Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. og af lov om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v. Miljøstøtteloven

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 20. august 1987, som ændret ved § 27 i lov nr. 380 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Støtte efter denne lov kan ydes til investeringer i anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der er nødvendige til opfyldelse af lovgivningens krav til udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning fra landbrug og andre virksomheder med husdyrhold. Endvidere kan støtte ydes til anlæg, der medfører en større opbevaringskapacitet, end hvad der er nødvendigt for at opfylde lovgivningens krav til udbringning og udnyttelse af husdyrgødning.«

2. § 1, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om støtte til investeringer i andre anlæg med tilknytning til landbruget.«

3. I § 2, stk. 1, ændres »1993« til: »1995«.

4. I § 2, stk. 2, ændres »Miljøministeren« til: »Landbrugsministeren«.

5. § 3, stk. 3, affattes således:

     »Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter regler om betingelserne for at opnå støtte eller straksafskrivning som omtalt i stk. 1 og 2.«

6. § 3, stk. 4, ophæves.

7. § 4, stk. 1, affattes således:

»Støtte ydes til investeringer på ansøgerens ejendom eller til investeringer, der gennemføres af flere ansøgere i fællesskab, hvis anlægget efter investeringens gennemførelse har en tilstrækkelig kapacitet til opfyldelse af lovgivningens krav om udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning i landbrug og andre virksomheder med husdyrhold.«

8. § 4, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte særlige regler om støtte til

  • 1) fælles opbevaringsanlæg for flere ejendomme,
  • 2) anlæg, der har forbindelse med eller indgår i fælles biogasanlæg, og
  • 3) andre anlæg til særlig udnyttelse af husdyrgødning.«

9. I § 4, stk. 3, ændres »Miljøministeren« til: »Landbrugsministeren«.

10. § 5, stk. 2, ophæves.

11. § 7 affattes således:

     » § 7. Til investeringer, der ikke overstiger 85.000 kr., ydes støtten som et kontant tilskud. Støtten udgør indtil 35 pct. af det beløb, der er opgjort efter § 5. Støtte til anlæg til opbevaring af gødning m.v. efter § 4, stk. 2, kan dog udgøre mere end 35 pct., der ydes som et kontant tilskud.

     Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om støttesatser og støttens beregning og udbetaling.«

12. I § 8 ændres »Miljøministeren« til: »Landbrugsministeren«.

13. § 9 ophæves.

14. I § 10, stk. 1, ændres »Miljøministeren« til: »Landbrugsministeren«.

15. I § 10, stk. 2, ændres »1993« til: »1995«, og i 1. pkt. og 2. pkt. ændres »miljøministeren« til: »landbrugsministeren«.

16. I § 10, stk. 3, ændres »Miljøministeren« til: »Landbrugsministeren«.

17. § 12 affattes således:

     » § 12. Støttebeløb til investeringer omfattet af lovens § 1, stk. 1, kan højst udgøre 150.000 kr. pr. ejendom. Når støtten udbetales efter reglerne i § 8, kan den kapitaliserede værdi af raterne højst udgøre 150.000 kr. pr. ejendom.«

18. I § 13 ændres »Miljøministeren« til: »Landbrugsministeren«.

19. I § 14, stk. 1, tilføjes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Projektbeskrivelsen vedlægges en erklæring fra landbrugets konsulenttjeneste om den tilstrækkelige kapacitet samt om, at opbevaringsanlægget, hvortil der søges om tilskud, tillige med eventuelt allerede etablerede anlæg har en kapacitet, der er i overensstemmelse med tilstrækkelig kapacitet.«

20. § 14, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

21. § 14, stk. 4, affattes således:

     »Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-3 fastsatte ordning, herunder om anvendelse af særlige skemaer samt om, hvilke oplysninger der skal tilvejebringes til brug for forhåndsvurderingen.«

22. I § 14, stk. 5, ændres »Miljøministeren« til: »Landbrugsministeren«.

23. § 14, stk. 6, ophæves.

24. I § 15, stk. 3, ændres »1993« til: »1995«.

25. I § 16, stk. 2, ændres »Miljøministeren« i 1. pkt. og 2. pkt. til: »Landbrugsministeren«.

26. I § 17 ændres »miljøministeren« til: »landbrugsministeren«.

27. § 18 affattes således:

     » § 18. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sagerne, herunder om ansøgningens form og indhold og om, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe i forbindelse med sagens behandling.«

28. I § 19 ændres »Miljøministeren« til: »Landbrugsministeren« og »Miljøstyrelsen« til: »Jordbrugsdirektoratet«.

29. § 20 affattes således:

     » § 20. Landbrugsministeren kan bestemme, at tilsagn om støtte efter denne lov skal bortfalde helt eller delvis, og at udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for støtten, eller hvis ansøgeren ikke længere opfylder betingelserne for støtte.

     Stk. 2. Landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de bedrifter m.m., hvortil der er ydet støtte efter denne lov, for at foretage eftersyn af bedriften m.m. samt af regnskaber og forretningsbøger m.m.«

30. § 21, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsens afgørelser i forbindelse med forhåndsvurdering, jf. § 14, om, at kapacitetskravet, jf. § 4, stk. 1, ikke er opfyldt, kan af ansøgeren påklages til landbrugsministeren.«

31. I § 21, stk. 2, ændres »miljøministeren« til: »landbrugsministeren«.

32. I § 21, stk. 4, ændres »Miljøministeren« til: »Landbrugsministeren«.

33. § 22, stk. 4 og 5, ophæves.

34. Efter § 22 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 6

Straffebestemmelser

     § 22 a. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

     Stk. 2. Undladelse af at give oplysninger som nævnt i § 22, stk. 3, straffes med bøde.

     Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.«

Kapitel 6 bliver herefter kapitel 7.

§ 2

I lov nr. 74 af 18. februar 1987 om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v. (Miljøforbedrende investeringer i landbrug m.v.), som ændret ved lov nr. 153 af 15. marts 1989, ændres i § 2, stk. 2, »1992« til: »1994«.

§ 3

     Stk. 1. Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at der i en overgangsperiode, indtil ændrede regler om udbringning og udnyttelse af husdyrgødning er fastsat, kan ydes tilskud til anlæg, hvis opbevaringskapacitet er mindst 9 måneder. For ejendomme med kvæg, der går ude om sommeren, kan landbrugsministeren fastsætte regler om, at der kan ydes tilskud til anlæg med mindst 7 måneders opbevaringskapacitet.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Laurits Tørnes

Redaktionel note
  • Loven træder i kraft den 1. januar 1993 jf. bekendtgørelse nr. 966 af 10. december 1992