Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om kød (kødloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Loven omfatter

 • 1) produktion af slagtedyr,
 • 2) slagtning,
 • 3) opskæring, udbening og anden mekanisk behandling af kød og slagteaffald,
 • 4) tilvirkning af kødvarer,
 • 5) engrosoplagring og engrosforhandling af kød, kødvarer og slagteaffald,
 • 6) udførsel af kød, kødvarer og slagteaffald,
 • 7) indførsel af kød, kødvarer og slagteaffald og
 • 8) undersøgelse og bedømmelse af dyr før slagtning og af slagtekroppe, kød og slagteaffald samt kødvarer.

Stk. 2. For detailforhandling af kød, slagteaffald og kødvarer, for opskæring, udbening og anden mekanisk behandling af kød og slagteaffald og for tilvirkning af kødvarer i detailforhandlingsleddet beregnet til direkte salg til forbruger, herunder til kantiner, hospitaler, skoler, restauranter og lign., gælder reglerne i levnedsmiddelloven.

Stk. 3. Loven vedrører, når intet andet er angivet, kun kød, kødvarer og slagteaffald, der er bestemt til menneskeføde.

Kapitel 2

Producenter af slagtedyr

§ 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om undersøgelse i besætninger af slagtedyr med henblik på at sikre og forbedre den hygiejniske og sundhedsmæssige kvalitet af kød, kødvarer og slagteaffald. Der kan herunder fastsættes regler om indsamling og indberetning af data til belysning af besætningers sundhedsmæssige tilstand, om mærkning af dyr og om udtagning af prøver fra dyr og produkter fra disse til undersøgelse for sygdomme eller sygelige forandringer.

Stk. 2. Dyr, der afhændes til slagtning, må ikke lide af nogen sygdom eller indeholde rester af medicin eller andre stoffer, der kan indebære en risiko for menneskers sundhed ved forbrug af kød og andre produkter fra dyrene. Landbrugsministeren kan fastsætte regler herom.

§ 3. På ejendomme, hvor dyrehold er tilladt, kan ejendommens ejer eller bruger uanset § 5, stk. 1, foretage slagtning og efterfølgende slagtemæssig behandling af egne dyr til forbrug i egen husholdning. § 2, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra stk. 1 og om producenters slagtning af dyr og vilkår for producenters slagtning og salg fra egen virksomhed direkte til forbruger til anvendelse i dennes private husholdning.

§ 4. Nødslagtning af syge eller tilskadekomne dyr kan foretages på stedet, når det er nødvendigt af dyreværnsmæssige grunde. Landbrugsministeren kan fastsætte regler herom.

Kapitel 3

Virksomheder

§ 5. Slagtning, opskæring m.v., tilvirkning og udførsel, jf. § 1, stk. 1, nr. 2-6, må kun finde sted på virksomheder, der af landbrugsministeren er autoriseret til eksport eller godkendt til salg på hjemmemarkedet, jf. dog §§ 3 og 4.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter regler om autorisation og godkendelse, herunder om de vilkår, som virksomhederne skal opfylde.

Stk. 3. Autorisationen eller godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke opfylder de stillede vilkår eller forudsætningerne for autorisationen ændres væsentligt.

§ 6. På de i § 5 nævnte virksomheder skal dyrene før og efter slagtningen samt kød, kødvarer og slagteaffald underkastes veterinærkontrol.

§ 7. Landbrugsministeren kan uanset bestemmelser i anden lovgivning om autorisation, godkendelse eller tilladelse meddele de virksomheder, der fremstiller de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte produkter, tilladelse til som led i en produktion af spisefærdige retter eller færdige komponenter hertil at fremstille andre varer end kødvarer, herunder fiske- og grønsagsretter.

§ 8. Den, der ønsker at indføre kød, slagteaffald eller kødvarer, skal anmelde virksomheden til registrering hos landbrugsministeren. Landbrugsministeren kan fastsætte regler herom.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om indførsel af de af loven omfattede produkter til personlig brug.

