Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om mælk, mælkeprodukter, margarine m.v. (mælkeproduktloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Loven omfatter produktion, tilvirkning, forhandling, pakning, mærkning, opbevaring, transport samt indførsel og udførsel af mælk til konsum, mælkeprodukter, margarine m.v.

Stk. 2. For detailforhandling af mælk, mælkeprodukter, margarine m.v. samt for tilvirkning m.m. i detailforhandlingsleddet beregnet til direkte salg til forbruger, herunder til kantiner, hospitaler, skoler, restauranter og lign., gælder reglerne i levnedsmiddelloven.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan afgøre, om et levnedsmiddel er omfattet af loven, og fastsætte regler om den nærmere afgrænsning af de produkter, som er nævnt i stk. 1.

Kapitel 2

Mælkeproducenter

§ 2. Mælkeproducenter, der leverer mælk til videreforhandling, forarbejdning eller direkte til forbruger, skal foretage anmeldelse til registrering hos landbrugsministeren. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om anmeldelsen.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om salg af mælk og mælkeprodukter direkte fra mælkeproducenter til forbruger til anvendelse i egen husholdning.

§ 3. Mælk til konsum må ikke indeholde smitstoffer, mikroorganismer, rester af medicin eller andre stoffer eller i øvrigt have egenskaber, der under hensyn til den påtænkte anvendelse kan indebære risiko for menneskers sundhed eller forringe mælkens kvalitet til menneskeføde. Mælkeproducenten må ikke ændre på mælkens naturlige sammensætning og må ikke underkaste mælken anden behandling end rensning og afkøling.

Stk. 2. Som led i kontrollen kan der påbydes gennemført laboratorieundersøgelser af mælken.

§ 4. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om levering af mælk, herunder om besætningers sundhedstilstand, om staldes indretning og drift, om mælkens kvalitet, behandling, opbevaring og transport og om personalets helbred og hygiejne. Landbrugsministeren kan i regler påbyde foranstaltninger til bekæmpelse af mastitis, herunder forbyde eller begrænse enhver flytning af dyr, som indebærer risiko for udbredelse af mastitis.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at betaling for leveret mælk skal gradueres efter kvaliteten.

Kapitel 3

Virksomheder

§ 5. Indvejning af mælk samt tilvirkning, opbevaring og anden håndtering eller forhandling en gros af mælk, mælkeprodukter, margarine m.v. må kun ske på virksomheder, der er autoriseret hertil af landbrugsministeren.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter regler om autorisation, herunder om de vilkår, som virksomhederne skal opfylde.

Stk. 3. En autorisation kan tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke opfylder de stillede vilkår eller forudsætningerne for autorisationen ændres væsentligt.

§ 6. Den, der ønsker at indføre eller udføre produkter omfattet af loven, skal anmelde virksomheden til registrering hos landbrugsministeren. Landbrugsministeren kan fastsætte regler herom.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om indførsel af de af loven omfattede produkter til personlig brug.

§ 7. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om hygiejne i samt indretning og drift af virksomheder, som er omfattet af loven, herunder om indretning og drift af laboratorier, anvendelse af rengørings- og desinfektionsmidler m.m. og kontrol med personalets helbred og hygiejne. Der kan herunder fastsættes regler om regelmæssige helbredsundersøgelser.

§ 8. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om engrostransport af de af loven omfattede produkter, herunder om transportmidlernes indretning og renholdelse.

§ 9. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at de af loven omfattede virksomheder for egen regning skal gennemføre en egenkontrol, herunder foretage nærmere fastsatte analyser og undersøgelser af råvarer og fremstillede levnedsmidler på et godkendt laboratorium og fremsende resultaterne heraf til tilsynsmyndigheden.

Kapitel 4

Forhandling og krav til produkterne

§ 10. Landbrugsministeren kan af hensyn til hygiejne, sundhed, ernæring, kvalitet og kontrol fastsætte regler om mælk, mælkeprodukter, margarine m.v., herunder om sammensætning, varebetegnelser, mærkning, deklaration, emballering og transport.

Stk. 2. Som led i kontrollen kan der påbydes gennemført laboratorieundersøgelser m.m.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om anvendelse af kvalitetsmærker, herunder lurmærket og de dertil knyttede mærker, og om kvalitetskravene og kontrollen ved anvendelse af mærkerne.

§ 11. Landbrugsministeren kan af hensyn til menneskers og dyrs sundhed forbyde indførsel og udførsel af mælk, mælkeprodukter, margarine m.v. Landbrugsministeren kan fastsætte regler herom.

§ 12. De af denne lov omfattede levnedsmidler må ikke tilvirkes, udbydes til salg eller overdrages, hvis de ved anvendelse på sædvanlig måde må antages at kunne overføre eller fremkalde sygdom eller at kunne medføre forgiftning, eller hvis de på grund af sygelig forandring, fordærvethed, forurening, fejlagtig tilberedning eller af anden årsag må anses for at være uegnede til menneskeføde.

§ 13. De af denne lov omfattede levnedsmidler må ikke tilvirkes, udbydes til salg eller overdrages under omstændigheder, der er egnede til at vildlede køberen eller modtageren med hensyn til varens oprindelse, fremstillingstidspunkt, beskaffenhed, art, mængde, sammensætning, behandling, egenskaber og virkninger.

Kapitel 5

Myndigheder, tilsyn m.m.

