Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Herved bekendtgøres lov nr. 449 af 23. september 1947 om opførelse af arbejderboliger på landet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 62 af 14. februar 1983 med de ændringer, der følger af lov nr. 64 af 19. februar 1986


Kapitel I

Administrationen

§ 1. Ved administrationen af denne lov bistås landbrugsministeren af de i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. nævnte jordbrugskommissioner. For hvert kommissionsområde udnævner landbrugsministeren efter forhandling med Specialarbejderforbundet i Danmark en med arbejderboliger på landet kyndig landarbejder, som tiltræder kommissionen ved behandlingen af sager efter denne lov.

Kapitel II (Ophævet)

Kapitel III

Bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er oprettet i henhold

til de før 1. april 1971 gældende love om opførelse af arbejderboliger på landet

A. Bestemmelser om jordrente

Særlige bestemmelser for jordrentelodder

§ 10. For arealer der før 1. april 1967 er afhændet på jordrentevilkår i henhold til de hidtil gældende regler, gælder reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Jordrenten, der betales hver 11. juni og 11. december termin, er 2 pct. af jordens grundværdi ved den seneste almindelige vurdering, herunder årsomvurdering.

Stk. 3. Efter hver vurdering betales jordrenten af den ny grundværdi, første gang i den anden termin efter at vurderingen er foretaget.

Stk. 4. Jordrenten vedbliver at påhvile ejendommen uanset ejerskifte. Afløsning af jordrenten kan finde sted efter reglerne i §§ 11-11 d.

Afløsning af jordrente. Afløsningslån

§ 11. Ejere af arbejderboliger, der er pålagt jordrente til jordfonden, kan over for landbrugsministeren kræve jordrenten afløst mod en afløsningssum.

Stk. 2. Afløsningssummen er kontantgrundværdien efter fradrag for forbedringer ved den senest foreliggende almindelige vurdering, herunder årsomvurdering, med eventuel årsregulering.

Stk. 3. Såvel ejeren som landbrugsministeren kan gøre indsigelse mod, at afløsningssummen fastsættes efter reglerne i stk. 2. Fremsættes sådan indsigelse, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 547 af 15. oktober 1973 §§ 21-23 anvendelse.

Stk. 4. Afløses jordrenten, har ejeren ret til med samme prioritetsstilling straks eller senere at tinglyse lån af offentlige eller private midler til et beløb svarende til en afløsningssum beregnet efter reglen i stk. 2. Tinglysning kan ske uden samtykke fra andre rettighedshavere i ejendommen, jfr. dog med hensyn til renter tinglysningslovens § 40, stk. 5. Tinglysningslovens § 40, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11 a. Der kan af jordfonden ydes lån til hel eller delvis berigtigelse af afløsningssummen, såfremt ejeren opfylder de i § 22, stk. 1, 2. pkt., nr. 1, 4 og 5, fastsatte betingelser for overtagelse af statslån i forbindelse med ejerskifte.

Stk. 2. Når særlige forhold taler derfor, kan lån ydes, selv om ejeren ikke opfylder betingelserne i stk. 1.

§ 11 b. Lånebeløb, der ikke sikres efter reglen i § 11, stk. 4, skal sikres med betryggende panteret i ejendommen. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler for, i hvilket omfang lån efter § 11 a står tilbage for lån ydet af realkreditinstitutterne.

§ 11 c. Lån efter § 11 a, stk. 1, forrentes med 10 pct. p.a. og afdrages over højest 15 år.

§ 11 d. Vilkårene for lån i henhold til § 11 a, stk. 2, fastsættes af landbrugsministeren. Der skal i almindelighed fastsættes væsentlig strengere vilkår end for lån efter § 11 a, stk. 1.

Stk. 2. Reglerne i kap. III, afsnit B, finder kun anvendelse på lån efter § 11 a, stk. 2, eller på ejendomme, hvori der indestår sådanne lån, for så vidt dette fastsættes i lånevilkårene.

§§ 12-17. (Ophævet)

B. Almindelige bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er opført for arbejderens regning

§ 18. Ejeren er forpligtet til selv at bebo ejendommen. Når ejeren på grund af tidsbegrænset beskæftigelse andetsteds midlertidigt må tage ophold uden for hjemstedet, kan landbrugsministeren dog for et nærmere fastsat tidsrum, der normalt ikke må overstige 1 år, tillade ham at udleje boligen til en arbejderfamilie på vilkår, der godkendes af landbrugsministeren.

Stk. 2. Ejeren må ikke foretage ombygning af eller tilbygning til bebyggelsen eller ændringer i ejendommens indretning, hvorved ejendommen mister sin karakter af enfamiliebolig, passende for en arbejderfamilies indtægtsniveau, eller hvorved ejendommens værdi forringes. Ejeren må heller ikke i øvrigt foretage væsentlige ændringer i bebyggelsen eller i ejendommens indretning, medmindre landbrugsministerens tilladelse foreligger.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler angående ansøgninger om tilladelse efter stk. 2.

Stk. 4. Ejendommen skal stedse holdes i ordentlig stand; bygningerne skal være brandforsikrede for deres fulde værdi i et af justitsministeriet godkendt brandforsikringsselskab.

Stk. 5. En passende del af grunden skal anlægges og vedligeholdes som have.

§ 18 a. Såfremt ejeren af en arbejderbolig, der er oprettet efter 1. april 1959, overgår til andet erhverv end normalt forefaldende arbejde på landet, kan landbrugsministeren kræve, at statslånene forrentes fuldt ud. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse med hensyn til ejendomme, hvor lånene er konverteret efter reglerne i § 22 a.

§ 18 b. Landbrugsministeren kan pålægge den til enhver tid værende ejer af ejendommen at afhjælpe forefundne mangler ved ejendommen eller dennes anvendelse samt at berigtige forhold, der er foretaget i strid med bestemmelsen i § 18, stk. 2.

Stk. 2. Såfremt ejeren væsentligt misligholder de i § 18 nævnte forpligtelser, kan landbrugsministeren kræve, at statslånene straks forfalder til betaling.

§ 19. Ejendommene skal i matriklen betegnes som arbejderboliger efter denne lov. For ejendomme, hvoraf der svares jordrente, sker tilføjelse herom.

Stk. 2. I tingbogen skal der ske notering om, at ejendommene er undergivet de i denne lov fastsatte vilkår.

Stk. 3. De i stk. 1, 1. punktum, og stk. 2 omhandlede noteringer samt de for ældre ejendomme foretagne noteringer i matrikel og tingbog, bortset fra notering om jordrentesvarelse, kan slettes, når der er forløbet 20 år efter statslånenes indfrielse, eller når der er forløbet 35 år fra tinglysning af pantebrevet for det til boligens opførelse ydede byggelån, og statslånene er indfriet. Er indfrielsen sket inden eller ved ejendommens overdragelse til en køber, hvis endelige skøde er tinglyst inden 12. april 1955, foranlediger landbrugsministeren på ejerens begæring dog, uanset nævnte frist, noteringen slettet; slettelsen medfører ingen lempelse af reglerne i §§ 23 og 33.

§ 19 a. Ejeren kan kræve, at noteringen i matrikel og tingbog slettes, og at ejendommen frigøres for rådighedsindskrænkningerne efter denne lov på betingelse af, at

 • a) de i ejendommen indestående statslån indfries,
 • b) ejeren til statskassen indbetaler et beløb beregnet som forskellen mellem de rentebeløb, som er betalt efter ejendommens oprettelse, og de, der skulle være betalt, såfremt lånene var blevet forrentet fuldt ud, med tillæg af rentes rente af forskelsbeløbene, beregnet på grundlag af den i pantebrevet fastsatte rentefod,
 • c) ejeren til statskassen indbetaler et beløb, hvis størrelse beregnes efter regler, der fastsættes af landbrugsministeren.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan kræve forrentning af de i stk. 1, litra b og c, nævnte beløb.

Stk. 3. Hvor ejerens indkomst- og formueforhold begrunder det, kan landbrugsministeren yde lån til hel eller delvis betaling af de i stk. 1, litra a-c nævnte beløb. Lånet skal sikres med betryggende panteret i ejendommen og, medmindre landbrugsministeren fastsætter andre regler, forrentes med 10 pct. p.a. og afdrages over højest 15 år. Landbrugsministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang lånet står tilbage for lån ydet af realkreditinstitutterne. Lånet forfalder ved ejerskifte. Overgår ejendommen til ægtefællen i tilfælde af død, separation eller skilsmisse kan det dog tillades ægtefællen at overtage lånet.

Stk. 4. Den særlige notering om jordrenteforpligtelse slettes ved landbrugsministerens foranstaltning, når jordrenten afløses.

§ 20. Ejeren er forpligtet til at give den eller dem, som landbrugsministeren bemyndiger dertil, adgang til at føre tilsyn med, at de i henhold til loven pålagte forpligtelser overholdes, og til at optage syn over ejendommen.

§ 21. De heromhandlede ejendomme må ikke udstykkes, sammenlægges med anden jord eller magelægges med anden jord uden landbrugsministerens tilladelse.

Stk. 2. Endelig adkomst på en ejendom, der ifølge notering i tingbogen er undergivet de i denne lov fastsatte vilkår, jfr. § 19, stk. 2 og 3, §§ 31 og 33 samt § 69, stk. 2, kan efter nærværende bestemmelses ikrafttræden kun tinglyses,

 • a) hvis erhververen er den hidtidige ejers efterlevende ægtefælle, eller
 • b) hvis erhververen har fået tilladelse til at overtage statslån, der i henhold til de før 1. april 1971 gældende love om opførelse af arbejderboliger på landet indestår i ejendommen, jfr. § 22, stk. 1, eller
 • c) hvis erhververen ifølge erklæring fra den jordbrugskommission, inden for hvis område ejendommen er beliggende, eller fra landbrugsministeren må anses for beskæftiget ved normalt forefaldende arbejde på landet, eller
 • d) hvis ejendommen ifølge jordbrugskommissionens eller landbrugsministerens erklæring henhører under de i kap. VI i de før 1. april 1971 gældende love om opførelse af arbejderboliger på landet omhandlede ejendomme og er givet i brug i overensstemmelse med § 32, eller
 • e) hvis adkomstdokumentet ved anmeldelsen til tinglysning er vedlagt samtykke fra landbrugsministeren til dokumentets tinglysning uanset foranstående bestemmelser.

Stk. 3. Har køberen ikke inden 1 år efter overtagelsen erhvervet tinglyst endelig adkomst på ejendommen, kan landbrugsministeren pålægge ham inden en nærmere fastsat frist at berigtige dette forhold eller godtgøre, at reglerne i stk. 2 ikke er til hinder for berigtigelsen, eller afhænde ejendommen til en person, hvis adkomst kan tinglyses efter reglerne i nævnte stykke, litra b-e.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan i tilfælde af tvangsauktion over en ejendom auktionsskøde til en auktionskøber eller fogedudlægsskøde til en højstbydende ufyldestgjort pant- eller udlægshaver tinglyses som endelig adkomst, såfremt det af skødet fremgår, at erhververen ved en til fogeden afgivet og af denne til landbrugsministeren indsendt skriftlig erklæring har forpligtet sig til inden 1 år efter auktionen at afhænde ejendommen til en person, hvis adkomst kan tinglyses efter reglerne i stk. 2, litra b-e.

Stk. 5. Når ejeren inden 3 måneder efter, at en overdragelse af ejendommen til anden mand er bortfaldet i medfør af reglerne i stk. 2, skriftligt over for landbrugsministeren fremsætter krav derom, overtager staten ejendommen. Kan der ikke mellem landbrugsministeren og ejeren opnås enighed om overtagelsesummen, fastsættes denne af dertil af retten udmeldte mænd under særlig hensyntagen til de ejendommen påhvilende forpligtelser. Statens overtagelse sker til genafhændelse af ejendommen med eller uden statslån og forpligtelser i henhold til nærværende lov, og overtagelsespligten gælder ikke, såfremt ejendommens tilstand eller ejendommen påhvilende særlige hæftelser og forpligtelser væsentligt nedsætter statens muligheder for nævnte genafhændelse. Statens overtagelsessum udredes af jordfonden.

Stk. 6. Opfyldes et i henhold til stk. 3 meddelt pålæg eller en i henhold til stk. 4 påtagen afhændelsespligt ikke inden fristens udløb, straffes oversiddelsen med bøde. Der kan endvidere ved dommen gives domfældte pålæg om under ugentlige bøder at berigtige forholdet.

§ 22. Ved ejerskifte forfalder de i ejendommen indestående lån til indfrielse. Landbrugsministeren kan tillade den nye ejer helt eller delvis og eventuelt på skærpede vilkår at overtage lånene, hvis deres samlede restgæld overstiger 10.000 kr., såfremt den pågældende

 • 1) har dansk, finsk, islandsk, norsk eller svensk indfødsret eller er statsborger i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater,
 • 2) er myndig,
 • 3) ikke er over 55 år,
 • 4) ikke ved egne midler vil kunne komme i besiddelse af en bolig af den i denne lov omhandlede art, og
 • 5) er beskæftiget ved normalt forefaldende arbejde på landet - hvorved forstås, at den pågældende gennem længere tid har haft og stadig søger sit udkomme helt eller fortrinsvis ved sædvanligt lønarbejde ved jordbrug eller ved hermed økonomisk ligestillet lønarbejde ved andre arbejdssteder beliggende uden for bymæssig bebyggelse.

