Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om ophørsstøtte til jordbrugere

Herved bekendtgøres lov om ophørsstøtte til jordbrugere jfr. LOV nr 1106 af 22/12/1993, med de ændringer, der følger af lov nr. 396 af 14. juni 1995.


§ 1. Landbrugs- og fiskeriministeren kan inden for en ramme, der

fastsættes på de årlige bevillingslove, yde ophørsstøtte til ejere

og forpagtere af jordbrugsbedrifter.

Stk. 2. Ophørsstøtten kan ydes til de i stk. 1 nævnte personer, der ophører med landbrugs- og gartnerivirksomhed i perioden fra den 1. januar 1994 til den 31. december 1998.

§ 2. Ophørsstøtte kan ydes til ansøgere, der på ophørstidspunktet

 • 1) er fyldt 55 år, men ikke 67 år,
 • 2) har haft jordbrug som hovederhverv i de forudgående 10 år og
 • 3) ophører med al erhvervsmæssig landbrugs- og gartnerivirksomhed.

Stk. 2. Bedriftens arealer skal i hele støtteperioden, dog i mindst 5 år fra ophørstidspunktet, være afhændet eller bortforpagtet til en overtager, der er godkendt af landbrugs- og fiskeriministeren.

Stk. 3. Afhændelsen eller bortforpagtningen af bedriftens arealer, jf. stk. 2, kan tidligst ske 6 måneder før og senest på ophørstidspunktet, jf. stk. 1. Hvis bedriftens arealer afhændes eller bortforpagtes til en eller flere overtagere med forskellige overtagelsestidspunkter, vil alle arealer, der er afhændet inden for en af ansøger fastsat afviklingsperiode på indtil 6 måneder før ophørstidspunktet, være omfattet af bedriftens arealer, jf. stk. 2.

Stk. 4. Den, der køber støttemodtagers jordbrugsbedrift med henblik på udvidelse af sin egen jordbrugsbedrift, kan frasælge eller bortforpagte de til jordbrugsbedriften tilhørende bygninger med op til 1 ha af bedriftens areal til en køber eller forpagter, der ikke er godkendt som overtager efter loven, jf. stk. 2.

Stk. 5. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1-4 nævnte betingelser.

§ 3. For ansøgere, der ved ægtefællens død har overtaget bedriften, anses kravet om jordbrug som hovederhverv i de forudgående 10 år, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, for opfyldt, hvis

 • 1) overtagelsen er sket mindst 3 år forud for ophørstidspunktet,
 • 2) ansøger siden overtagelsen har haft jordbrug som hovederhverv og
 • 3) ansøger i 10 år forud for ophørstidspunktet har erhvervet sin indkomst som medarbejdende ægtefælle på den afdøde ægtefælles bedrift eller selv har drevet bedriften med jordbrug som hovederhverv.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte betingelser.

§ 4. De ved ophøret frigjorte arealer skal overtages af en jordbruger, der

 • 1) opfylder de uddannelseskrav, der fastsættes af landbrugs- og fiskeriministeren,
 • 2) forpligter sig til at have jordbrug som hovederhverv i 5 år fra overtagelsen og
 • 3) ikke er ansøgers ægtefælle eller samlever.

Stk. 2. Fra overtagelsen og i hele støtteperioden skal overtagers bedrift

 • 1) være udvidet med mindst 10 ha og
 • 2) have en jordbrugsmæssig produktion, der kræver en årlig arbejdsindsats af overtager på mindst en årsarbejdsenhed.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 og 2 nævnte betingelser, herunder om frigjorte arealer under 10 ha.

§ 5. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bestemme, at frigjorte arealer kan afhændes ved jordfordeling eller indgå i en almindelig udveksling af jordlodder.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bestemme, at frigjorte arealer kan afhændes til et direktorat under landbrugs- og fiskeriministeren eller en af landbrugs- og fiskeriministeren godkendt institution. Arealerne skal videreafhændes til jordbrugere, der opfylder betingelserne i § 4, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for ophørsstøtte ved afhændelse af arealer efter stk. 1 og 2.

