Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere

    Herved bekendtgøres lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 25. februar 1991 med de ændringer, der følger af lov nr. 380 af 6. juni 1991 og lov nr. 917 af 25. november 1992.


Kapitel 1

Långiver

     § 1. Landbrugsministeren kan træffe aftale med Dansk Landbrugs Realkreditfond om, at fonden mod statsgaranti og tilskud efter denne lov yder lån til yngre jordbrugere.

Kapitel 2

Udlån

     § 2. Landbrugsministeren kan godkende, at lån som nævnt i § 1 ydes til jordbrugere, der

 • 1) første gang erhverver en jordbrugsbedrift, hvorpå ansøger tager jordbrug som hovederhverv,
 • 2) er under 40 år ved bedriftens overtagelse,
 • 3) opfylder de uddannelseskrav, der fastsættes af landbrugsministeren,
 • 4) ved budgetter godtgør økonomisk overlevelsesevne, og
 • 5) opfylder et egenkapitalkrav, jf. § 4 a.

     Stk. 2. Det er en betingelse, at jordbrugeren

 • 1) senest 6 måneder efter overtagelsen tager fast bopæl på bedriften,
 • 2) tager jordbrug som hovederhverv på bedriften, og
 • 3) selv driver bedriften udelukkende for egen regning og risiko.

     Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at der kan ydes lån til jordbrugere, som tager hovederhverv på en allerede erhvervet jordbrugsbedrift efter en tidligere etablering som jordbruger uden jordbrug som hovederhverv.

     Stk. 4. Bedriften skal kræve en arbejdsindsats på mindst 1 heltidsbeskæftiget.

     Stk. 5. For at jordbrug kan anses for hovederhverv, kræves

 • 1) at mere end halvdelen af arbejdstiden anvendes ved selvstændigt jordbrug, og
 • 2) at mindst halvdelen af den samlede indkomst hidrører herfra.

     Stk. 6. Egenkapitalkravet nedsættes med 1/3 for jordbrugere, der har gennemført en overbygningsuddannelse til jordbrugsuddannelsen. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der kan godkendes som overbygningsuddannelse til jordbrugsuddannelsen.

     Stk. 7. Landbrugsministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra reglerne i stk. 1, nr. 3, stk. 2 og 4.

     § 3. Ansøgning om godkendelse af lånet skal indgives inden 6 måneder efter bedriftens overtagelse.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan gøre undtagelse fra reglen i stk. 1, når særlige omstændigheder taler derfor.

     § 4. Udmålingsgrundlaget for lånet er den konstaterede handelspris omregnet til kontantværdi. Den konstaterede handelspris skal korrigeres for ændringer i besætning, driftsinventar og driftsmateriel, der er sket inden ansøgningstidspunktet. Udmålingsgrundlaget kan ikke overstige den ved en vurdering fastsatte kontante handelsværdi. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om omregning af den konstaterede handelspris til kontantværdi.

     Stk. 2. Lånet ydes som et kontantlån og udgør 17,5 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger 600.000 kr., men ikke 2.500.000 kr., og 10 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger 2.500.000 kr., men ikke 4.000.000 kr.

     Stk. 3. Den kontante handelsværdi skal godkendes af landbrugsministeren. Den beregnes som den samlede værdi af den faste ejendom med besætning, driftsinventar og driftsmateriel på ansøgningstidspunktet. Værdien af byggeri eller ombygning udført efter overtagelsen kan dog ikke medregnes i handelsværdien for så vidt angår udmålingen af lånet. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om beregningen af handelsværdien.

     Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at handelsværdien efter stk. 3 ved udmålingen af lånet kan tillægges værdien af løsøreeffekter, der ikke er omfattet af stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for nævnte tillæg og beregningen af værdien heraf.

     Stk. 5. Lån kan ydes til en jordbrugers erhvervelse af en anpart på mindst halvdelen af en jordbrugsbedrift. Lånet udmåles efter stk. 2 i forhold til anpartens værdi, og der kan kun ydes lån til een jordbruger pr. bedrift. Bestemmelsen i § 2, stk. 2, nr. 3, anvendes med fornøden tilpasning ved ydelse af lån til erhvervelse af en anpart.

     Stk. 6. I udmålingsgrundlaget efter stk. 1 kan ikke medregnes værdien af landbrugsaktiver, hvortil en ansøger har modtaget tilskud efter anden lovgivning.

     § 4 a. Egenkapitalkravet efter § 2, stk. 1, nr. 5, udgør forskellen mellem et beløb på 20 pct. af udmålingsgrundlaget og lånet.

     Stk. 2. Egenkapitalkravet kan ikke overstige et beløb svarende til størrelsen af lånet, hvis udmålingsgrundlaget er mindre end 4.000.000 kr.

     Stk. 3. Ved fælleslån efter § 12 skal anpartserhververne tilsammen have en egenkapital, der svarer til egenkapitalkravet for en enkelterhverver ved samme udmålingsgrundlag.

     Stk. 4. Ved fælleslån efter § 12 nedsættes kravet til egenkapital forholdsmæssigt, hvis en eller flere ansøgere har en overbygningsuddannelse til jordbrugsuddannelsen, jf. § 2, stk. 6.

     Stk. 5. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af egenkapitalen.

     § 5. Lånet, hvis løbetid er 20 år, forrentes og afdrages med en fast halvårlig ydelse. Sammen med ydelsen betales et administrationsbidrag.

     § 6. Lånet skal sikres ved oprykkende panteret i den pågældende ejendom efter de bestående pantehæftelser, således at lånet i forbindelse med restgælden på disse hæftelser får pantesikkerhed inden for 95 pct. af den godkendte handelsværdi, jf. § 4, stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter regler om omregning af de foranstående pantehæftelser til kontantværdi. Landbrugsministeren kan endvidere fastsætte regler til sikring af, at lånet ikke respekterer pantehæftelser, der indeholder urimelige vilkår.

     § 7. Landbrugsministeren kan tillade, at lån til finansiering af investeringer i ejendommen og dens drift tinglyses med prioritet forud for lån efter denne lov. I den periode, hvor landbrugsministeren betaler ydelser og bidrag, skal lånet ved tilladelsens meddelelse efter tilbagerykningen være pantesikret inden for 95 pct. af den kontante handelsværdi, jf. § 4, stk. 3, og efter denne periodes udløb inden for 85 pct. af den kontante handelsværdi.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan bestemme, at afgørelser efter stk. 1 i et nærmere angivet omfang skal erstattes af automatisk tilbagerykning af lån efter loven, og fastsætte regler herom.

     § 8. Lånet kan til enhver tid indfries helt eller delvis.

     Stk. 2. Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, jf. dog § 10, samt hvis landbrugspligten på den belånte ejendom ophæves, eller hvis bedriftens jorder i væsentligt omfang overgår til anden anvendelse end jordbrug.

     Stk. 3. Lånet kan forlanges indfriet, hvis bebetingelserne i § 2, stk. 2 og 4, jf. § 2, stk. 7, ikke længere er opfyldt. Lånet kan endvidere forlanges indfriet, hvis det er overtaget af låntagerens ægtefælle eller et selskab i henhold til § 10 og betingelserne herfor ikke længere er opfyldt.

     Stk. 4. Et fælleslån efter § 12 kan forlanges indfriet helt eller delvis, hvis en eller flere af de anpartserhververe, der ved udmålingen af fælleslånet opfyldte lovens betingelser, ikke længere opfylder betingelserne i § 2, stk. 2, jf. § 2, stk. 7, og § 12, stk. 6. Lånet kan endvidere forlanges indfriet, hvis betingelserne i § 12, stk. 3 og 5, ikke længere er opfyldt.

     Stk. 5. Hvis en låntager afhænder en anpart af den belånte ejendom, skal det skyldige lånebeløb af låntager nedbringes til et beløb, der svarer til restgælden på et lån, der på det oprindelige ansøgningstidspunkt kunne ydes til den resterende anpart.