Når ejendommen overgår til den hidtidige ejers livsarving, svigerbarn eller efterlevende ægtefælle samt i øvrigt, når omstændighederne taler derfor, kan der bortses fra betingelserne i 2. pkt., nr. 2 og 3. Det kan endvidere, når ganske særlige forhold taler derfor, undtagelsesvis tillades en ny ejer, som ikke opfylder de i 2. pkt., nr. 4 og 5, stillede betingelser helt eller delvis at overtage indestående statslån, dog kun på væsentligt skærpede vilkår. Foranstående bestemmelser kommer ikke til anvendelse på de lån, der er ydet i medfør af § 19 a, stk. 3.

Stk. 2. For de efter 1. januar 1948 oprettede ejendomme kan der ved ejerskifte kræves efterbetaling af forskellen mellem det rentebeløb, som er betalt, og det, der ville have været at betale, såfremt lånene skulle have været forrentet fuldt ud. Denne regel gælder for de i § 11 c omhandlede afløsningslån for jordrente, uanset tidspunktet for ejendommens oprettelse. Efterbetalingskravet skal ved pantebrevet sikres pant i ejendommen.

Stk. 3. For statslån, for jordrenteforpligtelse (kapitaliseret til den ved overdragelsen gældende jordrenteværdi) eller for renteefterbetaling kan køberen ikke bindende i forhold til sælgeren overtage tilsvar ud over herfor i overdragelsesdokumentet angivne beløb af den vedtagne købesum for ejendommen. Hvad køberen herefter måtte have erlagt for meget, kan han efter eget valg kræve refunderet af sælgeren ved kontant betaling eller ved afskrivning på gældsmellemværendet.

Stk. 4. Når en efter 1. april 1943 oprettet ejendom søges overdraget til en ny ejer, skal der af køber og sælger straks gennem vedkommende jordbrugskommission gives landbrugsministeren underretning herom. Undladelse heraf straffes med bøde.

Stk. 5. Samtykke efter § 21, stk. 2, litra e, til tinglysing af adkomst kan betinges af, at sælgeren med et nærmere angivet beløb helt eller delvis erstatter staten dennes efter reglerne i § 19 a, stk. 1, litra b, beregnede rentetab.

§ 22 a. Når lån, som er undergivet de før 1. april 1959 gældende lånevilkår, og hvis samlede restgæld overstiger 10.000 kr., ved ejerskifte overtages af den nye ejer, ændres lånevilkårene således, at restlånene, herunder tillige hæftelse for renteefterbetaling, som måtte være overtaget fra den hidtidige ejer, eller dele af sådanne hæftelser konverteres til et samlet lån. Medmindre landbrugsministeren fastsætter andre regler, forrentes lånet med 10 pct. p.a., og det afdrages over højest 15 år. Landbrugsministeren kan frafalde kravet om konvertering, når en ejendom efter ejerens død eller ved skifte i levende live overtages af ægtefællen, ligesom landbrugsministeren kan tillade ægtefællen at overtage lånene på uændrede vilkår. Frafaldes konverteringskravet, og er renteefterbetaling hjemlet i lånevilkårene, overtager erhververen pligten til renteefterbetaling for ægtefællens ejerperiode.

Stk. 2. Efter de i stk. 1, 1. og 2. punktum, nævnte regler kan landbrugsministeren efter ansøgning tillade konvertering af lån og påløbet tilsvar for renteefterbetaling, selv om der ikke sker ejerskifte.

§ 23. Bestemmelserne i § 18, § 18 b, stk. 1, § 20 og § 21, stk. 1, skal for de efter 1. april 1943 oprettede ejendomme gælde, indtil der er forløbet 20 år efter statslånenes indfrielse, eller indtil der er forløbet 35 år fra tinglysning af pantebrevet for det til boligens opførelse ydede byggelån, og statslånene er indfriet. Det samme kan efter overenskomst fastsættes for ejendomme, der er oprettet før nævnte tidspunkt. Servitut herom vil være at tinglyse på ejendommene med landbrugsministeren som påtaleberettiget.

§ 24. For renter og afdrag, skatterefusioner, udstykningsomkostninger og andre krav på låntagere efter denne lov har staten udpantningsret.

Stk. 2. Ønsker en låntager at betale afdrag, skal dette tillades, når afdraget mindst udgør 50 kr.

