Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 745 af 13. september 1993, som ændret ved § 8 i lov nr. 284 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

» Stk. 5. Landbrugsministeren kan bestemme, at lånet ikke eller kun delvis forfalder til indfrielse, hvis betingelserne i § 2, stk. 2, nr. 2 og 3, § 2, stk. 4, eller § 12, stk. 3, ikke længere er opfyldt som følge af, at låntager lader bedriften indgå i et driftsfællesskab, der er organiseret som et personligt ansvarligt interessentskab.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

2. I § 8 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler for opretholdelse af lånet ved indtræden i det i stk. 5 nævnte driftsfællesskab.«

§ 2

Stk. 1. Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 8, stk. 5 og 8, som affattet ved denne lovs § 1, finder tilsvarende anvendelse på lån ydet efter lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981, samt for lån ydet før denne lovs ikrafttræden efter lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at lån, der ydes i henhold til bestemmelserne i lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. § 3, stk. 2, i lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, uanset bestemmelsen i lovens § 5 forrentes og afdrages med en fast kvartårlig ydelse, samt at betalinger sker i forhold hertil.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Redaktionel note
  • (* 1) Ændringsloven træder i kraft den 1. august 1994, jvf. L BEK nr 671 af 15/07/1994