Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

(Bemyndigelsesloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Administration af markedsordninger m.v.

§ 1. Landbrugsministeren bemyndiges til at fastsætte de regler og iværksætte de øvrige foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelse her i landet af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)»s forordninger om:

 • 1) markedsordninger for landbrugsvarer,
 • 2) ordninger for landbrugsvarer omfattet af EØF-traktatens bilag II uden at være omfattet af en markedsordning,
 • 3) ordninger for varer, ved hvis fremstilling der er anvendt landbrugsvarer,
 • 4) oplysninger om indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget og
 • 5) foranstaltninger som følge af anvendelsen af særlige omregningskurser inden for den fælles landbrugspolitik.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte bestemmelser om fravigelse af regler i forordningerne i det omfang, disse indeholder adgang hertil.

Stk. 3. Landbrugsvarer i denne lov omfatter også frugt og gartneriprodukter, ligesom landbruget også omfatter frugtavlen og gartneribruget.

Stk. 4. For så vidt angår spørgsmål, som henhører under andre ministres ressort, udøves beføjelserne i henhold til denne lov af den pågældende minister.

§ 2. Landbrugsministeren nedsætter to udvalg, det ene vedrørende frugt og gartneriprodukter og det andet vedrørende øvrige landbrugsvarer, med den opgave at rådgive med hensyn til stillingtagen til Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs landbrugspolitik samt med hensyn til tilrettelæggelse af administrationen heraf. Hvert af udvalgene består af 16 af landbrugsministeren udnævnte medlemmer.

Stk. 2. Til udvalget vedrørende frugt og gartneriprodukter udpeger landbrugsministeren 2, industriministeren 1, Industrirådet 2, Det danske Handelskammer 2, Dansk Erhvervsgartnerforening 4, Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger og Danske Husmandsforeninger i fællesskab 2, Brancherådet for Frugt og Grønt 1, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1 og Forbrugerrådet 1 medlem.

Stk. 3. Til udvalget vedrørende øvrige landbrugsvarer udpeger landbrugsministeren 2, industriministeren 1, Industrirådet 2, Det danske Handelskammer 2, Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger og Danske Husmandsforeninger i fællesskab 7, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1 og Forbrugerrådet 1 medlem.

Stk. 4. Der kan møde stedfortræder for hvert af medlemmerne. Landbrugsministeren udpeger en af Landbrugsministeriets repræsentanter i udvalgene til formand for udvalget og fastsætter udvalgenes forretningsorden. Udvalgenes sekretariatsopgaver varetages af Landbrugsministeriet.

§ 3. Landbrugsministeren kan pålægge importører, eksportører, producenter, handlende og brancheorganisationer at give de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs regler om medlemsstaternes indberetningspligt på landbrugsområdet.

§ 4. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om kontrol med overholdelsen af de i § 1 nævnte forordninger, herunder med de af disse forordninger omfattede varer, og med virksomheder, som importerer, fremstiller, forhandler, opbevarer, transporterer, bearbejder eller eksporterer disse varer, eller som udgør et tidligere eller senere led i omsætningskæden vedrørende disse varer og deres bestanddele.

Stk. 2. De kontrollerende myndigheder har, såfremt det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ethvert sted, hvor de i stk. 1 nævnte varer i erhvervsmæssigt øjemed befinder sig, samt til enhver af de i stk. 1 nævnte virksomheder.

Stk. 3. De kontrollerende myndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varerne og uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Vedkommende myndigheder er endvidere berettiget til at efterse de i stk. 1 nævnte virksomheders varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale, ledsagedokumenter, analysemateriale samt korrespondance m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved foretagelsen af ovennævnte eftersyn, og ovennævnte materiale skal på de kontrollerende myndigheders begæring udleveres eller indsendes til de kontrollerende myndigheder.

Stk. 4. Rigsrevisionen kan, eventuelt sammen med Den Europæiske Revisionsret, på tilsvarende betingelser som nævnt i stk. 2 efterse de pågældende virksomheders varebeholdninger, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale, ledsagedokumenter, analysemateriale samt korrespondance m.v., som efter de pågældende myndigheders skøn er af betydning for den revisionsmæssige kontrol med administrationen af de i § 1 nævnte forordninger.

Stk. 5. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om kontrol med de oplysninger, der skal danne grundlag for udbetaling af ydelser eller opkrævning af afgifter i henhold til de i § 1 nævnte forordninger.

Stk. 6. Den, som modtager ydelser i henhold til de i § 1 nævnte forordninger, skal opbevare regnskabsmateriale, forretningsbøger m.v. i mindst 5 år regnet fra udbetalingen.

Stk. 7. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om den regnskabsførelse m.v., der skal følges af virksomheder i forbindelse med udbetaling af ydelser eller opkrævning af afgifter i henhold til de i § 1 nævnte forordninger.

§ 5. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved kontrollen med overholdelsen af de i § 1 nævnte forordninger.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan endvidere fastsætte regler om betaling for særlige tjenesteydelser, som de kontrollerende myndigheder udfører efter anmodning.

Kapitel 2 (* 1)

Administration af produktionsafgifter m.v.

§ 6. Landbrugsministeren kan efter indstilling fra de i § 8, stk. 1, nævnte bestyrelser og efter indhentet udtalelse fra de i § 2 nævnte udvalg fastsætte regler om betaling af afgifter af landbrugsvarer, der fremstilles her i landet, og om betaling af de samme afgifter af tilsvarende landbrugsvarer, der indføres her til landet, samt om, i hvilket omfang sådanne afgifter skal refunderes for landbrugsvarer, når disse indgår som materiale i industrielt fremstillede varer. Afgifterne indgår i en fond for hver sektor, hvor opkrævning finder sted.

Stk. 2. Den del af den amtskommunale grundskyld, der i henhold til lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme indbetales til statskassen, indgår ligeledes i fonde.

Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter de nærmere regler om indbetalingen af de i stk. 1 og 2 nævnte offentlige midler.

§ 7. Fondenes midler anvendes til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og kontrol samt i øvrigt til foranstaltninger, som landbrugsministeren giver tilladelse til. Midlerne anvendes endvidere til dækning af omkostningerne ved kontrol med midlernes korrekte anvendelse. De i § 6, stk. 1, nævnte midler skal anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan bestemme, at en del af de i § 6, stk. 2, nævnte midler kan anvendes til miljøforbedrende investeringer i landbruget. Ministeren kan endvidere bestemme, at en del af disse midler kan anvendes til betaling af omkostningerne ved kontrollen med overholdelsen af de i § 1 nævnte forordninger.

§ 8. Hver af de i § 6, stk. 1 og 2, nævnte fonde ledes af en bestyrelse, der udpeges af landbrugsministeren efter indhentet udtalelse fra de repræsentative brancheorganisationer henholdsvis de generelle landbrugsorganisationer og fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Fondenes vedtægter skal godkendes af landbrugsministeren.

Stk. 2. Bestyrelsen skal påse, at forvaltningen af midlerne sker i overensstemmelse med dette kapitel, regler fastsat i medfør heraf eller lovgivningen i øvrigt. Landbrugsministeren kan afsætte et bestyrelsesmedlem, som har medvirket til beslutninger i strid med disse bestemmelser.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan meddele påbud til bestyrelsen om at bringe forhold, der strider mod bestemmelser i dette kapitel eller mod regler fastsat i medfør heraf, i overensstemmelse med bestemmelsen.

Stk. 4. Afgørelser, der træffes af en bestyrelse, kan indbringes for ministeren inden 4 uger, efter at afgørelsen er meddelt klageren. Ministeren kan ændre bestyrelsens afgørelser, uden at der foreligger klage.

§ 9. Budgetter og regnskaber for de enkelte fonde skal godkendes af landbrugsministeren efter indstilling fra den pågældende bestyrelse og efter indhentet udtalelse fra de i § 2 nævnte udvalg. Ministeren kan dog uden indstillling foretage ændringer i budgetterne for de i § 6, stk. 2, nævnte fonde.

Stk. 2. Ministeren fastsætter de nærmere regler for fondene om udarbejdelsen af budgetter og regnskaber samt om administration og revision. Fondenes regnskaber skal revideres af statsautoriserede eller registrerede revisorer.