     Stk. 6. Landbrugsministeren kan bestemme, at det skyldige lånebeløb af låntager skal nedbringes forholdsmæssigt, hvis handelsværdien nedbringes ved salg af en del af bedriften.

     § 9. Landbrugsministeren kan tillade, at et skyldigt lånebeløb overføres til en ny ejendom på de hidtidige vilkår, hvis en låntager erhverver anden jordbrugsbedrift eller anpart heraf og bosætter sig på denne bedrift. Låntager må på ansøgningstidspunktet ikke være fyldt 45 år og skal opfylde det uddannelsesmæssige krav for så vidt angår den nye bedrift.

     Stk. 2. Ved overførsel af det skyldige lånebeløb, jf. stk. 1, må lånebeløbet ikke overstige det lån, der kunne ydes efter § 4. Lånet skal være pantesikret i den erhvervede ejendom som anført i § 7 og kan respektere nødvendig låntagning til finansiering af erhvervelsen under hensyntagen til frigjorte midler ved salget af den tidligere ejede bedrift.

     Stk. 3. Landbrugsministeren kan, hvis en eller flere af anpartshaverne afhænder deres anpart i en bedrift, hvortil der er ydet et fælleslån efter § 12, tillade, at det skyldige lånebeløb af andelen af fælleslånet overføres til en ny bedrift, jf. stk. 1 og 2.

     § 10. Erhverver låntagerens efterlevende ægtefælle adkomst på den belånte ejendom ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved arv, kan landbrugsministeren efter ansøgning bestemme, at lånet kan overtages af ægtefællen.

     Stk. 2. Erhverver og overtager et aktie- eller anpartsselskab i overensstemmelse med reglerne i lov om landbrugsejendomme et væksthusgartneri eller en planteskole, hvori lånet indestår, kan landbrugsministeren tillade, at selskabet kan overtage lånet på betingelse af, at låntageren:

 • 1) tegner selvskyldnerkaution for lånet,
 • 2) har flertallet af stemmer i selskabet som ejer af aktier eller anparter,
 • 3) opfylder bopælspligten efter § 2,
 • 4) som ansvarlig daglig leder af selskabet selv forestår ejendommens drift, og
 • 5) har dette arbejde som fuldtidsbeskæftigelse og væsentligste indtægtskilde.

     Stk. 3. Ejer låntageren efter stk. 2, mindre end 100 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet, skal lånet dog nedbringes med et forholdsmæssigt ekstraordinært afdrag. Det samme gælder, hvis låntagerens forholdsmæssige andel i aktie- eller anpartskapitalen formindskes senere i lånets løbetid.

     Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om de vilkår, der iøvrigt skal opfyldes for at opnå tilladelse efter stk. 1 og 2 til at overtage lånet. Landbrugsministeren kan herunder fastsætte regler om frist for ansøgninger efter stk. 1 og 2.

     Stk. 5. Tilladelse efter stk. 2 kan tidligst gives 7 år efter, at lånet er udbetalt.

     § 11. (Ophævet).

     § 12. Til flere jordbrugere, der i fællesskab erhverver en jordbrugsbedrift, kan ydes et fælleslån. Dette lån udgør det efter § 4, stk. 2, fastsatte beløb mulipliceret med

 • 1) 1,8, hvis antallet af anpartserhververe er 2,
 • 2) 2,7, hvis antallet af anpartserhververe er 3,
 • 3) 3,2, hvis antallet af anpartserhververe er 4,
 • 4) 3,7, hvis antallet af anpartserhververe er 5 eller derover.

     Stk. 2. Et fælleslån kan højst udgøre 30 pct. af udmålingsgrundlaget.

     Stk. 3. Ved fælleslån efter stk. 1 skal bedriften kræve en arbejdsindsats på mindst 1 heltidsbeskæftiget pr. anpartserhverver.

     Stk. 4. Opfylder en eller flere af anpartserhververne ikke lovens betingelser, udmåles lånet efter stk. 1 efter værdien af de øvrige anparter og antallet af øvrige anpartserhververe. Den krævede arbejdsindsats efter stk. 3 opgøres efter antallet af øvrige anpartserhververe.

     Stk. 5. Det er en betingelse for ydelse af lån efter stk. 1, at lovens betingelser opfyldes af mindst 2 anpartserhververe, der tilsammen erhverver anparter svarende til mindst halvdelen af bedriften.

     Stk. 6. Bestemmelsen i § 2, stk. 2, nr. 3, anvendes med fornøden tilpasning ved ydelse af fælleslån.

     Stk. 7. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af fælleslån.

     § 13. Bestemmelserne i §§ 4 og 12 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse, hvis bedriften erhverves af et personligt ansvarligt interessentskab eller lignende eller et kommanditselskab. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af lån til sådanne fællesskaber.

     § 14. En låntager, der ikke har opnået maksimumlån efter § 4, kan, hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt, opnå et eller flere nye lån, der højst kan udmåles på grundlag af det resterende udmålingsgrundlag efter § 4, stk. 2.

     Stk. 2. Lån efter stk. 1 kan alene ydes med hensyn til erhvervelse og overtagelse inden 7 år fra den belånte ejendoms overtagelse af

 • 1) tillægsjord eller anden landbrugsejendom til sammenlægning med ejendommen,
 • 2) anden landbrugsejendom eller anpart heraf til samdrift i overensstemmelse med reglerne i lov om landbrugsejendomme,
 • 3) anden jordbrugsbedrift efter afhændelse af den belånte ejendom, og
 • 4) den eller de resterende anparter af den jordbrugsbedrift, hvortil der tidligere er ydet lån.

     Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af lån efter stk. 1, jf. stk. 2, herunder om egenkapitalkravet, jf. § 4 a.

     § 14 a. Låntagere, der har opnået lån efter reglerne i denne lov, kan i tilfælde, hvor lånet er udmålt på grundlag af en kontant handelsværdi beregnet på grundlag af en vurdering, hvori der er foretaget fradrag for værdi af mælkekvote, opnå et supplerende lån, hvis lovens betingelser iøvrigt er opfyldt.

     Stk. 2. Lånet beregnes som differencen mellem det udbetalte lån og det lån, der kunne være ydet, såfremt der i vurderingen ikke var foretaget fradrag for værdi af mælkekvote.

     Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af lån efter stk. 1, herunder om egenkapitalkravet, jf. § 4 a.

Kapitel 3

Statsgaranti

     § 15. Landbrugsministeren yder statsgaranti for lån efter denne lov. Ministeren fastsætter de nærmere vilkår for statsgarantien.

Kapitel 4

Tilskud vedrørende lånet

     § 16. Af de ydelser og bidrag, der er nævnt i § 5, betaler landbrugsministeren

 • 1) 100 pct. i de første 8 halvårsterminer af lånets løbetid,
 • 2) 80 pct. i den 9. og 10. halvårstermin af lånets løbetid,
 • 3) 60 pct. i den 11. og 12. halvårstermin af lånets løbetid, og
 • 4) 40 pct. i den 13. og 14. halvårstermin af lånets løbetid.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at lånet, jf. § 5, forrentes og afdrages med en fast kvartårlig ydelse, samt at betalinger i medfør af stk. 1 sker i forhold hertil.

     Stk. 3. Landbrugsministeren godkender Dansk Landbrugs Realkreditfonds satser for gebyrer og løbende bidrag for de lån, der ydes efter loven.

Kapitel 5

Administration og straffebestemmelser

     § 17. Landbrugsministeren fastsætter efter aftale med Dansk Landbrugs Realkreditfond, hvilke afgørelser efter loven der skal henlægges til fonden.

     Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter regler om, at afgørelser, der er truffet af Dansk Landbrugs Realkreditfond i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, kan indbringes for jordbrugsdirektoratet eller Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Klagefristen er da 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren eller låntageren. Landbrugsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at afgørelser som nævnt i 1. pkt. ikke kan påklages.

     Stk. 3. Landbrugsministeren kan bemyndige jordbrugsdirektoratet eller Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning til at træffe afgørelser efter loven.

