Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om statsgaranterede høsttabslån med rentetilskud til landmænd

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Landbrugsministeren kan efter ansøgning indgivet senest den 31. marts 1988 yde garanti inden for en ramme på 400 mio. kr. for pengeinstitutlån, der optages af landmænd, som i særlig grad er bragt i likviditetsmæssige vanskeligheder på grund af dårlig høst i 1987.

Stk 2. Statsgarantien udgør 80 pct. af lånebeløbet.

§ 2. Statsgaranti kan ydes til ejere eller forpagtere af jordbrugsbedrifter.

Stk 2. Det er en betingelse for at yde garanti, at ansøgeren

  • 1) har erhvervet eller forpagtet bedriften inden den 1. august 1987,
  • 2) i 1987 har haft et udbytte af korn, ærter, frø eller raps, som har været mindst 25 pct. mindre end gennemsnittet af udbytterne af de pågældende afgrøder for årene 1985 og 1986, jf. dog § 3, stk. 2,
  • 3) har en samlet gæld, der udgør mere end 65 pct. af de samlede aktiver, og
  • 4) er i stand til at tilbagebetale det statsgaranterede lån.

Stk 3. Landbrugsministeren kan fravige de i stk 2, nr. 2 og 3, nævnte procentgrænser, når særlige omstændigheder taler derfor.

§ 3. Høsttabet beregnes for det areal, hvor der i 1987 dyrkes de i § 2, stk. 2, nr. 2, nævnte afgrøder.

Stk 2. Landbrugsministeren fastsætter regler for opgørelse af høsttabet, herunder at andre end de i § 2, stk. 2, nr. 2, nævnte afgrøder skal indgå i opgørelsen af høsttabet.

§ 4. Ansøgerens gældsprocent opgøres som forholdet mellem de samlede passiver og de samlede aktiver.

Stk 2. De samlede passiver og de samlede aktiver opgøres i overensstemmelse med skattelovgivningens regler. De skattemæssigt opgjorte aktiver opgøres før formuenedslag, men efter nedskrivning af varelager og besætning. De skattemæssigt opgjorte passiver opgøres uden tillæg af formuenedslag og nedskrivning.

§ 5. Statsgaranti kan ydes til lån, der opfylder følgende betingelser:

  • 1) Lånet ydes af pengeinstitutter, der driver virksomhed i Danmark.
  • 2) Lånet ydes med en løbetid på mindst 5 år og højst 7 år.
  • 3) Lånet sikres ved oprykkende panteret i den pågældende ejendom inden for handelsværdien.
  • 4) Lånet udgør højst 80 pct. af den i henhold til § 3 opgjorte værdi af høsttabet med tillæg af sædvanlige låneomkostninger.
  • 5) Lånet er afdragsfrit i det første år, hvorefter det afdrages efter annuitetsprincippet.

Stk 2. Der kan højst ydes statsgaranti for et lånebeløb på i alt 500.000 kr. for hver ansøger og hver bedrift. Der ydes ikke garanti for lån under 25.000 kr.

Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler for ydelse af lån med statsgaranti, herunder om opgørelse af handelsværdi og lånesikkerhed.

§ 6. Landbrugsministeren kan i særlige tilfælde godkende anden betryggende sikkerhed end den i § 5, stk. 1, nr. 3, nævnte, herunder hvis ansøgeren er forpagter af ejendommen.

§ 7. Landbrugsministeren kan efter ansøgning yde tilskud til betaling af renter af lån, for hvilke der ydes statsgaranti efter denne lov.

Stk. 2. Rentetilskud kan dog alene ydes til landmænd, der har haft et høsttab, som opgjort i henhold til § 2 og § 3 har været på mindst 40 pct.

Stk. 3. Rentetilskud ydes med 5 pct. pr. år i de første 3 år af lånets løbetid. Rentetilskuddet beregnes af den til enhver tid værende restgæld.

Stk. 4. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler for udbetaling af tilskud.

§ 8. Landbrugsministeren kan bemyndige Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning til at træffe afgørelser efter loven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelse truffet af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 9. Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/LAURITS TØRNÆS

Redaktionel note
  • (* 1) Loven er trådt i kraft d. 26. februar 1988, jfr. bkg. nr. 88 af 18. februar 1988