Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v.

Herved bekendtgøres lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 247 af 11. april 1994, med de ændringer, der følger af § 9 i lov nr. 284 af 27. april 1994, lov nr. 1105 af 21. december 1994 og lov nr. 398 af 14. juni 1995.

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet, om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget og om naturpleje og om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Det Europæiske Fællesskabs forordning om en fællesskabsordning med støtte til skovbrugsforanstaltninger i landbruget.

§ 1 a. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om strukturfondene for så vidt angår jordbrug i særlige landdistrikter.

Kapitel 2

Tilskud til forbedringsplaner

§ 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til investeringer i forbindelse med gennemførelse af forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter.

Stk. 2. Tilskud, der er nævnt i stk. 1, kan ydes til investeringer med henblik på:

 • 1) en kvalitativ forbedring og omstilling af produktionen efter markedets behov,
 • 2) en tilpasning af bedriften med det formål at nedsætte produktionsomkostningerne, forbedre leve- og arbejdsvilkårene, herunder gennemføre miljøbeskyttelses- og miljøforbedringsforanstaltninger, eller
 • 3) at gennemføre energiøkonomiske foranstaltninger.

§ 3. For jordbrugsbedrifter, der drives personligt af ejeren, er det en betingelse for tilskud, at ejeren

 • 1) anvender mere end halvdelen af sin arbejdstid i bedriften,
 • 2) opnår mindst halvdelen af sin samlede indkomst ved bedriften,
 • 3) opfylder de krav til faglig uddannelse, som fastsættes af landbrugs- og fiskeriministeren,
 • 4) opstiller og forpligter sig til at gennemføre en forbedringsplan for bedriften, der godkendes efter bestemmelserne i § 5,
 • 5) har et rimeligt økonomisk behov for støtte til at finansiere gennemførelsen af investeringer, der er forudsat i forbedringsplanen, og
 • 6) forpligter sig til fra forbedringsplanens iværksættelse at føre regnskab for bedriften efter regler, der fastsættes af landbrugs- og fiskeriministeren.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud, at bedriften har en sådan karakter, at den giver en arbejdsindkomst pr. heltidsbeskæftiget, der er mindre end den indkomst, arbejdstagere kan opnå ved beskæftigelse uden for jordbrugserhverv i det pågældende område.

§ 4. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan ydes tilskud efter § 2, hvis bedriften ikke drives af ejeren personlig.

§ 5. De forbedringsplaner, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 4, skal godkendes af landbrugs- og fiskeriministeren.

Stk. 2. Forbedringsplanen skal påvise,

 • 1) at investeringerne er berettigede under hensyn til bedriftens forhold og økonomiske situation,
 • 2) at bedriften ved planens afslutning vil kunne opnå en væsentlig og varig forbedring især af arbejdsindkomsten pr. heltidsbeskæftiget på bedriften,
 • 3) at der ikke ved planens afslutning vil kunne opnås en arbejdsindkomst pr. heltidsbeskæftiget på bedriften på mere end 120 pct. af den indkomst, der er nævnt i § 3, stk. 2, og
 • 4) at planens målsætning, jf. nr. 2, kan nås inden udløbet af et i planen angivet tidsrum, der ikke må overstige 6 år.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2, nr. 2, kan landbrugs- og fiskeriministeren godkende en forbedringsplan, hvis det påvises, at planen er nødvendig for at opretholde arbejdsindkomsten pr. heltidsbeskæftiget på det nuværende niveau.

Stk. 4. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af de indkomster, der er nævnt i stk. 2 og 3 og i § 3, stk. 2.

§ 6. Forbedringsplanen kan omfatte flere bedrifter, hvis

 • 1) der mellem bedrifterne består et driftsfællesskab, der er godkendt af landbrugs- og fiskeriministeren, og
 • 2) betingelserne i § 3, jf. § 4, er opfyldt for hver af bedrifterne.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1.

§ 7. Forbedringsplanen skal indeholde alle oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af, om betingelserne i §§ 2-6 er opfyldt.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om planens indhold og udformning.

