Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Kongerigets Danmarks Fiskeribank

Herved bekendtgøres lov om Kongerigets Danmarks Fiskeribank, jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 4. december 1992, med de ændringer, der følger af lov nr. 401 af 14. juni 1995.


§ 1. Kongeriget Danmarks Fiskeribank har til formål at yde lån til dansk fiskeri og akvakultur.

Stk. 2. Instituttets hjemsted er København.

Stk. 3. Banken kan i øvrigt varetage forvaltningsopgaver, som henlægges til den.

§ 2. Som grundfond for bankens virksomhed stiller statskassen et beløb på 40 mill. kr. til rådighed for banken.

Stk. 2. Grundfonden kan ikke forlanges tilbagebetalt, forinden banken har ophørt sin virksomhed og opfyldt alle sine forpligtelser.

Stk. 3. Ud over grundfonden meddeles der banken en statsforskrivning til sikring af den fornødne egenkapital i banken. Forskrivningens størrelse og effektuering fastsættes af landbrugs- og fiskeriministeren efter aftale med finansministeren.

§ 3. Bankens bestyrelse kan optage og yde lån efter regler, der fastsættes i bankens vedtægter.

Stk. 2. Grænsen for bankens udlånstilsagn på grundlag af obligationsudstedelse fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 3. Til berigtigelse af bankens udlån kan udstedes kasseobligationer. Staten garanterer for renter og afdrag på disse obligationer, der kan udstedes og transporteres uden stempelafgift.

§ 4. Grundfondens midler samt bankens øvrige midler kan benyttes til udlån, indskud eller til køb af de af banken udstedte eller andre børsnoterede obligationer.

§ 5. De dokumenter, der i forbindelse med bankens lånevirksomhed udstedes til eller af banken, er stempelfri og tinglyses eller registreres uden betaling. Det samme gælder for de dokumenter, der udstedes for de af låneforeninger for fiskere foretagne genudlån af fiskeribankens midler. Transporter, der af låntageren meddeles på lån af fiskeribankens midler, kan udfærdiges på ustemplet papir.

Stk. 2. Attester og udskrifter fra statsmyndigheder til brug ved tinglysning eller registrering af de i 1. stykke nævnte dokumenter meddeles stempelfri og uden betaling.

§ 6. Banken ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Den daglige administration varetages af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning som forretningsfører.

Stk. 2. Af bestyrelsens medlemmer beskikkes 5 af landbrugs- og fiskeriministeren og 1 af finansministeren. Landbrugs- og fiskerministeren beskikker et af medlemmerne som formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beskikkelsen gælder i indtil 4 år. Beskikkelsen kan tilbagekaldes inden periodens udløb. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden periodens udløb, skal der beskikkes et nyt medlem for den tilbageværende periode.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren udfærdiger bankens vedtægt efter høring af bankens bestyrelse og efter forhandling med finansministeren. Vedtægten indeholder de nærmere regler for ydelse af lån, herunder bestemmelser om en passende garanti fra private pengeinstitutter, samt om den daglige forretningsgang m.v.

Stk. 4. Landbrugs- og fiskeriministeren påser, at banken overholder bestemmelserne i loven og regler udfærdiget i medfør af loven.

§ 6 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

§ 7. Bankens årsregnskab samt beretning om bankens virksomhed afgives til landbrugs- og fiskeriministeren, hvorefter regnskabet offentliggøres.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan kræve sig meddelt enhver oplysning om bankens forhold.

Stk. 3. Driftsoverskud henlægges til reserve- og administrationsfonden.

Stk. 4. Eventuelt negativt resultat før hensættelse til tab, ud over hvad der måtte kunne afholdes af reserve- og administrationsfonden, søges dækket på de årlige bevillingslove. Udbetalingen sker, når bankens godkendte regnskab foreligger samt efter særskilt godkendelse i Finansudvalget.

Stk. 5. Udviser banken i 3 på hinanden følgende år negativt resultat før hensættelser til tab, træffer Folketinget beslutning om, horvidt banken skal fortsætte, og vilkårene herfor.

§ 8. Revision af bankens virksomhed foretages efter reglerne for den statslige revision.

§ 9. Denne lov træder i kraft den 1. marts 1978.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 78 af 23. marts 1932 om oprettelse af et kreditinstitut for fiskerierhvervet med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 5. april 1967.

Lov nr. 401 af 14. juni 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2. (* 1) Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter tidspunktet

for lovens ikrafttræden.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 22. november 1995

Henrik Dam Kristensen

/ Lars Touvdal Christensen

Officielle noter

(* 1) Ikrafttrædelsestidspunktet er fastsat til 1. december 1995 i Landbrugs- og Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 22. november 1995.