Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om international transport af letfordærvelige levnedsmidler

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Landbrugsministeren fastsætter regler med henblik på opfyldelse af traktaten om international transport af letfordærvelige levnedsmidler og om det specielle materiel, der skal bruges til sådan transport (A.T.P.), om brugen af dette materiel, herunder om temperaturen af det transporterede gods under pålæsning, transport og aflæsning samt i den isolerede kasse, hvori godset transporteres. Stk. 2. Landbrugsministeren kan endvidere fastsætte regler til opfyldelse af ændringer af traktaten, der sker med hjemmel i denne. Stk. 3. Landbrugsministeren kan i medfør af stk. 1 bl. a. fastsætte regler om, at der til erhvervsmæssig transport af kølede, frosne og dybfrosne levnedsmidler samt nærmere angivne letfordærvelige levnedsmidler skal anvendes isoleret transportmateriel, som er godkendt, og som opfylder nærmere fastsatte krav med hensyn til dets hygiejniske indretning, isolering og køleevne, når: 1) levnedsmidlerne indføres til Danmark ved transport på landevej, jernbane eller ved nærmere fastsatte tilfælde af søtransport eller 2) levnedsmidlerne på samme måde udføres fra Danmark med henblik på indførsel i et land, der har tiltrådt traktaten.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan i medfør af stk. 1 endvidere fastsætte regler om, hvilke temperaturer levnedsmidlerne skal have under transporten samt under på- og aflæsning i forbindelse hermed, og hvilke temperaturer der skal opretholdes i de isolerede transportkasser.

§ 2

Landbrugsministeren kan fastsætte, at reglerne som nævnt i § 1 også skal gælde for udførsel med henblik på indførsel til lande, der ikke har tiltrådt traktaten.

§ 3

Landbrugsministeren kan med henblik på kontrol ved ind- og udførsel eller under transport her i landet bl.a. fastsætte regler om: 1) medbringelse af godkendelsesdokumenter under transporten, 2) mærkning af materiel, 3) anvendelse af godkendt automatisk udstyr til registrering af temperaturen i materiellet. Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte regler kan landbrugsministeren bestemme, hvilke forholdsregler der skal træffes, hvor de i medfør af stk. 1, nr. 1-3, fastsatte krav ikke er opfyldt eller de i medfør af § 1, stk. 4, fastsatte temperaturkrav ikke er overholdt, herunder at der kan nægtes transporter adgang til eller fra dansk område. Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter regler om materiellets godkendelse ved fremstilling til syn.

§ 4

Landbrugsministeren kan bemyndige Slagteriernes Forskningsinstitut til at foretage afprøvning og afgøre sager om godkendelse og at foretage eftersyn af transportmateriel i henhold til denne lov. Stk. 2. Landbrugsministeren nedsætter et udvalg med repræsentanter fra vognmands-, landbrugs- og fiskerierhvervene til at bistå ved administrationen af loven, herunder til at føre tilsyn med den virksomhed, der udøves i henhold til stk. 1. Stk. 3. Klage over en afgørelse i henhold til stk. 1 skal være indbragt for landbrugsministeren inden 4 uger efter, at klageren har fået underretning om afgørelsen. Landbrugsministeren kan under særligt undskyldelige omstændigheder bortse fra overskridelse af klagefristen. Slagteriernes Forskningsinstituts afgørelser skal indeholde oplysning om klagefristen og om, til hvem klagen skal indgives. Stk. 4. Landbrugsministeren skal, inden han træffer afgørelse i en klagesag, indhente en udtalelse fra det i stk. 2 nævnte udvalg.

§ 5

Landbrugsministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra det i § 4, stk. 2, nævnte udvalg de takster, der kan beregnes for godkendelse og eftersyn af transportmateriel samt for andet arbejde, der rekvireres i henhold til § 3, stk. 3.

§ 6

Borgerlig straffelovs § 144 og § 152 finder tilsvarende anvendelse på ansatte i Slagteriernes Forskningsinstitut og medlemmer af det i § 4, stk. 2, nævnte udvalg.

§ 7

I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Der kan endvidere fastsættes straf af bøde for tilsidesættelse af vilkår for en tilladelse eller for undladelse af at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til forskrifter, udstedt i medfør af loven.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 8

Loven træder i kraft den 21. november 1976.

§ 9

Loven gælder ikke for Færøerne.

Givet på Christiansborg slot, den 17. november 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

I Dronningens navn:

INGRID.

Dronning af Danmark.

Rigsforstander.

/P. Dalsager.

Officielle noter

Ingen