Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om foderstoffer

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Lovens område.

§ 1. Ved foderstoffer forstås i denne lov alle produkter, som er bestemt til opfodring.

Stk. 2. Produkter, der er bestemt til opfodring af fisk, omfattes dog ikke af bestemmelserne i denne lov.

Stk. 3. Lovens regler om emballering samt om, hvilke oplysninger der skal gives ved salg, finder ikke anvendelse på

a. foderstoffer, der ikke er bestemt til opfodring af dyrearter inden for husdyrbruget,

b. foderstoffer, der forhandles i den form, hvori de er indhøstet,

c. foderstoffer, der fremkommer som biprodukter fra industriel virksomhed.

For sådanne foderstoffer kan landbrugsministeren fastsætte særlige emballerings- og oplysningsbestemmelser.

Stk. 4. Lovens regler om salg gælder også udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed, tilbud og enhver overgivelse til andre.

Stk. 5. Med undtagelse af § 9 kommer lovens bestemmelser ikke til anvendelse for så vidt angår foderstoffer, der udføres til udlandet eller transiteres på gennemgående fragtbrev.

Almindelige bestemmelser.

§ 2. Ved ethvert salg af foderstoffer skal sælgeren give køberen de i denne lov eller i medfør af denne lov påbudte oplysninger. Ved salg af et foderstof i løs vægt i partier på mindre end 50 kg skal disse oplysninger dog kun gives, såfremt køberen fremsætter anmodning derom, og i så fald på regningen for det pågældende parti. Landbrugsministeren kan dog foreskrive undtagelser herfra, ligesom han kan bestemme, at en vare ikke må sælges i løs vægt.

§ 3. Alle efter loven påbudte eller i medfør af denne foreskrevne oplysninger skal fremtræde klart og tydeligt.

Stk. 2. Garantiangivelser for indhold af foderenheder, omsættelig energi, råprotein, fordøjeligt råprotein, råfedt og lignende næringsstofgrupper samt træstof skal altid ske ved enkelte, hele tal.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan efter indstilling fra foderstofudvalget, jfr. § 10, fastsætte, inden for hvilke grænser foderstoffers virkelige indhold må afvige fra givne oplysninger.

§ 4. Oplysning om stoffer, som er indeholdt i foderstoffer, må kun gives, såfremt indholdet af de pågældende stoffer kan kontrolleres ved analysemetoder, der er godkendt af landbrugsministeren.

§ 5. Sælgeren hæfter for rigtigheden af de givne oplysninger samt, medmindre udtrykkeligt forbehold er taget, tillige for, at de solgte foderstoffer er sunde og gode, dvs. fri for stoffer, der må anses for skadelige for dyrene, og for, at de hverken helt eller delvis er mugne, harske, brankede eller på anden måde fordærvede.

§ 6. Landbrugsministeren kan forbyde erhvervsmæssig fremstilling og import af foderstoffer, der kan skade husdyrbrugsprodukterne eller på anden måde være uhensigtsmæssige, og kan endvidere påbyde, at fabrikanter og importører af foderstoffer skal give nærmere af ministeren foreskrevne oplysninger om begrænsninger i foderstoffernes anvendelse.

§ 7. Efter indstilling af foderstofudvalget kan landbrugsministeren foreskrive, at andre oplysninger kan eller skal gives i stedet for eller skal gives tillige med de i denne lov påbudte.

§ 8. Emballage, indlægssedler, regninger, slutsedler, prislister, cirkulærer, avertissementer, reklamer o.lign. vedrørende de af denne lov omfattede foderstoffer må ikke indeholde omtale, direkte eller indirekete, af det i § 22 omhandlede tilsyn så lidt som urigtige angivelser om de udbudte foderstoffers indhold, beskaffenhed, anvendelse eller virkning, navnlig ikke sådanne angivelser, som tilsigter at tillægge et foderstof større brugsværdi, end det har, og der må ikke under nogen form henvises til de i § 20 omhandlede autoriserede laboratorier, medmindre det sker under angivelse af det pågældende laboratoriums navn.

§ 9. Landbrugsministeren kan udfærdige sådanne forskrifter, som er nødvendige for at gennemføre de af Det europæiske økonomiske Fællesskab udstedte direktiver og beslutninger, eller som er nødvendige for at anvende de af Fællesskabet udstedte forordninger.

§ 10. Landbrugsministeren nedsætter et foderstofudvalg med repræsentanter for forbruger- og producentorganisationer samt den teknisk-biologiske sagkundskab og statens foderstofkontrol.

