Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om læhegn samt om ændring af ligningsloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 812 af 21. december 1988 om læhegn foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

» Lov om læhegn og tilskud til læplantning«.

2. I § 14, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

3. anlæg af supplerende lægivende løvtræplantninger,».

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

3. I § 15 indsættes efter »individuel læplantning«: », supplerende lægivende løvtræplantninger«.

4. I § 16, stk. 1, ændres »anlæg af læhegn, jf. § 14, stk. 2, nr. 1 og 2« til: »anlæg af læhegn og supplerende lægivende løvtræplantninger, jf. § 14, stk. 1, nr. 1-3«.

5. I § 17, stk. 1, stk. 2 og stk. 4, indsættes efter »læhegn«: »og supplerende lægivende løvtræplantninger«.

6. I § 17, stk. 1, indsættes efter »ejere«: »og, under forudsætning af ejers accept, til forpagtere«.

7. I § 18, stk. 1 og 3, indsættes efter »ejere«: »og forpagtere«.

8. I § 18, stk. 2, ændres »50« til: »70«.

9. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Supplerende lægivende løvtræplantninger omfatter beplantninger af overvejende løvfældende træer og buske, der etableres samtidig med og i tilknytning til anlæg af læhegn for at fremme læhegnets lægivende virkning samt virkning for landskabs- og naturforhold. Supplerende lægivende løvtræplantninger kan etableres som led i kollektive eller individuelle læplantningsprojekter. Tilskudsgrundlag og tilskudsprocent for supplerende lægivende løvtræplantninger fastsættes af landbrugsministeren. For lægivende løvtræplantninger i forbindelse med kollektive læplantningsprojekter anvendes altid den tilskudsprocent, der fastsættes for læhegn med 1-5 planterækker.«

10. I § 23, stk. 2, ændres »§ 19, stk. 2« til: »§ 19 og § 19 a«.

11. § 23, stk. 3, ophæves og erstattes af:

»Stk. 3. Tilskud efter denne lov bortfalder, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt med tillæg af renter,

  • 1) hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
  • 2) hvis tilskudsmodtageren tilsidesætter sin pligt efter regler udstedt i medfør af § 23, stk. 1,
  • 3) hvis læplantningen lider af væsentlige fejl eller mangler, eller
  • 4) hvis læplantningen ikke er gennemført i henhold til det forud fremsendte projektforslag.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for tilbagebetaling efter stk. 3.«

12. I § 24, stk. 1, indsættes efter »læhegn«: »og supplerende lægivende løvtræplantninger«.

13. § 24, stk. 2, ophæves, og stedet indsættes:

» Stk. 2. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation adgang uden retskendelse til bedrifter, der har opnået tilsagn om tilskud efter loven. På tilsvarende måde har landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang til bedrifternes regnskaber, forretningsbøger m.m.

Stk. 3. Bedrifternes indehavere eller forpagtere og de på bedrifterne beskæftigede personer har pligt til at yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 1 nævnte materiale skal på de kontrollerende myndigheders begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder.«

14. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

Stk. 3. Den, der overtræder § 24, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 4. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne eller forsøg herpå.

Stk. 5. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 6. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan landbrugsministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 7. For så vidt angår den i stk. 6 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.«

§ 2

I lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 271 af 6. maj 1993, ændres i § 8 K, stk. 3, »læhegn, jf. lov om læhegn« til: »læhegn samt supplerende lægivende løvtræplantning, jf. lov om læhegn og tilskud til læplantning«.

§ 3

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen