Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om fiskeri i Randers Fjord og Gudenå m.m.

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Bestemmelserne i denne lov angår:

a. Randers Fjord øst for Randers Bro indtil en linje fra Sødring Kirke over anduvningsvageren ud for Udbyhøj vinkelfyr samt Grundfjord til Allingåens munding.

b. Gudenå vest for Randers Bro indtil Silkeborg Langsø samt efternævnte i forbindelse med Randers Fjord, Grundfjord og Gudenå stående vande, nemlig: 1. Tvede Å fra Gjessinggårds Mølle og Øster-Tørslev Å fra broen på Udbyhøj landevej. 2. Allingå fra Vester Alling. 3. Tebbestrup Bredning (»Bredningen«) og dennes afløb til Gudenå. 4. Nørreå fra Øster Velling Møllebæk. 5. Lilleå fra Løgstrup Mølle. 6. Tangeå fra Højbjerg Mølle. 7. Tange Sø. 8. Borreå fra Katvad Mølle. 9. Gjelå fra Trust Mølle.

10. Allingå (i Viborg amt) fra Alling Mølle.

11. Gjernå fra Søby Mølle.

12. Smingebæk.

13. Sminge Sø.

14. Skellerup Bæk (Linå), samt

15. De »blinde løb«, der på strækningen mellem Tange og Silkeborg Langsø står i forbindelse med Gudenå.

Stk. 2. Fiskeriministeren bemyndiges til ved bekendtgørelse at bestemme, at også andre i forbindelse med de nævnte vande stående vandløb og søer helt eller delvis skal inddrages under denne lov.

§ 2. Medmindre der bestemmes andet i denne lov, gælder lov om saltvandsfiskeri for de i § 1, stk. 1, a, nævnte vande og love om ferskvandsfiskeri for de i § 1, stk. 1, b, nævnte vande.

§ 3. Fiskeri på strækningen mellem Randers Bro og Frisenvold Fiskegård er tilladt enhver, der efter lov om saltvandsfiskeri har ret til at drive fiskeri på dansk fiskeriterritorium. Fiskeriministeren kan træffe regulerende bestemmelser for fiskeriet på denne strækning.

§ 4. Intet fiskeredskab må udsættes eller voddræt finde sted nærmere end 400 m uden for anduvningsvageren ved Udbyhøj.

§ 5. I de i § 1, stk. 1, a, nævnte vande er fiskeri med garnredskaber undtagen ruser og bundgarn forbudt fra solens opgang søndag morgen til solens opgang mandag morgen.

§ 6. Ud over bestemmelserne i lov om saltvandsfiskeri gælder for de i § 1, stk. 1, a, nævnte vande følgende bestemmelser om anvendelse af fiskeredskaber:

 • 1) Det er forbudt at anvende mekanisk kraft til udsætning, slæbning, dragning eller indhivning af vod undtagen a) agnvod, hvis armes længde og fangåbning tilsammen ikke overstiger 13 m, i tiden 1. november til udgangen af februar, b) endvidere fiskeri med åleslæbevod hele året nord for kanalen ved Karholmene, c) snurrevod bestemt til fangst af torsk eller rødspætter på strækningen fra den nordlige ende af den gravede rende ved kareholm til anduvningsvageren ved Udbyhøj om dagen i tiden fra 1. september til 31. marts. Vodtovenes længde må ikke overstige 375 m på hver arm.
 • 2) Skovlvod og skovle må ikke findes om bord. Andre vodtove end de under 1) c) nævnte må ikke findes om bord på fiskerbåde, som udøver snurrevodsfiskeri på den der nævnte strækning.
 • 3) Vod undtagen agnvod og ålevod må ikke have mindre maskemål end 54 mm. På strækningen uden for en linje mellem sømærket på Støvringdæmningen og den forreste båke på modsat side er det dog tilladt at anvende sildevod, der overalt i redskabet har en maskestørrelse på mindst 38 mm, jfr. § 8.
 • 4) Ruser og andre garnredskaber,der anbringes fra begge bredder af Grundfjordens østlige del til Grund enten lige over for eller i kortere afstand end 35 m fra hinanden må ikke bringes midtstrømslinjen nærmere, end at der i midten bliver et åbent rum på en tredjedel af fjordens bredde.
 • 5) Ruser må ikke komme en allerede udsat ruse eller lignende redskab på samme bred nærmere end 35 m.
 • 6) Anbringelse af faststående eller fastgjorte garnredskaber er forbudt i Randers havn og det afmærkede sejlløb. Flyndergarn af indtil 65 m længde og 2 m dybde og med maskestørrelse mindst 78 mm, jfr. § 8, må dog benyttes i sejlløbet inden for færgebroen på Udbyhøjs søndre side, når dette kan ske, uden at sejladsen derved på nogen måde hindres.

§ 7. Ud over bestemmelserne i lov om ferskvandsfiskeri gælder for de i § 1, stk. 1, b, nævnte vande følgende bestemmelser om anvendelse af fiskeredskaber:

 • 1) På strækningen fra Randers Bro til Nørreå må af faststående redskaber kun benyttes ruser. Afstanden mellem rusestaderne på samme bred skal være mindst 35 m.
 • 2) På strækningen fra Nørreå til Frisenvold Fiskegård er al brug af faststående fiskeredskaber forbudt.
 • 3) På strækningen fra kraftstationen i Tange til Frisenvold Fiskegård er alt fiskeri med garnredskaber undtagen åleruser forbudt.
 • 4) I tiden fra 1. oktober til 15. april er det forbudt at benytte drivtoggergarn (grimegarn) med mindre maskemål end 78 mm og af større længde end 30 m i ført stand.
 • 5) I tiden fra 16. april til 30. september er det forbudt at benytte drivtoggergarn med mindre maskemål end 108 mm og af større længde end 20 m i ført stand. På strækningen fra Randers Bro til Nørreå må garnene dog have en længde af indtil 30 m i ført stand.
 • 6) Det er forbudt overalt i strømløbene (herunder Sminge Sø) at benytte vod med mindre maskemål end 78 mm og med større spændvidde end 30 m. Undtaget herfra er strækningen fra Randers Bro til Nørreå, på hvilken strækning voddenes spændvidde må være indtil 60 m. Voddene må benyttes hele året.
 • 7) I Tange Sø må hele året benyttes vod med samme maskevidde som ovenfor fastsat under punkt 6 samt ålehåndvod.
 • 8) I Sminge Sø og Tange Sø er agnvod tilladt, når armenes længde og fangåbning tilsammen ikke overstiger 13 m.
 • 9) Det er forbudt at benytte lakse- eller ørredgarn (enkeltvæggede) med mindre maskemål end 158 mm og af større længde end 20 m i ført stand.

§ 8. Mindstemaskemål anført i denne lov i medfør heraf udstedte bekendtgørelser anses for opfyldt, når et fladt måleredskab af en tykkelse af 2 mm og med en bredde svarende til det påbudte mindstemaskemål let kan gå igennem den i længderretninges diagonalt strakte maske, når nettet er vådt.

§ 9. (* 1) For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende mindstemål regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde):

 

 Aborre (Perca Fluviatilis)............ 190 mm 

 Skaller(Leuciscus-arter).............. 190 - 

Stk. 2. Skaller under 190 mm må fanges og landes til brug som agn.

§ 10. (* 1) For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider:

a. Skaller og aborre: 15. april-31. maj.

b. Nedfaldsørred totalfredede, for så vidt angår det i § 1, stk. 1, a, nævnte område.

Stk. 2. Skaller under 190 mm må i fredningstiden fanges og landes til brug som agn.

§ 11. Fiskeriministeren kan efter forhandling med ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Sportsfiskerforbund og, for så vidt angår Randers Fjord, tillige Dansk Fiskeriforening samt efter samråd med Danmarks fiskeri- og havundersøgelser for et tidsrum af indtil 5 år ad gangen såvel ændre som ophæve mindstemålene i § 9 og fredningstiderne i § 10 samt fastsætte mindstemål og fredningstider for andre end de nævnte fiskearter. I tilfælde af nedsættelse af mindstemål kan ministeren foreskrive særlige bestemmelser for opbevaring, forsendelse og forhandling m. m.

§ 12. På strækningen fra Udbyhøj til Frisenvold Fiskegård må sivskær ikke finde sted før den 1. juni og rørskær ikke før den 1. oktober.

§ 13. Fiskeriministeren kan i videnskabeligt øjemed til bestemte personer og på begrænsede tider meddele undtagelser fra bestemmelserne i nærværende lov.

Stk. 2. De personer, der på statens foranledning foretager fiskeriundersøgelser, såvel som personer, der på forslag fra Danmarks Sportsfiskerforbund eller Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark hertil autoriseres af fiskeriministeren, har ret til mod forevisning af behørig legitimation at færdes på jorder og private veje, der støder til de i denne lov omhandlede vande.

Stk. 3. Fiskeriministeren skal efter indstilling fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks fiskeri- og havundersøgelser og, for så vidt angår de under § 1, stk. 1, a, nævnte vande, Dansk Fiskeriforening være bemyndigt til at erklære et bestemt afgrænset vandområde for forsøgsvand, således at denne lovs bestemmelser helt eller delvis ophæves for området, og således at andre bestemmelser kan fastsættes, dog kun for 10 år ad gangen.

§ 14. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 12 straffes med bøde.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der undlader at efterkomme de påbud og ordrer, som fiskerikontrollen og de i § 63 i lov om ferskvandsfiskeri nævnte opsynsmænd giver i henhold til denne lov, lov om ferskvandsfiskeri, lov om saltvandsfiskeri eller i medfør af disse love udfærdigede forskrifter, såvel som den, der undlader at overholde de pålæg, der er givet af de i § 37 i lov om ferskvandsfiskeri nævnte myndigheder, samt overenskomster, der er indgået med fiskeriministeriet.

Stk. 3. I de forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelser af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden bødeansvar.

Stk. 5. Fredet fisk eller undermålsfisk skal af fiskerikontrollen eller de af fiskeriministeriet godkendte opsynsmænd umiddelbart efter bevaringstagelsen eller beslaglæggelsen, jfr. retsplejelovens kap. 68, udsættes i frit vand, for så vidt fisken er i leveddygtig stand.

§ 15. Bøder for overtrædelser af denne lovs bestemmelser tilfalder Dansk Fiskeriforenings hjælpefond, for så vidt overtrædelserne er begået i det under § 1, stk. 1, a, nævnte område, og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og Danmarks Sportsfiskerforbund i fællesskab, for så vidt overtrædelserne er begået i det under § 1, stk. 1, b, nævnte område. De Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og Danmarks Sportsfiskerforbund tilfaldende bøder anvendes til fremme af ferskvandsfiskeriet efter indhentet godkendelse af fiskeriministeren.

§ 16. Denne lov træder i kraft den 1. april 1965. Samtidig ophæves lov nr. 503 af 19. december 1951 om fiskeri i Randers Fjord og Gudenå m .m.

GIVET PÅ AMALIENBORG, DEN 23. MARTS 1965.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

--------------------

J. Risgaard Knudsen.

Redaktionel note
 • (* 1) § 9 og § 10, stk. 1, litra a og stk. 2, er ændret indtil 30. juni 1994 ved bekendtgørelse nr. 410 af 13. juni 1989.