Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Efter reglerne i denne lov kan følgende lån indfries ekstraordinært og erstattes af refinansieringslån:

 • 1) Realkreditlån i landbrugsejendomme m.v.
 • 2) Andre lån end realkreditlån med sikkerhed i landsbrugsejendomme m.v. inden for 70 pct. af handelsværdien, jf. § 4.

§ 2. Landbrugsministeren kan tillade refinansiering, hvis

 • 1) låntager har erhvervet ejendommen inden den 1. januar 1988,
 • 2) der på låntagers bedrift finder en sådan jordbrugsmæssig produktion sted, at der hertil kræves en arbejdsindsats af låntager og dennes husstand på mindst 900 timer årligt, eller låntager har jordbrug som hovederhverv,
 • 3) låntager har en samlet gæld, der udgør mere end 30 pct. af de samlede aktiver, og
 • 4) det på grundlag af regnskaber m.v. for bedriften kan antages, at der efter gennemførelsen af refinansiering er balance i økonomien.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal senest være indgivet 12 måneder efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fravige de i stk. 1 nævnte betingelser, når særlige forhold taler derfor.

§ 3. Udgør ejendommens belåningsprocent, jf. § 4, mellem 30 og 45, kan der maksimalt refinansieres en andel af den i § 1 nævnte belåning på 3 pct. af handelsværdien for hvert procentpoint, belåningsprocenten overstiger 30.

Stk. 2. Udgør belåningsprocenten 45 eller derover, kan den i § 1 nævnte belåning refinansieres fuldt ud.

Stk. 3. Andre lån med sikkerhed i låntagers ejendom end realkreditlån kan dog højst refinansieres med den andel, der er nødvendig for, at låntager kan opfylde betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Landbrugsministeren fastsætter bestemmelser om nedsættelse af den efter stk. 1-3 opgjorte belåning, der kan refinansieres, når indkomsten for låntager og dennes husstand overstiger 250.000 kr. Den del af husstandsindkomsten, der hidrører fra bedriften, medregnes ikke i opgørelsen.

§ 4. Ejendommens belåningsprocent opgøres som forholdet mellem kontantværdien af den i § 1 nævnte belåning og ejendommens handelsværdi.

Stk. 2. Ved ejendommens handelsværdi forstås den kontantværdi, hvortil ejendommen med besætning og inventar (løsøre) er ansat af det realkreditinstitut, der har ydet den væsentligste del af ejendommens belåning. Hvis Dansk Landbrugs Realkreditfond har ydet lån i ejendommen, kan fondens værdiansættelse anses som handelsværdi.

§ 5. Kontantværdien af den belåning, der refinansieres, skal udgøre mindst 100.000 kr. og kan ikke overstige et beløb, der svarer til driftsoverskuddet på låntagers bedrift ganget med en af landbrugsministeren fastsat faktor og med tillæg af stuehusets værdi. Værdien af stuehuset kan højst medregnes med 500.000 kr.

Stk. 2. Det er en betingelse, at lånene, der refinansieres, er ydet inden den 1. maj 1988. Ikke betalte ydelser med påløbne renter kan kun refinansieres, hvis ydelsen er forfaldet inden den 1. maj 1988.

Refinansieringslån

§ 6. Som refinansieringslån kan ydes følgende typer af lån:

 • 1) Jordbrugslån, jf. § 13 samt lov om indeksregulerede realkreditlån.
 • 2) Udlandslån, jf. lov om realkreditinstitutter og lov om et finansieringsinstitut for landbrug m.v.
 • 3) Lån baseret på de særlige obligationer, der er nævnt i § 10 b, stk. 2, i lov om realkreditinstitutter og § 2, stk. 2, i lov om et finansieringsinstitut for landbrug m.v.

Stk. 2. Jordbrugslån og udlandslån skal have sikkerhed inden for en lånegrænse på 45 pct. af ejendommens handelsværdi.

§ 7. Refinansieringslån kan ydes af realkreditinstitutter og Dansk Landbrugs Realkreditfond, idet det enkelte institut yder refinansieringslån til indfrielse af egne, tidligere ydede realkreditlån i ejendommen.

Stk. 2. Hvis et institut afstår fra at yde refinansieringslån af den af låntager ønskede type, kan det institut, der i øvrigt har ydet den væsentligste del af ejendommens realkreditbelåning, yde det pågældende lån.

§ 8. Landbrugsministeren overtager inden for en samlet ramme på 23 mia. kr. for kontantværdien de obligationer, der udstedes i forbindelse med optagelsen af refinansieringslån, eller det provenu, der opnås, når der i forbindelse med refinansieringen optages udlandslån. Overtagelsen skal ske til dækning af de forpligtelser, der overtages i medfør af stk. 2. Landbrugsministeren oppebærer renter af de obligationer og det kontantprovenu, der overtages, samt provenuet af obligationer, der udtrækkes eller afhændes.

Stk. 2. Landbrugsministeren overtager samtidig inden for en samlet ramme på 23 mia. kr. for kontantværdien debitorforpligtelsen på de lån, der aflyses af tingbogen som led i refinansieringen. Landbrugsministeren betaler ydelser på de overtagne lån og betaler restgælden ved indfrielse af lånene.

Stk. 3. For de i stk. 1 og 2 nævnte dispositioner betaler låntager et gebyr på 0,25 pct. af kontantværdien af de obligationer og de realkreditlån, der overtages.

Stk. 4. Landbrugsministeren fastsætter bestemmelser for gennemførelsen af de i stk. 1 og 2 nævnte dispositioner og om betaling af det i stk. 3 nævnte gebyr.

