Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Fiskeriministeren kan inden for en ramme, der fastsættes på de

årlige bevillingslove, yde ophørsstøtte til erhvervsfiskere.

Stk. 2. Ophørsstøtten kan ydes til de i stk. 1 nævnte personer, der ophører med fiskeri i perioden fra den 1. januar 1994 til den 31. december 1998.

§ 2. Ophørsstøtte kan ydes til ansøgere, der på ophørstidspunktet

  • 1) er fyldt 55 år, men ikke 67 år,
  • 2) har drevet erhvervsfiskeri i de forudgående 10 år,
  • 3) har været beskæftiget i de forudgående 2 år på et fiskerfartøj, der modtager ophørsstøtte, og
  • 4) ophører med al erhvervsmæssig fiskerivirksomhed.

Stk. 2. Fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 nævnte betingelser.

§ 3. Ophørsstøtten udgør årligt 89.800 kr. pr. støttemodtager.

Stk. 2. Beløbet efter stk. 1 følger reguleringen af ophørsstøtten til jordbrugere, jf. § 10, stk. 3, i lov om ophørsstøtte til jordbrugere.

Stk. 3. Fiskeriministeren kan regulere ophørsstøtten efter stk. 1.

§ 4. Ophørsstøtte udbetales i 10 år, dog kun indtil støttemodtageren fylder 67 år.

Stk. 2. Ophørsstøtten udbetales dog i mere end 10 år, hvis ansøger ikke er fyldt 57 år på ophørstidspunktet. Det samlede støttebeløb kan højst udgøre et beløb svarende til den samlede støtteudbetaling efter stk. 1.

§ 5. I det omfang ophørsstøtte, arbejdsindkomst og dagpenge ved sygdom sammenlagt overstiger højeste dagpengesats, jf. lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., reduceres ophørsstøtten.

Stk. 2. I det omfang støttemodtageren modtager anden indkomst fra det offentlige, der ikke er arbejdsindkomst, dagpenge ved sygdom, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, eller kontanthjælp, jf. lov om social bistand, reduceres ophørsstøtten.

Stk. 3. Fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om reduktion af ophørsstøtten efter stk. 1 og 2.

§ 6. Fiskeriministeren kan fastsætte regler om indgivelse af ansøgning om ophørsstøtte og om ophørsstøttens udbetaling, herunder at udbetalingen skal ske til en af ansøger oprettet konto i et pengeinstitut.

§ 7. Fiskeriministeren kan efter ansøgning tillade, at støttemodtagerens efterlevende ægtefælle overtager ophørsstøtten.

§ 8. Aftaler om overdragelse af krav på ophørsstøtte er ugyldige.

Stk. 2. Ophørsstøtten og krav herpå kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning eller anden retsforfølgning, medmindre der er forløbet 3 måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt.

Stk. 3. Den udbetalende myndighed kan ikke notere transport i ophørsstøtten.

§ 9. Fiskeriministeren kan efter aftale med landbrugsministeren henlægge administrationen af loven til Jordbrugsdirektoratet og kan bemyndige dette til at udøve de beføjelser, der i loven er henlagt til fiskeriministeren.

Stk. 2. Fiskeriministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse i stk. 1, herunder at disse afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven kan fiskeriministeren indhente fornødne oplysninger om støttemodtagerne hos skatte- og afgiftsmyndighederne.

§ 11. Har støttemodtageren givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan fiskeriministeren bestemme, at den ydede ophørsstøtte helt eller delvis skal tilbagebetales.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4, fortsat opfyldes.

Stk. 3. Støttemodtageren er i hele støtteperioden pligtig til at underrette fiskeriministeren, hvis betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4, ikke længere opfyldes.

Stk. 4. Fiskeriministeren kan bestemme, at ophørsstøtten bortfalder, og at den ydede ophørsstøtte helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis støttemodtageren ikke længere opfylder betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 4.

§ 12. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter denne lov ved indeholdelse af løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltnings afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.

§ 13. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til de i denne lov eller de i medfør af denne lov fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde. Det samme gælder den, som giver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 3. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

§ 14. Fiskeriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, herunder at ophørsstøtten kan udbetales med virkning fra den 1. januar 1994.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Redaktionel note
  • Loven er sat kraft den 1.8.94 ved bek. nr 653 af 14.7.94.