Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget (* 1)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Indledende bestemmelser

     § 1. Landbrugsministeren kan fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelse her i landet af Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet.

     Stk. 2. For foranstaltninger, der henhører under energiministeren eller miljøministeren, udøves beføjelserne efter denne lov efter aftale med den pågældende minister.

Kapitel 2

Tilskud til forbedringsplaner

     § 2. Landbrugsministeren kan yde tilskud til investeringer i forbindelse med gennemførelse af forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter.

     Stk. 2. Tilskud, der er nævnt i stk. 1, kan ydes til investeringer med henblik på:

 • 1) en kvalitativ forbedring og omstilling af produktionen efter markedets behov,
 • 2) en tilpasning af bedriften med det formål at nedsætte produktionsomkostningerne, forbedre leve- og arbejdsvilkårene, herunder gennemføre miljøbeskyttelses- og miljøforbedringsforanstaltninger, eller
 • 3) at gennemføre energiøkonomiske foranstaltninger.

     § 3. For jordbrugsbedrifter, der drives personligt af ejeren, er det en betingelse for tilskud, at ejeren

 • 1) anvender mere end halvdelen af sin arbejdstid i bedriften,
 • 2) opnår mindst halvdelen af sin samlede indkomst ved bedriften,
 • 3) opfylder de krav til faglig uddannelse, som fastsættes af landbrugsministeren,
 • 4) opstiller og forpligter sig til at gennemføre en forbedringsplan for bedriften, der godkendes efter bestemmelserne i § 5,
 • 5) har et rimeligt økonomisk behov for støtte til at finansiere gennemførelsen af investeringer, der er forudsat i forbedringsplanen, og
 • 6) forpligter sig til fra forbedringsplanens iværksættelse at føre regnskab for bedriften efter regler, der fastsættes af landbrugsministeren.

     Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud, at bedriften har en sådan karakter, at den giver en arbejdsindkomst pr. heltidsbeskæftiget, der er mindre end den indkomst, arbejdstagere kan opnå ved beskæftigelse uden for jordbrugserhverv i det pågældende område.

     § 4. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan ydes tilskud efter § 2, hvis bedriften ikke drives af ejeren personlig.

     § 5. De forbedringsplaner, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 4, skal godkendes af landbrugsministeren.

     Stk. 2. Forbedringsplanen skal påvise,

 • 1) at investeringerne er berettigede under hensyn til bedriftens forhold og økonomiske situation,
 • 2) at bedriften ved planens afslutning vil kunne opnå en væsentlig og varig forbedring især af arbejdsindkomsten pr. heltidsbeskæftiget på bedriften,
 • 3) at der ikke ved planens afslutning vil kunne opnås en arbejdsindkomst pr. heltidsbeskæftiget på bedriften på mere end 120 pct. af den indkomst, der er nævnt i § 3, stk. 2, og
 • 4) at planens målsætning, jfr. nr. 2, kan nås inden udløbet af et i planen angivet tidsrum, der ikke må overstige 6 år.

     Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2, nr. 2, kan landbrugsministeren godkende en forbedringsplan, hvis det påvises, at planen er nødvendig for at opretholde arbejdsindkomsten pr. heltidsbeskæftiget på det nuværende niveau.

     Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af de indkomster, der er nævnt i stk. 2 og 3 og i § 3, stk. 2.

     § 6. Forbedringsplanen kan omfatte flere bedrifter, hvis

 • 1) der mellem bedrifterne består et driftsfællesskab, der er godkendt af landbrugsministeren, og
 • 2) betingelserne i § 3, jfr. § 4, er opfyldt for hver af bedrifterne.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1.

     § 7. Forbedringsplanen skal indeholde alle oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af, om betingelserne i §§ 2 - 6 er opfyldt.

     Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om planens indhold og udformning.