§ 9. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om hygiejne i samt indretning og drift af virksomheder, der er omfattet af loven, herunder om indretning og drift af laboratorier, om anvendelse af rengørings- og desinfektionsmidler m.m. og om kontrol med personalets helbred og hygiejne. Der kan herunder fastsættes regler om regelmæssige helbredsundersøgelser.

§ 10. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om engrostransport af kød m.m., herunder om transportmidlers indretning og renholdelse.

§ 11. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at de af loven omfattede virksomheder for egen regning skal gennemføre en egenkontrol, herunder foretage nærmere fastsatte analyser og undersøgelser af kød, kødvarer og slagteaffald på et godkendt laboratorium og fremsende analyseresultaterne til tilsynsmyndigheden.

Kapitel 4

Forhandling og krav til produkterne

§ 12. Landbrugsministeren kan af hensyn til hygiejne, sundhed, ernæring, kvalitet og kontrol fastsætte regler om kød, kødvarer og slagteaffald, herunder om sammensætning, varebetegnelser, mærkning, deklaration, emballering og transport.

Stk. 2. Som led i kontrollen kan der påbydes gennemført laboratorieundersøgelser m.m.

§ 13. Kød, kødvarer og slagteaffald, der ikke af veterinærkontrollen kan godkendes til menneskeføde eller til anden anvendelse, skal kasseres. Landbrugsministeren fastsætter regler herom.

§ 14. Landbrugsministeren kan af hensyn til menneskers og dyrs sundhed forbyde indførsel og udførsel af kød, kødvarer og slagteaffald. Landbrugsministeren kan fastsætte regler herom. Landbrugsministeren kan endvidere fastsætte regler om fremgangsmåden ved indførsel og udførsel af kød m.m.

§ 15. Landbrugsministeren kan fastsætte sådanne regler, som efter landbrugsministerens skøn kan antages at gavne udførslen af kød, kødvarer og slagteaffald, herunder regler om kvaliteten af varer, der udføres her fra landet.

§ 16. Kød, kødvarer og slagteaffald må ikke tilvirkes, udbydes til salg eller overdrages, hvis varen ved anvendelse på sædvanlig måde må antages at kunne overføre eller fremkalde sygdom eller at kunne medføre forgiftning, eller hvis varen på grund af sygelig forandring, fordærvethed, forurening, fejlagtig tilberedning eller af anden årsag må anses for uegnet til menneskeføde.

§ 17. Kød, kødvarer og slagteaffald må ikke tilvirkes, udbydes til salg eller overdrages under omstændigheder, der er egnede til at vildlede køberen eller modtageren med hensyn til varens oprindelse, fremstillingstidspunkt, beskaffenhed, art, mængde, sammensætning, behandling, egenskaber og virkninger.

Kapitel 5

Myndigheder, tilsyn m.m.

§ 18. Landbrugsministeren kan varetage administrationen af levnedsmiddellovens regler om autorisation af og kontrol med indretning og drift af virksomheder, som skal autoriseres efter loven, og som tilvirker eller engrosforhandler levnedsmidler, hvortil der kræves autorisation eller godkendelse efter levnedsmiddelloven. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 19. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om tilsyn og kontrol med, at loven eller de i medfør af loven fastsatte regler overholdes.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan meddele de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelse af loven og regler fastsat med hjemmel i loven. Det kan herunder bestemmes, at varer, der ikke opfylder de krav, som er fastsat i loven eller i regler med hjemmel i loven, skal beslaglægges eller tilintetgøres.

§ 20. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om veterinærkontrollen og dennes udførelse, herunder om undersøgelse og bedømmelse af det ved slagtningen fremkomne kød m.m.

§ 21. Tilsynsmyndigheden og personer, som er særligt bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger og papirer m.v. for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger i henhold til loven eller regler fastsat med hjemmel heri.

Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Landbrugsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.

§ 22. Producenter af slagtedyr og de af loven omfattede virksomheder skal efter anmodning fra de tilsynsførende myndigheder give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for tilsynet, samt vederlagsfrit yde tilsynsmyndigheden fornøden bistand ved tilsyn og prøveudtagning.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan som led i kontrollen vederlagsfrit udtage eller foranledige udtaget prøver af råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage, tilsætningsstoffer, bekæmpelsesmidler samt rengørings- og desinfektionsmidler.

§ 23. Myndigheder og personer, der udøver tilsyn efter loven, er under ansvar efter borgerlig straffelovs § 152 og §§ 152 c-f forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde enhver oplysning, som de gennem deres virksomhed bliver vidende om.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om undtagelser for de i stk. 1 omfattede oplysninger.

§ 24. De af loven omfattede producenter og virksomheder afholder udgifterne ved den kontrol, som udføres efter loven, medmindre landbrugsministeren bestemmer andet. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om betaling af afgifter til dækning af udgifterne ved kontrol m.v. i henhold til loven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for særlige ydelser og ekspeditioner, herunder autorisationer, registreringer, undersøgelser, attester og godkendelser inden for lovens område.

Stk. 3. Der er udpantningsret for de i stk. 1 og 2 omhandlede beløb.

§ 25. Henlægger landbrugsministeren sine beføjelser efter loven til institutioner under Landbrugsministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Efter forhandling med vedkommende minister eller vedkommende kommunale organisation kan landbrugsministeren fastsætte regler om andre offentlige myndigheders eller institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven. Landbrugsministeren kan fastsætte regler herfor. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om private institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven og om klage over disse institutioners afgørelser.

§ 26. Landbrugsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, som er omfattet af denne lov. Landbrugsministeren kan endvidere fastsætte de bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 27. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 16 og § 17,
 • 2) uden autorisation, godkendelse, tilladelse eller registrering udøver virksomhed som omhandlet i § 5, stk. 1, § 7 og § 8,
 • 3) tilsidesætter vilkår fastsat efter § 5, stk. 2, § 7 og § 8,
 • 4) undlader at afgive oplysninger efter § 22, stk. 1,
 • 5) undlader at yde tilsynet bistand efter § 22, stk. 1,
 • 6) undlader at give tilsynet adgang til virksomheden efter § 21, stk. 1, eller
 • 7) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 19, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på sundheden eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. I regler, der udstedes med hjemmel i denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af forskrifterne. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år under tilsvarende betingelser som anført i stk. 2.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 5. Sagerne behandles som politisager. Reglerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

Kapitel 7

Ikrafttræden m.v.

§ 28. Loven træder i kraft den 1. juli 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves

- lov nr. 328 af 4. juni 1986 om kød m.m.,

- lov om slagtning, forhandling, udførsel og indførsel af fjerkræ m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 15. januar 1988, og

- lov om slagtning, forhandling, udførsel og indførsel af kaniner, jf. lovbekendtgørelse nr. 27 af 5. januar 1989.

Stk. 3. § 30, stk. 1, i lov nr. 328 af 4. juni 1986 om kød m.m. og § 6, stk. 1 og 2, i lov om slagtning, forhandling, udførsel og indførsel af fjerkræ, jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 15. januar 1988, forbliver dog fortsat i kraft, indtil de ved bekendtgørelse ophæves af landbrugsministeren. (* 1)

§ 29. Regler, der er udstedt i medfør af de i § 28, stk. 2, nævnte love, forbliver i kraft, indtil de afløses af bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. Overtrædelse af regler, der forbliver i kraft, straffes med bøde. § 27, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 30. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Laurits Tørnæs

Redaktionel note
 • bestemmelser ophævet med vikrning fra den 1.1.1994.
 • (* 1) Ved BEK nr. 1033 af 17.12.1993 er de i § 28, stk. 3, nævnte