Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om statsgaranti for lån og rentetilskud til tørkeramte landmænd

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1.

Statsgaranti for lån.

§ 1. Landbrugsministeren kan i tiden indtil 1. august 1977 på statskassens vegne yde garanti for lån, der inden for en samlet beløbsramme på 200 mill. kr. optages af landmænd, hvis høstudbytte er nedsat som følge af tørken i 1976.

§ 2. For at opnå garanti for lån skal ansøgeren

 • 1) være ejer eller bruger af en landbrugsejendom,
 • 2) have erhvervet eller overtaget brugen af ejendommen før 1. august 1976,
 • 3) have kvæg- eller svinebesætning på ejendommen eller have kartofler som væsentlig salgsproduktion,
 • 4) i 1976 have haft et udbytte på ejendommen af korn, rodfrugter og græs, der er under 60 pct. af gennemsnittet af udbyttet af de nævnte afgrøder i 1973 og 1974, og
 • 5) af denne grund være kommet i økonomiske vanskeligheder.

Stk. 2. Når særlige grunde taler derfor, kan landbrugsministeren fravige den i stk. 1, nr. 4, fastsatte procentsats på 60,

 • 1) hvis ansøgeren første gang har erhvervet en landbrugsejendom den 1. januar 1971 eller senere, eller
 • 2) hvis ansøgeren er 45 år eller derunder og i tiden efter 1. januar 1974 har foretaget meget store investeringer inden for kvægsektoren.

Stk. 3. Når særlige grunde taler derfor, kan der ved beregningen af mindreudbyttet af høsten i 1976 tages hensyn til udbyttet af andre afgrøder end korn, rodfrugter og græs og til, at der er sket en væsentlig omlægning af ejendommens arealanvendelse.

Stk. 4. Hvis udbyttet af korn, rodfrugter og græs eller eventuelt af andre afgrøder, jfr. stk. 3, har været ekstraordinært lavt i 1973 eller 1974, kan gennemsnittet af udbyttet af disse afgrøder i 1972 og 1973 eller 1974 og 1975 lægges til grund ved beregningen af den i stk. 1 og stk. 2 nævnte nedgang i udbyttet i 1976.

§ 3. Lån, for hvilke der ydes statsgaranti, skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Lånene skal optages i pengeinstitutter her i landet til almindelig markedsrente.
 • 2) Lånene må højst udgøre et beløb svarende til værdien af det i § 2 nævnte mindreudbytte i 1976, beregnet efter en pris af 1 kr. pr. foderenhed. I tilfælde, hvor ansøgerne ved den af Danmarks Statistik foretagne tælling af husdyrbestanden i juni 1976 havde en kvægbesætning på mindst 10 køer, må lånene dog højst udgøre 100.000 kr. pr. bedrift. I andre tilfælde må lånene højst udgøre 50.000 kr. pr. bedrift. Når særlige grunde taler derfor, kan landbrugsministeren fravige de nævnte lånegrænser.
 • 3) Lånene skal være afdragsfri de første 2 år, og den del af renten, der ikke dækkes af det i § 7 nævnte rentetilskud, skal i disse år tilskrives hovedstolen. De således forhøjede lån skal derefter afdrages i løbet af de næste 8 år med lige store halvårlige afdrag.
 • 4) Lånene skal sikres ved oprykkende panteret i de pågældende ejendomme inden for 200 pct. af den sidste vurdering inden 16. almindelige vurdering med tillæg af den sidst ansatte skattemæssige værdi af besætning og inventar. Når ganske særlige omstændigheder foreligger, kan landbrugsministeren fravige pantsætningsgrænsen.
 • 5) Lånene forfalder uden opsigelse i tilfælde af, at ejendommen skifter ejer eller bruger, medmindre ejendommen eller brugerforholdet overtages af den hidtidige ejers eller brugers ægtefælle.

Stk. 2. Hvis ansøgeren ikke er ejer af ejendommen, kan landbrugsministeren godkende anden betryggende sikkerhed for lånet.

Stk. 3. Hvis der på en ejendom er tinglyst pantebrev for lån i henhold til lov om udlån til yngre landmænd, kan lån, for hvilke der ydes statsgaranti efter denne lov, dog sikres ved oprykkende panteret i ejendommen umiddelbart efter det nævnte pantebrev, uanset om den i stk. 1, nr. 4, fastsatte pantsætningsgrænse overskrides.

§ 4. De statsgaranterede låns hovedstol med tillæg af de efter § 3, stk. 1, nr. 3, tilskrevne renter må tilsammen ikke overstige den i § 1 nævnte beløbsramme på 200 mill. kr.

§ 5. Ved garanti efter loven indestår staten som selvskyldnerkautionist for rettidig betaling af forfaldne ydelser af de pågældende lån.

§ 6. Når statsgaranti efter loven er ydet for lån til ejeren eller brugeren af et selvstændigt brug, som er undergivet pantsætningsbegrænsninger efter § 24 eller § 54 i statshusmandsloven eller efter lov om foranstaltninger vedrørende landbrugets gæld, kan pant for lånet tinglyses på ejendommen uden særlig tilladelse.

Kapitel 2.

Rentetilskud.

§ 7. Efter ansøgning ydes der tilskud af statskassen til delvis betaling af renter af lån, for hvilke der ydes garanti efter reglerne i kapitel 1. Rentetilskuddet ydes i de første 7 år af lånenes løbetid, dog højst indtil lånenes indfrielse, hvis denne sker inden udløbet af de første 7 år. Tilskuddet udgør 5 pct. p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånene.

Kapitel 3.

Henstand med betaling af ydelser af lån med statsgaranti efter lov

nr. 655 af 24. december 1975.

§ 8. Lån, for hvilke der er ydet statsgaranti efter lov nr. 655 af 24. december 1975 om statsgaranti for lån til tørkeramte landmænd, er afdragsfri det første år, og renten i dette år skal tilskrives hovedstolen. De således forhøjede lån skal derefter afdrages i løbet af de næste 5 år med lige store halvårlige afdrag. For så vidt angår lån til landmænd, der også er tørkeramte i 1976, kan landbrugsministeren med opretholdelse af statsgarantien tillade, at den afdragsfri periode udvides med 1 år til 2 år, at renten tilskrives hovedstolen i disse 2 år, og at de således forhøjede lån derefter afdrages i løbet af de næste 5 år med lige store halvårlige afdrag.

Kapitel 4.

Almindelige bestemmelser.

§ 9. Landbrugsministeren kan fastsætte regler for lovens gennemførelse, herunder om beregningen af høstudbyttet i de i § 2 nævnte høstår, om dokumentation for opfyldelse af betingelserne i §§ 2, 3 og 8, om udbetaling af rentetilskud og om ansøgningers form og indhold.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan efter aftale med finansministeren bemyndige Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning til at træffe afgørelser om ydelse af garanti og rentetilskud efter loven og til at afgive erklæringer om opretholdelse af garanti efter § 8.

Stk. 3. Afgørelser, der i medfør af loven træffes af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, kan påklages til landbrugsministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 10. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 17. november 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

I Dronningens navn:

INGRID.

Dronning af Danmark.

Rigsforstander.

/P. Dalsager.

Redaktionel note
 • (* 1) Se også lov nr. 204 af 30. maj 1980 om ændring af vilkår for statsgaranterede lån til tørkeramte landmænd.