Den fulde tekst

Lov om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Landbrugsministeren kan inden for en ramme på 500 mio. kr. yde garanti for lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til ejere af jordbrugsbedrifter, hvor høstudbyttet er nedsat som følge af tørken i 1992.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan inden for en tilsagnsramme på 64 mio. kr. yde tilskud til betaling af ydelsen på lånet.

Stk. 3. Ansøgning skal være indgivet inden den 1. april 1993.

§ 2. Statsgaranti kan ydes for lån til ansøgere, der

 • 1) i 1992 på bedriften har et udbytte af salgs- og foderafgrøder, som er mindst 30,0 pct. mindre end gennemsnittet af udbyttet af salgs- og foderafgrøder for årene 1990 og 1991,
 • 2) har jordbrug som hovederhverv,
 • 3) har erhvervet ejendommen inden den 1. juli 1992,
 • 4) har en samlet gæld, der udgør mindst 50,0 pct. af de samlede aktiver, og
 • 5) godtgør økonomisk overlevelsesevne.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om opfyldelse af de i stk. 1 nævnte betingelser.

§ 3. Ansøgning om statsgaranti og ydelsestilskud vedlagt konsulenterklæring om udbyttetabet og ansøgningens forhold i øvrigt skal indsendes gennem ansøgers sædvanlige pengeinstitut, der afgiver en erklæring, der indgår ved afgørelsen af, om ansøger opfylder betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 5.

§ 4. Udmålingsgrundlaget for lånet udgør værdien af bedriftens udbyttetab med fradrag af 20 pct. af gennemsnittet af værdien af udbyttet for årene 1990 og 1991 og med tillæg af sags- og låneomkostninger.

Stk. 2. Lånet kan udgøre indtil 100 pct. af udmålingsgrundlaget, højst 1.000.000 kr. for hver bedrift og højst 25 pct. af ejendommens kontantværdi.

Stk. 3. Der kan ikke ydes garanti for mere end et lån pr. bedrift.

§ 5. Lånet ydes som et kontantlån med en løbetid på 10 år. Lånet forrentes og afdrages med en fast ydelse. I ydelsen indgår et administrationsbidrag.

§ 6. Lånet skal sikres ved oprykkende panteret i ansøgers ejendom efter de bestående pantehæftelser, således at lånet i forbindelse med restgælden på disse hæftelser får pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommens kontantværdi.

§ 7. Landbrugsministeren kan tillade, at lån til finansiering af investeringer i ejendommen og dens drift tinglyses med prioritet forud for lån efter denne lov. Efter tilbagerykning skal lånet have pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommens kontantværdi.

§ 8. Lånet kan til enhver tid indfries helt eller delvis.

Stk. 2. Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, jf. dog § 9, og hvis landbrugspligten på den belånte ejendom ophæves, eller hvis ejendommens jorder i væsentligt omfang overgår til anden anvendelse end jordbrug.

Stk. 3. Hvis en låntager afhænder en anpart af den belånte ejendom, skal det skyldige lånebeløb nedbringes forholdsmæssigt.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan bestemme, at det skyldige lånebeløb af låntager skal nedbringes forholdsmæssigt, hvis handelsværdien nedbringes ved salg af en del af ejendommen.

§ 9. Erhverver låntagerens efterlevende ægtefælle adkomst på den belånte ejendom ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved arv, kan landbrugsministeren efter ansøgning bestemme, at lånet kan overtages af ægtefællen.

§ 10. Tilskud, jf. § 1, stk. 2, kan ydes til ansøgere, der opfylder betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 5, og

 • 1) har en samlet gæld, der udgør mindst 65,0 pct. af de samlede aktiver, og
 • 2) har erhvervet ejendommen efter den 30. juni 1986.

Stk. 2 . Tilskuddet udgør

 • 1) 100 pct. af ydelsen på lånet i de første 4 halvårsterminer af lånets løbetid,
 • 2) 80 pct. af ydelsen på lånet i den 5. og 6. halvårstermin af lånets løbetid,
 • 3) 60 pct. af ydelsen på lånet i den 7. og 8. halvårstermin af lånets løbetid og
 • 4) 40 pct. af ydelsen på lånet i den 9. og 10. halvårstermin af lånets løbetid.

Stk. 3. Hvis lånet forrentes og afdrages med en fast kvartårlig ydelse, ydes tilskuddet i medfør af stk. 2 i forhold hertil.

Stk. 4. Tilskuddet udbetales til Dansk Landbrugs Realkreditfond.

Stk. 5. Landbrugsministeren godkender Dansk Landbrugs Realkreditfonds satser for gebyrer og løbende bidrag for de lån, der ydes efter loven.

§ 11. Udbyttetabet opgøres for bedriftens areal med salgs- og foderafgrøder i vækstsæsonen 1991-92.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter regler om opgørelse af udbyttetabet, herunder hvilke afgrøder der skal indgå i opgørelsen af udbyttetabet.

§ 12. Landbrugsministeren fastsætter regler om de nærmere vilkår for statsgarantien, herunder om opgørelse og godkendelse af tab på lånet m.v.

§ 13. Landbrugsministeren kan træffe aftale med Dansk Landbrugs Realkreditfond om, at fonden yder lån mod statsgaranti efter denne lov.

Stk. 2. Landbrugsministerens beføjelser efter § 1, stk. 1 og 2, udøves af Dansk Landbrugs Realkreditfond. Landbrugsministeren kan bestemme, at Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i visse sager afgiver bindende indstilling om opfyldelsen af kravet i § 2, stk. 1, nr. 5.

Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter efter aftale med Dansk Landbrugs Realkreditfond, hvilke andre afgørelser efter loven der henlægges til fonden.

Stk. 4. Landbrugsministeren fastsætter regler om, at afgørelser, der er truffet af Dansk Landbrugs Realkreditfond i henhold til denne lov, kan indbringes for et direktorat under ministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren. Landbrugsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at direktoratets afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14. Landbrugsministeren kan bemyndige Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller et direktorat under ministeren til at træffe andre afgørelser efter loven end de i § 13 nævnte.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelser efter stk. 1, herunder at disse afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 15. Landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de bedrifter, hvortil der ydes garanti for lån efter denne lov, for at foretage eftersyn af bedriften samt regnskaber m.m. med henblik på at bedømme, om betingelserne for ydelse af garanti og tilskud er opfyldt. Til brug ved bedømmelsen kan landbrugsministeren indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndighederne.

§ 16. Har støttemodtageren givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan landbrugsministeren bestemme, at lån forlanges indfriet, og at beløb ydet efter § 10 skal tilbagebetales.

§ 17. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 1 ydet statsgaranti ved indeholdelse af løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltnings afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.

§ 18. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til reglerne i denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Den, der overtræder regler, der i medfør af § 17, stk. 2, fastsættes om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse, straffes med bøde. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 19. I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 27. august 1992, foretages følgende ændring:

Efter § 62 indsættes:

» § 62 A. Stempelfri er dokumenter, der oprettes i forbindelse med lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond, når lånet ydes med statsgaranti efter § 1 i lov om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere.

Stk. 2. Stempelfriheden efter stk. 1 er betinget af, at de enkelte dokumenter er påført en erklæring fra Dansk Landbrugs Realkreditfond eller et pengeinstitut om, at dokumentet er oprettet i forbindelse med lån ydet med statsgaranti efter § 1 i lov om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere, og at dokumentet ikke kan tjene som sikkerhed for andre lån. Stempelpligten indtræder, såfremt dokumentet ikke længere tjener til sikkerhed for lån ydet med statsgaranti efter lov om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere.

Stk. 3. Dansk Landbrugs Realkreditfond og pengeinstitutter kan indtil 4 måneder efter et dokuments oprettelse berigtige den efter stk. 2 afgivne erklæring, og der kan ydes godtgørelse af stempelafgift efter § 28.«

§ 20. I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 28. juli 1992, foretages følgende ændring:

§ 8 A, stk. 1, nr. 4, affattes således:

 • »4) lån ydet til yngre jordbrugere af Dansk Landbrugs Realkreditfond, jf. lov nr. 150 af 17. april 1985, kontantlån ydet til tørkeramte jordbrugere af Dansk Landbrugs Realkreditfond, jf. lov om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere, og kontantlån, som er eller bliver optaget til refinansiering af K-lån optaget i Dansk Landbrugs Realkreditfond, når det er en betingelse for K-lånet, at refinansiering skal finde sted som kontantlån,».

§ 21. I lov om tilskud til skovforbedrende foranstaltninger, jf. lov nr. 194 af 29. marts 1989, som ændret ved lov nr. 281 af 8. maj 1991, foretages følgende ændring:

Efter § 4, stk. 5, indsættes som nyt stykke.

»Stk. 6. Landbrugsministeren kan bestemme, at reglen om reduktion i medfør af stk. 5 ikke finder anvendelse ved tilskud til retablering af kulturer, der er skadet af tørken i 1992.«

§ 22. Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 23. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. november 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Laurits Tørnæs

Officielle noter

Ingen