Stk. 2. Udvalget skal bistå ministeren ved gennemførelse af denne lov samt følge udviklingen inden for den biologisk-tekniske forskning på foderstofområdet og fremsætte indstilling til ministeren om sådanne foranstaltninger på dette område, som det finder fornødne, herunder bl.a. om ændring af de oplysninger, der skal gives ved salg af foderstoffer, og om kontrolforanstaltninger.

Emballagebestemmelser m.v.

§ 11. Ministeren kan foreskrive, at foderstoffer kun må forhandles i plomberet eller på anden mådet forseglet emballage eller i anden af ministeren godkendt emballage. Plomben eller forseglingen skal være forsynet med fabrikantens navn eller, for så vidt det drejer sig om importerede varer, med importørens navn.

Stk. 2. Såfremt foderstoffer skal forhandles i emballage som i stk. 1 anført, skal de foreskrevne oplysninger gives på emballagen eller medfølge denne på en sådan måde, at de automatisk følger varen gennem alle handelsled. Oplysningerne skal gives samlet, medmindre andet bestemmes af landbrugsministeren. Såfremt indlægsseddel anvendes, skal denne være nedlagt øverst i emballagen. Udvendigt påtryk på emballage er ikke tilladt, såfremt pakningsmaterialet er af en sådan beskaffenhed, at det kan benyttes mere end een gang.

Stk. 3. Såfremt foderstoffer er anbragt i anden emballage end den i stk. 1 angivne, eller såfremt foderstoffer udleveres i løs vægt eller i tankvogn, således at de foreskrevne oplysninger ikke automatisk følger med varen, skal oplysningerne meddeles skriftligt på regningen for det pågældende parti.

Såfremt regningen ikke følger med varen, skal denne ledsages af en følgeseddel med de foreskrevne oplysninger. Såfremt slutseddel udstedes, skal oplysningerne tillige medfølge denne.

Ublandede foderstoffer.

§ 12. For foderstoffer, der er fremstillet af eller kun indeholder eet råstof, gælder følgende bestemmelser.

Stk. 2. Råstoffets navn skal på tydelig måde fremgå af den betegnelse, hvorunder foderstoffet sælges.

Stk. 3. Ved salg af ublandede foderstoffer skal sælgeren give følgende oplysninger.

a. Navn og adresse på sælgeren eller på fabrikanten eller, for så vidt det drejer sig om importerede varer, på importøren.

b. Foderstoffets navn, jfr. stk. 2 og § 13.

c. Angivelse af indholdet i det omfang, der er fastsat bestemmelse herom i henhold til § 13, stk. 1, litra c.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i § 14, stk. 1, kan landbrugsministeren efter indstilling fra foderstofudvalget tillade, at der i tilknytning til fremstilling og forarbejdning af et foderstof, der kun indeholder et enkelt råstof foretages tilblanding af sådanne stoffer, der skønnes af betydning for varens konservering, tekniske forabejdning eller transportegnethed. Ministeren fastsætter i hvert enkelt tilfælde betingelserne for sådanne tilladelser og kan herunder fastsætte, at de i dette stykke omhandlede forarbejdede foderstoffer ved salg betegnes ved angivelse af navnet på det pågældende foderstof med samtidig oplysning om art og mængde af det tilsatte stof. Medmindre ministeren i betingelserne for givne tilladelser fastsætter andet, kan de i dette stykke omhandlede forarbejdede foderstoffer i øvrigt forhandles efter de regler, der gælder for ublandede foderstoffer.

§ 13. Landbrugsministeren kan efter indstilling fra foderstofudvalget lade udarbejde en fortegnelse over foderstoffer med angivelse af

a. Foderstoffets navn.

b. Beskrivelse af foderstoffet.

c. Krav med hensyn til foderstoffets indhold.

Stk. 2. Et foderstof, som er optaget i den i stk. 1 omhandlede fortegnelse, må ikke sælges under anden end den i fortegnelsen anførte betegnelse.

Foderblandinger.

§ 14. Ved foderblandinger forstås i denne lov foderstoffer, der er fremstillet af eller indeholder mindst to råstoffer, organiske eller uorganiske, jævnfør dog § 12, stk. 4.

Stk. 2. Foderblandinger må ikke betegnes efter et enkelt råstof, medmindre landbrugsministeren har meddelt tilladelse dertil, og betegnelsen må ikke kunne fremkalde vildledende forestillinger om blandingens art.

