Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget

    Herved bekendtgøres lov om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteteni jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 19. februar 1991, med de ændringer, der følger af lov nr. 281 af 8. maj 1991 og § 25 i lov nr. 380 af 6. juni 1991.


Kapitel 1

Indledende bestemmelser

     § 1. Landbrugsministeren kan fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelse her i landet af Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet.

     Stk. 2. For foranstaltninger, der henhører under energiministeren eller miljøministeren, udøves beføjelserne efter denne lov efter aftale med den pågældende minister.

     § 1 a. Landbrugsministeren kan fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers forordninger om strukturfondene for så vidt angår jordbrug i særlige landdistrikter.

Kapitel 2

Tilskud til forbedringsplaner

     § 2. Landbrugsministeren kan yde tilskud til investeringer i forbindelse med gennemførelse af forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter.

     Stk. 2. Tilskud, der er nævnt i stk. 1, kan ydes til investeringer med henblik på:

 • 1) en kvalitativ forbedring og omstilling af produktionen efter markedets behov,
 • 2) en tilpasning af bedriften med det formål at nedsætte produktionsomkostningerne, forbedre leve- og arbejdsvilkårene, herunder gennemføre miljøbeskyttelses- og miljøforbedringsforanstaltninger, eller
 • 3) at gennemføre energiøkonomiske foranstaltninger.

     § 3. For jordbrugsbedrifter, der drives personligt af ejeren, er det en betingelse for tilskud, at ejeren

 • 1) anvender mere end halvdelen af sin arbejdstid i bedriften,
 • 2) opnår mindst halvdelen af sin samlede indkomst ved bedriften,
 • 3) opfylder de krav til faglig uddannelse, som fastsættes af landbrugsministeren,
 • 4) opstiller og forpligter sig til at gennemføre en forbedringsplan for bedriften, der godkendes efter bestemmelserne i § 5,
 • 5) har et rimeligt økonomisk behov for støtte til at finansiere gennemførelsen af investeringer, der er forudsat i forbedringsplanen, og
 • 6) forpligter sig til fra forbedringsplanens iværksættelse at føre regnskab for bedriften efter regler, der fastsættes af landbrugsministeren.

     Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud, at bedriften har en sådan karakter, at den giver en arbejdsindkomst pr. heltidsbeskæftiget, der er mindre end den indkomst, arbejdstagere kan opnå ved beskæftigelse uden for jordbrugserhverv i det pågældende område.

     § 4. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan ydes tilskud efter § 2, hvis bedriften ikke drives af ejeren personlig.

     § 5. De forbedringsplaner, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 4, skal godkendes af landbrugsministeren.

     Stk. 2. Forbedringsplanen skal påvise,

 • 1) at investeringerne er berettigede under hensyn til bedriftens forhold og økonomiske situation,
 • 2) at bedriften ved planens afslutning vil kunne opnå en væsentlig og varig forbedring især af arbejdsindkomsten pr. heltidsbeskæftiget på bedriften,
 • 3) at der ikke ved planens afslutning vil kunne opnås en arbejdsindkomst pr. heltidsbeskæftiget på bedriften på mere end 120 pct. af den indkomst, der er nævnt i § 3, stk. 2, og
 • 4) at planens målsætning, jf. nr. 2, kan nås inden udløbet af et i planen angivet tidsrum, der ikke må overstige 6 år.

     Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2, nr. 2, kan landbrugsministeren godkende en forbedringsplan, hvis det påvises, at planen er nødvendig for at opretholde arbejdsindkomsten pr. heltidsbeskæftiget på det nuværende niveau.

     Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af de indkomster, der er nævnt i stk. 2 og 3 og i § 3, stk. 2.

     § 6. Forbedringsplanen kan omfatte flere bedrifter, hvis

 • 1) der mellem bedrifterne består et driftsfællesskab, der er godkendt af landbrugsministeren, og
 • 2) betingelserne i § 3, jf. § 4, er opfyldt for hver af bedrifterne.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1.

     § 7. Forbedringsplanen skal indeholde alle oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af, om betingelserne i §§ 2-6 er opfyldt.

     Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om planens indhold og udformning.