     Stk. 4. Jordbrugsdirektoratets og Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltnings afgørelser i medfør af stk. 2 og 3 kan indbringes for landbrugsministeren, jf. dog stk. 5. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren eller låntageren.

     Stk. 5. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser som nævnt i stk. 4 ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

     Stk. 6. Afgørelser truffet af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning efter § 19 a kan indbringes for finansministeren.

     § 18. (Ophævet).

     § 19. Har låntageren givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan landbrugsministeren bestemme, at lån forlanges indfriet, og at beløb ydet efter § 5, jf. § 16, skal tilbagebetales af låntageren.

     Stk. 2. Landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de bedrifter, hvortil der er ydet lån og tilskud, for at foretage eftersyn af bedriften samt regnskaber og forretningsbøger m.m. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at låntageren har pligt til at give nærmere oplysning om, hvorvidt de lånevilkår, der er nævnt i § 8, stk. 3 og 4, fortsat opfyldes. Til brug ved bedømmelsen af samme spørgsmål kan landbrugsministeren indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndighederne.

     § 19 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 1 ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

     Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 2 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

     § 19 b. Den, der til brug for afgørelser der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

     Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.m.

     § 20. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren.

     § 21. Lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981, ophæves ved ikrafttrædelsen af denne lov. Loven finder dog fortsat anvendelse på lån og tilskud, der er eller efter tilsagn herom bliver ydet efter den, og finder endvidere anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden dens ophævelse, medmindre ansøgeren, før der er truffet afgørelse i sagen, anmoder om, at ansøgningen færdigbehandles efter de nye regler.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan bestemme, at regler fastsat efter § 4, stk. 3, og efter § 6, 3. pkt., med de fornødne tilpasninger finder tilsvarende anvendelse ved tilbagerykning af lån, der er ydet efter lov om udlån til yngre jordbrugere. Endvidere kan landbrugsministeren fastsætte regler om den beløbsmæssige vægtning af de foranstående pantehæftelser i forhold til lån, der er ydet efter lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981.

     Stk. 3. Ansøgere, der har opnået eller opnår lån og tilskud efter lov om udlån til yngre jordbrugere, kan ikke opnå lån og tilskud efter nærværende lov, medmindre støtten efter begge de nævnte love er begrænset til forholdsmæssigt lån og tilskud til erhvervelse af forskellige anparter af samme bedrift, jf. § 11.

     Stk. 4. Reglerne i § 19 a finder tilsvarende anvendelse for misligholdte statslån efter lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981.

     § 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere er trådt i kraft den 1. juni 1985.

Lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere §§ 2 og 3 indeholder følgende bestemmelser:

     § 2

Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

     § 3

     Stk. 1. Loven finder anvendelse for jordbrugere, der ved dens ikrafttræden ikke har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud i henhold til lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981, eller lån og tilskud i henhold til lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere.

     Stk. 2. Lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere gælder fortsat for jordbrugere, der ved denne lovs ikrafttræden har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud, samt for de lån og tilskud, der er ydet under nævnte lov.

Lov nr. 416 af 13. juni 1990 er trådt i kraft den 15. februar 1991.

Lov nr. 380 af 6. juni 1991 om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af offentlige fordringer (Lønindeholdelse m.v.) § 33 indeholder følgende bestemmelse:

     § 33

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og finder også anvendelse på fordringer forfaldne før lovens ikrafttræden.

Lov nr. 380 af 6. juni 1991 er trådt i kraft den 7. juni 1991.

Lov nr. 917 af 25. november 1992 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere § 2 indeholder følgende bestemmelse:

     § 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. Ansøgning om lån efter § 14 a, som affattet ved denne lovs § 1, skal indgives inden 6 måneder efter lovens ikrafttræden.

Lov nr. 917 af 25. november 1992 er trådt i kraft den 26. november 1992.

Landbrugsministeriet, den 13. september 1993

Bjørn Westh

    / Uffe Toudal Pedersen

Officielle noter

Ingen