§ 9. Inden for den i § 8, stk. 1, nævnte ramme kan landbrugsministeren til en af denne efter forhandling med finansministeren fastsat kurs overtage obligationer udstedt i henhold til § 10 b, stk. 2, i lov om realkreditinstitutter og § 2, stk. 2, i lov om et finansieringsinstitut for landbrug m.v. Overtagelse kan ske for et beløb på op til 6 mia. kr.

§ 10. Refinansieringslån forfalder til indfrielse ved ejerskifte. Hensidden i uskiftet bo betragtes ikke som ejerskifte.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter bestemmelser om, at refinansieringslån forfalder til indfrielse ved væsentlige indskrænkninger i produktionsgrundlaget eller ved bortforpagtning.

§ 11. Landbrugsministeren kan fastsætte bestemmelser om refinansiering, herunder om refinansiering af andre lån med sikkerhed i låntagers ejendom end realkreditlån.

§ 12. Finansministeren bemyndiges til at lade indestående statslån og statsgaranterede lån rykke for de i § 6 omhandlede refinansieringslån og til at fastsætte regler om automatisk tilbagerykning inden for visse økonomiske grænser.

Afdragsbidrag m.v.

§ 13. Landbrugsministeren kan yde afdragsbidrag til de i § 6, stk. 1, nr. 1, nævnte jordbrugslån.

Stk. 2. Afdragsbidrag ydes hver termin i de første 15 år af jordbrugslånets løbetid og indbetales til det långivende institut.

Stk. 3. For låntagere med en samlet gæld, der udgør 70 pct. eller derover af de samlede aktiver, udgør afdragsbidraget et beløb, der svarer til 30 pct. af indeksreguleringen af obligationsrestgælden i foregående termin, beregnet på grundlag af den halvårlige procentvise stigning i nettoprisindekset.

Stk. 4. Udgør låntagers samlede gæld 50 pct. eller derover af de samlede aktiver, udgør afdragsbidraget 5/6 af det i stk. 3 nævnte beløb.

Stk. 5. Udgør låntagers samlede gæld 30 pct. eller derover af de samlede aktiver, udgør afdragsbidraget halvdelen af det i stk. 3 nævnte beløb.

Stk. 6. Ved fald i nettoprisindekset ydes ikke afdragsbidrag.

§ 14. Ydes der i medfør af anden lovgivning tilskud til lån, som indfries helt eller delvis i forbindelse med optagelse af de i § 6, stk. 1, nr. 1, nævnte jordbrugslån, bortfalder en tilsvarende andel af sådanne tilskud for den resterende tilskudsperiode.

Gældssanering

§ 15. Landbrugsministeren kan i forbindelse med refinansiering yde statsgaranti for lån, der optages med henblik på sanering af gæld.

Stk. 2. Statsgarantien udgør 80 pct. af lånebeløbet.

Stk. 3. Tilsagn om garanti efter stk. 1 kan gives inden for en samlet ramme på 600 mio. kr.

§ 16. Ydelse af garanti er betinget af, at låntageren på grund af gældens størrelse eller manglende ordning af gælden kun kan opfylde betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4, hvis refinansieringen suppleres med nedbringelse af gældbyrden ved eftergivelse eller indefrysning af gæld.

Stk. 2. Det er endvidere en betingelse, at låntageren ikke selv er i stand til at stille den sikkerhed, der kræves for at optage lån på det almindelige lånemarked til finansiering af den nødvendige sanering.

§ 17. Lån, for hvilke garanti ydes, skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Lånet skal ydes af pengeinstitutter, der driver virksomhed i Danmark.
 • 2) Lånet er afdragsfrit i det første år, hvorefter det afdrages i løbet af de næste 10 år efter annuitetslåneprincippet.
 • 3) Lånet sikres ved oprykkende panteret inden for handelsværdien.

Stk. 2. Der kan højst ydes statsgaranti for et lånebeløb på i alt 400.000 kr. for hver låntager og hver bedrift. Der ydes ikke garanti for lån under 25.000 kr.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fravige de i stk. 1, nr. 3, og stk. 2 nævnte bestemmelser, når særlige forhold taler derfor.

§ 18. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af lån med statsgaranti, herunder om anvendelse af lånet, lånets sikkerhed og forrentning og om bortfald af statens garantiforpligtelse.

Administration m.v.

§ 19. Har låntager i forbindelse med ansøgning om tilladelse til refinansiering afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan landbrugsministeren bestemme, at ydede refinansieringslån forfalder til indfrielse.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan endvidere bestemme, at afdragsbidrag ydet til jordbrugslån, der forfalder til indfrielse i henhold til stk. 1, skal tilbagebetales.

§ 20. Landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de bedrifter, hvortil der er ydet refinansiering, for at foretage eftersyn af bedriften samt regnskaber m.m. med henblik på bedømmelse af, om betingelserne for refinansiering er opfyldt.

§ 21. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om administration af loven.

§ 22. Landbrugsministeren kan bemyndige pengeinstitutter, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller et direktorat under ministeren til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelser efter stk. 1, herunder at afgørelser truffet af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller af et direktorat ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden m.v.

§ 23. Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 6. juli 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Laurits Tørnæs

Officielle noter

I øvrigt henvises til lov nr. 373 af 6. juli 1988 om ændring af lov om et finansieringsinstitut for landbrug m.v. og lov nr. 374 af 6. juli 1988 om ændring af lov om realkreditinstitutter og lov om indeksregulerede realkreditlån

Redaktionel note
 • (* 1) Loven er sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 722 af 2. december 1988