     § 8. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at iværksættelse af forbedringsplanen ikke påbegyndes, før der foreligger tilsagn fra landbrugsministeren om, at tilskud vil blive ydet. Landbrugsministeren kan undtagelsesvis fravige denne bestemmelse.

     § 9. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om

 • 1) størrelsen af de tilskudsberettigede investeringsbeløb pr. heltidsbeskæftiget person,
 • 2) tilskuddets størrelse, ydelse af tilskud, og
 • 3) at tilskuddet enten ydes som et rentetilskud eller som et kapitaltilskud, der eventuelt udbetales ratevis.

     Stk. 2. Tilskuddet kan højst ydes for 2 heltidsbeskæftigede pr. bedrift.

     § 10. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for en ramme, der fastsættes ved tekstanmærkning på de årlige finanslove.

Kapitel 3

Særligt tilskud til yngre jordbrugere

     § 11. Landbrugsministeren kan ud over tilskud, der er nævnt i kapitel 2, yde et særligt tilskud til ansøgere, der første gang som ejer eller forpagter driver en jordbrugsbedrift.

     Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af tilskud efter stk. 1, at

 • 1) betingelserne for ydelse af tilskud efter kapitel 2 er opfyldt,
 • 2) ansøgning indsendes, før ansøgeren er fyldt 40 år, og
 • 3) ansøgning indsendes inden 5 år efter overtagelsen af jordbrugsbedriften.

     Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om tilskuddets størrelse efter stk. 1 og om ydelse af tilskud.

     Stk. 4. Landbrugsministeren kan gøre undtagelse fra reglerne i stk. 1 og 2, når særlige omstændigheder taler for det.

     § 12. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for en ramme, der fastsættes ved tekstanmærkning på de årlige finanslove.

Kapitel 4

Garanti

     § 13. Landbrugsministeren kan yde garanti for lån, der optages med henblik på gennemførelse af godkendte forbedringsplaner. Ministeren fastsætter de nærmere regler om ydelse af garanti.

     § 14. Tilsagn om garanti efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 5

Tilskud til etablering af samarbejde mellem jordbrugere

     § 15. Landbrugsministeren kan yde tilskud til administrationsudgifterne ved igangsætning af samarbejde mellem jordbrugere med henblik på en mere rationel fælles udnyttelse af produktionsmidlerne eller en fælles drift.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud efter stk. 1.

     § 16. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 6

Tilskud til etablering af vikarordninger

     § 17. Landbrugsministeren kan yde tilskud til administrationsudgifterne ved igangsætning af vikarordninger inden for jordbrugsorganisationer, som har til formål at oprette sådanne ordninger.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud efter stk. 1.

     § 18. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 7

Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

     § 19. Landbrugsministeren kan yde tilskud til følgende foranstaltninger på jordbrugsbedrifter:

 • 1) tilplantning med skov,
 • 2) forbedring af skovarealer og
 • 3) tilpasning af maskinparken til anvendelse i skovbruget.

     Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud, at ejeren har jordbrug som hovederhverv, jfr. § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 4.

     Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter efter aftale med miljøministeren nærmere regler om de tilskudsberettigede foranstaltninger efter stk. 1, størrelsen af de tilskudsberettigede beløb og om ydelse af tilskud.

     Stk. 4. Tilskud kan ikke ydes til arbejder, som ejeren er forpligtet til at udføre over for offentlige myndigheder.

     § 20. Tilsagn om tilskud efter dette kapitel kan gives inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 8

Almindelige bestemmelser

     § 21. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om udformningen af ansøgninger m.v. efter denne lov og om, at ansøgninger m.v. efter kapitel 2 og 3 skal udfærdiges med bistand af en person som nævnt i stk. 2.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan efter indhentet udtalelse fra De danske Landboforeninger, Danske Husmandsforeninger, Dansk Erhvervsgartnerforening eller Dansk Erhvervsfrugtavl godkende personer til at bistå med at udfærdige ansøgninger m.v. Landbrugsministeren fastsætter antallet af personer, der kan godkendes efter 1. pkt.

     Stk. 3. Landbrugsministeren kan bestemme, at andre organisationer end dem, der er nævnt i stk. 2, kan afgive udtalelse om godkendelse af personer efter stk. 2.

     § 22. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilsyn med de arbejder, hvortil der ydes tilskud efter denne lov.

     § 23. Landbrugsministeren kan bemyndige et under ministeriet oprettet direktorat til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelser efter stk. 1, herunder at afgørelsen ikke skal kunne indbringes for ministeren.

     § 24. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

     § 25. Landbrugsministeren kan fastsætte regler, som tilpasser støtten efter behovet i de forskellige områder af landet.

     § 26. Støtte efter denne lov bortfalder,

 • 1) hvis en jordbrugsbedrift, hvortil der er ydet støtte, afhændes,
 • 2) hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
 • 3) hvis tilskudsmodtageren tilsidesætter sin pligt efter regler udstedt i medfør af § 22, eller
 • 4) hvis forudsætningerne for støtte i øvrigt efter landbrugsministerens skøn er væsentligt forrykket.

     Stk. 2. Støtte til forbedringsplaner bortfalder desuden,

 • 1) hvis brugerforholdene på en jordbrugsbedrift, som er omfattet af forbedringsplanen, ændres,
 • 2) hvis projektet, der omhandles i forbedringsplanen, viser sig at lide af væsentlige tekniske fejl eller mangler,
 • 3) hvis forbedringsplanen ikke gennemføres i overensstemmelse med planens bestemmelser, eller
 • 4) hvis de i henhold til planen opførte bygninger og faste anlæg, indkøbt materiel og lignende i tilskudsperioden anvendes til andre formål end forudsat i planen.

     Stk. 3. I de tilfælde, der er anført i stk. 1 og 2, kan landbrugsministeren bestemme, at ydede beløb skal tilbagebetales.

     Stk. 4. Når forholdene taler derfor, kan landbrugsministeren gøre undtagelse fra bestemmelserne i stk. 1 og 2.

     § 27. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang uden retskendelse til bedrifter, der har opnået tilsagn om støtte efter loven. På tilsvarende måde har landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang til bedrifternes regnskaber, forretningsbøger m.m.

     Stk. 2. Legitimation skal forevises på forlangende.

     § 28. I lov nr. 292 af 14. juni 1974 om tilskud til fremme af regnskabsføring i jordbrugsbedrifter, som ændret ved § 4 i lov nr. 702 af 21. december 1982, foretages følgende ændring:

I § 2, 2. pkt., ændres »art. 11, stk. 2, i De europæiske Fællesskabers rådsdirektiv nr. 72/159/EØF.« til: »art. 9 i Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordning (EØF) nr. 797/85 af 12. marts 1985 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet.«.

     § 29. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. Lov nr. 222 af 26. april 1973 om støtte til modernisering af jordbrugsbedrifter ophæves. Loven finder dog fortsat anvendelse på tilskud, hvorom ansøgning er indgivet inden den 1. oktober 1985.

     § 30. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 9. april 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /BRITTA SCHALL HOLBERG

Officielle noter

Loven ophæves med undtagelse af § 1, stk. 2 og §§ 19 og 20 samt §§ 20-29. For så vidt bestemmelserne angår § 1, stk. 2, og §§ 19 og 20. Loven er fortsat gældende for ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovens ophævelse. Administrative forskrifter udstedt i medfør af loven, jf. LBEK 715 af 30. august 1995, jf. LOV nr 479 af 12. juni 1996

Redaktionel note
 • Attest vedr. miljøforbedrende investeringer fås samme steder
 • (* 1) Ansøgningsskema til lov nr. 198 af 9. april 1986 om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget fås hos jordbrugskommissionerne og de særlige sagkyndige (konsulenter)