Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om superficiære Fæste- og Lejeforhold.

VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Naar Fæste eller Leje af Jord udenfor København, Frederiksberg og Købstædernes Bygrunde er indgaaet som Livsfæste eller paa fast Aaremaal, dog mindst 25 Aar, og Brugeren ejer derpaa værende Beboelsesbygninger, som han ikke er pligtig til at aflevere i kontraktmæssig Stand ved Brugsforholdets Ophør, kan han ved Henvendelse til den for Amtet beskikkede Afløsningsformand (§ 5) kræve den af Brugsforholdet omfattede Jord ansat til dens Værdi i Handel og Vandel.

§ 2

Begæring om en saadan Vurdering maa af Brugeren eller dennes Arvinger skriftlig være indgivet til Afløsningsformanden; for Livsfæsters Vedkommende senest 3 Maaneder efter Brugerens Død, for Fæstere eller Lejere paa fast Aaremaal senest 1/2 Aar før Brugskontraktens Udløb; indtil 1/2 Aar efter denne Lovs Ikrafttræden er det dog tidsnok, at Fæstere eller Lejere paa Aaremaal indgiver Begæring inden Brugskontraktens Udløb.

§ 3

Vurderingsforretningen bør indeholde en nøje Angivelse af de Omstændigheder, som har været bestemmende for Værdiansættelsen, og Udskrift skal snarest leveres begge Parter. Disse er pligtige til at levere Afløsningskommissionen alle de Oplysninger, som den maatte afkræve dem.

Den Værdiforøgelse, Brugeren i sin Besiddelsestid bevislig har tilført Jorden ved Grundforbedringer, opgøres særskilt og fradrages ved Vurderingen. Paa samme Maade opgøres saadan Forringelse, for hvilken der ved Brugsforholdets Udløb vilde tilkomme Ejeren Erstatning; den derfor ansatte Værdi tillægges Vurderingssummen.

§ 4

Naar Vurderingsforretningen er sluttet, kan Brugeren eller dennes Arvinger forlange Brugsforholdet forsat paa fast Aaremaal i højst 25 Aar mod at udrede en aarlig. Afgift til Ejeren af 4 pCt. af det Beløb, hvortil Jorden er vurderet.

Naar Brugeren eller dennes Arvinger har fremsat Krav om Brugsforholdets Fortsættelse, har Ejeren imidlertid Ret til at forlange, at Brugeren eller Arvingerne i Stedet for at fortsætte Brugsforholdet skal købe Jorden for Vurderingssummen. Købesummen skal i saa Fald betales kontant ved Skødets Udstedelse og alle Omkostningerne ved Overdragelsen bæres af Køberen.

Hvor Fæste- eller Lejestedet er beliggende saaledes, at dets væsentlige Værdi bestemmes af Jordens Anvendelse som Byggegrund, skal Ejeren være berettiget til overfor Afløsningskommissionen at fremsætte Krav om, at det indgaaede Fæste- eller Lejeforhold opretholdes, indtil Kontrakttiden er udløbet. Findes Kravet i Henhold til ovenstaaende berettiget, kan Ejeren ved Kontrakttidens Udløb frit disponere over Ejendommen, efter at han har givet Brugeren eller dennes Arvinger fuld Erstatning for Bygningerne i Henhold til Bestemmelserne i nærværende Paragrafs sidste Punktum.

Forsaavidt Leje- eller Fæstestedet er beliggende saaledes paa Jordejerens Mark, at dets Slag paa en for Hovedejendommen uheldig Maade forrykker dennes naturlige Grænseforhold, eller at dets Opretholdelse som selvstændigt Brug er en væsentlig Hindring for Jordejeren i at gennemføre den for hans Ejendom lagte Driftsplan, kan Jordejeren for Afløsningskommissionen fremsætte Krav om, at Bygningerne skal fjernes og Jorden inddrages. Skønnes Ejerens Krav i Henhold til de ovenanførte Grunde at være berettiget, er han dog pligtig at erstatte Brugeren da denne tilhørende Bygningers Værdi i Handel og Vandel, hvorved forstaas den Værdi, Bygningerne vilde have for Brugeren eller Arvingerne, hvis Brugsforholdet kunde forsættes.

§ 5

Til at lede Afløsningsforretningerne i hvert Amt, hvori superficiære Fæste- eller Lejeforhold forekommer, og hvorfra Begæring om Vurdering foreligger, udnævner Landbrugsministeren en i Amtet boende og i Landbrugt kyndig Mand samt en Stedfortræder for denne. Naar en Vurdering skal foretages, udpeger Ejeren og Brugeren hver en Tillidsmand, der i Forbindelse med Formanden (eller dennes Stedfortræder) foretager Vurderingen. Formanden og hans Stedfortræder beskikkes for 6 Aar og kan genbeskikkes efter Funktionstidens Udløb. Ingen kan beskikkes til Formand eller Stedfortræder den denne, der er Ejer eller Bruger af Jord, paa hvilken denne Lov kan finde Anvendelse.

Afløsningsformanden skal, saa snart han fra en Ejer eller Bruger af Jord, hvis Brugsforhold omfattes af denne Lov, faar Begæring om Vurdering af Jorden, straks lade de to Parter vælge Tillidsmænd, som derefter i Løbet af en Maaned tilkaldes for sammen med Formanden at foretage Vurderingsforretning.

Hvis en af Parterne ikke har valgt sin Tillidsmand inden 14 Dage efter, at Afløsningsformanden har opfordret ham til at foretage Valget, vælges Tillidsmanden af Amtet.

Foretages Vurderingsforretningen i Henhold til Bestemmelserne i næstsidste og sidste Stykke af § 4, kan hver af Parterne forlange den trufne Afgørelse indanket for Landbrugsministeren, hvis Kendelse der bliver den endelige.

§ 6

De af Ejerne eller af Brugerne valgte Tillidsmænd maa ikke være beslægtede eller besvogrede med Afløsningsformanden saa nær som i den op- og nedstigende Linie eller i den lige Sidelinies første Grad. - Formanden kan ikke fungere, saafremt kan paa tilsvarende Maade er beslægtet eller besvogret med en af Parterne.

§ 7

Kan Parternes Tillidmænd ikke enes om Værdiansættelsen, er Formandens Stemme afgørende, dog at hans Ansættelse ikke maa gaa over eller under de af Parternes Tillidsmænd fastsatte Beløb.

§ 8

Afløsningsformanden (eller dennes Stedfortræder) oppebærer i Rejsegodtgørelse 30 Øre pr. løbende km eller - hvor Jernbane kan benyttes - Udgiften til 3die Klasses Jernbanebillet dækket. Endvidere oppebærer kan 6 Kr. for hver Dag, han er til Vurdering paa en Ejendom, samt yderligere 5 Kr. for hver tilendebragt Forretning. De af Ejeren og Brugerne udpegede Tillidsmænd har Ret til at kræve samme Rejsegodtgørelse og samme Godtgørelse i Dagpenge som Formanden.

§ 9

Udgifter, der foranlediges af Formandshvervet, saavel Udgifter til Anskaffelse af Protokol til Kommissionen. Bekendtgørelser m.v. afholdes af Amtsrepartitionsfonden, medens eventuelle Udgifter til Tillidsmændene afholdes af Brugeren.

§ 10

De nærmere Regler for Forretningsgangen og Sagernes Behandling ved Afløsningen fastsættes af Landbrugsministeren.

§ 11

Denne Lov gælder ikke for Færøerne.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 2den Juni 1917.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

CHRISTIAN R.

(L. S.)

/KRISTJAN PEDERSEN

Officielle noter

Ingen