Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om tilskud til produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugsprodukter

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Der kan i årene 1987-1991, jf. dog stk. 2, inden for beløbsrammer fastsat på finansloven efter ansøgning gives tilsagn om tilskud til at gennemføre projekter til produktudvikling i forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter samt aktiviteter, som er nødvendige forudsætninger for en erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet.

     Stk. 2. Udnyttes en beløbsramme som nævnt i stk. 1 ikke fuldt ud i finansåret, kan det resterende rammebeløb overføres til senere finansår, dog ikke ud over finansåret 1992. Ansøgning om tilskud skal indgives senest 31. december 1991.

     Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke projekter der kan opnå tilskud efter denne lov.

     § 2. Tilskud kan ydes til private erhvervsvirksomheder og til grupper af private erhvervsvirksomheder m.v., og tilskud kan ydes til forsknings- og forsøgsinstitutioner samt til forsknings- og forsøgsprojekter.

     § 3. Det er en betingelse for ydelse af tilskud,

  • 1) at tilskuddet er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse,
  • 2) at projektet har en reel nyhedsværdi for jordbruget, og
  • 3) at projektet betyder en forøgelse af ansøgers samlede udviklingsaktivitet.

     § 4. Tilskud, der ydes i henhold til § 2, kan, hvor private virksomheder indgår i projektet, udgøre indtil 40 pct. af meromkostningerne i forbindelse med produktudviklingen. Omkostningerne opgøres med fradrag af merværdiafgift.

     Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvor de tilskudsberettigede omkostninger udgør mindre end 100.000 kr.

     § 5. Projekter skal gennemføres på de vilkår og inden for de tidsfrister, som fastsættes i en tilskudsaftale.

     Stk. 2. Tilskud ydes kun, hvis virkningerne af projektet kan påregnes inden for en periode på 5 år fra projektets påbegyndelse. Dette gælder dog ikke, når særlige omstændigheder taler derfor.

     Stk. 3. Tilskud ydes ikke til omkostninger, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, inden tilsagn om tilskud er givet.

     Stk. 4. Landbrugsministeren fastsætter regler om udbetaling af tilskudsbeløb, herunder forskudsbeløb.

     § 6. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

     § 7. Landbrugsministeren fastsætter regler om, at ydede tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor det udviklede produkt eller den udviklede produktionsmetode

  • 1) opnår beskyttelse efter patentlovgivningen eller anden eneretslovgivning, og
  • 2) det økonomiske udbytte af projektet for ansøgeren i væsentlig grad overstiger tilskudsbeløbet.

     § 8. Landbrugsministeren nedsætter et bevillingsnævn, der træffer afgørelse om tildeling af tilskud.

     Stk. 2. Bevillingsnævnet består af 11 medlemmer, der beskikkes af landbrugsministeren. Eet medlem beskikkes efter indstilling fra Landbrugsrådet. Tre medlemmer beskikkes efter fælles indstilling fra de berørte brancheorganisationer. Eet medlem beskikkes efter indstilling fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Personer, der er tilknyttet enkelte virksomheder, kan ikke beskikkes som medlemmer af bevillingsnævnet.

     Stk. 3. Landbrugsministeren udpeger nævnets formand.

     Stk. 4. Landbrugsministeren afgør i tvivlstilfælde, hvilke brancheorganisationer der skal afgive fælles indstilling efter stk. 2.

     Stk. 5. For medlemmerne beskikkes en suppleant efter reglerne i stk. 2-4.

     § 9. Landbrugsministeren fastsætter bevillingsnævnets forretningsorden og de nærmere regler for nævnets arbejde, herunder sekretariatsbetjening for nævnet.

     Stk. 2. Landbrugsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at nævnet i visse sager kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser.

     § 10. Bevillingsnævnet træffer afgørelse om tilbagebetaling af tilskud efter reglerne fastsat i henhold til § 7.

     § 11. Bevillingsnævnet kan bestemme, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte tilskud skal tilbagebetales, hvis

  • 1) ansøgeren ikke længere opfylder betingelserne for at få tilskud,
  • 2) ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for tildeling af tilskud, eller
  • 3) vilkårene for tildelingen af tilskuddet ikke opfyldes.

     § 12. Ansøgeren har efter anmodning pligt til at give nærmere oplysning om, hvorvidt de vilkår, der er fastsat i tilskudsaftalen, opfyldes. Til brug ved bedømmelse af dette spørgsmål har bevillingsnævnet eller den, nævnet bemyndiger hertil, til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de virksomheder, hvortil der er ydet tilskud, for at foretage eftersyn af virksomheden samt regnskaber og forretningsbøger m.m.

     § 13. Inden for de i § 1 nævnte rammebeløb afholdes udgifter til administration, oplysnings-, vejlednings- og undersøgelsesvirksomhed i forbindelse med denne lov.

     § 14. Bevillingsnævnets afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

     § 15. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om lovens administration.

     § 16. Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

     § 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 10. juni 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /BRITTA SCHALL HOLBERG

Redaktionel note
  • (* 1) Loven er trådt i kraft d. 15. december 1987, jfr. bkg. nr. 760 af 8. december 1987