§ 10. Enhver skal efter anmodning fra landbrugsministeren meddele de oplysninger, der skønnes nødvendige i forbindelse med opkrævning og anvendelse af de i § 6 nævnte midler.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om kontrol med disse oplysninger.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om den regnskabsførelse m.v., der skal følges af virksomheder i forbindelse med opkrævning og anvendelse af de i § 6 nævnte midler.

Stk. 4. De kontrollerende myndigheder har, såfremt det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til enhver virksomhed eller organisation, der skal betale afgifter i henhold til § 6. De kontrollerende myndigheder er berettiget til at efterse de pågældende virksomheders eller organisationers varebeholdninger, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale, ledsagedokumenter samt korrespondance m.v. Virksomhedernes indehavere eller organisationerne og de i virksomhederne eller organisationerne beskæftigede personer skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved foretagelsen af ovennævnte eftersyn, og ovennævnte materiale skal på de kontrollerende myndigheders begæring udleveres eller indsendes til de kontrollerende myndigheder.

§ 11. Medlemmer af en bestyrelse, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet en fond skade, er pligtig at erstatte denne.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også for revisorer. Er et revisionsselskab valgt til revisor, er både revisionsselskabet og den revisor, hvem revisionen er overdraget, erstatningsansvarlige.

Stk. 3. Erstatningen kan nedsættes, når dette findes rimeligt under hensyn til skyldgraden, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt.

Stk. 4. Beslutning om anlæggelse af søgsmål mod bestyrelsesmedlemmer, revisionsselskaber eller revisorer kan træffes af bestyrelsen eller landbrugsministeren.

§ 12. Landbrugsministeren meddeler ved hvert finansårs udløb Folketingets Landbrugs- og Fiskeriudvalg, hvilke midler der er indgået i fondene, og hvorledes midlerne er anvendt.

Kapitel 3

Oplag og fremstilling af varer under toldkontrol

§ 13. Toldvæsenet kan meddele bevilling til at oplægge varer, der er omfattet af § 1, og som indføres her til landet, på private oplag under toldkontrol uden berigtigelse af de særlige afgifter ved indførslen.

Stk. 2. Bevillingshaveren hæfter for afgifterne af de oplagte varer.

Stk. 3. Afgifterne af varer, der fraføres private oplag ved afgiftsberigtigelse, beregnes efter de satser, der er gældende på de tidspunkter, hvor varerne fraføres oplaget, medmindre der i de enkelte tilfælde er truffet anden afgørelse.

Stk. 4. Varer, der er oplagt på private oplag under toldkontrol, kan kun underkastes sådanne sædvanlige behandlinger, der tjener til varernes bevarelse eller til forbedring af deres emballage eller handelskvalitet.

Stk. 5. Varer, der oplægges i Københavns Frihavn eller på toldoplag i basishavne, kan afgiftsberigtiges inden fortoldningen.

§ 14. Toldvæsenet kan meddele bevilling til oplæggelse på private oplag under toldkontrol af varer, der er bestemt til udførsel eller til formål, der er sidestillet hermed, såfremt der efter Fællesskabets bestemmelser kan ydes eksporttilskud for varerne, så snart de er oplagt på sådanne oplag.

§ 15. Toldvæsenet kan meddele bevilling til fremstilling under toldkontrol af varer, der er bestemt til udførsel eller til formål, der er sidestillet hermed, såfremt der ved fremstillingen anvendes materialer, for hvilke der efter Fællesskabets bestemmelser kan ydes eksporttilskud, så snart materialerne er undergivet toldkontrollen.

§ 16. Toldvæsenet kontrollerer oplæggelse, berigtigelse, udførsel og fremstilling af de varer, der omfattes af bevillinger efter §§ 13-15.

Stk. 2. Toldvæsenet har, såfremt det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ethvert sted, hvor de i stk. 1 nævnte varer befinder sig, samt til enhver virksomhed, der har modtaget bevilling i henhold til §§ 13-15. Toldvæsenet er berettiget til at foretage eftersyn af varerne og uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Toldvæsenet er endvidere berettiget til at efterse de pågældende virksomheders varebeholdninger, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale, ledsagedokumenter samt korrespondance m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde den bistand, der er nødvendig for udførelsen af kontrollen, og virksomheden skal på toldvæsenets begæring udlevere eller indsende ovennævnte materiale til toldvæsenet.

§ 17. Landbrugsministeren fastsætter efter forhandling med skatteministeren de nærmere regler om de i §§ 13-15 nævnte bevillinger og om den i § 16 nævnte kontrol, herunder regler om, hvilke varer der omfattes af § 13, og om mængden af varer, der skal fremstilles og udføres af de materialer, der indgår i en toldkontrolleret fremstilling, samt om den i § 13, stk. 2, nævnte hæftelse.

§ 18. En bevilling, der er udstedt i medfør af §§ 13-15, bortfalder, såfremt bevillingshaveren mister rådigheden over sit bo eller standser sine betalinger.

§ 19. Toldvæsenet kan inddrage en bevilling, der er udstedt i medfør af §§ 13-15, såfremt bevillingshaveren eller de i hans virksomhed ansatte personer groft eller gentagne gange overtræder de bestemmelser, der gælder for det toldkontrollerede oplag eller den toldkontrollerede fremstilling.

Kapitel 4

Fællesbestemmelser

§ 20. Beløb, der omfattes af regler fastsat i henhold til denne lov, og som ikke betales rettidigt til den afgiftsopkrævende myndighed, tillægges en rente på 1,3 pct. månedligt for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, medmindre andet er fastsat ved forordning.

Stk. 2. Medmindre andet er fastsat ved forordning, tillægges uretmæssigt modtagne beløb, der ikke tilbagebetales inden udløbet af en frist, der fastsættes af den udbetalende myndighed, den i stk. 1 nævnte rente fra fristens udløb. Det gælder dog kun, såfremt myndigheden samtidig med at kræve tilbagebetaling giver underretning om pligten til at betale rente.

§ 21. Der er udpantningsret for beløb, som skal betales i henhold til de i § 1 nævnte forordninger, for de i § 6 omhandlede afgifter samt for de i § 20 nævnte rentebeløb.

§ 22. Landbrugsministeren kan fastsætte regler, hvorefter visse afgørelser eller dispositioner i henhold til de i § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, omhandlede forordninger kan træffes af bestemte brancheorganisationer eller af bestemte producentsammenslutninger. Disse afgørelser kan indbringes for ministeren inden 4 uger, efter at afgørelsen er meddelt klageren. Afgørelsen skal indeholde oplysning om klageadgangen og om fristen herfor.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan henlægge sine beføjelser efter loven til en institution under ministeriet eller en anden statslig institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne myndigheds afgørelser, herunder om at klage ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 23. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i § 1 nævnte forordninger, i henhold til denne lovs kapitel 2 i forbindelse med indbetaling eller udbetaling af de i kapitel 2 omtalte midler, i øvrigt i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, der er afkrævet den pågældende i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, straffes med bøde. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov.

Stk. 3. Den, der overtræder § 4, stk. 3, sidste pkt., § 10, stk. 4, sidste pkt., og § 16, stk. 2, sidste pkt., straffes med bøde. Det samme gælder den, der overtræder bestemmelser om tavshedspligt i de i § 1, nr. 4, nævnte forordninger, medmindre højere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov.

Stk. 4. Den, der udfører eller indfører varer i strid med et udførsels- eller indførselsforbud, der er indeholdt i eller udstedt i medfør af de i § 1 nævnte forordninger, eller uden at være i besiddelse af en tilladelse, som kræves efter disse forordninger, eller som forsøger herpå, straffes med bøde.

Stk. 5. Overtrædelse af de kvalitets- og handelsnormer, der er fastsat i de i § 1 nævnte forordninger, straffes med bøde.

Stk. 6. Den, der undlader at efterkomme et af landbrugsministeren meddelt påbud i medfør af § 8, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 7. Den, der undlader at afgive oplysninger, som er afkrævet i medfør af § 10, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 8. Det bestyrelsesmedlem, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 8, stk. 2, 1. pkt., straffes med bøde.

§ 24. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller forsøg herpå.

§ 25. Den, der begår et forhold som nævnt i § 23, stk. 1, eller § 24 med forsæt til at unddrage sig eller andre betaling af afgifter i henhold til de i § 1 nævnte forordninger eller i henhold til denne lovs § 6 eller med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling af ydelser til sig eller andre i henhold til de i § 1 omhandlede forordninger eller i henhold til § 7, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år, under skærpende omstændigheder indtil 4 år.