§ 25. (Ophævet)

§ 26. Såfremt staten efter retsforfølgning skrider til salg af en ejendom, kan denne bortsælges fri for de i denne lov indeholdte indskrænkninger.

§§ 27-29. (Ophævet)

§ 29 a. (Ophævet)

C. Almindelige bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er opført for landmandens regning

§ 30. (Ophævet)

§ 31. Ejendommene er omfattet af reglerne i § 19, § 19 a og § 21, stk. 2-6.

Stk. 2. Så længe der indestår statslån i ejendommene, gælder bestemmelserne i § 18, stk. 2-5, § 18 b, § 20, § 21, stk. 1, § 24 og § 26. Bestemmelsen i § 22, stk. 4, finder tillige anvendelse, når arbejderboligerne ikke afhændes sammen med hovedejendommen.

Stk. 3. Når lån ved ejerskifte overtages af den nye ejer, ændres lånevilkårene, således at restlånet, medmindre landbrugsministeren fastsætter andre regler, forrentes med 10 pct. p.a. og afdrages over højest 15 år. Lån, hvis samlede restgæld udgør mindre end 10.000 kr., forfalder dog til indfrielse ved ejerskifte. Landbrugsministeren kan frafalde kravet om indfrielse eller ændring af lånevilkårene, når en ejendom efter ejerens død eller ved skifte i levende live overtages af ægtefællen.

§ 32. Disse boliger skal af ejeren holdes udlejet i overensstemmelse med reglerne i kap. VI og VII.

§ 33. Bestemmelserne i § 18, stk. 2-5, § 18 b, stk. 1, § 20, § 21, stk. 1, og § 32 skal for de efter 1. april 1943 opførte ejendomme gælde, indtil der er forløbet 20 år efter statslånets indfrielse, eller indtil der er forløbet 35 år fra tinglysning af pantebrevet for det til boligens opførelse ydede byggelån, og statslånene er indfriet. Det samme kan efter overenskomst fastsættes for ejendomme, der er oprettet før nævnte tidspunkt. Servitut herom vil være at tinglyse på ejendommene med landbrugsministeren som påtaleberettiget.

Kapitel IV

Bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er oprettet for

arbejderens regning i henhold til den efter 1. april 1971 gældende lov om arbejderboliger på landet

Overskrifterne til afsnit A, B og C i kapitel IV samt §§ 34-40 ophævet

§ 41. For de boligdriftslån, hvorom der er givet tilsagn med hjemmel i lov nr. 211 af 19. maj 1971, gælder, at de fremdeles ydes og tilbagebetales i overensstemmelse med de bestemmelser, som blev fastsat i tilsagnet. Sker der væsentlig ændring af ydelsen af de prioritetslån, der ligger til grund for boligdriftslånet, kan landbrugsministeren dog ændre det halvårlige boligdriftslån i overensstemmelse hermed.

§ 42. Bestemmelserne i § 18 finder også anvendelse på de i dette kapitel omhandlede boliger.

§ 43. Såfremt ejeren overgår til andet erhverv end normalt forefaldende arbejde på landet, jfr. § 22, stk. 1, 2. pkt., nr. 5, kan landbrugsministeren bestemme, at ydelse af boligdriftslån skal ophøre, og at det ydede driftslån fremtidig skal forrentes eller straks skal tilbagebetales.

§ 44. Landbrugsministeren kan pålægge den til enhver tid værende ejer af ejendommen at afhjælpe forefundne mangler ved ejendommen eller dennes anvendelse samt at berigtige forhold, der er foretaget i strid med bestemmelsen i § 18, stk. 2.

Stk. 2. Såfremt ejeren væsentligt misligholder de i § 18 nævnte forpligtelser, kan landbrugsministeren træffe bestemmelse som angivet i § 43.

§ 45. Ejendommene skal i matriklen betegnes som arbejderboliger.

Stk. 2. I tingbogen skal der ske notering om, at ejendommene er undergivet de i dette kapitel fastsatte vilkår.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 omhandlede noteringer kan slettes, når der er forløbet 10 år, efter at det ydede boligdriftslån er tilbagebetalt. Noteringen kan dog tidligst slettes, når der er forløbet 20 år fra tilsagnet om statsgaranti og boligdriftslån.

§ 46. Ejeren kan kræve, at noteringen i matrikel og tingbog slettes, og at ejendommen frigøres for rådighedsindskrænkningerne efter denne lov på betingelse af, at

 • a) statsgarantien for lån i ejendommen bortfalder,
 • b) fremtidig ydelse af boligdriftslån bortfalder,
 • c) ejeren tilbagebetaler ydede boligdriftslån,
 • d) ejeren indbetaler et beløb svarende til statens rentetab på de ydede boligdriftslån, beregnet som 61/2 pct. p.a rente og rentes rente af de ydede lån fra udbetalingen at regne, og
 • e) ejeren indbetaler et af landbrugsministeren fastsat beløb til dækning af statens omkostninger ved boligens oprettelse.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan kræve forrentning af de i stk. 1, litra c-e, nævnte beløb.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan yde lån til hel eller delvis betaling af de i stk. 1, litra c-e, nævnte beløb efter reglerne i § 19 a, stk. 3.

§ 47. For statens krav efter de i dette kapitel fastsatte regler har staten udpantningsret.

§ 48. Endelig adkomst på en ejendom, der ifølge notering i tingbogen er undergivet de i dette kapitel fastsatte vilkår, kan kun tinglyses:

 • 1) hvis erhververen er den hidtidige ejers efterlevende ægtefælle, eller
 • 2) hvis adkomstdokumentet ved anmeldelsen til tinglysning er vedlagt erklæring fra vedkommende jordbrugskommission om, at erhververen må anses for beskæftiget ved normalt forefaldende arbejde på landet, eller
 • 3) hvis adkomstdokumentet ved anmeldelsen til tinglysning er vedlagt erklæring fra landbrugsministeren med tilladelse til tinglysning.

Stk. 2. § 21, stk. 3-6, finder tilsvarende anvendelse på de i dette kapitel omhandlede ejendomme.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for tinglysning af adkomst på de i dette kapitel omhandlede ejendomme.

§ 49. Ved ejerskifte bortfalder ydelse af boligdriftslån med udløbet af det halvår, hvori ejerskiftet har fundet sted, og det ydede driftslån forfalder til tilbagebetaling straks. Hvis køberen opfylder de i § 22, stk. 1, 2. pkt., nr. 1-5, stillede betingelser, kan landbrugsministeren tillade, at køberen overtager det ydede driftslån, eventuelt på ændrede vilkår, og at der fremtidig ydes boligdriftslån som hidtil eller eventuelt med et mindre beløb. Det samme gælder, hvis ejendommen efter ejerens død eller ved skifte i levende live overtages af den anden ægtefælle.

Stk. 2. Når ganske særlige forhold taler derfor, kan det undtagelsesvis tillades, at en ny ejer, som ikke opfylder de i § 22, stk. 1, 2. pkt., nr. 1-5, stillede betingelser, overtager det ydede boligdriftslån, og at der fremtidig ydes boligdriftslån, men dog kun på væsentligt skærpede vilkår.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for ejerskifte af de i dette kapitel omhandlede boliger.

§ 50. Bestemmelserne i § 20, § 21, stk. 1, og § 26 gælder også for de i dette kapitel omhandlede boliger.

§ 51. De i dette afsnit omhandlede rådighedsbegrænsninger tinglyses som servitut på ejendommene med landbrugsministeren som påtaleberettiget. Servitutten aflyses, når noteringen som arbejderbolig slettes, jfr. § 45, stk. 3.

Kapitel V

Bestemmelser vedrørende arbejderboliger, der er oprettet for

landmandens regning i henhold til den efter 1. april 1971 gældende lov om arbejderboliger på landet

Overskrifterne til afsnit A, B og C i kapitel V samt §§ 52-54

ophævet

§ 55. Bestemmelsen i § 41 gælder også for boligdriftslån i de i dette kapitel omhandlede boliger.

§ 56. Bestemmelserne i § 18, stk. 2-5, § 20, § 21, stk. 1, § 26, §§ 44, 45, 46 og 47 gælder også for de i dette kapitel omhandlede boliger.

§ 57. De i dette kapitel nævnte boliger skal af ejeren holdes udlejet i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. VI og VII.

§ 58. Endelig adkomst på en ejendom, der ifølge notering i tingbogen er undergivet de i dette kapitel fastsatte vilkår, kan kun tinglyses:

 • 1) hvis erhververen er den hidtidige ejers efterlevende ægtefælle, eller
 • 2) hvis ejendommen ifølge erklæring fra vedkommende jordbrugskommission eller fra landbrugsministeren henhører under de i dette kapitel omhandlede ejendomme og er givet i brug i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. VI og VII, eller
 • 3) hvis adkomstdokumentet ved anmeldelsen til tinglysning er vedlagt erklæring fra landbrugsministeren med tilladelse til tinglysning.

Stk. 2. § 21, stk. 3-6, finder tilsvarende anvendelse på de i dette kapitel omhandlede ejendomme.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for tinglysning af adkomst på de i dette kapitel omhandlede ejendomme.

§ 59. Ved ejerskifte bortfalder ydelse af boligdriftslån med udløbet af det halvår, hvori ejerskiftet har fundet sted, og det ydede driftslån forfalder til tilbagebetaling straks.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan dog meddele tilladelse til, at den nye ejer overtager det ydede driftslån, eventuelt på ændrede vilkår, og at der fremtidig ydes driftslån som hidtil eller eventuelt med et mindre beløb.

§ 60. De i dette afsnit omhandlede rådighedsbegrænsninger tinglyses som servitut på ejendommene med landbrugsministeren som påtaleberettiget. Servitutten aflyses, når noteringen som arbejderbolig slettes, jfr. § 56 og § 45, stk. 3.

§ 61. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for ejerskifte af de i dette kapitel omhandlede ejendomme.

Kapitel VI

Bestemmelser vedrørende overdragelsen af brugen af visse

arbejderboliger på landet

§ 62. Bestemmelserne i stk. 2-5 og § 63 gælder for brugen af huse og selvstændige lejligheder, når de udlejes eller vederlagsfrit overlades til arbejdere, der beskæftiges ved normalt forefaldende arbejde på landet, jfr § 22, stk. 1, 2. pkt., nr. 5. Det er dog en forudsætning, at boligen ligger uden for en stationsby eller anden bymæssig bebyggelse og ikke udgør et selvstændigt landbrug, jfr. § 2 i lov om landbrugsejendomme.

Stk. 2. Leje- eller brugsaftalen skal udfærdiges skriftligt og skal indeholde bestemmelser om brugsforholdets varighed, opsigelsesfrister og det eventuelle vederlag. Vederlaget skal fastsættes i penge. Fra ejerens side skal opsigelsesfristen fastsættes til mindst 3 måneder til en 1. april eller 1. oktober.

Stk. 3. Er skriftlig aftale ikke oprettet, og har indflytning fundet sted, anses boligen for udlejet eller overladt for mindst 1 år fra den 1. april, der følger nærmest efter indflytningen, og for en leje, som ejeren kan godtgøre, at brugeren er indgået på.

Stk. 4. Bestemmelse i leje- eller brugsaftalen om, at brugeren skal udføre arbejde for ejeren, er uforpligtende for brugeren. Uafhængigt af leje- eller brugsaftalen kan parterne for indtil et år ad gangen aftale, at brugeren skal udføre arbejde mod vederlag.

Stk. 5. I øvrigt gælder reglerne i den almindelige lejelovgivning.

§ 63. Bestemmelserne i § 62, stk. 2-5, kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til ugunst for brugeren.

Stk. 2. Lovgivningen om boliganvisning gælder ikke ved ledighed, hvis boligen uden ufornødent ophold udlejes eller overlades til brug efter reglerne i § 62.

Kapitel VII

Brugen af tjenestehuse på landet

§ 64. Bestemmelserne i stk. 2-3, § 65 og § 66 gælder for brugen af huse, selvstændige lejligheder og landbrugsejendomme med tilliggende under 5 ha, der overlades til ejerens fastansatte arbejdskraft som en del af lønnen, uanset om denne del af lønnen beregnes som et fast årligt beløb, når brugeren er sikret arbejde, så længe tjenestetiden varer (tjenestehuse). Det er dog en forudsætning, at boligen ligger uden for en stationsby eller anden bymæssig bebyggelse.

Stk. 2. En landbrugsejendoms benyttelse som tjenestehus er kun lovlig, såfremt ejeren kan godtgøre, at ejendommen er overgået til denne anvendelse før 1. april 1918, i de sønderjyske landsdele før 1. juli 1952, eller ejeren kan godtgøre, at den er oprettet med det formål at tjene til bolig for ejerens fastansatte arbejdskraft.

Stk. 3. Ejeren kan efter anmeldelse til vedkommende jordbrugskommission ved ledighed i et tjenesteforhold i indtil 4 år bortforpagte et tjenestehus, som udgør en landbrugsejendom.

§ 65. Brugsaftalen skal udfærdiges skriftligt og skal indeholde bestemmelse om, at brugeren skal fraflytte boligen, når tjenestetiden lovligt ophører.

Stk. 2. Opsigelsesfristen fra ejerens side skal være mindst 3 måneder. Har ejeren uden lovlig grund vægret sig ved at modtage brugeren i sin tjeneste eller bortvist ham af tjenesten, har brugeren ret til at benytte boligen i indtil 3 måneder efter vægringen eller bortvisningen. Ophæves arbejdsforholdet i øvrigt i utide, har brugeren ret til at benytte boligen i indtil 1 måned efter sin fratræden. Samme ret, som tilkommer brugeren i 2. og 3. pkt., tilkommer familien i tilfælde af brugerens død.

Stk. 3. Er skriftlig aftale ikke indgået, og har indflytning fundet sted, anses boligen for overladt for mindst 1 år fra den 1. april, der følger nærmest efter indflytningen, og for en modydelse, som ejeren kan godtgøre, at brugeren er indgået på. Opsigelsesfristen fra ejerens side fastsættes i øvrigt til et halvt år til en 1. april for landbrugsejendomme og ellers til 3 måneder til en 1. april eller 1. oktober. Ophører tjenesteforholdet som følge af misligholdelse fra brugerens side, kan ejeren dog til enhver tid opsige brugsforholdet med 3 måneders varsel til ophør en 1. april eller 1. oktober.

§ 66. Bestemmelserne i § 65, stk. 1 og 2, kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til ugunst for brugeren.

Stk. 2. Lovgivningen om boliganvisning gælder ikke ved ledighed, hvis boligen uden ufornødent ophold overlades til brug efter reglerne i § 65.

Kapitel VIII

Særlige bestemmelser

§ 67. De til lovens administration medgående udgifter afholdes af jordfonden og bevilges på de årlige finanslove.

§ 68. Landbrugsministeren kan bemyndige Jordbrugsdirektoratet og Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning til at træffe afgørelser, der efter loven er henlagt til landbrugsministeren.

Stk. 2. Afgørelser, der er truffet efter bemyndigelse i henhold til stk. 1, kan påklages til landbrugsministeren. Landbrugsministeren kan fastsætte regler herom.

Kapitel IX

Overgangsbestemmelser

§ 69. Denne lov, som ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. januar 1948.

Stk. 2. Samtidig ophæves afsnit A i lov nr. 139 af 13. april 1938 om opførelse og udleje af arbejderboliger m.m. på landet med tillægslove nr. 111 af 15. marts 1939, nr. 564 af 31. oktober 1940, nr. 116 af 18. marts 1941 og nr. 475 af 22. november 1941, jfr. lovbekendtgørelse nr. 3 af 6. januar 1942, samt lov nr. 149 af 13. marts 1943 med tillægslove: lovanordning nr. 52 af 6. marts 1944, jfr. lov nr. 320 af 7. juli 1945, lov nr. 403 af 28. august 1945 og lov nr. 384 af 12. juli 1946. De i henhold til disse love ydede låns prioritetsstilling bevares, og lånene forrentes og afdrages vedblivende efter de i de derfor udfærdigede og tinglyste lånedokumenter fastsatte vilkår, medens denne lovs regler i øvrigt finder anvendelse på de ejendomme, hvori der indestår statsmidler i henhold til de nævnte love.

----------

De ændringer, som er en følge af lov nr. 130 af 31. marts 1960 om ændringer i lov om opførelse af arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 1. april 1960.

----------

De ændringer, som er en følge af lov nr. 115 af 4. april 1967 om ændringer i lov om opførelse af arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 21. april 1967.

----------

De ændringer, som er en følge af lov nr. 211 af 19. maj 1971 om ændring af lov om opførelse af arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 30. maj 1971.

----------

De ændringer, som er en følge af lov nr. 208 af 28. maj 1975 om ændring af lov om opførelse af arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 14. juni 1975.

----------

Andragender om garanti og boligdriftslån, som er indgivet til kommunalbestyrelsen inden 1. august 1974, færdigbehandles efter de før lovens ikræfttræden gældende regler.

----------

De ændringer, som er en følge af lov nr. 701 af 21. december 1982 om ændring af lov om arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 1. februar 1983.

----------

De ændringer, som er en følge af lov nr. 64 af 19. februar 1986 om ændring af lov om arbejderboliger på landet, er trådt i kraft den 26. februar 1986, og har virkning for ydelser m.v., der er beregnet på grundlag af grundværdien ved 18. alm. vurdering.

Landbrugsministeriet, den 8. december 1987

LAURITS TØRNÆS

/Allan Loft

Officielle noter

Ingen