§ 6. Frigjorte arealer, der ikke kan overdrages efter reglerne i §§ 4 og 5, skal overdrages til anvendelse uden for landbrug og gartneri.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere regler for frigjorte arealer, der overdrages efter stk. 1.

§ 7. Frigjorte arealer, der overtages efter reglerne i §§ 4 og 5, skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden, dog i mindst 5 år fra ophørstidspunktet, dyrkes jordbrugsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt.

Stk. 2. Frigjorte arealer, der overtages efter reglerne i § 6, skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden anvendes således, at hensynet til miljø og natur tilgodeses. Arealerne må ikke anvendes til landbrugs- eller gartnerimæssige formål.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 og 2 nævnte betingelser.

§ 8. Overtagere efter §§ 4 og 5 skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne i henhold til §§ 4 og 5 og § 7, stk. 1, fortsat opfyldes.

Stk. 2. Overtagere efter § 6 skal fra overtagelsen og i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne i henhold til § 7, stk. 2, fortsat opfyldes.

Stk. 3. Hvis de i §§ 4-7 nævnte betingelser ikke længere opfyldes, skal overtager inden 3 måneder,

 • 1) hvis denne ejer de frigjorte arealer, afhænde eller bortforpagte arealerne til en anden overtager, der er godkendt af landbrugs- og fiskeriministeren, eller,
 • 2) hvis denne forpagter de frigjorte arealer, bringe forpagtningsforholdet til ophør.

Stk. 4. Hvis overtager ikke overholder den i stk. 3 nævnte frist, kan landbrugs- og fiskeriministeren meddele den pågældende påbud om inden 1 måned at opfylde de i stk. 3, nr. 1 og 2, nævnte betingelser. Landbrugs- og fiskeriministeren kan i særlige tilfælde forlænge denne frist.

Stk. 5. Frigjorte arealer, hvor forpagtningsforholdet er bragt til ophør efter stk. 3 eller 4, skal af ejeren inden en af landbrugs- og fiskeriministeren fastsat frist afhændes eller bortforpagtes til en overtager, der er godkendt af landbrugs- og fiskeriministeren.

§ 9. Det er en betingelse for udbetaling af ophørsstøtte, at de i §§ 4-8 omhandlede betingelser er tinglyst som deklaration på den eller de faste ejendomme, som omfatter bedriftens arealer, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte betingelser.

§ 10. I ophørsstøtten indgår

 • 1) en årlig godtgørelse på 35.920 kr. og
 • 2) en årlig præmie på 2.245 kr. pr. ha frigjort areal.

Stk. 2. Støttebeløbet kan højst udgøre 89.800 kr. om året pr. bedrift.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan regulere ophørsstøtten efter stk. 1 og 2.

§ 11. Ophørsstøtten udbetales i 10 år, dog kun indtil støttemodtageren fylder 67 år.

Stk. 2. Ophørsstøtten udbetales dog i mere end 10 år, hvis ansøger ikke er fyldt 57 år på ophørstidspunktet. Det samlede støttebeløb kan højst udgøre et beløb svarende til den samlede støtteudbetaling efter stk. 1.

§ 12. I det omfang ophørsstøtte, arbejdsindkomst og dagpenge ved sygdom sammenlagt overstiger det maksimale beløb, der kan udbetales i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reduceres ophørsstøtten.

Stk. 2. I det omfang støttemodtageren modtager anden indkomst fra det offentlige, der ikke er arbejdsindkomst, dagpenge ved sygdom, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, eller kontanthjælp, jf. lov om social bistand, reduceres ophørsstøtten.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om reduktion af ophørsstøtten efter stk. 1 og 2.

§ 13. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om indgivelse af ansøgning om ophørsstøtte og om ophørsstøttens udbetaling, herunder at udbetalingen skal ske til en af ansøger oprettet konto i et pengeinstitut.

§ 14. Landbrugs- og fiskeriministeren kan efter ansøgning tillade, at støttemodtagerens efterlevende ægtefælle overtager ophørsstøtten.

§ 15. Aftaler om overdragelse af krav på ophørsstøtte er ugyldige.

Stk. 2. Ophørsstøtten og krav herpå kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning eller anden retsforfølgning, medmindre der er forløbet 3 måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt.