§ 26. Der kan pålægges en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For bødestraf fastsættes ingen forvandlingsstraf.

§ 27. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 28. Sager om overtrædelse af § 23 og § 24 behandles som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

§ 29. Skønnes en overtrædelse ikke at medføre højere straf end bøde, kan landbrugsministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. For den i stk. 1 omhandlede tilkendegivelse gælder bestemmelserne i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse m.v.

§ 30. Loven træder i kraft den 1. juli 1990, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kapitel 2 træder først i kraft den 1. januar 1991.

§ 31. Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 13. november 1987, og lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for frugt og gartneriprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 11. februar 1988, ophæves den 1. juli 1990, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 4 i de i stk. 1 nævnte love ophæves først den 1. januar 1991.

Stk. 3. Beløb, der inden den 1. januar 1991 er opkrævet i henhold til § 4, stk. 1, eller indbetalt i henhold til § 4, stk. 2, og ikke er anvendt i overensstemmelse med § 4, stk. 3 eller 4, i de i stk. 1 nævnte love, indgår i de i § 6, stk. 1 og 2, nævnte fonde.

Stk. 4. Regler fastsat med hjemmel i de i stk. 1 nævnte love forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre love, og overtrædelse af disse regler eller forsøg herpå kan straffes efter nærværende lovs kapitel 5.

§ 32. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 33. Forslag om revision af denne lov fremsættes for Folketinget inden udgangen af 1992.

Givet på Christiansborg, den 13. juni 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Laurits Tørnæs

Redaktionel note
 • indgået i fondene, og hvorledes midlerne er anvendt.
 • Folketingets landbrugs- og fiskeriudvalg, hvilke midler der er
 • Stk. 7. Landbrugsministeren meddeler ved hvert finansårs udløb
 • klage.
 • klageadgangen og om ministerens adgang til at ændre afgørelsen uden
 • der foreligger klage. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om
 • for ministeren. Ministeren kan ligeledes ændre afgørelsen, uden at
 • brancheorganisationer. Organisationernes afgørelser kan indbringes
 • daglige administration af fondene varetages af bestemte
 • Stk. 6. Landbrugsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at den
 • revisorer.
 • regnskaber revideres af statsautoriserede eller registrerede
 • fondene om administration, regnskabsaflæggelse og revision. Fondenes
 • Stk. 5. Landbrugsministeren fastsætter de nærmere bestemmelser for
 • landbruget.
 • nævnte midler kan anvendes til miljøforbedrende investeringer i
 • Stk. 4. Landbrugsministeren kan bestemme, at en del af de i stk. 2
 • strid med Fællesskabets regler.
 • produktion og afsætning af de af loven omfattede varer, som ikke er i
 • fremme af sådanne erhvervsøkonomiske foranstaltninger vedrørende
 • Stk. 3. Fondenes midler kan med ministerens godkendelse anvendes til
 • der ligeledes bestyres af udvalget.
 • landbrugsejendomme og indbetales til statskassen, indgår i en fond,
 • lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme opkræves hos
 • Stk. 2. Den del af den amtskommunale grundskyld, der i henhold til
 • Afgifterne indgår i fonde, der bestyres af udvalget.
 • når disse anvendes som materiale i industrielt fremstillede varer.
 • hvilket omfang sådanne afgifter skal refunderes for landbrugsvarer,
 • tilsvarende landbrugsvarer, der indføres her til landet, samt om, i
 • fremstilles her i landet, og om betaling af de samme afgifter af
 • bestemmelser om betaling af afgifter af landbrugsvarer, der
 • § 4. Landbrugsministeren kan efter indstilling fra udvalget fastsætte
 • bestemmelser har følgende ordlyd:
 • den tilsvarende bestemmelse i § 4 i LBK 72 1988/02/11 i kraft. De to
 • 30, stk. 2. Indtil denne dato forbliver § 4 i LBK 731 1987/11/13 og
 • (* 1) Kapitel 2 træder først i kraft den 1. januar 1991, jf. lovens §