Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om pligt for ejere og

brugere af jordbrugsbedrifter til at føre journal over deres

anvendelse af plantebeskyttelsesmidler mod skadegørere, ukrudt og

andre uønskede planter samt til nedvisning og vækstregulering i

plantekulturer. Ministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om,

hvordan journalen skal udformes og føres samt om tilsyn med, at

reglerne overholdes.

§ 2. Udstyr, der anvendes til at udbringe de i § 1, stk. 1, nævnte plantebeskyttelsesmidler, skal gennemgå eftersyn.

Stk. 2 . Landbrugsministeren fastsætter regler om eftersynets indhold og gennemførelse.

Stk. 3 . Landbrugsministeren kan meddele de påbud, der er nødvendige for at sikre overholdelse af loven og af regler fastsat med hjemmel heri, til ejeren af udstyr, der anvendes til at udbringe plantebeskyttelsesmidler.

§ 3. Landbrugsministeren har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejendom, hvor det er påkrævet af hensyn til tilsyn med overholdelsen af regler fastsat efter § 1 og § 2.

Stk. 2 . Ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med overholdelsen af de fastsatte regler og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af tilsynet.

§ 4. Landbrugsministeren kan bemyndige et direktorat oprettet under ministeriet til at udøve de beføjelser, der er tillagt ministeren i denne lov.

Stk. 2. Henlægger landbrugsministeren sine beføjelser efter denne lov til et direktorat oprettet under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 5. Overtrædelse af § 1, § 2 og § 3, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. I regler, der udstedes efter § 1 og § 2, kan der fastsættes straf af bøde.

Stk. 3. Den, der undlader at efterkomme et påbud meddelt af landbrugsministeren efter § 2, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 6. Ved overtrædelse af regler fastsat efter § 1 og § 2 eller undladelse af at efterkomme et påbud, der er meddelt efter § 2, stk. 3, kan landbrugsministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erkender sig skyldig og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøde i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. august 1993.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen