Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om saltvandsfiskeri

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 29. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Fiskeriministeren kan bestemme, at lovens bestemmelser og regler fastsat i medfør af loven også gælder for fisk og krebs- og bløddyr, der landes her i landet, selv om fiskeriet eller opdrættet ikke er omfattet af stk. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 3, stk. 1, ændres »Myndige enkeltpersoner« til: »Personer«.

3. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Personer, der kan dokumentere, at de inden for de sidste 5 år forud for ansøgningen har opfyldt betingelserne for registrering i medfør af stk. 1, kan opnå registrering på dette grundlag.«

4. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. En registrering efter stk. 4 bortfalder, hvis erhvervsfiskeren ikke senest 14 måneder efter registreringen over for fiskerikontrollen dokumenterer, at betingelserne i stk. 1, nr. 3, har været opfyldt i en periode på 12 måneder efter registreringen. Bortfalder registreringen, kan den pågældende i 5 år fra registreringen ikke på ny registreres efter stk. 4.«

5. I § 3, stk. 6, ændres »eller i medfør af regler« til: »og i medfør af regler«.

6. I § 4, stk. 1, ændres »myndige enkeltpersoner« til: »personer«.

7. I § 4, stk. 4, og i § 12 a, stk. 1, ændres »Jydsk Fritidsfiskerforbund« til: »Dansk Fritidsfiskerforbund«.

8. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. Fiskeriministeren kan efter forhandling med det udvalg, der er nævnt i § 12 a, fastsætte regler om udøvelse af lystfiskeri.

Stk. 2. Fiskeriministeren skal ved fastsættelse af regler efter stk. 1 lægge vægt på, at lystfiskeriet udøves på en sådan måde, at der bl.a. tages hensyn til beskyttelse af bestandene og godkendte planer for udsætning af fisk.«

9. I § 14, stk. 6, indsættes efter »forbud mod fiskeri«: »på anlæggets område og i en nærmere angiven afstand fra dette.«

10. I § 14 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Fiskeriministeren kan tillade havbrugeren at fange undslupne fisk fra havbruget med nærmere angivne redskaber.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

11. I § 14, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »sådanne tilladelser« til: »tilladelser til opdræt«.

12. § 15, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Hovedpælen skal afmærkes og mærkes i overensstemmelse med de i medfør af § 18, stk. 1, og § 21 fastsatte regler.«

13. § 18 affattes således:

»§ 18. Fiskeriministeren kan efter forhandling med fiskeriets hovedorganisationer, Farvandsvæsenet og Søfartsstyrelsen fastsætte regler, der sikrer, at fiskeri ikke hindrer eller vanskeliggør en sikker sejlads, herunder fastsætte regler om afmærkning, anbringelse og fjernelse af redskaber, pæle m.v.

Stk. 2. Fiskeriministeren kan efter forhandling med Farvandsvæsenet og Søfartsstyrelsen fastsætte regler for fiskerikontrollens adgang til at stille krav om fjernelse af redskaber, pæle m.v., der er anbragt således, at de kan være til fare for eller til hinder for sejladsen, herunder hvorledes omkostningerne til fjernelse skal afholdes. Beløbene tillægges udpantningsret.«.

14. Efter § 18 indsættes i kapitel 2 B:

»§ 18 a. Forvolder et fartøj skade på lovligt udsatte og forsvarligt afmærkede redskaber, er rederen forpligtet til at erstatte skaden, medmindre det godtgøres, at skaden ikke kunne være afværget ved sædvanlig agtpågivenhed.«

15. Kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Indbyrdes ordensregler for fiskeriet m.v.

§ 21. Fiskeriministeren kan efter forhandling med fiskeriets hovedorganisationer fastsætte regler om mærkning af redskaber, pæle m.v. samt registrering af fiskepladser.

§ 22. Fiskeriministeren kan fastsætte regler om opstilling af faststående redskaber, herunder om pligt til at træffe særlige foranstaltninger, så redskaber m.v. ikke er til gene for andre.

Stk. 2. Den, der har påbegyndt opstilling af redskaber i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af § 21, har fortrinsret frem for andre fiskere og må ikke fortrænges eller forulempes, så længe opstillingen af redskaberne varer eller fiskeriet udøves.

§ 23. Den, der lovligt har etableret havbrug, må ikke fortrænges fra stedet eller forulempes i driften af bruget.

§ 24. Forvoldes der under fiskeri skade på lovligt udsatte og forsvarligt afmærkede redskaber eller havbrug, uden at forholdet omfattes af § 18 a, skal skaden erstattes af den, der udøver fiskeriet eller lader det udøve, medmindre det godtgøres, at skaden ikke kunne være afværget ved sædvanlig agtpågivenhed. Det samme gælder, hvor skaden forvoldes af drivende redskaber.

§ 24 a. Fiskeriministeren kan fastsætte regler om afstanden mellem faststående redskaber samt om, i hvilken afstand fiskeri må udøves fra anden fiskeriaktivitet.

§ 24 b. Overtrædes afstandsregler, der er fastsat i medfør af § 24 a, kan fiskerikontrollen efter begæring fjerne de ulovligt udsatte redskaber. Omkostningerne derved påhviler den, der har fremsat begæringen, mod ret til at få omkostningerne dækket af den, der driver fiskeriet med de redskaber, der er sat ulovligt.

§ 24 c. Fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at personer eller selskaber, der er registrerede som berettigede til at drive erhvervsmæssigt fiskeri i medfør af § 3, kan erhverve og bevare fortrinsret til at fiske på bestemte pladser i op til 6 år med nærmere angivne typer af faststående redskaber.

Stk. 2. Fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at tildelingen af fortrinsrettigheder foretages ved lodtrækning mellem flere erhvervsfiskere eller erhvervsfiskerselskaber.

Stk. 3. Fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at en fortrinsret bevares for personer, der arver eller sidder i uskiftet bo efter indehaveren af en fortrinsret.

Stk. 4. Fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at fiskerikontrollen skal udfærdige og opbevare kort eller kortskitser over tildelte bundgarnspladser, og at dette materiale skal være afgørende for antallet af garn i bundgarnsrækker.

§ 24 d. Fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at garn, ruser m.v. ikke må røgtes på bestemte tidspunkter af døgnet.

§ 24 e. Fiskeriministeren kan efter forhandling med fiskeriets hovedorganisationer fastsætte ordensregler for fiskeriet.«

16. I § 25, stk. 1, 5. pkt., i § 25, stk. 3, 2. pkt., og i § 25, stk. 4, 1. pkt., ændres »fiskeriets hovedorganisationer« til: »det udvalg, der er nævnt i § 12 a,».

17. I § 26, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Fiskeriministeren kan efter forhandling med fiskeriets hovedorganisationer og efter udtalelse fra Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser dispensere fra dette forbud på nærmere fastsatte vilkår.«

18. I § 26, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Fiskeriministeren kan efter forhandling med det udvalg, der er nævnt i § 12 a, og efter udtalelse fra Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser foretage ændringer i afstanden fra kysten og forbudsperioden.«

19. § 26, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

20. I § 27 ændres »efter indstilling fra« til: »efter forhandling med«.

21. I § 27 indsættes efter »bløddyr«: »samt andet dyre- og planteliv«.

22. I § 35, stk. 4, ændres »§ 18« til: »regler fastsat i medfør af § 18«.

23. § 41 affattes således:

»§ 41. Fiskeriministeren kan fastsætte regler om følgende:

1. Afgivelse af oplysninger om fartøjer, redskaber og øvrigt materiel.

2. Afgivelse af oplysninger om fiskeri, fangst, omsætning, oplagring, tilvirkning, opdræt m.v. af fisk, krebs- og bløddyr og alger samt produkter tilvirket heraf, herunder fra hvem disse er erhvervet.

3. Afgivelse af oplysninger af teknisk, økonomisk og driftsmæssig karakter fra fiskeribedrifter.

4. Afgivelse af regnskaber og driftsøkonomiske oplysninger til statistisk brug.

5. Registrering af de afgivne oplysninger.«

24. § 42, stk. 1, nr. 1, affattes således:

  • »1) overtræder § 2, § 4, stk. 3, §§ 8 og 9, § 12, stk. 2, § 14, stk. 1 og stk. 5, §§ 15 og 16, § 17, stk. 1 og 2, § 19, § 22, stk. 2, § 23, § 25, § 26, stk. 2 og 3, § 29, § 32, §§ 39 og 40,»

25. § 42, stk. 1, nr. 2, affattes således:

  • »2) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 4, stk. 5, § 14, stk. 1, § 14, stk. 7, eller § 26, stk. 2,».

26. § 44 affattes således:

»§ 44. Fisk, krebs- og bløddyr samt alger, som er fanget i strid med lovens bestemmelser eller regler fastsat i medfør af loven, eller værdien heraf kan konfiskeres, selv om det ikke med sikkerhed kan godtgøres, at fangsten i det hele hidrører fra ulovligt forhold. For så vidt de konfiskerede fisk, krebs- eller bløddyr er i levedygtig stand, skal de genudsættes i frit vand af fiskerikontrollen.

Stk. 2. Findes der ulovligt redskab i vandet eller redskab, som ikke er mærket eller afmærket efter forskrifterne, eller som ikke er røgtet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 29, stk. 3, eller som i øvrigt ikke opfylder krav efter loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, kan redskabet konfiskeres, uanset at det ikke kan oplyses, hvem det tilhører. Det samme gælder redskaber, der er sat eller forladt på steder, hvor fiskeri med disse redskaber ikke må finde sted, eller på steder, hvor en anden er eneberettiget til fiskeri eller til den pågældende art af fiskeri.«

27. § 45 affattes således:

»§ 45. Fiskeriministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan i sager om overtrædelser, der straffes efter § 42, i et bødeforelæg tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Dette forudsætter dog, at den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist at betale en bøde, hvis størrelse er angivet i bødeforelægget. På samme måde kan krav om konfiskation, herunder værdikonfiskation, vedtages uden retslig forfølgning.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.«

28. § 47 affattes således:

»§ 47. Overtrædelse af bestemmelserne i § 16, § 19, stk. 1, § 22, stk. 2, og § 23 og overtrædelse af regler, der er fastsat i medfør af § 22, stk. 1, og § 24 a, er undergivet privat påtale, medmindre almene hensyn kræver offentlig påtale.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft efter fiskeriministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Lov nr. 67 af 23. marts 1965 om fiskeri i Randers Fjord og Gudenå m.m., bortset fra § 1, stk. 1, litra b, og § 7, ophæves på et tidspunkt, som fastsættes af ministeren.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen