærdiger efter forhandling med det i § 26 nævnte kvalitetsudvalg nærmere bestemmelser for de tilsynsførende myndigheder, herunder regler om udtagelse af prøver.

B. Ankenævn

§ 24. Fiskeriministeren nedsætter et ankenævn til behandling af de i § 4, stk. 1, omtalte klager.

Stk. 2. Ankenævnet består af 1 repræsentant for fiskeriministeriet, 1 repræsentant for fiskeriministeriets forsøgslaboratorium samt af 3 erhvervsrepræsentanter, hvoraf de 2 udpeges af den brancheforening, hvorunder sagen henhører. Formanden beskikkes af ministeren blandt nævnets medlemmer.

Stk. 3. Klageren skal efter anmodning have adgang til personligt møde for nævnet.

Stk. 4. Fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om nævnets forretningsgang.

C. Dispensation

§ 25. Fiskeriministeren kan efter indstilling fra det i § 26 omtalte kvalitetsudvalg gøre undtagelser fra lovens bestemmelser om virksomheders indretning og udstyr m.v. samt fra lovens bestemmelser om fisk og fiskevarers opbevaring, tilvirkning, sortering, pakning, mærkning og emballering.

D. Kvalitetsudvalg

§ 26. (* 13) Fiskeriministeren nedsætter et kvalitetsudvalg

bestående af 8 erhvervsrepræsentanter, 1 repræsentant for

Forbrugerrådet, 1 repræsentant for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 1

repræsentant for Sundhedsstyrelsen og 1 repræsentant for

Fiskeriministeriet. Erhvervsrepræsentanerne beskikkes efter forslag

fra vedkommende erhvervsorganisationer. Der beskikkes en

stedfortræder for hvert af udvalgets medlemmer. Formanden beskikkes

af ministeren blandt udvalgets medlemmer.

Stk. 2. Fiskeriministeren fastsætter regler om udvalgets forretningsgang.

Stk. 3. Udvalget er berettiget til at tilkalde sagkyndige til at deltage i udvalgets møder.

E. Afgifter og betalinger (* 14)

§ 26 a. Fiskeriministeren fastsætter afgifter og betalinger i henhold til loven, herunder nedsættelse af disse, efter forhandling med det kvalitetsudvalg, der er nævnt i § 26. Ved fastsættelsen kan der træffes bestemmelse om såvel afgifternes og betalingernes størrelse som principperne for beregningen og fordelingen samt dækningsgraden.

Kapitel 7

Statistiske anmeldelser

§ 27. Fiskeriministeren kan påbyde afgivelse af oplysninger, der vedrører omsætning og produktion af fisk og fiskevarer.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 28. Med bøde eller hæfte straffes den, der

a. (* 15) tilvirker, pakker, opbevarer eller frostlagrer fisk og fiskevarer eller ompakker fiskevarer uden at være i besiddelse af fornøden autorisation eller

b. (* 16) forhandler fisk og fiskevarer uden at have opnået fornøden registrering fra fiskeriministeren.

Stk. 2. (* 17) Den, der meddeler urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved behandling af spørgsmålet om meddelelse af autorisation, registrering, tilladelse eller godkendelse eller i forbindelse med ansøgning herom fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde eller hæfte, medmindre strengere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov. Det samme gælder den, der handler i strid med de vilkår, under hvilke en sådan autorisation, registrering, tilladelse eller godkendelse er meddelt.

Stk. 3. Den, der overtræder bestemmelserne i § 3, stk. 1, § 5, stk. 1, § 7, stk. 1-3, § 8, stk. 1-3, § 9, stk. 1, § 12, § 14, stk. 4, § 15, stk. 2, § 17, stk. 1, § 19, stk. 1-2, § 20, stk. 1 og stk. 2, 1. punktum, eller § 23, stk. 3, sidste punktum, straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 4. På samme måde straffes den, der undlader at efterkomme påbud eller forbud, der udstedes i henhold til loven eller de i medfør af denne fastsatte forskrifter.

Stk. 5. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte for overtrædelser af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 6. Der kan pålægges virksomhedens ejer eller bruger bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. For bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 29. Loven træder i kraft den 1. juli 1965.

Stk. 2. Lov nr. 150 af 11. maj 1954 om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer ophæves.

Stk. 3. De efter denne lov udstedte forskrifter forbliver i kraft, således at overtrædelser straffes med bøde eller hæfte.

§ 30. Loven gælder ikke for Færøerne.

Stk. 2. Lovens § 27 gælder ikke for Grønland, men kan ved fiskeriministerens bestemmelse sættes i kraft for denne landsdel.

Stk. 3. Fiskeriministeren kan bestemme, at loven ikke skal gælde for Grønland. Lov nr. 139 af 24. april 1975 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. maj 1975. Lov nr. 560 af 30. november 1983 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lov nr. 221 af 22. april 1987 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lov nr. 1052 af 23. december 1992 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. (* 18) Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af fiskeriministeren.

Fiskeriministeriet, den 4. august 1993

Bjørn Westh

/ Mogens Nielsen

Officielle noter

(* 1) § 11 a, stk. 3, indsat ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 2) Overskriften til kapitel 3 ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 3) Overskriften til kapitel 3, afsnit A, ændret ved lov nr. 1052

af 23. december 1992.

(* 4) § 12 ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 5) § 14, stk. 1, ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 6) § 14, stk. 4, ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 7) Overskriften til kapitel 4 ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 8) § 17, stk. 1, ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 9) § 17, stk. 2, indsat ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 10) § 18, stk. 2, ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 11) § 18, stk. 3, indsat ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 12) § 23, stk. 3, 1. pkt., ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 13) § 26, stk. 1, 1. pkt., ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 14) Afsnit E i kapitel 6 indsat ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 15) § 28, stk. 1, litra a, ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 16) § 28, stk. 1, litra b, ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 17) § 28, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændret ved lov nr. 1052 af 23. december 1992.

(* 18) Ikrafttrædelsestidspunktet er fastsat til den 1. januar 1993, jf. bekendtgørelse nr. 1216 af 28. december 1992 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer.