Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om æg og ægprodukter

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Loven omfatter æg og ægprodukter og gælder for ægproduktion,

tilvirkning, pakning, mærkning, forhandling en gros, indførsel og

udførsel samt dertil knyttet opbevaring og transport, medmindre

andet er bestemt.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan afgøre, om et levnedsmiddel er omfattet af loven, og fastsætte regler om den nærmere afgrænsning af de produkter, som er nævnt i stk. 1.

§ 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om æg og ægprodukter ud fra hensynet til sundhed, hygiejne, ernæring, kvalitet, kontrol og forbrugeroplysning.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om tilsyn og kontrol med, at loven og de i medfør af loven fastsatte regler overholdes.

§ 3. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om produktionssteders, pakkeriers, lagres og transportmidlers indretning, inventar, drift og hygiejne samt regler om kontrol med personalets helbred og hygiejne.

§ 4. Landbrugsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, som er omfattet af denne lov. Landbrugsministeren kan endvidere fastsætte de bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov.

§ 5. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om omfanget af og betingelserne for ægproducenters salg af æg direkte til forbruger.

§ 6. Æg og ægprodukter må ikke sælges, hvis varen ved anvendelse på sædvanlig måde må antages at kunne overføre eller fremkalde sygdom eller at kunne medføre forgiftning, eller hvis varen på grund af sygelig forandring, fordærvethed, forurening, fejlagtig tilberedning eller af anden årsag må anses for at være uegnet til menneskeføde.

§ 7. Æg og ægprodukter må ikke sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede forbrugerne med hensyn til varens oprindelse, fremstillingstidspunkt, beskaffenhed, art, mængde, sammensætning, behandling, egenskaber og virkninger.

§ 8. Kvalitets- og vægtsortering, pakning og engrosforhandling af æg samt produktion, pakning og engrosforhandling af ægprodukter må kun foretages af virksomheder, der er autoriserede hertil af landbrugsministeren.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan varetage administrationen af levnedsmiddellovens regler om autorisation af og kontrol med indretning og drift af virksomheder, som skal autoriseres efter loven, og som tilvirker eller engrosforhandler levnedsmidler, hvortil der kræves autorisation eller godkendelse efter levnedsmiddelloven. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte vilkår for at meddele autorisation.

Stk. 4. Autorisation kan tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke opfylder stillede vilkår eller forudsætningerne for autorisationen ændres væsentligt.

Stk. 5. Den, der ønsker at indføre eller udføre æg eller ægprodukter, skal anmelde virksomheden til registrering hos landbrugsministeren.

§ 9. Landbrugsministeren fører tilsyn med ægproducenter, virksomheder, der pakker, forhandler en gros, indfører og udfører æg, og virksomheder, der tilvirker, pakker, forhandler en gros, indfører og udfører ægprodukter.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte producenter og virksomheder skal efter anmodning give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for tilsynet, samt yde tilsynsmyndigheden fornøden bistand ved dens eftersyn og prøveudtagning.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan pålægge virksomhederne for egen regning at gennemføre en egenkontrol, herunder foretage nærmere fastsatte analyser og undersøgelser af råvarer og ægprodukter på et godkendt laboratorium og fremsende analyseresultaterne til tilsynsmyndigheden.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at virksomhederne vederlagsfrit skal udtage prøver af råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage, tilsætningsstoffer, bekæmpelsesmidler og rengørings- og desinfektionsmidler, samt regler om, hvortil prøverne skal indsendes.

§ 10. Landbrugsministeren kan meddele de af § 8 omfattede virksomheder de påbud eller forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af loven og regler fastsat med hjemmel i loven. Det kan herunder bestemmes, at varer, der ikke opfylder de krav, som er fastsat i loven eller i regler med hjemmel i loven, skal beslaglægges eller tilintetgøres.

§ 11. Tilsynsmyndigheden og personer, som er særligt bemyndiget hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger og papirer m.v. for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger i henhold til loven eller regler fastsat med hjemmel heri.

Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Landbrugsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 12. Henlægger landbrugsministeren sine beføjelser efter loven til institutioner under Landbrugsministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder om at disse myndigheders afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Efter forhandling med de berørte parter kan landbrugsministeren fastsætte regler om andre offentlige myndigheders eller institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for varetagelsen af disse opgaver. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at private institutioner kan medvirke ved varetagelse af opgaver efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, og om klage over disse institutioners afgørelser.

§ 13. Myndigheder og personer, der udøver tilsyn efter loven, er under ansvar efter borgerlig straffelovs § 152 og §§ 152 c-f forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde enhver oplysning, som de gennem deres virksomhed bliver vidende om.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om undtagelser for de i stk. 1 omfattede oplysninger.

§ 14. Personer og virksomheder, der har modtaget autorisation eller anden tilladelse i henhold til loven, kan pålægges helt eller delvis at afholde udgifterne ved den kontrol, som udføres efter loven. Landbrugsministeren fastsætter de nærmere bestemmelser herom.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for særlige ydelser og ekspeditioner, herunder autorisationer, registreringer, undersøgelser, attester og godkendelser inden for lovens område.

Stk. 3. Der er udpantningsret for de beløb, der pålægges i henhold til stk. 1, og for de i stk. 2 nævnte gebyrer.

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

  • 1) overtræder §§ 6 og 7,
  • 2) uden autorisation udøver virksomhed som omhandlet i § 8, stk. 1,
  • 3) tilsidesætter vilkår fastsat efter § 8, stk. 3,
  • 4) uden anmeldelse udøver virksomhed som omhandlet i § 8, stk. 5,
  • 5) undlader at afgive oplysninger efter § 9, stk. 2,
  • 6) undlader at yde tilsynet bistand efter § 9, stk. 2,
  • 7) undlader at gennemføre egenkontrol efter § 9, stk. 3,
  • 8) undlader at udtage og indsende prøver efter § 9, stk. 4, eller
  • 9) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 10.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen af § 6 og § 7 er begået forsætligt eller groft uagtsomt.

Stk. 3. Sagerne behandles som politisager. Reglerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

Stk. 4. I forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af regler i forskrifterne.

Stk. 5. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 16. I sager om de i § 15, stk. 1 og 4, nævnte overtrædelser kan landbrugsministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 17. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lov om forhandling, udførsel og indførsel af æg og ægprodukter m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 15. december 1987, ophæves.

§ 18. Regler, der er udstedt i medfør af den i § 17, stk. 2, nævnte lov, forbliver i kraft, indtil de afløses af bestemmelser fastsat i henhold til denne lov.

Stk. 2. Overtrædelser af bestemmelser, der forbliver i kraft, straffes med bøde. Reglerne i § 15, stk. 3 og 5, og § 16 finder tilsvarende anvendelse.

§ 19. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Laurits Tørnæs

Officielle noter

Ingen