§ 8. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at iværksættelse af forbedringsplanen ikke påbegyndes, før der foreligger tilsagn fra landbrugs- og fiskeriministeren om, at tilskud vil blive ydet. Landbrugs- og fiskeriministeren kan undtagelsesvis fravige denne bestemmelse.

§ 9. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om

 • 1) størrelsen af de tilskudsberettigede investeringsbeløb pr. heltidsbeskæftiget person,
 • 2) tilskuddets størrelse, ydelse af tilskud, og
 • 3) at tilskuddet enten ydes som et rentetilskud eller som et kapitaltilskud, der eventuelt udbetales ratevis.

Stk. 2. Tilskuddet kan højst ydes for 2 heltidsbeskæftigede pr. bedrift.

§ 10. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for en ramme, der fastsættes ved tekstanmærkning på de årlige finanslove.

Kapitel 3

Særligt tilskud til yngre jordbrugere

§ 11. Landbrugs- og fiskeriministeren kan ud over tilskud, der er nævnt i kapitel 2, yde et særligt tilskud til ansøgere, der første gang som ejer eller forpagter driver en jordbrugsbedrift.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af tilskud efter stk. 1, at

 • 1) betingelserne for ydelse af tilskud efter kapitel 2 er opfyldt,
 • 2) ansøgning indsendes, før ansøgeren er fyldt 40 år, og
 • 3) ansøgning indsendes inden 5 år efter overtagelsen af jordbrugsbedriften.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om tilskuddets størrelse efter stk. 1 og om ydelse af tilskud.

Stk. 4. Landbrugs- og fiskeriministeren kan gøre undtagelse fra reglerne i stk. 1 og 2, når særlige omstændigheder taler for det.

§ 12. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for en ramme, der fastsættes ved tekstanmærkning på de årlige finanslove.

Kapitel 4

Garanti

§ 13. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde garanti for lån, der optages med henblik på gennemførelse af godkendte forbedringsplaner. Ministeren fastsætter de nærmere regler om ydelse af garanti.

§ 14. Tilsagn om garanti efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 5

Tilskud til etablering af samarbejde mellem jordbrugere

§ 15. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til administrationsudgifterne ved igangsætning af samarbejde mellem jordbrugere med henblik på en mere rationel fælles udnyttelse af produktionsmidlerne eller en fælles drift.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud efter stk. 1.

§ 16. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 6

Tilskud til etablering af vikarordninger

§ 17. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til administrationsudgifter ved igangsætning af vikarordninger inden for jordbrugsorganisationer, som har til formål at oprette sådanne ordninger.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud efter stk. 1.

§ 18. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 7

Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

§ 19. Miljø- og energiministeren kan yde tilskud til private ejere af jordbrugsarealer til

 • 1) skovtilplantning af landbrugspligtige arealer, hvorpå der tinglyses fredskovspligt,
 • 2) pleje af de tilplantede arealer og
 • 3) foranstaltninger til forbedring af eksisterende skove, herunder afhjælpning af ekstraordinære skader, der skyldes storm, tørke, insektangreb eller lignende.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren fastsætter regler om de i stk. 1 nævnte tilskudsordninger, herunder betingelser for tilskud, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede, fradrag for indtægter ved foranstaltningernes gennemførelse, samt om størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren fastsætter regler om tilbagebetaling af tilskud efter stk. 1, nr. 1 og 2, hvis landbrugspligten eller fredskovspligten på de tilplantede arealer ophæves inden 20 år efter tilplantningen.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan nedsætte et udvalg til at rådgive om faglige og administrative forhold af væsentlig betydning for de i stk. 1 nævnte foranstaltninger.

Stk. 5. Der kan ikke ydes tilskud efter stk. 1 til foranstaltninger, som ejeren over for offentlige myndigheder er forpligtet til at gennemføre.

§ 20. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren fastsætter fordelingen af det på den årlige finanslov fastsatte beløb til de i § 19, stk. 1, nævnte tilskud.

Kapitel 7 a

Tilskud til jordbrugsdrift i miljøfølsomme områder

§ 20 a. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter i miljøfølsomme områder. Ejere og forpagtere skal inden for rammerne af et særligt program for området i en periode på mindst 5 år over for amtsrådet eller kommunalbestyrelsen forpligte sig til at indføre eller opretholde produktionsmetoder i jordbruget, der er forenelige med kravet om beskyttelse af miljøet og naturressourcerne eller kravet om bevaring af naturen og landskabet.

Stk. 2. Amtsrådet udpeger efter forhandling med kommunalbestyrelsen de i stk. 1 nævnte miljøfølsomme områder, der endeligt fastlægges som led i lands- og regionplanlægningen.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om udpegning af områder efter stk. 2, om de tilskudsberettigede foranstaltninger efter stk. 1 samt om størrelse og ydelse af tilskud.

Stk. 4. Udgifterne til tilskud efter stk. 1 afholdes af staten og amtskommunen. Amtskommunen afholder 15 pct. af tilskuddene efter stk. 1.

Stk. 5. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter den beløbsramme, inden for hvilken det enkelte amtsråd kan give tilsagn om tilskud efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen giver tilsagn inden for det pågældende amtsråds beløbsramme.

§ 20 b. Tilsagn om statstilskud efter § 20 a, stk. 1, kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 7 b

Tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

§ 20 c. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, der tager agerjord ud af produktionen.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter regler om, hvilke jorder der er omfattet af tilskudsmuligheden efter stk. 1, og om beregning af det areal, der kan tages ud af produktionen.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud efter stk. 1 er betinget af,

 • 1) at ansøgeren forpligter sig til i en periode på 5 år at tage jord ud af produktionen,
 • 2) at den udtagne jord udgør mindst 20 pct. af det areal, der kan tages ud, og
 • 3) at den udtagne jord udgøres af lodder på mindst en sammenhængende hektar.

Stk. 4. De jorder, der tages ud af produktionen, skal:

 • 1) tilplantes med skov,
 • 2) anvendes til græsning med henblik på ekstensivt husdyrhold,
 • 3) braklægges uden for omdriften,
 • 4) braklægges inden for omdriften eller
 • 5) anvendes til ikke-jordbrugsmæssige formål.

Stk. 5. På jorder, der lægges brak, skal der skabes eller bevares et passende plantedække.

Stk. 6. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter bl.a. med henblik på beskyttelsen af miljøet og naturressourcerne regler om anvendelsen og behandlingen af de jorder, der tages ud af produktionen, og om størrelse og ydelse af tilskud.

§ 20 d. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til

 • 1) ekstensiv jordbrugsproduktion,
 • 2) anvendelse af andre produktionsmetoder, der er forenelige med kravet om beskyttelse af miljøet og naturressourcerne og bevarelse af naturen og landskabet,
 • 3) udtagning af jordbrugsarealer af produktionen i 20 år og
 • 4) demonstrationsprojekter af betydning for miljøvenlig jordbrugsproduktion.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter regler om de i stk. 1 nævnte tilskudsordninger, herunder hvilke foranstaltninger og ansøgere der er omfattet af stk. 1, betingelser for tilskud, samt om størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om anvendelse af de i stk. 1 nævnte tilskudsordninger i særlige områder eller områdetyper, herunder at en ordning alene anvendes i særlige områder eller områdetyper.

§ 20 e. Tilsagn om tilskud efter § 20 d kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter fordelingen af det på den årlige finanslov fastsatte beløb til de i § 20 d, stk. 1, nævnte tilskud.

§ 20 f. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang støtte til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller ophør af produktionen efter andre regler skal medføre nedsættelse eller bortfald af tilskud efter denne lov.

Kapitel 7 c

Tilskud til fremme af udviklingen i særlige landdistrikter

§ 20 g. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til foranstaltninger, der opnår tilskud fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget i henhold til Det Europæiske Fællesskabs forordninger om strukturfondene for så vidt angår jordbrug i særlige landdistrikter.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til de foranstaltninger, der er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter regler om, hvilke foranstaltninger og hvilke ansøgere der er omfattet af stk. 1, øvrige betingelser for tilskud, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede, samt om størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 4. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Denne beløbsramme kan fastsættes således, at den omfatter tilskud fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget i henhold til DetEuropæiske Fællesskabs forordninger om strukturfondene for så vidt angår jordbrug i særlige landdistrikter.

§ 20 h. Landbrugs- og fiskeriministeren nedsætter et udvalg med repræsentanter for de berørte myndigheder og interesseorganisationer til at bistå ved administration af ordningen i henhold til § 20 g.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at udvalget udøver tilsyns- og opfølgningsfunktioner for foranstaltninger omfattet af ordningen i henhold til bestemmelserne herom i Det Europæiske Fællesskabs forordninger.

Kapitel 7 d

Støtte til økologiforanstaltninger

§ 20 i. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter regler om, hvilke foranstaltninger der er omfattet af stk. 1, øvrige betingelser for tilskud, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede, samt om størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud efter stk. 1 kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter fordelingen af det på den årlige finanslov fastsatte beløb til de i stk. 1 nævnte tilskud.

§ 20 j. Landbrugs- og fiskeriministeren nedsætter et økologisk jordbrugsråd til at fremme, følge og vurdere udviklingsmulighederne for en dansk økologisk jordbrugsproduktion.

Stk. 2. Det Økologiske Jordbrugsråd består af 1 repræsentant for henholdsvis Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Sundhedsministeriet, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Samarbejdsudvalget for Økologisk/Biodynamisk Jordbrug, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Landbrugsraadet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Landbrugs- og Fiskeriministeriets repræsentant er formand for rådet. Rådet kan supplere sig med særlig sagkyndige.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter Det Økologiske Jordbrugsråds forretningsorden og de nærmere regler for udvalgets arbejde, herunder om sekretariatsbetjening af Rådet.

§ 20 k. I spørgsmål, der vedrører de i § 20 i, stk. 1 og 2, nævnte områder, indhenter landbrugs- og fiskeriministeren en udtalelse fra Det Økologiske Jordbrugsråd.

§ 20 l. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om produktion af økologiske jordbrugsprodukter. Landbrugs- og fiskeriministeren kan herunder fastsætte regler om autorisation af og kontrol med økologiske jordbrugsbedrifter.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om virksomheders forarbejdning, behandling, opbevaring, mærkning, transport, salg og indførsel af økologiske jordbrugsprodukter, herunder levnedsmidler, og om autorisation eller registrering samt kontrol af sådanne virksomheder.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan tilbagekalde en autorisation meddelt på grundlag af regler fastsat efter § 20 l, stk. 1, hvis vilkårene for autorisation ikke overholdes.

Stk. 4. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bestemme, at der skal opkræves afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af udgifterne ved autorisation, administration og kontrol af regler fastsat efter stk. 1 og 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler herom.

Stk. 5. Statslige myndigheder har udpantningsret for afgifter og gebyrer efter stk. 4.

Stk. 6. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om renter ved for sen indbetaling af afgifter og gebyrer og om opkrævning af særlige gebyrer ved påkrav for skyldige ydelser.

Kapitel 7 e

Tilskud til foranstaltninger i ugunstigt stillede områder

§ 20 m. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter i henhold til Det Europæiske Fællesskabs regler om særlige foranstaltninger til fordel for landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, hvilke foranstaltninger der kan ydes tilskud til, herunder om størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Tilskud efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 8

Almindelige bestemmelser

§ 21. Landbrugs- og fiskeriministeren, for så vidt angår kapitel 7 miljø- og energiministeren, kan fastsætte regler om udfærdigelse af ansøgninger m.v. efter denne lov og om, at ansøgninger m.v. skal udfærdiges med bistand af en sagkyndig konsulent.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren godkender de sagkyndige konsulenter, der er nævnt i stk. 1. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, hvilke opgaver de sagkyndige konsulenter kan bistå med. For så vidt angår skovbrug, godkender miljø- og energiministeren de sagkyndige konsulenter, der er nævnt i stk. 1, og kan fastsætte regler om, hvilke opgaver de sagkyndige konsulenter kan bistå med.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren, for så vidt angår kapitel 7 miljø- og energiministeren, kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for godkendelse efter stk. 2, herunder om tilbagekaldelse af godkendelsen.

§ 22. Landbrugs- og fiskeriministeren, for så vidt angår kapitel 7 miljø- og energiministeren, kan fastsætte regler om kontrol og tilsyn med de foranstaltninger, hvortil der ydes tilskud efter denne lov.

§ 23. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bemyndige et under ministeriet oprettet direktorat til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Miljø- og energiministeren kan, for så vidt angår kapitel 7, bemyndige en under Miljø- og Energiministeriet oprettet styrelse til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt denne minister.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at amtskommuner, kommuner eller private organisationer kan udøve de beføjelser, der i § 20 g, stk. 1, er tillagt ministeren. Afgørelser, der træffes af en amtskommune, kommune eller privat organisation, kan indbringes for ministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Afgørelsen skal indeholde oplysning om klageadgangen og om fristen herfor. Ministeren kan ændre en privat organisations afgørelse, uden at der foreligger klage.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser amtskommuner, kommuner eller private organisationer skal opfylde for at udøve de beføjelser, der i § 20 g, stk. 1, er tillagt ministeren.

Stk. 4. Landbrugs- og fiskeriministeren, for så vidt angår kapitel 7 miljø- og energiministeren, kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelser efter stk. 1 og § 20 a, stk. 1, herunder at afgørelsen ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 5. Efter forhandling med vedkommende minister eller vedkommende kommunale organisation kan landbrugs- og fiskeriministeren fastsætte regler om andre offentlige myndigheders eller institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter § 20 l. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler for varetagelsen af disse opgaver. Landbrugs- og fiskeriministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om adgang til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 24. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov. For så vidt angår kapitel 7, kan miljø- og energiministeren fastsætte tilsvarende regler.

§ 25. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler, som tilpasser støtten efter behovet i de forskellige områder af landet. For så vidt angår kapitel 7, kan miljø- og energiministeren fastsætte tilsvarende regler.

§ 26. Støtte efter denne lov bortfalder,

 • 1) hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
 • 2) hvis tilskudsmodtageren tilsidesætter sin pligt efter regler udstedt i medfør af § 22, eller
 • 3) hvis forudsætningerne for støtte i øvrigt efter landbrugs- og fiskeriministerens skøn, for så vidt angår kapitel 7 efter miljø- og energiministerens skøn, er væsentligt forrykket.

Stk. 2. Støtte til forbedringsplaner bortfalder desuden,

 • 1) hvis ejer- eller brugerforholdene på en jordbrugsbedrift, som er omfattet af forbedringsplanen, ændres,
 • 2) hvis projektet, der omhandles i forbedringsplanen, viser sig at lide af væsentlige tekniske fejl eller mangler,
 • 3) hvis forbedringsplanen ikke gennemføres i overensstemmelse med planens bestemmelser, eller
 • 4) hvis de i henhold til planen opførte bygninger og faste anlæg, indkøbt materiel og lignende i tilskudsperioden anvendes til andre formål end forudsat i planen.

Stk. 3. Støtte efter kapitlerne 7, 7 a, 7 b, 7 c og 7 d bortfalder desuden,

 • 1) hvis foranstaltninger efter § 19 viser sig at lide af væsentlige fejl eller mangler,
 • 2) hvis forpligtelsen i § 20 a til at opretholde eller indføre de omhandlede produktionsmetoder ikke opfyldes,
 • 3) hvis den miljøvenlige jordbrugsforanstaltning ikke gennemføres, jf. §§ 20 c og 20 d,
 • 4) hvis foranstaltninger efter § 20 g ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte plan for aktivitetens gennemførelse, eller
 • 5) hvis tilskudsmodtager tilsidesætter sine pligter efter regler udstedt i medfør af §§ 20 i og 20 l eller efter Rådets forordning om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter.

Stk. 4. I de tilfælde, der er anført i stk. 1, 2 og 3, kan landbrugs- og fiskeriministeren bestemme, at ydede beløb skal tilbagebetales med tillæg af renter. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler herom. For så vidt angår kapitel 7, kan miljø- og energiministeren fastsætte tilsvarende regler.

Stk. 5. Når forholdene taler derfor, kan landbrugsministeren gøre undtagelse fra bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3. Samme beføjelse har miljø- og energiministeren, for så vidt angår kapitel 7.

§ 26 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 13 ydet statsgaranti, tilskud og støttebeløb ydet efter denne lov, som kræves tilbagebetalt efter § 26, samt afgifter og gebyrer, der opkræves i medfør af § 20 l, stk. 4 og 6. Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktiselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. For så vidt angår kapitel 7, kan miljø- og energiministeren fastsætte tilsvarende regler.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for inddrivelse af

 • 1) statskassens tilgodehavende efter indfrielse af statsgarantier og tilskud, der kræves tilbagebetalt efter lov nr. 222 af 26. april 1973 om støtte til modernisering af jordbrugsbedrifter,
 • 2) tilskud, der kræves tilbagebetalt efter lov nr. 194 af 29. marts 1989 om tilskud til skovforbedrende foranstaltninger, og
 • 3) tilskud, der kræves tilbagebetalt efter lov nr. 363 af 10. juni 1987 om økologisk jordbrugsproduktion.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.

§ 27. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har landbrugs- og fiskeriministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation adgang uden retskendelse til bedrifter og virksomheder, der har opnået tilsagn om støtte efter loven, eller som er autoriseret, registreret eller kontrolleret i medfør af § 20 l, stk. 1 eller 2. På tilsvarende måde har landbrugs- og fiskeriministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang til bedrifternes og virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger m.m. Samme beføjelse har miljø- og energiministeren, for så vidt angår kapitel 7.

Stk. 2. Virksomhedernes eller bedrifternes indehavere eller forpagtere og de i virksomhederne eller på bedrifterne beskæftigede personer har pligt til at yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 1 nævnte materiale skal på de kontrollerende myndigheders begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder.

§ 27 a. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i §§ 1 og 1 a nævnte forordninger, i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

Stk. 3. Den, der overtræder § 27, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 4. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller forsøg herpå.

Stk. 5. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 6. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan landbrugs- og fiskeriministeren, for så vidt angår kapitel 7 miljø- og energiministeren, tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 7. For så vidt angår den i stk. 6 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 28. I lov nr. 292 af 14. juni 1974 om tilskud til fremme af regnskabsføring i jordbrugsbedrifter, som ændret ved § 4 i lov nr. 702 af 21. december 1982, foretages følgende ændring:

I § 2, 2. pkt., ændres »art 11, stk. 2, i De europæiske Fællesskabers rådsdirektiv nr. 72/159/EØF.« til: »art 9 i Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordning (EØF) nr. 797/85 af 12. marts 1985 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet.«.

§ 29. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lov nr. 222 af 26. april 1973 om støtte til modernisering af jordbrugsbedrifter ophæves. Loven finder dog fortsat anvendelse på tilskud, hvorom ansøgning er indgivet inden den 1. oktober 1985.

§ 30. Loven gælder ikke Færøerne og Grønland.

I henhold til bekendtgørelse nr. 563 af 21. august 1989 træder lov nr. 382 af 7. juni 1989 i kraft den 1. september 1989.

Lov nr. 413 af 13. juni 1990 § 2 indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren. Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.(* 1)(* 2)

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at tilsagn om tilskud efter § 20 d, stk. 1, indtil udgangen af 1990 kun gives inden for rammerne af et forsøgsprogram.

Lov nr. 281 af 8. maj 1991 § 3 indeholder følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren. Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.(* 3)(* 4)

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at tilsagn om tilskud efter § 20 g, stk. 1, i lov om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget kun kan gives indtil udgangen af 1993.

Lov nr. 380 af 6. juni 1991 om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af offentlige fordringer, der indsætter § 26 a i nærværende lov, træder i kraft den 7. juni 1991.

Lov nr. 474 af 30. juni 1993 §§ 2-5 indeholder følgende bestemmelser:

§ 2

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren.(* 5)

§ 3

Stk. 1. Bestemmelserne om tilskud til etablering af skov i lov om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget, jf. kapitel 7 og 8 i lovbekendtgørelse nr. 955 af 4. december 1992, og regler herom udstedt i medfør heraf er fortsat gældende for tilsagn om tilskud meddelt inden ikrafttrædelse af denne lovs § 1, nr. 3, jf. § 2.

Stk. 2. De hidtil gældende regler om tilskud til etablering af skov udstedt i medfør af de i stk. 1 nævnte bestemmelser opretholdes, indtil der udstedes nye regler efter denne lov.

§ 4

Stk. 1. Lov nr. 194 af 29. marts 1989 om tilskud til skovforbedrende foranstaltninger ophæves, jf. § 2.

Stk. 2. Bestemmelserne i den i stk. 1 nævnte lov og regler udstedt i medfør heraf er fortsat gældende for tilsagn om tilskud meddelt inden tidspunktet for lovens ophævelse.

§ 5

Stk. 1. Lov nr. 363 af 10. juni 1987 om økologisk jordbrugsproduktion ophæves, jf. § 2.

Stk. 2. Bestemmelserne i den i stk. 1 nævnte lov og regler udstedt i medfør heraf er fortsat gældende for tilsagn om tilskud meddelt inden tidspunktet for lovens ophævelse.

Stk. 3. De hidtil gældende regler udstedt i medfør af den i stk. 1 nævnte lov opretholdes, indtil der udstedes nye regler efter denne lov.

Lov nr. 284 af 27. april 1994 § 20 indeholder følgende bestemmelse:

§ 20

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1994.

Stk. 2. Reglerne om modregning efter §§ 2, 3, 4, 12, nr. 1, 13, 14, nr. 1, 15, 16 og 17 har virkning for tilskudsbeløb m.v. i henhold til støttetilsagn, som meddeles efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Reglerne om lønindeholdelse efter §§ 1, 5-11, 12, nr. 2, 14, nr. 2, 18 og 19 finder også anvendelse på fordringer, der er forfaldne før lovens ikrafttræden.

Lov nr. 1105 af 21. december 1994 § 2 indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugs- og fiskeriministeren.

Lov nr. 398 af 14. juni 1995 § 2 indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugs- og fiskeriministeren.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 30. august 1995

Henrik Dam Kristensen

/ Søren Sørensen

Officielle noter

(* 1) Loven er delvist trådt i kraft den 1. november 1990 for så vidt angår § 1, nr. 3, for så vidt angår indsættelsen af §§ 20 c og 20 f, og § 1, nr. 4, jf. bekendtgørelse nr. 692 af 18. oktober 1990.

(* 2) Loven er delvist trådt i kraft den 1. februar 1991 for så vidt angår § 1, nr. 1 og 2, jf. bekendtgørelse nr. 41 af 23. januar 1991.

(* 3) Loven er delvist trådt i kraft den 20. juli 1991 for så vidt angår § 1, nr. 3, og § 2, nr. 1, jf. bekendtgørelse nr. 532 af 12. juli 1991.

(* 4) Loven er delvist trådt i kraft den 13. november 1991 for så vidt angår § 1, nr. 1, 2, 4, 5 og 6, og § 2, nr. 2, jf. bekendtgørelse nr. 733 af 8. november 1991.

(* 5) Loven er trådt i kraft den 15. april 1994, jf. bekendtgørelse nr. 241 af 11. april 1994.

jf. § 28 vedr. delvis ophævelse