     § 8. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at iværksættelse af forbedringsplanen ikke påbegyndes, før der foreligger tilsagn fra landbrugsministeren om, at tilskud vil blive ydet. Landbrugsministeren kan undtagelsesvis fravige denne bestemmelse.

     § 9. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om

 • 1) størrelsen af de tilskudsberettigede investeringsbeløb pr. heltidsbeskæftiget person,
 • 2) tilskuddets størrelse, ydelse af tilskud, og
 • 3) at tilskuddet enten ydes som et rentetilskud eller som et kapitaltilskud, der eventuelt udbetales ratevis.

     Stk. 2. Tilskuddet kan højst ydes for 2 heltidsbeskæftigede pr. bedrift.

     § 10. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for en ramme, der fastsættes ved tekstanmærkning på de årlige finanslove.

Kapitel 3

Særligt tilskud til yngre jordbrugere

     § 11. Landbrugsministeren kan ud over tilskud, der er nævnt i kapitel 2, yde et særligt tilskud til ansøgere, der første gang som ejer eller forpagter driver en jordbrugsbedrift.

     Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af tilskud efter stk. 1, at

 • 1) betingelserne for ydelse af tilskud efter kapitel 2 er opfyldt,
 • 2) ansøgning indsendes, før ansøgeren er fyldt 40 år, og
 • 3) ansøgning indsendes inden 5 år efter overtagelsen af jordbrugsbedriften.

     Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om tilskuddets størrelse efter stk. 1 og om ydelse af tilskud.

     Stk. 4. Landbrugsministeren kan gøre undtagelse fra reglerne i stk. 1 og 2, når særlige omstændigheder taler for det.

     § 12. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for en ramme, der fastsættes ved tekstanmærkning på de årlige finanslove.

Kapitel 4

Garanti

     § 13. Landbrugsministeren kan yde garanti for lån, der optages med henblik på gennemførelse af godkendte forbedringsplaner. Ministeren fastsætter de nærmere regler om ydelse af garanti.

     § 14. Tilsagn om garanti efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 5

Tilskud til etablering af samarbejde mellem jordbrugere

     § 15. Landbrugsministeren kan yde tilskud til administrationsudgifterne ved igangsætning af samarbejde mellem jordbrugere med henblik på en mere rationel fælles udnyttelse af produktionsmidlerne eller en fælles drift.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud efter stk. 1.

     § 16. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 6

Tilskud til etablering af vikarordninger

     § 17. Landbrugsministeren kan yde tilskud til administrationsudgifter ved igangsætning af vikarordninger inden for jordbrugsorganisationer, som har til formål at oprette sådanne ordninger.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud efter stk. 1.

     § 18. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 7

Tilskud til skovtilplantning

     § 19. Landbrugsministeren kan yde tilskud til private ejere af landbrugspligtige arealer, som lovligt tilplantes med skov, og hvorpå tinglyses fredskovspligt.

     Stk. 2. Tilskud kan ikke ydes til gentilplantning af eksisterende skovarealer, til tilplantning med henblik på dyrkning af juletræer og pyntegrønt i kort omdrift eller til tilplantninger, som ejeren er forpligtet til at udføre over for offentlige myndigheder.

     Stk. 3. Tilskud kan ikke ydes for de første 2 ha af hver enkelt sammenhængende skovtilplantning. Etableres tilplantningen i sammenhæng med et eksisterende fredskovspligtigt skovareal, hvis arrondering derved forbedres, kan dette fradrages i de 2 ha.

     Stk. 4. De tilskudsberettigede omkostninger omfatter direkte udgifter til løn til fremmed arbejdskraft, leje af maskiner og køb af planter og materialer. Landbrugsministeren kan for henholdsvis løvtræs- og nåletræstilplantninger fastsætte maksimale beløb for de tilskudsberettigede omkostninger pr. hektar. Tilskuddet udgør en af landbrugsministeren fastsat del af de tilskudsberettigede omkostninger og kan ikke overstige:

 • 1) 75 pct. for løvtræstilplantninger i skovrejsningsområder,
 • 2) 60 pct. for nåletræstilplantninger i skovrejsningsområder,
 • 3) 50 pct. for løvtræstilplantninger uden for skovrejsningsområder samt
 • 4) 40 pct. for nåletræstilplantninger uden for skovrejsningsområder.

     Stk. 5. Landbrugsministeren fastsætter det beløb, som de tilskudsberettigede omkostninger mindst skal udgøre, for at der kan ydes tilskud.

     Stk. 6. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for tilskud, om de tilskudsberettigede foranstaltninger og om størrelse og ydelse af tilskud.

     Stk. 7. Landbrugsministeren fastsætter regler om tilbagebetaling af tilskud, i tilfælde hvor landbrugspligten eller fredskovspligten på de tilplantede arealer ophæves inden 20 år efter tilplantningen.

     § 20. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 7 a

Tilskud til jordbrugsdrift i miljøfølsomme områder

     § 20 a. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter i miljøfølsomme områder. Ejere og forpagtere skal inden for rammerne af et særligt program for området i en periode på mindst 5 år over for amtsrådet eller kommunalbestyrelsen forpligte sig til at indføre eller opretholde produktionsmetoder i jordbruget, der er forenelige med kravet om beskyttelse af miljøet og naturressourcerne eller kravet om bevaring af naturen og landskabet.

     Stk. 2. Amtsrådet udpeger efter forhandling med kommunalbestyrelsen de i stk. 1 nævnte miljøfølsomme områder, der endeligt fastlægges som led i lands- og regionplanlægningen.

     Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om udpegning af områder efter stk. 2, om de tilskudsberettigede foranstaltninger efter stk. 1 samt om størrelse og ydelse af tilskud.

     Stk. 4. Udgifterne til tilskud efter stk. 1 afholdes af staten og amtskommunen. Amtskommunen afholder 15 pct. af tilskuddene efter stk. 1.

     Stk. 5. Landbrugsministeren fastsætter den beløbsramme, inden for hvilken det enkelte amtsråd kan give tilsagn om tilskud efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen giver tilsagn inden for det pågældende amtsråds beløbsramme.

     § 20 b. Tilsagn om statstilskud efter § 20 a, stk. 1, kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 7 b

Tilskud til nedsættelse eller omstilling af jordbrugsproduktion

     § 20 c. Landbrugsministeren kan yde tilskud til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, der tager agerjord ud af produktionen.

     Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter regler om, hvilke jorder der er omfattet af tilskudsmuligheden efter stk. 1, og om beregning af det areal, der kan tages ud af produktionen.

     Stk. 3. Tilsagn om tilskud efter stk. 1 er betinget af,

 • 1) at ansøgeren forpligter sig til i en periode på 5 år at tage jord ud af produktionen,
 • 2) at den udtagne jord udgør mindst 20 pct. af det areal, der kan tages ud, og
 • 3) at den udtagne jord udgøres af lodder på mindst een sammenhængende hektar.

     Stk. 4. De jorder, der tages ud af produktionen, skal:

 • 1) tilplantes med skov,
 • 2) anvendes til græsning med henblik på ekstensivt husdyrhold,
 • 3) braklægges uden for omdriften,
 • 4) braklægges inden for omdriften eller
 • 5) anvendes til ikke-jordbrugsmæssige formål.

     Stk. 5. På jorder, der lægges brak, skal der skabes eller bevares et passende plantedække.

     Stk. 6. Landbrugsministeren fastsætter bl.a. med henblik på beskyttelsen af miljøet og naturressourcerne regler om anvendelsen og behandlingen af de jorder, der tages ud af produktionen, og om størrelse og ydelse af tilskud.

     § 20 d. Landbrugsministeren kan yde tilskud til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, der nedsætter produktionen af jordbrugsprodukter.

     Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter regler om, hvilke produkter der er omfattet af stk. 1.

     Stk. 3. Tilsagn om tilskud efter stk. 1 er betinget af, at ansøgeren forpligter sig til i en periode på 5 år at nedsætte bedriftens produktion af det pågældende produkt med mindst 20 pct.

     Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at forpligtelsen i stk. 3 til at nedsætte produktionen kan opfyldes gennem omlægning til økologisk drift eller til anden driftsform, der medfører begrænset anvendelse af produktionsfaktorerne.

     Stk. 5. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelse og beregning af produktionsnedsættelsen i stk. 3 og om størrelse og ydelse af tilskud.

     § 20 e. Landbrugsministeren kan yde tilskud til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, der omstiller produktionen fra overskudsprodukter til ikke overskudsprodukter.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, hvilke produkter og foranstaltninger der er omfattet af stk. 1.

     Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om størrelse og ydelse af tilskud.

     § 20 f. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang støtte til nedsættelse, omlægning eller ophør af produktionen efter andre regler skal medføre nedsættelse eller bortfald af tilskud efter denne lov.

Kapitel 7 c

Tilskud til fremme af udviklingen

i særlige landdistrikter

     § 20 g. Landbrugsministeren kan yde tilskud til foranstaltninger, der opnår tilskud fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget i henhold til De Europæiske Fællesskabers forordninger om strukturfondene for så vidt angår jordbrug i særlige landdistrikter.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til de foranstaltninger, der er omfattet af stk. 1.

     Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter regler om, hvilke foranstaltninger og hvilke jordbrugere der er omfattet af stk. 1, øvrige betingelser for tilskud, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede, samt om størrelse og udbetaling af tilskud.

     Stk. 4. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Denne beløbsramme kan fastsættes således, at den omfatter tilskud fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget i henhold til De Europæiske Fællesskabers forordninger om strukturfondene for så vidt angår jordbrug i særlige landdistrikter.

     § 20 h. Landbrugsministeren nedsætter et udvalg med repræsentanter for de berørte myndigheder og interesseorganisationer til at bistå ved administration af ordningen i henhold til § 20 g.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at udvalget udøver tilsyns- og opfølgningsfunktioner for foranstaltninger omfattet af ordningen i henhold til bestemmelserne herom i De Europæiske Fællesskabers forordninger.

Kapitel 8

Almindelige bestemmelser

     § 21. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om udfærdigelse af ansøgninger m.v. efter denne lov og om, at ansøgninger m.v. skal udfærdiges med bistand af en sagkyndig konsulent.

     Stk. 2. Landbrugsministeren godkender de sagkyndige konsulenter, der er nævnt i stk. 1. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, hvilke opgaver de sagkyndige konsulenter kan bistå med.

     Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for godkendelse efter stk. 2, herunder om tilbagekaldelse af godkendelsen.

     § 22. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilsyn med de foranstaltninger, hvortil der ydes tilskud efter denne lov.

     § 23. Landbrugsministeren kan bemyndige et under ministeriet oprettet direktorat til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at amtskommuner, kommuner eller private organisationer kan udøve de beføjelser, der i § 20 g, stk. 1, er tillagt ministeren. Afgørelser, der træffes af en amtskommune, kommune eller privat organisation, kan indbringes for ministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Afgørelsen skal indeholde oplysning om klageadgangen og om fristen herfor. Ministeren kan ændre en privat organisations afgørelse, uden at der foreligger klage.

     Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser amtskommuner, kommuner eller private organisationer skal opfylde for at udøve de beføjelser, der i § 20 g, stk. 1, er tillagt ministeren.

     Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelser efter stk. 1, herunder at afgørelsen ikke skal kunne indbringes for ministeren.

     § 24. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

     § 25. Landbrugsministeren kan fastsætte regler, som tilpasser støtten efter behovet i de forskellige områder af landet.

     § 26. Støtte efter denne lov bortfalder,

 • 1) hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
 • 2) hvis tilskudsmodtageren tilsidesætter sin pligt efter regler udstedt i medfør af § 22, eller
 • 3) hvis forudsætningerne for støtte i øvrigt efter landbrugsministerens skøn er væsentligt forrykket.

     Stk. 2. Støtte til forbedringsplaner bortfalder desuden,

 • 1) hvis ejer- eller brugerforholdene på en jordbrugsbedrift, som er omfattet af forbedringsplanen, ændres,
 • 2) hvis projektet, der omhandles i forbedringsplanen, viser sig at lide af væsentlige tekniske fejl eller mangler,
 • 3) hvis forbedringsplanen ikke gennemføres i overensstemmelse med planens bestemmelser, eller
 • 4) hvis de i henhold til planen opførte bygninger og faste anlæg, indkøbt materiel og lignende i tilskudsperioden anvendes til andre formål end forudsat i planen.

