Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om voldgift i tvistigheder angående krydsbefrugtning i frøavl og sygdomssmitte på markafgrøder

(krydsbefrugtningsloven)

(sygdomssmitteloven)

Herved bekendtgøres lov nr. 138 af 23. marts 1948 om voldgift i tvistigheder angående krydsbefrugtning i frøavl og sygdomssmitte på markafgrøder, med de ændringer, der følger af lov nr. 175 af 30. april 1969.


§ 1. Krydsbefrugtning, hvorved i nærværende lov forstås fremmedbefrugtning af frøafgrøder, omfattes af denne lov, når sådan befrugtning truer med at indtræde fra anden mands kulturplanter i højst 800 m afstand, og når planternes art er opført på den loven vedføjede fortegnelse over krydsbefrugtning. Denne lov omfatter ikke krydsning fra vildtvoksende planter med undtagelse af vild gulerod, der af avlere af gulerodsfrø kan kræves uskadeliggjort såvel på privat som på offentlig grund, når den frembyder krydsningsfare for den pågældende avl, og når frøavleren udreder de med uskadeliggørelsen forbundne omkostninger. Såfremt ejere af arealer, hvorfra krydsningsfare fra vild gulerod truer, ikke vil tillade uskadeliggørelse kan vedkommende frøavler indbringe sagen for vedkommende voldgiftsudvalg i overensstemmelse med reglerne i nærværende lov.

Stk. 2. Sygdomssmitte på markafgrøder omfattes af denne lov, når smitteoverførelse har fundet sted fra anden mands afgrøder eller vildtvoksende planter under væksten, og når sygdommenes og afgrødernes art opføres på en fortegnelse over sygdomssmitte, som landbrugsministeren efter forhandling med De danske Landboforeninger, De danske Husmandsforeninger, Statens Planteavlsudvalg og Plantesundhedsrådet er bemyndiget til at udfærdige, angivende dels afgrøder, der beskyttes af loven, dels sygdomsårsager og sådanne smittefarlige, dyrkede eller vildtvoksende, planter, der omfattes af loven.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan efter forhandling med De danske Landboforeninger, De danske Husmandsforeninger, Statens Planteavlsudvalg og i sager angående sygdomssmitte tillige Plantesundhedsrådet foretage ændringer i og tilføjelser til de nævnte fortegnelser.

§ 2. Tvistigheder efter nærværende lov afgøres ved voldgift.

Stk. 2. Landet deles i 5 voldgiftskredse, hvis grænser fastsættes af landbrugsministeren. Landbrugsministeren bemyndiges til at ændre antallet af voldgiftskredse, dersom omstændighederne taler derfor.

Stk. 3. For hver voldgiftskreds beskikker landbrugsministeren 6 voldgiftsmænd. De skal have indfødsret, være myndige, uberygtede og rådige over deres bo. Endvidere skal de bo i voldgiftskredsen og være frøavlskyndige uden at have tilknytning til bestående frøfirmaer. Enhver voldgiftsmand fratræder med udgangen af den måned, i hvilken han fylder 70 år. Af voldgiftsmændene beskikker landbrugsministeren en som formand for voldgiftsudvalget i voldgiftskredsen og en til som næstformand at træde i hans sted i tilfælde af forfald.

Stk. 4. Til voldgiftsmænd indstilles for hver voldgiftskreds 3 af De danske Landboforeninger og 3 af De danske Husmandsforeninger.

Stk. 5. Voldgiftsmændene beskikkes for et tidsrum af 5 år, i tilfælde af afgang før tidens udløb dog for den tilbageværende del af den afgåedes funktionstid. Sager, der er indbragt for voldgiftsmændene i deres funktionstid, kan uanset dennes udløb tilendebringes af dem. Genbeskikkelse kan finde sted.

Stk. 6. Den, der første gang beskikkes til voldgiftsmand, afgiver til Landbrugsministeriet en skriftlig erklæring, hvorved han på ære og samvittighed forpligter sig til at udføre sit hverv efter bedste evne og overbevisning.

Stk. 7. Beskikkelserne bekendtgøres ved Landbrugsministeriets foranstaltning.

Stk. 8. Voldgiftsudvalgenes medlemmer oppebærer i befordringsgodtgørelse pr. løbende kilometer det til enhver tid for statstjenestemænd fastsatte beløb eller, hvor henholdsvis jernbane eller ruteautomobil benyttes, fællesklasse- eller ruteautomobiltakst. I tilfælde af befordring med automobil i fællesskab godtgøres befordring efter vognmandstakst. Herudover ydes diæter m.v. efter reglerne for kommissioner, nævn m.m. i den til enhver tid gældende statstjenestemandslov.

Stk. 9. Medlemmerne kan i hver enkelt sag højst oppebære diæter for 3 mødedage foruden nødvendige rejsedage.

Stk. 10. Den i § 6 nævnte repræsentant for Statens Plantetilsyn oppebærer dagpenge og befordringsgodtgørelse efter de for ham til enhver tid gældende regler.

Stk. 11. Til dækning af omkostningerne ved voldgiftssagen kan voldgiftsudvalget afkræve rekvirenten passende sikkerhedsstillelse.

Stk. 12. For omkostningerne haves udpantningsret hos den part, som det ved kendelsen pålægges at udrede disse.

Stk. 13. Landbrugsministeriet autoriserer de fornødne voldgiftsbøger for hver voldgiftskreds. Udgiften til bøger afholdes af statskassen. Bøgerne opbevares hos vedkommende udvalgs formand.

§ 3. Voldgiftssagen hører under behandling og påkendelse af voldgiftsudvalget i den voldgiftskreds, hvori den ejendom, hvorfra skade påstås at hidrøre eller true, er beliggende.

Stk. 2. Voldgiftsudvalget består af formanden og 2 andre voldgiftsmænd, som af politimesteren i den politikreds, hvori nævnte ejendom er beliggende, udpeges mellem de for voldgiftskredsen beskikkede voldgiftsmænd. Så vidt muligt udpeges den ene voldgiftsmand blandt de af De danske Landboforeninger og den anden blandt de af Danske Husmandsforeninger indstillede voldgiftsmænd.

Stk. 3. Formanden og medlemmerne af voldgiftsudvalget må ikke være beslægtet med nogen af parterne så nær som søskendebørn eller i tilsvarende grad besvogret med nogen af dem eller have personlig interesse i sagen. Uenighed i så henseende afgøres bindende af politimesteren, jfr. stk. 2, på en af parternes forlangende.

§ 4. En jordbruger, der for de i denne lov omhandlede voldgiftsudvalg agter at fremføre klage angående stedfunden smitteoverførelse eller truende krydsbefrugtning, må herom skriftlig henvende sig til politimesteren i den politikreds, hvori den ejendom, hvorfra skade påstås at hidrøre eller true, er beliggende.

Stk. 2. Forinden klagen indgives, skal klageren i anbefalet brev med mindst tre døgns varsel have givet brugeren af den skadevoldende ejendom meddelelse om, at sagen vil blive indbragt for voldgiftsudvalget. Såfremt sådan meddelelse ikke er sket, skal politimesteren afvise klagen.

Stk. 3. Klage over stedfunden sygdomssmitte skal indsendes snarest muligt, efter at sygdommen har vist sig, og inden en af landbrugsministeren efter forhandling med Statens Planteavlsudvalg og Plantesundhedsrådet fastsat frist, der bekendtgøres i tilknytning til den i § 1, stk. 2 og 3, omhandlede fortegnelse over sygdomssmitte.

Stk. 4. Klage over truende krydsbefrugtning skal indsendes snarest efter, at fare for krydsning skønnes at ville kunne indtræde, og så vidt muligt et passende tidsrum før krydsning vil kunne ske.

Stk. 5. Såsnart klage er modtaget tilligemed dokumentation for, at den i stk. 2 omhandlede meddelelse er sket, tilstiller politimesteren formanden for vedkommende voldgiftsudvalg klagen tilligemed meddelelse om, hvilke 2 af de for voldgiftskredsen beskikkede voldgiftsmænd, der er udmeldt til sammen med formanden at tage sagen under behandling og påkendelse.

Stk. 6. Voldgiftsudvalget afgør først om klagen er indgivet rettidigt. I modsat fald afsiges kendelse om, at sagen afvises.

§ 5. Sagens behandling indledes af voldgiftsudvalget, eventuelt af formanden alene, ved forligsprøve, som også kan optages senere, når anledning dertil gives. Formanden for voldgiftsudvalget kan afkræve klageren en redegørelse angående det påklagede forhold.

Stk. 2. Når sagen optages til behandling, afkræver formanden for voldgiftsudvalget straks parterne oplysning om eventuelle aftagere ifølge kontrakt og andre i avlen særskilt berettigede, jfr. § 7, stk. 3. Han giver derefter ved anbefalet brev med 3 døgns varsel parterne og de bekendte særskilt berettigede meddelelse om tid og sted for første mødes afholdelse. Tilsigelse kan ske ved stævningsmand, jfr. § 153 i lovbekendtgørelse nr. 212 af 1. oktober 1936 af lov om rettens pleje.

§ 6. Angår klagen sygdomssmitte, skal voldgiftsudvalget udtage planteprøver fra såvel skadelidtes som skadevolderens mark. Udvalget afæsker snarest muligt Statens Plantetilsyn en erklæring over de udtagne prøver.

Stk. 2. Går nævnte tilsyns erklæring ud på, at sygdommen eller afgrødernes art ikke omfattes af denne lov, jfr. § 1, afsiger voldgiftsudvalget kendelse om, at klagen afvises, jfr. § 8, stk. 2. Skønner voldgiftsudvalget på grundlag af tilsynets erklæring, foretagen besigtigelse og de øvrige foreliggende oplysninger, at den forvoldte skade er uden økonomisk betydning, afvises klagen ligeledes ved kendelse, jfr. § 8, stk. 2. Skønner voldgiftsudvalget derimod på det nævnte grundlag, at klagen kræver nærmere undersøgelse, skal ommeldte tilsyn på begæring af voldgiftsudvalget snarest muligt foretage en undersøgelse af forholdene på stedet og herom afgive beretning til voldgiftsudvalget. En repræsentant for tilsynet kan af voldgiftsudvalget indkaldes til at møde under sagens behandling.

§ 7. Til det første møde skal parterne møde enten personlig eller ved en myndig og uberygtet befuldmægtiget. Udebliver klageren fra mødet uden at lade sig repræsentere ved en lovlig befuldmægtiget, afvises sagen, og ved kendelsen kan efter indklagedes påstand klageren pålægges at udrede en passende godtgørelse til indklagede for det forgæves møde, jfr. i øvrigt § 8, stk. 2. Udebliver den indklagede uden at lade sig repræsentere ved en lovlig befuldmægtiget, kan klagerens fremstilling, for så vidt denne ikke strider mod det i sagen i øvrigt oplyste, lægges til grund ved tvistens afgørelse. Udebliver begge parter, afsiges kendelse om, at sagen hæves, jfr. § 8, stk. 2. Godtgør den udeblivende part inden 3 døgn, at hans udeblivelse fra det berammede møde skyldes en ham utilregnelig årsag, kan han forlange sagens behandling genoptaget, som om han ikke var udeblevet.

Stk. 2. Formanden leder mødet, fører volgiftsbogen og tilrettelægger sagens behandling.

Stk. 3. Hver af parterne er forpligtet til at give voldgiftsudvalget enhver af dette forlangt oplysning vedrørende sagen og til at afgive til udvalget samtlige sagen vedkommende bevisligheder. Tilsidesætter en af parterne denne forpligtelse, kan modpartens angivelser på det pågældende punkt lægges til grund ved sagens afgørelse.

Stk. 4. Voldgiftsudvalget kan udsætte sagen til vidneførsel for domstolene.

Stk. 5. Det påhviler voldgiftsudvalget at fremme enhver foreliggende sag så hurtigt, som dennes omstændigheder muliggør.

Stk. 6. Voldgiftsmændene er under det samme ansvar, som efter den almindelige straffelovgivning påhviler personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, for uberettiget åbenbaring af tjenestehemmeligheder, forpligtet til ikke at meddele uvedkommende underretning om, hvad de i medfør af deres hverv erfarer om de pågældende forhold, ud over, hvad der indeholdes i den af dem afsagte kendelse.

§ 8. Voldgiftsudvalgets afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Er der ikke flertal for nogen afgørelse, er formandens stemme afgørende. Kendelser skal være ledsaget af grunde.

Stk. 2. Forlig og kendelser skal indeholde afgørelse af, hvem af parterne det påhviler at afholde de med voldgiften forbundne omkostninger og med hvilke beløb.

Stk. 3. Forlig og kendelser indføres i voldgiftsbogen og underskrives af voldgiftsudvalgets medlemmer, forlig tillige af parterne.

Stk. 4. Bekræftet udskrift af kendelse indsendes i 2 eksemplarer til Landbrugsministeriet, hvorhos formanden inden 3 døgn i anbefalet brev meddeler hver af parterne bekræftet udskrift på ustemplet papir. Yderligere udskrifter betales med 1 kr. pr. stk. Beløbet tilfalder formanden.

§ 9. I sager angående stedfunden sygdomssmitte skal voldgiftsudvalget, når skade af økonomisk betydning skønnes forvoldt, i mangel af forlig ved kendelse fastslå, at erstatning skal ydes, samt fastsætte erstatningens størrelse.

Stk. 2. Landbrugsministeren bemyndiges til efter forhandling med De danske Landboforeninger, Danske Husmandsforeninger, Statens Planteavlsudvalg og Plantesundhedsrådet at fastsætte de nærmere regler for erstatningens beregning.

§ 10. I sager angående truende krydsbefrugtning afgør voldgiftsretten i mangel af forlig ved foreløbig kendelse, om der til forebyggelse af krydsning mellem de pågældende afgrøder skal foretages ompløjning eller andre forebyggende foranstaltninger, og i bekræftende fald hvem af parterne, der under hensyn til avl i tidligere år, til først påbegyndte foranstaltninger til frøavlen og til afgrødernes værdi efter areal og beskaffenhed m.v. skal foretage forebyggende foranstaltninger.

Stk. 2. Hvis den forpligtede ikke rettidigt har udført disse som pålagt, skal formanden for voldgiftsudvalget efter modpartens anmodning lade foranstaltningerne udføre for den forpligtedes regning, eventuelt ved fogedens bistand. Det hertil medgåede beløb kan inddrives ved udpantning hos den forpligtede.

Stk. 3. I den foreløbige kendelse fastsættes efter samme hensyn som ovenfor nævnt, om den forpligtede har krav på erstatning hos modparten. Den, der vidste eller burde vide, at modparten først havde truffet foranstaltninger til frøavlen, kan ikke tilkendes erstatning.

Stk. 4. Erstatningen fastsættes i en senere endelig kendelse dels til de med de pålagte forebyggende foranstaltningers udførelse forbundne udgifter, dels til det tab af udbytte, som opgøres ved voldgiftsudvalgets skøn.

Stk. 5. I erstatningen bliver at fradrage det udbytte, der er eller efter voldgiftsudvalgets skøn kunne være indvundet ved anden anvendelse af det ompløjede areal, eller den værdi, der opnås af de afgrøder, som er blevet undergivet forebyggende foranstaltninger.

Stk. 6. Erstatning kan ikke tilkendes, hvis den forpligtede ikke rettidigt har foretaget foranstaltningerne som pålagt.

§ 11. De i medfør af denne lov afsagte kendelser kan indankes for to stående voldgiftsdomstole, der nedsættes henholdsvis for Jylland og for øerne. Dog kan voldgiftsudvalgets afgørelse i henhold til § 10 om, hvorvidt og i bekræftende fald hvilke forebyggende foranstaltninger der skal foretages, og hvilken af parterne der skal foretage dem, ikke påankes.

Stk. 2. Voldgiftsdomstolen består af en retskyndig formand, der skal opfylde betingelserne for at kunne beskikkes til fast dommer i en ordinær ret, og fire medlemmer, der skal have indfødsret, være frøavlskyndige, myndige, uberygtede og ikke ude af rådighed over deres bo. Enhver voldgiftsmand fratræder med udgangen af den måned, i hvilken han fylder 70 år. Formanden og medlemmerne beskikkes af landbrugsministeren for et tidsrum af 5 år. I hver enkelt sags behandling og påkendelse deltager formanden og to medlemmer. De kan tilendebringe de dem forelagte sager, uanset at deres funktionstid måtte udløbe forinden.

Stk. 3. Genbeskikkelse kan finde sted.

Stk. 4. På voldgiftsdomstolen finder reglerne i § 2, stk. 7-13, tilsvarende anvendelse. Dog tilkommer der voldgiftsdomstolens medlemmer 1. klasses jernbanebillet, hvor jernbane benyttes.

§ 12. Begæring om en kendelses prøvelse ved den i forrige paragraf omhandlede voldgiftsdomstol indgives skriftlig til formanden for det voldgiftsudvalg, der har afsagt kendelse i første instans, i løbet af 8 dage fra kendelsens afsigelse og må være ledsaget af en udskrift af den afsagte kendelse samt sagens dokumenter, der i dette øjemed skal udlånes parterne.

Stk. 2. Formanden for voldgiftsudvalget tilstiller formanden for voldgiftsdomstolen, jfr. § 11, begæringen og sagens dokumenter, hvorefter formanden for voldgiftsdomstolen tilkalder to af medlemmerne til at medvirke ved sagens behandling og påkendelse.

Stk. 3. Parterne er ikke bundne ved proceduren for voldgiftsudvalget; nye oplysninger og anbringender kan fremføres. For sagens behandling ved voldgiftsdomstolen finder reglerne i §§ 6-10 tilsvarende anvendelse; dog skal ny erklæring fra Statens Plantetilsyn ikke indhentes.

§ 13. De i medfør af denne lov indgåede forlig og afsagte kendelser kan tvangsfuldbyrdes efter lovgivningens almindelige regler om fuldbyrdelse af forlig og domme, jfr. dog § 2, stk. 12, og § 10, stk. 2.

§ 14. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft 3 måneder efter dens bekendtgørelse i Lovtidende, dog tidligst 1. april 1949, for så vidt angår afgrøder, der er udlagt i 1948 i henhold til en før 1. april 1948 indgået kontrakt.

Landbrugsministeriet, den 11. december 1987

LAURITS TØRNÆS

/Henrik Wanscher

Bilag

 

          Fortegnelse over Krydsbefrugtning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Frøafgrøder,          Krydses med følgende af lovens 

 der beskyttes af loven     omfattende plantearter, herunder 

                også stokløbere af disse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Runkelroe .................... Alle runkelroesorter og -stammer 

                samt sukkerroer, fodersukkerroe, 

                rødbede og bladbede. 

 Sukkerroe .................... Alle sukkeroearter og -stammer 

                samt runkelroe, fodersukker, 

                rødbede og bladbede. 

 Fodersukkerroe ............... Alle sorter og stammer af 

                Fodersukkerroer samt sukkerroe, 

                runkelroe, rødbede og bladbede. 

 Kålroe ....................... Alle sorter og stammer af kålroe 

                samt turnips, raps, rybs og 

                sarepta-sennep. 

 Turnips ...................... Alle sorter og stammer af turnips 

                samt kålroe, raps, rybs og 

                sarepta-sennep. 

 Gulerod ...................... Alle sorter og stammer af gulerod. 

 Rødbeder ..................... Alle bedesorter. 

 Kål .......................... Alle Kålsorter. 

 Radis ........................ Andre radissorter. 

Officielle noter

Ingen