Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om statsgaranti for lån til tørkeramte landmænd

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Landbrugsministeren kan i tiden indtil 1. august 1976 på statskassens vegne yde garanti for lån, der inden for en samlet beløbsramme på 150 mill. kr. optages af ejere eller brugere af landbrugsejendomme i pengeinstitutter til sædvanlig markedsrente, såfremt de

  • 1) i 1975 har haft et udbytte af korn, rodfrugter og græs, der er under 60 pct. af gennemsnittet af udbyttet af de nævnte afgrøder i 1973 og 1974, og
  • 2) af denne grund er kommet i økonomiske vanskeligheder.

Stk. 2. Hvis udbyttet af korn, rodfrugter og græs i 1974 har været ekstraordinært lavt, kan statsgaranti ydes, hvis udbyttet af de nævnte afgrøder i 1975 har været under 60 pct. af gennemsnittet af udbyttet af disse afgrøder i 1972 og 1973.

Stk. 3. Garanti efter stk. 1 og 2 ydes på følgende betingelser:

  • 1) Lånene må højst udgøre et beløb, der svarer til værdien af mindreudbyttet af korn, rodfrugter og græs i 1975, beregnet efter en pris af 1 kr. pr. foderenhed. Lånene må dog ikke overstige 75.000 kr. pr. bedrift.
  • 2) Landbrugsministeren kan, når særlige grunde taler herfor, tillade, at den i nr. 1) nævnte lånegrænse på 75.000 kr. pr. bedrift fraviges.
  • 3) Lånene skal være afdragsfri det første år, og renten i dette år skal tilskrives lånenes hovedstol. De således forhøjede lån skal derefter afdrages i løbet af de næste 5 år med lige store halvårlige afdrag.
  • 4) Lånene skal sikres ved oprykkende panteret i de pågældende ejendomme inden for 170 pct. af ejendomsværdien ved sidste vurdering med tillæg af den sidst ansatte skattemæssige værdi af besætning og inventar. Hvis der på en ejendom er tinglyst pantebrev for lån i henhold til lov om udlån til yngre landmænd, kan lån, for hvilket der ydes statsgaranti i henhold til denne lov, dog sikres ved oprykkende panteret i ejendommen med prioritet umiddelbart efter det nævnte pantebrev, uanset om den i første punktum nævnte grænse overskrides. Hvis ansøgeren er forpagter, kan der stilles sikkerhed for lånet efter landbrugsministerens skøn.

Stk. 4. Lånenes hovedstol med tillæg af de i stk. 3, nr. 2, nævnte tilskrevne rentebeløb må tilsammen ikke overstige den i stk. 1 nævnte beløbsramme på 150 mill. kr.

§ 2. Statsgaranti kan ikke ydes i tilfælde, hvor ejendommen har været genstand for salg eller bortforpagtning i tiden efter 1. august 1975.

§ 3. Ved garanti i henhold til § 1 indestår staten som selvskyldnerkautionist for rettidig betaling af forfaldne ydelser af de pågældende lån.

§ 4. Når statsgaranti i henhold til § 1 er ydet for lån til ejeren eller brugeren af et selvstændigt brug, som er undergivet pantsætningsbegrænsninger efter § 24 eller § 54 i statshusmandsloven (senest lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. april 1967) eller efter lov om foranstaltninger vedrørende landbrugets gæld (lovbekendtgørelse nr. 706 af 30. december 1940), kan pant for lånet tinglyses på ejendommen uden særlig tilladelse.

§ 5. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler for lovens administration, herunder bl.a. for dokumentation af høstudbyttet i årene 1972, 1973, 1974 og 1975 af korn, rodfrugter og græs.

§ 6. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg slot, den 24. december 1975.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/P. Dalsager.

Redaktionel note
  • (* 1) Se også lov nr. 204 af 30. maj 1980 om ændring af vilkår for statsgaranterede lån til tørkeramte landmænd