Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om foranstaltninger i anledning af stormfaldet i 1981

(Stormfaldsloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Landbrugsministeren kan efter ansøgning give tilsagn om garanti på statskassens vegne for lån, der inden for en samlet beløbsramme på 165 mill. kr. optages i pengeinstitutter her i landet af

1. ejere af private skovejendomme til dækning af udgifter vedrørende den i 1981 stormfældede mængde nåletræ, som overstiger normalhugsten + 100 m3, og

2. ejere af private træindustrielle virksomheder, der forarbejder eller agter at forarbejde stormfældet nåletræ.

Stk. 2. Ansøgning om statsgaranti efter stk. 1, nr. 1, skal indgives inden den 30. juni 1983, og ansøgning efter stk. 1, nr. 2, skal indgives inden den 31. december 1982.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan i de tre første år af løbetiden for de i stk. 1 nævnte lån yde et rentetilskud på henholdsvis 7 pct., 5 pct. og 3 pct. af lånets hovedstol til enhver tid i det enkelte år.

Stk. 4. Skovejendomme og træindustrielle virksomheder, der helt eller delvis tilhører staten, kommuner, kirker, præsteembeder og offentlige stiftelser, er ikke omfattet af loven.

Stk. 5. Ved garanti for lån gælder følgende om statens forpligtelser:

1. Garantien omfatter foruden hovedstolen tillige renter, provision og omkostninger m.v. i forbindelse med skadesløs indfrielse af det garanterede lånebeløb.

2. Hvis låntageren ikke betaler forfaldne beløb til forfaldstid, betaler staten efter påkrav 80 pct. af det forfaldne beløb. Det samme gælder, hvis lånet er forfaldent i henhold til låneaftalen.

3. Provenuet ved realisation af sikkerhed, som er særskilt stillet for lånet, deles mellem staten og pengeinstituttet med henholdsvis 80 pct. og 20 pct. Det samme gælder eventuel dividende i låntagers konkursbo samt indbetalinger fra eventuelle andre kautionister.

Stk. 6. Nærmere regler om opgørelsen af mellemværendet mellem staten og långiveren fastsættes i den i § 8 nævnte rammeaftale.

§ 2. Statsgaranti for lån efter § 1, stk. 1, nr. 1, og rentetilskud hertil efter § 1, stk. 3, kan ydes til følgende formål og inden for følgende beløb:

 

 1. opskovning, transport til fast vej 

  eller lagerplads.                100 kr. pr. m3 

 2. oplagring i fornødent tidsrum og på 

  hensigtsmæssig måde.               50 kr. pr. m3 

 3. industriel bearbejdning m.v. på savværker 

  eller andre træindustrielle virksomheder 

  for skovejerens regning (»lønskæring«).     200 kr. pr. m3. 

§ 3. Lån efter § 1, stk. 1, nr. 1, skal have en løbetid på 10 år og skal være optaget på det pågældende pengeinstituts sædvanlige lånevilkår med hensyn til renteberegning, opsigelse m.v., jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Lånet skal være afdragsfrit i det første år og skal derefter afdrages med lige store afdrag i de følgende 9 år.

Stk. 3. Lånet skal være sikret ved oprykkende panteret inden for handelsværdien af låntagers stormfaldsramte ejendom. Landbrugsministeren fastsætter regler om ansættelse af handelsværdien. Der vil ved senere optagelse af lån til investeringer på den pågældende ejendom uden virkning for garantien kunne ske tilbagerykning for lån til finansiering af domumenterede investeringsudgifter i det omfang, lånet fortsat er sikret inden for handelsværdien.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan i særlige tilfælde efter ansøgning godkende anden betryggende sikkerhed end den i stk. 3 nævnte.

Stk. 5. Såfremt den pantsatte ejendom skifter ejer, forfalder lånet uden opsigelse til øjeblikkelig indfrielse. Rentetilskud efter § 1, stk. 3, bortfalder med virkning fra forfaldstidspunktet.

Stk. 6. Stk. 5 finder ikke anvendelse ved ejendommens overgang til den hidtidige ejers ægtefælle. Landbrugsministeren kan endvidere fravige bestemmelserne i stk. 5, når særlige forhold taler derfor.

§ 4. Garanti for lån og rentetilskud efter § 1, stk. 1, nr. 2, ydes til lån optaget til finansiering af investeringer med henblik på udvidelse eller omlægning af den træindustrielle virksomhed i forbindelse med opskæring, oplagring og afsætning af stormfældet nåletræ.

§ 5. Lån efter § 1, stk. 1, nr. 2, skal have en løbetid på 5 år og skal være optaget på det pågældende pengeinstituts sædvanlige lånevilkår med hensyn til renteberegning, opsigelse m.v., jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Lånet skal være afdragsfrit i det første år og skal derefter afdrages med lige store afdrag i de følgende 4 år.

Stk. 3. Lånet skal være sikret ved oprykkende panteret inden for virksomhedens handelsværdi. Landbrugsministeren fastsætter regler om ansættelse af handelsværdien. Der vil ved senere optagelse af lån til investeringer i den pågældende virksomhed uden virkning for garantien kunne ske tilbagerykning for lån til finansiering af dokumenterede investeringsudgifter i det omfang, lånet fortsat er sikret inden for handelsværdien.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan i særlige tilfælde efter ansøgning godkende anden betryggende sikkerhed end den i stk. 3 nævnte.

§ 6. Ved ekstraordinær nedbringelse af lånet inden for den periode, hvor der ydes rentetilskud til det pågældende lån, sker forholdsvis afkortning i rentetilskuddet.

§ 7. Tilsagn om rentetilskud og rentetilskud bortfalder, såfremt ansøgeren giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for meddelelse om tilsagn om garanti og rentetilskud.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan landbrugsministeren endvidere bestemme, at udbetalte rentetilskud skal tilbagebetales.

§ 8. Landbrugsministeren indgår med bankernes og sparekassernes organisationer en rammeaftale om garantiordningens nærmere udformning og om formen for samarbejdet mellem pengeinstitutterne og den statslige administration af loven.

§ 9. Landbrugsministeren kan bemyndige Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning til at træffe afgørelse efter denne lov.

Stk. 2. Afgørelser, der i medfør af loven træffes af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansfovaltning, kan indbringes for landbrugsministeren inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 10. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens administration, herunder om fremgangsmåden ved ansøgning om støtte i henhold til loven, samt om lånenes og rentetilskuddets udbetaling.

§ 11. Landbrugsministeren kan i finansårene 1982 til 1985 inden for en beløbsramme på i alt 7,35 mill. kr. afholde de fornødne udgifter til følgende statslige opgaver i forbindelse med den af stormfaldet skabte situation:

a. Midlertidig udvidelse af uddannelseskapaciteten på skovskolens skovarbejderlinie.

b. Indsamling og bearbjdning af materiale fra statens forstlige forsøgsvæsens prøveflader i stormfaldsramte skove.

§ 12. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 26. maj 1982

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/BJØRN WESTH

Officielle noter

Ingen