     Stk. 3. Støtte efter kapitlerne 7, 7 a, 7 b og 7 c bortfalder desuden,

 • 1) hvis foranstaltninger efter § 19 viser sig at lide af væsentlige fejl eller mangler,
 • 2) hvis forpligtelsen i § 20 a til at opretholde eller indføre de omhandlede produktionsmetoder ikke opfyldes,
 • 3) hvis produktionen ikke nedsættes, jf. §§ 20 c og 20 d,
 • 4) hvis omstillingen ikke gennemføres, jf.§ 20 e, eller
 • 5) hvis foranstaltninger efter § 20 g ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte plan for aktivitetens gennemførelse.

     Stk. 4. I de tilfælde, der er anført i stk. 1, 2 og 3, kan landbrugsministeren bestemme, at ydede beløb skal tilbagebetales.

     Stk. 5. Når forholdene taler derfor, kan landbrugsministeren gøre undtagelse fra bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3.

     § 26 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 13 ydet statsgaranti. Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

     Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

     Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for statskassens tilgodehavende efter indfrielse af statsgarantier efter lov nr. 222 af 26. april 1973 om støtte til modernisering af jordbrugsbedrifter.

     § 27. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang uden retskendelse til bedrifter, der har opnået tilsagn om støtte efter loven. På tilsvarende måde har landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang til bedrifternes regnskaber, forretningsbøger m.m.

     Stk. 2. Legitimation skal forevises på forlangende.

     § 27 a. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i §§ 1 og 1 a nævnte forordninger, i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

     Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

     § 28. I lov nr. 292 af 14. juni 1974 om tilskud til fremme af regnskabsføring i jordbrugsbedrifter, som ændret ved § 4 i lov nr. 702 af 21. december 1982, foretages følgende ændring:

I § 2, 2. pkt., ændres »art 11, stk. 2, i De europæiske Fællesskabers rådsdirektiv nr. 72/159/EØF.« til: »art 9 i Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordning (EØF) nr. 797/85 af 12. marts 1985 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet.«.

     § 29. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. Lov nr. 222 af 26. april 1973 om støtte til modernisering af jordbrugsbedrifter ophæves. Loven finder dog fortsat anvendelse på tilskud, hvorom ansøgning er indgivet inden den 1. oktober 1985.

     § 30. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. I henhold til bekendtgørelse nr. 563 af 21. august 1989 træder lov nr. 382 af 7. juni 1989 i kraft den 1. september 1989. Lov nr. 413 af 13. juni 1990 § 2 indeholder følgende bestemmelse:

     § 2

     Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren. Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.(* 1) (* 2)

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at tilsagn om tilskud efter § 20 d, stk. 1, indtil udgangen af 1990 kun gives inden for rammerne af et forsøgsprogram. Lov nr. 281 af 8. maj 1991 § 3 indeholder følgende bestemmelse:

     § 3

     Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren. Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.(* 3) (* 4)

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at tilsagn om tilskud efter § 20 g, stk. 1, i lov om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget kun kan gives indtil udgangen af 1993. Lov nr. 380 af 6. juni 1991 om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af offentlige fordringer, der indsætter § 26 a i nærværende lov, træder i kraft den 7. juni 1991.

Landbrugsministeriet, den 4. december 1992

Laurits Tørnæs

    / Mogens Nagel Larsen

Officielle noter

(* 1) Loven er delvist trådt i kraft den 1. november 1990 for så vidt angår § 1, nr. 3, for så vidt angår indsættelsen af §§ 20 c og 20 f, og § 1, nr. 4, jf. bekendtgørelse nr. 692 af 18. oktober 1990.

(* 2) Loven er delvist trådt i kraft den 1. februar 1991 for så vidt angår § 1, nr. 1 og 2, jf. bekendtgørelse nr. 41 af 23. januar 1991.

(* 3) Loven er delvist trådt i kraft den 20. juli 1991 for så vidt angår § 1, nr. 3, og § 2, nr. 1, jf. bekendtgørelse nr. 532 af 12. juli 1991.

(* 4) Loven er delvist trådt i kraft den 13. november 1991 for så

vidt angår § 1, nr. 1, 2, 4, 5 og 6, og § 2, nr. 2, jf.

bekendtgørelse nr. 733 af 8. november 1991.