Stk. 3. I erhvervsmæssigt fremstillede foderblandinger må kun indgå følgende stoffer, jfr. dog stk. 4.

a. Foderstoffer, som er anført i den i § 13 stk. 1, anførte fortegnelse, og som svarer til de i fortegnelsen anførte beskrivelser, medmindre andet er fastsat i fortegnelsen.

b. Levnedsmidler, der er egnet som foderstoffer.

c. Stoffer, der er tilladt som tilsætningsstoffer til foderstoffer.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 3 kan landbrugsministeren efter indstilling fra foderstofudvalget tillade, at der i foderblandinger indgår foderstoffer, som ikke er anført i den i § 13 omhandlede fortegnelse. Ministeren fastsætter i hvert enkelt tilfælde betingelserne for sådanne tilladelser.

§ 15. Ensileret fisk og fiskeaffald skal ved salg betegnes fiskeensilage.

Stk. 2. Det er forbudt at lade fiskeensilage indgå i foderblandinger. Undtaget herfra er dog foderblandinger til pelsdyr og blandinger bestående af fiskeensilage og et enkelt vegetabilsk foderstof, der højst udgør 40 pct. af blandingen. Disse blandinger må ikke indgå i andre foderblandinger.

§ 16. Landbrugsministeren kan efter indstilling fra foderstofudvalget fastsætte bestemmelser om foderblandingers indhold af sådanne stoffer, som er af særlig betydning for blandingernes værdi.

§ 17. Ved salg af foderblandinger af enhver art skal sælgeren give følgende oplysninger.

a. Navn og adresse på fabrikanten eller, for så vidt det drejer sig om importerede blandinger, på importøren.

b. Tidspunktet for blandingens fremstilling.

c. Navnene på de i blandingen indeholdte råstoffer.

d. Vægtforholdet, hvori de enkelte råstoffer indgår.

e. Angivelse af de dyr, for hvilke blandingen er bestemt.

Stk. 2. Ved salg af foderblandinger, som indeholder organiske råstoffer, skal foruden de i stk. 1 anførte oplysninger angives følgende.

I. Foderblandinger med undtagelse af foderblandinger til fjerkræ og pelsdyr.

a. Indholdet af foderenheder pr. 100 kg, beregnet på en af statens foderstofkontrol godkendt måde.

b. Indholdet af fordøjeligt råprotein i procent, bestemt ved pepsin-saltsyre-metoden.

c. Indholdet af træstof angivet i procent.

II. Foderblandinger til fjerkræ.

a. Indholdet af kalorier omsættelig energi i kilokalorier (kcal.) pr. kg foderblanding, beregnet på en at statens foderstofkontrol godkendt måde.

b. Indholdet af fordøjeligt råprotein, bestemt ved pepsin-saltsyre-metoden og angivet i gram pr. 3.000 kilokalorier omsættelig energi.

c. Indholdet af træstof angivet i procent.

III. Foderblandinger til pelsdyr.

a. Indholdet af kalorier omsættelig energi i kilokalorier (kcal.) pr. kg tørfoderblanding, beregnet på en af statens foderstofkontrol godkendt måde.

b. Indholdet af fordøjeligt råprotein i procent, bestemt ved pepsin-saltsyre-metoden.

c. Indholdet af træstof angivet i procent.

Tilsætningsstoffer.

§ 18. Ved tilsætningsstoffer forstås i denne lov stoffer, som er egnet til ved anvendelse i foderstoffer at påvirke disses egenskaber eller den dyriske produktion.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte bestemmelser om tilsætning til foderstoffer af de i stk. 1 nævnte tilsætningsstoffer og om salg og anvendelse af foderstoffer, hvori tilsætningsstoffer indgår. Anden anvendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer og af foderstoffer med tilsætningsstoffer end fastsat i medfør heraf er forbudt.

§ 19. Landbrugsministeren kan bestemme, at fremstilling og indførsel her til landet af tilsætningsstoffer og af foderstoffer indeholdende tilsætningsstoffer kun må finde sted i henhold til autorisation.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte særlige bestemmelser om den emballage, hvori foderstoffer indeholdende tilsætningsstoffer skal sælges, og om, hvilke oplysninger der skal fremgå af emballagen.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte metoder for undersøgelse af indhold af tilsætningsstoffer i foderstoffer.

Autoriserede laboratorier.

§ 20. Analytiske laboratorier, der foretager kemiske undersøgelser af de af denne lov omhandlede foderstoffer, skal, såfremt de ønsker at benytte den i stk. 2 angivne betegnelse, på nærmere vilkår autoriseres af landbrugsministeren, der dog er berettiget til at nægte autorisation, såfremt den pågældendes egns behov for autoriserede laboratorier efter hans skøn er dækket.

Stk. 2. Et autoriseret laboratorium er berettiget til at benytte en af ministeren godkendt betegnelse, hvori ordet »statsautoriseret« indgår. Det må ikke benytte anden betegnelse, hvori ordet »statsautoriseret« eller ord som »statsanerkendt«, »autoriseret« eller lignende indgår, medmindre lovhjemmel herfor foreligger.

Stk. 3. De autoriserede laboratorier skal foretage undersøgelserne efter metoder og abejdsforskrifter, der fastsættes af ministeren, som også fastsætter taksterne for undersøgelserne.

Stk. 4. De autoriserede laboratorier er underkastet tilsyn efter regler, der fastsættes af ministeren. Udgifterne ved dette tilsyn afholdes af laboratorierne efter nærmere af ministeren fastsatte regler.

Tilsyn m.v.

§ 21. Såfremt en køber af et af de af denne lov omfattede foderstoffer ønsker konstateret rigtigheden af de af sælgeren i henhold til loven givne oplysninger, kan køberen lade udtage prøver efter nærmere af landbrugsministeren fastsatte forskrifter og indsende disse til undersøgelse på et af de i § 20 omhandlede autoriserede laboratorier. For så vidt angår konstatering af rigtigheden af oplysninger om foderstoffers indhold af tilsætningsstoffer, kan prøve indsendes til undersøgelse på et eller flere af ministeren dertil godkendte laboratorier.

Stk. 2. Udgifterne ved en af køberen foranlediget undersøgelse afholdes af denne, medmindre undersøgelsen fastslår, at den leverede vare ikke svarer til det af sælgeren angivne, i hvilke tilfælde sælgeren skal betale udgifterne ved undersøgelsen.

§ 22. Landbrugsministeren drager omsorg for, at der i fornødent omfang føres tilsyn med, at de i denne lov indeholdte og i medfør af denne lov påbudte bestemmelser overholdes. Reglerne for udøvelsen af tilsynet fastsættes af ministeren.

Stk. 2. Tilsynet føres af statens forderstofkontrol. Ved udøvelsen af tilsynet skal kontrollen have adgang til lokaler for fremstilling eller opbevaring af foderstoffer, og kontrollen kan hos fabrikanter, forhandlere og forbrugere af foderstoffer udtage og medtage prøver af såvel færdigvarer som råvarer til nærmere undersøgelse. Kontrollen er endvidere berettiget til at blive gjort bekendt med foreliggende analyser af færdigvarer og råvarer såvel som med fakturaer og følgesedler m.v. vedrørende indkøb og salg af sådanne produkter.

Stk. 3. Ministeren kan efter indstilling fra foderstofudvalget fastsætte regler for offentliggørelse af de analyseresultater, som fremkommer ved det af statens foderstofkontrol udøvede tilsyn.

Stk. 4. Udgifterne ved tilsynet kan efter regler, der fastsættes af ministeren, pålægges fabrikanter og importører af foderstoffer. Ministeren kan af de pågældende forlange, at de på tro og love meddeler tilsynet sådanne oplysninger om størrelsen af deres omsætning som fabrikanter og/eller importører af de i loven omhandlede varer, at deres andel i de nævnte udgifter kan fastsættes på basis heraf. De til dækning af udgifterne pålagte afgifter vil i tilfælde af manglende betaling kunne inddrives ved udpantning.

Straffebestemmelser.

§ 23. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 1, 1. og 2. punktum, § 3, stk. 1 og 2, § 4, § 8, § 11, stk. 1, 2. punktum, og stk. 2 og 3, § 12, stk. 2 og 3, § 13, stk. 2, § 14, stk. 2 og 3, § 15, § 17, § 18, stk. 2, 2. punktum, § 20, stk. 2, 2. punktum, og stk. 3, og § 22, stk. 2, 2. og 3. punktum, straffes med bøde.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der undlader at efterkomme påbud eller forbud, der udstedes i medfør af loven.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. For bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 5. Landbrugsministeren kan tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 6. Med hensyn til den i stk. 5 omhandlede tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 24. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren.

Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden ophæves lov nr. 93 af 16. marts 1962 om handel med foderstoffer.

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 26. juli 1975.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/P. Dalsager.

Officielle noter

Ingen