§ 14. Landbrugsministeren kan varetage administrationen af levnedsmiddellovens regler om autorisation af og kontrol med indretning og drift af virksomheder, som skal autoriseres efter loven, og som tilvirker eller engrosforhandler levnedsmidler, hvortil der kræves autorisation eller godkendelse efter levnedsmiddelloven. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 15. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om tilsyn og kontrol med, at loven og de i medfør af loven fastsatte regler overholdes.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan meddele de påbud eller forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af loven og regler fastsat med hjemmel i loven. Det kan herunder bestemmes, at varer, der ikke opfylder de krav, som er fastsat i loven eller i regler med hjemmel i loven, skal beslaglægges eller tilintetgøres.

§ 16. Tilsynsmyndigheden og personer, som er særligt bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger og papirer m.v. for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger i henhold til loven eller regler fastsat med hjemmel heri.

Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Landbrugsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.

§ 17. De af loven omfattede mælkeproducenter og virksomheder, herunder engroslagre og lignende, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for tilsynet, samt vederlagsfrit yde tilsynsmyndigheden fornøden bistand med tilsyn og prøveudtagning.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan som led i kontrollen vederlagsfrit udtage eller foranledige udtaget prøver af råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage, tilsætningsstoffer samt rengørings- og desinfektionsmidler.

§ 18. Myndigheder og personer, der udøver tilsyn efter loven, er under ansvar efter borgerlig straffelovs § 152 og §§ 152 c-f forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde enhver oplysning, som de gennem deres virksomhed bliver vidende om.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om undtagelser for de i stk. 1 omfattede oplysninger.

§ 19. De af loven omfattede mælkeproducenter og virksomheder afholder udgifterne ved den kontrol, som udføres efter loven, medmindre landbrugsministeren bestemmer andet. Landbrugsministeren fastsætter regler om betaling af afgifter til dækning af udgifterne ved kontrol m.v. i henhold til loven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for særlige ydelser og ekspeditioner, herunder anmeldelser, autorisationer, undersøgelser, attester og godkendelser inden for lovens område.

Stk. 3. Der er udpantningsret for de i stk. 1 og 2 omhandlede beløb.

§ 20. Henlægger landbrugsministeren sine beføjelser efter loven til institutioner under Landbrugsministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Efter forhandling med vedkommende minister eller vedkommende kommunale organisation kan landbrugsministeren fastsætte regler om andre offentlige myndigheders eller institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven. Landbrugsministeren kan fastsætte regler herfor. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om private institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven og om klage over disse institutioners afgørelser.

§ 21. Landbrugsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, som er omfattet af denne lov. Landbrugsministeren kan endvidere fastsætte de bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 3, stk. 1, § 12 og § 13,
 • 2) uden registrering eller autorisation udøver virksomhed som omhandlet i § 2, stk. 1, 1. pkt., § 5 og § 6, stk. 1, 1. pkt.,
 • 3) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 11 eller § 15, stk. 2,
 • 4) undlader at lade udtage eller at sende prøver efter § 16, stk. 1,
 • 5) undlader at afgive oplysninger efter § 17, stk. 1,
 • 6) undlader at yde tilsynet bistand efter § 17, stk. 1, eller
 • 7) undlader at give tilsynet adgang til virksomheden efter § 17, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på sundheden eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. I regler, der udstedes med hjemmel i denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af regler i forskrifterne. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år under tilsvarende betingelser som anført i stk. 2.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 5. Sagerne behandles som politisager. Reglerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

§ 23. Ved overtrædelse af bestemmelser fastsat efter § 7 og § 10, stk. 1, kan landbrugsministeren under overholdelse af bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrifter i politisager tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erkender sig skyldig og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 7

Ikrafttræden m.m.

§ 24. Loven træder i kraft den 1. juli 1992.

Stk. 2. Følgende love ophæves:

- lov nr. 186 af 30. marts 1973 om tilvirkning og forhandling en gros m.m. af mejeriprodukter,

- lov nr. 175 af 7. maj 1975 om mælk og konsummælkprodukter samt

- lov nr. 189 af 9. maj 1984 om margarine m.v.

Stk. 3. §§ 11, 13 og 14 i lov nr. 175 af 7. maj 1975 om mælk og konsummælkprodukter forbliver dog i kraft, indtil de ved bekendtgørelse ophæves af landbrugsministeren. (* 1) (* 2)

§ 25. Regler, der er udstedt i medfør af de i § 24, stk. 2, nævnte love, forbliver i kraft, indtil de afløses af bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. Overtrædelse af regler, der forbliver i kraft, straffes med bøde. § 22, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 26. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Laurits Tørnæs

Redaktionel note
 • 2) Ved BEK nr 1034 af 17.12.1993 er §§ 11, 13 og 14 i lov nr. 175 af 7.5.1975 om mælk og mælkeprodukter ophævet.
 • 1) Ved Bekendtgørelse nr. 416 af 22/06/1993 er foretaget følgende ændringer. I lov nr. 175 af 07/05/1975 om mælk og konsummælkeprodukter: 1) I § 11, stk. 1, udgår 'besætninger,'. 2) § 13, stk. 1, ophæves. 3) I § 13, stk. 2, udgår: 'mælk,'. 4) I § 13, stk.3, udgår: 'mælk og'. 5) § 14, stk. 3, ophæves.
 • 3) Loven er ophævet ved bekendtgørelse nr. 928 af 13. december 1999, jf. lov nr. 471 om fødevarer m.m. (fødevareloven) § 81, stk. 2, nr. 6, dog således at § 25 forbliver i kraft, således at de regler, som er opretholdt ved § 25, forbliver i kraft indtil de afløses af regler udstedt i medfør af fødevareloven.