Stk. 3. Den udbetalende myndighed kan ikke notere transport i ophørsstøtten.

§ 16. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bemyndige et direktorat under ministeren til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelser truffet af et direktorat under ministeren ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 17. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har landbrugs- og fiskeriministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation adgang uden retskendelse til bedrifter, der omfatter frigjorte arealer efter denne lov, og til støttemodtagernes ejendomme. På tilsvarende måde har landbrugs- og fiskeriministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang til støttemodtagernes, overtagernes og bedrifternes regnskaber, forretningsbøger m.m.

Stk. 2. Politiet yder nødvendig bistand ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 1.

Stk. 3. Justitsministeren kan efter forhandling med landbrugs- og fiskeriministeren fastsætte nærmere regler om den i stk. 2 nævnte bistand.

Stk. 4. Ejendommenes og bedrifternes indehavere eller forpagtere og de på bedrifterne beskæftigede personer har pligt til at yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 1 nævnte materiale skal på de kontrollerende myndigheders begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder.

Stk. 5. Til brug for kontrollen kan landbrugs- og fiskeriministeren indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndighederne.

§ 18. Har støttemodtageren givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan landbrugs- og fiskeriministeren bestemme, at den ydede ophørsstøtte helt eller delvist skal tilbagebetales.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 2, fortsat opfyldes.

Stk. 3. Støttemodtageren er i hele støtteperioden pligtig at underrette landbrugs- og fiskeriministeren, hvis betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 2, ikke længere opfyldes.

Stk. 4. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bestemme, at ophørsstøtten bortfalder, og at den ydede ophørsstøtte helt eller delvist skal tilbagebetales med tillæg af renter, hvis betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 2, ikke længere opfyldes.

Stk. 5. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af renten efter stk. 4.

§ 19. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter denne lov ved indeholdelse af løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltnings afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.

§ 20. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i denne lov eller de i medfør af denne lov fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde. Det samme gælder den, som giver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 3. Den, der overtræder § 8, stk. 3, straffes med bøde. Den, der undlader at efterkomme påbud efter § 8, stk. 4, straffes med bøde. Den, der undlader at efterkomme en fastsat frist efter § 8, stk. 5, straffes med bøde.

Stk. 4. Den, der overtræder § 17, stk. 4, straffes med bøde.

Stk. 5. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 6. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 7. Skønnes overtrædelsen ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan landbrugs- og fiskeriministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 8. For så vidt angår den i stk. 7 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

§ 21. I lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 17. juli 1989, som ændret ved § 15 i lov nr. 138 af 7. marts 1990, foretages følgende ændringer:(* 1)

1. I § 9, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 13, stk. 4.« til: »§ 13, stk. 5.«

2. I § 13 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4. Hvis suppleringsjorden, jf. stk. 3, er frigjorte arealer efter reglerne i lov om ophørsstøtte til jordbrugere, skal ejeren af en nærliggende landbrugsejendom, der opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1-4, tillige opfylde betingelserne til overtagere efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

3. I § 16, stk. 4, ændres »§ 13, stk. 4,» til: »§ 13, stk. 5,».

4. I § 18, stk. 6, ændres »§ 13, stk. 3, nr. 1-4,» til: »§ 13, stk. 3, nr. 1-4, og stk. 4,».

§ 22. I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 1992, som senest ændret ved lov nr. 497 af 30. juni 1993, foretages følgende ændring:

I § 28, stk. 3, indsættes som nr. 5:

 • »5) Ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere fradrages.«

§ 23. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, herunder at ophørsstøtte kan udbetales med virkning fra den 1. januar 1994.(* 2)

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 396 af 14. juni 1995 § 2 indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder bestemme, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 2, 4-6 og 8, har virkning fra og med 1. januar 1994.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere regler for ansøgere, der har indgivet ansøgning inden denne lovs ikrafttræden.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 9. august 1995

Henrik Dam Kristensen

/ Søren Sørensen

Officielle noter

(* 1) De anførte ændringer er senest ændret ved lov nr. 436 af 1. juni 1994.

(* 2) Loven er trådt i kraft den 1. august 1994, jf. bekendtgørelse nr. 702 af 25. juli 1994.