Den fulde tekst

Lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Landbrugsministeren kan inden for en ramme, der fastsættes på

de årlige bevillingslove, yde garanti for lån i Dansk Landbrugs

Realkreditfond til ejere af jordbrugsejendomme med henblik på

sanering og omlægning af gæld.

Stk. 2. Ansøgning skal være indgivet til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning inden den 1. januar 1994.

§ 2. Statsgaranti efter § 1 kan ydes for lån, hvis

  • 1) der på ansøgers bedrift finder en sådan jordbrugsmæssig produktion sted, at der hertil kræves en arbejdsindsats af ansøger og dennes husstand på mindst 900 timer årligt, eller ansøger har jordbrug som hovederhverv,
  • 2) ansøger har en samlet gæld, der udgør mindst 70,0 pct. af de samlede aktiver, og
  • 3) ansøger kan godtgøre, at der efter optagelse af lånet, eventuel omprioritering med indekslån og eventuel kreditorordning vil være økonomisk overlevelsesevne.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om opfyldelse af de i stk. 1 nævnte betingelser.

§ 3. Der kan ydes garanti for et lån, der udgør indtil 30 pct. af ejendommens kontantværdi. Lånet kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til den samlede værdi af restgælden den 15. marts 1993 for gæld, der er pantesikret ud over 70 pct. af ejendommens kontantværdi, og af erhvervsmæssig gæld, der ikke er pantesikret i fast ejendom, samt godkendte sags- og låneomkostninger.

Stk. 2. Der kan højst ydes garanti for et lån på 1.200.000 kr. for hver ansøger og hver bedrift. Garanti for lån under 75.000 kr. ydes ikke. Der kan ikke ydes garanti for mere end et lån pr. bedrift.

Stk. 3. Provenuet af lånet skal anvendes til indfrielse eller bortakkordering af gæld. Provenuet kan ikke anvendes til indfrielse af lån i realkreditinstitutter eller Dansk Landbrugs Realkreditfond.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af den gæld, der kan indgå ved beregningen af lånebeløbet og om lånets udbetaling.

§ 4. Lånet ydes som et 15-årigt nominelt forrentet kontantlån eller som et 15-årigt indekslån. Ydes lånet som et nominelt forrentet kontantlån, afdrages lånet efter serie- eller annuitetsprincippet. Ydes lånet som et indekslån, afdrages lånet efter serielånsprincippet. I ydelsen indgår et administrationsbidrag.

Stk. 2. Hvis lånet ydes som et indekslån, må den samlede belåning af ejendommen med indekslån ikke overstige 50 pct. af ejendommens kontantværdi.

Stk. 3. Lånet skal sikres ved oprykkende panteret i ansøgers ejendom efter bestående pantehæftelser. Lånet skal have pantesikkerhed inden for ejendommens kontantværdi.

Stk. 4. Landbrugsministeren godkender Dansk Landbrugs Realkreditfonds satser for gebyrer og løbende bidrag for de lån, hvortil der ydes garanti efter loven.

§ 5. I lånets løbetid betales samtidig med ydelsen en afgift på 1 pct. pr. år af restgælden.

Stk. 2. Afgiften tilfalder statskassen.

§ 6. Landbrugsministeren kan tillade, at lån til finansiering af investeringer i ejendommen og dens drift tinglyses med prioritet forud for gældssaneringslånet. Efter tilbagerykning skal gældssaneringslånet have pantesikkerhed inden for ejendommens kontantværdi.

Stk. 2. Er gældssaneringslånet ydet som et indekslån, kan tilbagerykning for nye indekslån kun ske, hvis den samlede belåning af ejendommen med indekslån efter rykningen ikke overstiger 50 pct. af ejendommens kontantværdi.

§ 7. Gældssaneringslånet kan til enhver tid indfries helt eller delvis.

Stk. 2. Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, jf. dog § 8, og hvis landbrugspligten på den belånte ejendom ophæves, eller hvis ejendommens jorder i væsentligt omfang overgår til anden anvendelse end jordbrug, samt hvis kravet i § 2, stk. 1, nr. 1, ikke længere er opfyldt.

Stk. 3. Hvis en låntager afhænder en anpart af den belånte ejendom, skal det skyldige lånebeløb nedbringes forholdsmæssigt.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan bestemme, at det skyldige lånebeløb af låntager skal nedbringes forholdsmæssigt, hvis ejendommens kontantværdi nedbringes ved salg af en del af ejendommen.

§ 8. Erhverver låntagerens efterlevende ægtefælle adkomst på den belånte ejendom ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved arv, kan landbrugsministeren efter ansøgning bestemme, at gældssaneringslånet kan overtages af ægtefællen.

§ 9. Landbrugsministeren fastsætter regler om de nærmere vilkår for statsgarantien, herunder om opgørelse og godkendelse af tab på gældssaneringslånet m.v.

§ 10. Landbrugsministeren kan træffe aftale med Dansk Landbrugs Realkreditfond om, at fonden yder gældssaneringslån mod statsgaranti efter denne lov.

§ 11. Landbrugsministeren kan efter aftale med finansministeren henlægge administrationen af loven til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning og kan bemyndige denne til at udøve de beføjelser, der i loven er henlagt til ministeren.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen i stk. 1, herunder at disse afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 12. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation adgang uden retskendelse til bedrifter, der har opnået tilsagn om garanti for lån efter loven. På tilsvarende måde har landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang til bedrifternes regnskaber, forretningsbøger m.m.

Stk. 2. Bedrifternes indehavere eller forpagtere og de på bedrifterne beskæftigede personer har pligt til at yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 1 nævnte materiale skal på kontrollerende myndigheders begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder.

§ 13. Har støttemodtageren givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan landbrugsministeren bestemme, at gældssaneringslån forlanges indfriet.

§ 14. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 1 ydet statsgaranti ved indeholdelse af løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltnings afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.

§ 15. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

Stk. 3. Den, der overtræder § 12, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 4. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne eller forsøg herpå.

Stk. 5. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 6. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan landbrugsministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 7. For så vidt angår den i stk. 6 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 16. I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 27. august 1992, som ændret senest ved lov nr. 1078 af 23. december 1992, foretages følgende ændring:

Efter § 62 A indsættes:

» § 62 B . Stempelfri er dokumenter, der oprettes i forbindelse med lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond, når lånet ydes med statsgaranti efter § 1 i lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere.

Stk. 2. Stempelfriheden efter stk. 1 er betinget af, at de enkelte dokumenter er påført en erklæring fra Dansk Landbrugs Realkreditfond eller et pengeinstitut om, at dokumentet er oprettet i forbindelse med lån ydet med statsgaranti efter § 1 i lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, samt at dokumentet ikke kan tjene til sikkerhed for andre lån. Stempelpligten indtræder, såfremt dokumentet ikke længere tjener til sikkerhed for lån ydet med statsgaranti efter lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere.

Stk. 3. Dansk Landbrugs Realkreditfond og pengeinstitutter kan indtil 4 måneder efter et dokuments oprettelse berigtige den efter stk. 2 afgivne erklæring, og der kan ydes godtgørelse af stempelafgift efter § 28.«

§ 17. I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 28. juli 1992, som ændret ved lov nr. 918 af 25. november 1992, foretages følgende ændring:

§ 8 A, stk. 1, nr. 4, affattes således:

  • »4) lån ydet til yngre jordbrugere af Dansk Landbrugs Realkreditfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 25. februar 1991, kontantlån ydet til tørkeramte jordbrugere af Dansk Landbrugs Realkreditfond, jf. lov nr. 918 af 25. november 1992 om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere, kontantlån ydet til jordbrugere af Dansk Landbrugs Realkreditfond, jf. lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, og kontantlån, som er eller bliver optaget til refinansiering af K-lån optaget i Dansk Landbrugs Realkreditfond, når det er en betingelse for K-lånet, at refinansiering skal finde sted som kontantlån,».

§ 18. Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 19. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen